Skip to content

โครงการ “ฟ้าใสแผ่นดินใหม่” ได้ดำเนินการก่อสร้างเข้าสู่อาทิตย์ที่สองแล้ว ความก้าวหน้าของโครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย ได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณบ้านเก่าให้ดูสวยงาม ตลอดจนหอการค้าที่ได้บริจาคกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้ที่ว่าการอ.แม่ลาว เป็นผู้ดำเนินการ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอและปลัดอำเภอ อ.แม่ลาว ได้มอบกระเบื้องจำนวนสองร้อยห้าสิบแผ่นให้แก่โครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่ โดยได้รับการประสานงานจาก ดร.จุ๊บ เจ้าของร้านอาหารท่าน้ำภูแล ,รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และเป็นที่ปรึกษาโครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่ รวมทั้งเจ๊เหมี๋ยวร้านหาญเจริญที่บริจาคอิฐบล็อกจำนวนสองพันก้อนให้แก่ โครงการ และเจ้ต้อยและเฮียสุทินเจ้าของโรงสีศรีเกริดที่ให้รถบรรทุกในการขนส่ง ผมในนามผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้โครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่มีความก้าวหน้าอย่าง รวดเร็ว