Skip to content

!!! ด่วน !!! ข่าวเลื่อนการสัมมนา Lectio Divina อย่างไม่มีกำหนด ที่ศูนย์คำสอนแม่ริม
เนื่องจากวิทยากรป่วย ทางศูนย์คำสอนขอเลื่อนการสัมมนาจากเดิมคือ 9-11 ก.ค. 2014 ไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เขียนโดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหกุลธร


 

กำหนดการเดิม

“การอ่านพระคัมภีร์ด้วยท่าทีของการภาวนา”
โอกาสมาแล้ว! เชิญท่านเข้ารับการอบรม “Lectio Divina” ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2014
โดย บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท (ติดต่อด่วน รับจำนวนจำกัด)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง