Skip to content
4.2.7

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
13 กรกฎาคม 2014

บทอ่าน อสค 55: 10 -11 ;  รม 8: 18 – 23; มธ 13: 1 – 23
พระวรสารสัมพันธ์กับคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 29, 546, 787, 1724
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC)  325
จุดเน้น ให้สาระของอุปมานำเราไปสู่ความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้น

ขอให้เราใช้เวลาไตร่ตรองอุปมาเรื่อง ผู้หว่าน จากพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าสอนอุปมาเรื่องนี้ ขณะที่ประทับ (นั่ง) อยู่ในเรือริมทะเลสาบ ประชาชนจำนวนมากมายมาเข้าเฝ้าพระองค์ มากจนนักบุญมัทธิวบอกเราว่าพระเยซูเจ้าต้องลงไปในเรือเพื่อสอนประชาชน ส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่งฟังพระองค์

เพื่อให้เราเข้าใจอุปมานี้ดียิ่งขึ้น ให้เรามองภาพรวมนี้ กลุ่มแรก บางเมล็ดตกบนริมทางเดิน นกก็จิกกิน กลุ่มที่สอง บางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กน้อย แต่รากไม่สามารถลงลึก ทันทีที่งอกขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด  เราดีใจที่รู้ว่ามีบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผล เมื่อเราได้เห็นภาพรวม ตอนนี้เรามามองหนทางที่อุปมาสอนเรา

เมื่อพิจารณาอุปมาเรื่องนี้ บ่อยๆ เรามักถูกถามว่า ตนเองอยู่ในดินชนิดใด และเรายอมรับเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่ออย่างไร ถ้าเรามองตนเป็นเมล็ดพืชที่กระจัดกระจาย

พี่น้องควรตั้งคำถามตัวเอง เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อของฉันตกที่ใด ความเชื่อของฉันอยู่บนดินดี ดังนั้นฉันสามารถให้ผลมากแด่พระเจ้า หรือตกบนพื้นที่มีดินผิวเผินไม่ลึก ไม่สามารถเติบโตได้ ไม่เป็นพระพรสู่พระเจ้า หรือความเชื่อของฉันตอนเริ่มก็แข็งแรงดี แต่ในไม่ช้าเมื่อถูกแดดแผดเผาก็เหี่ยวแห้งตายไปเพราะไม่มีราก แน่นอน เราทุกคนหวังว่าความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในที่ดินดี ที่จะให้ผลมากมาย

มีวิธีมองอุปมาเรื่องนี้อีกแบบหนึ่ง เอาตัวเราออกไป บางทีพระเยซูเจ้ากำลังสอนเราว่า แม้จะมีการทดลองที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ยังมีความหวัง เมล็ดมากมายตกในที่ที่ไม่สามารถให้ผลผลิต แต่ก็ยังคงมีความหวัง พระเยซูเจ้าทรงนำข่าวดีนั้น สัญญาให้ความหวัง แม้เราประสบความมืดในชีวิต

พระเจ้าทรงเรียกเราให้เปิดใจรับพระวาจา คำตอบมิได้เกิดในตอนกลางคืน มันต้องใช้เวลาเพื่อให้พระวาจาหยั่งรากลึกในหัวใจของเรา ให้เราเริ่มด้วยการฟัง และการพักผ่อนในพระวาจา เมื่อได้รับแรงบันดาลใจแล้วเราจะปฏิบัติ  กิจการเกิดจากการเข้าใจดีๆ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะบังเกิดผล ภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้า สาระของพระคัมภีร์มีความหมายลึกซึ้งมาก มันมิได้ถูกซ่อนไม่ให้เรารู้ ดังเช่นเมล็ดที่ตกในที่ดินดี ขอให้หัวใจของเราเป็นสถานที่ให้ความเชื่อหยั่งรากลึกยิ่งขึ้น

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(กรกฎาคม – กันยายน 2014), หน้า 298 – 299.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง