Skip to content
สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา ปางอุ๋ง ร่วมสร้างถ้ำแม่พระ

ข่าว ส่งต่อมาจากคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ว่าเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2014 สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา บ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถ้ำแม่พระ โดยงบประมาณที่ร่วมกันบริจาค ซึ่งถ้ำแม่พระนี้สร้างขึ้นในบริเวณข้างวัดปางอุ๋ง เพื่อเป็นสัการสถานสำหรับสวดภาวนาสายประคำ และคำนับแม่พระอันเป็นที่รักของเราชาวคาทอลิกเป็นอย่างดี