Skip to content

ส่วน ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่นั้นฝ่ายงานสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล เชียงใหม่ โดยการนำของคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายสุขภาพอนามัยระดับสังฆมณฑลฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยได้มีโอกาส ฟื้นฟูจิตใจและพิจารณาไตร่ตรองชีวิตและงาน เพื่อศึกษาทิศทางและแนวทางงานอภิบาลสุขภาพอนามัยของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และเพื่อเป็นโอกาสให้เครือข่ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน อภิบาลด้านสุขภาพอนามัยของแต่ละองค์กร

ซึ่งมีทั้งนักบวชคณะต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งชายและหญิงมาร่วมสัมมนาครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งหมดเกือบ 70 คน ซึ่งในโอกาสนี้คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ คณะคามิลเลียน ได้บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพในมุมต่างระหว่างงานพัฒนาและงานอภิบาล และในโอกาสนี้ และคุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพอนามัยของคนไทยในปัจจุบัน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้นำการไตร่ตรองในหัวข้อ “ชีวิตและงาน” และเป็นประธานถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนาครั้งนี้ และแจกใบเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูด้วย