Skip to content

ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่

  • ที่อยู่ : 5/1 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0-5327-4854
  • โทรสาร : 0-5327-4273

ความเป็นมา

ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เป็นองค์กรศาสนาภายใต้สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา และดำเนินงานภายใต้การดูแลของบิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯได้ทำงานสงเคราะห์และพัฒนาต่อจากงานของคุณพ่อมิชชันนารีที่ได้เริ่มงานดังกล่าวนี้กับคนยากจนและคนด้อยโอกาสทางสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตนบน ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา และแม่ฮ่องสอน

ใน ปี พ.ศ. 2518 ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการ และได้ทำงานสังคมสงเคราะห์พัฒนาโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาคนทั้งครบ ซึ่งเป็นนโยบายของสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา) ต่อมาศูนย์ได้สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ทำงานและวิพากษ์ตนเองอย่างจริงจัง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแนวทางคุณค่าศาสนาวัฒนธรรมชุมชน พร้อมกับปรับใช้คุณค่าศาสนาวัฒนธรรมชุมชน

วิสัยทัศน์

ใฝ่ฝันร่วมกับประชาชนในการสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อันเป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่น สงบสุข และเกื้อกูลกัน โดยมีพื้นฐานอยู่บนคุณค่าศาสนาวัฒนธรรมชุมชน

พันธกิจ

  1. พัฒนาคนทั้งครบทุกด้าน เศรษฐกิจ, สังคม, ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
  2. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
  3. ศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนให้ชุมชนดำรงตามแบบชุมชนบนพื้นฐานคุณค่าอันดีงามของตนเอง
  4. สร้างความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนระหว่างชุมชนโดยอยู่บนพื้นฐานความคิดของความเป็นพี่เป็นน้องกัน