Skip to content

เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษาของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่และของนักเรียนบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล โดยมีสัตบุรุษมาร่วมภาวนาเป็นกำลังใจ ในช่วงท้ายของพิธี พระคุณเจ้าและคณะผู้ใหญ่ได้ผูกข้อมือให้นักศึกษาพร้อมอวยพรให้ทุกคนตั้งใจเรียนและเตรียมตัวเป็นครูคำสอนที่ดีในอนาคต อนึ่ง ในปีการศึกษาใหม่นี้ มีนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบของศูนย์คำสอนเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 34 คน