Skip to content
32TrinidadA

วันสมโภชพระตรีเอกภาพ
15 มิถุนายน 2014

บทอ่าน             อพย 34: 4ข-6, 8-9  ;   2 คร  13: 11- 13  ;   ยน  3: 16-18
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)  219, 444, 454, 458, 679, 706 ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)   3, 64
จุดเน้น             พระตรีเอกภาพช่วยและเรียกเราให้รัก

โดยทั่วไป พี่น้องหลายคนคิดถึงพระตรีเอกภาพ ว่าเป็นความคิดที่ไกลจากเรา ใครจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้จริงๆ แม้นักวิชาการทางเทววิทยาตลอดประวัติศาสตร์ได้พยายามค้นคว้าหาความหมายเรื่องนี้ แต่สิ่งที่เราได้รับการเปิดเผยความจริงในพระคัมภีร์ คือ พระเจ้าเข้าใจมนุษย์และพยายามช่วยเราให้เข้าใจพระองค์ ไม่ว่าเราจะเข้าใจการทำงานภายในนี้หรือไม่ก็ตาม

ในบทอ่านวันสมโภชนี้ไม่ได้พูดมากมายเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ บทอ่านแรกจากหนังสืออพยพ โมเสสก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระเจ้าและคร่ำครวญทัศนคติของชาวอิสราเอลว่า “ประชากรเหล่านี้ดื้อดึง”

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลอ้างถึงพระเยซูเจ้า อ้างถึงพระเป็นเจ้า และอ้างถึงพระจิตเจ้า นั่นคือ พระตรีเอกภาพ แต่ในตอนแรกนักบุญเปาโลเตือนให้รักกันและกัน

พระวรสารนักบุญยอห์น 3:16 เป็นวรรคที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” พี่น้องอาจสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับพระตรีเอกภาพ

บทอ่านทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมโยงด้วยวิธีสัมผัสพระเจ้าและประชากรของพระองค์ ประการแรก เกี่ยวกับความล้มเหลวของชาวอิสราเอล แต่ก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่โมเสสต้องการระหว่างพระเจ้ากับชาวยิว ส่วนนักบุญเปาโลต้องการคริสตชนให้รักกันและกัน แต่ทำเช่นนี้ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต บทอ่านที่สามบอกเราถึงเหตุผลที่พระเจ้าพระบิดาได้ส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียว เพื่อเราจะได้รับความรอดพ้น

ในแต่ละบทอ่าน เราเห็นกิจการของพระตรีเอกภาพมุ่งช่วยชีวิตมนุษย์ ในชีวิตมนุษย์หลายพันปีมาแล้ว และในชีวิตของเราปัจจุบัน พระเจ้าพระบิดา พระบุตรและพระจิต ทรงเคลื่อนไหว ปฏิบัติงานและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยเราให้สามารถใกล้ชิดพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น

เราถูกดึงให้ใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้นได้อย่างไร พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความสัมพันธ์แห่งความรัก พระบิดาทรงรักพระบุตร พระบุตรทรงรักพระบิดา พระจิตเป็นความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร เมื่อเรารักกันและกัน เราก็ยิ่งใกล้ชิดบุคคลที่เราปรารถนาจะเป็น เพราะว่าเราเป็นสิ่งสร้างสวยงามที่พระเจ้าทรงสร้าง เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นความรัก

ดังนั้น ความเกี่ยวโยงระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ ซึ่งเราได้รับการเปิดเผย (ความจริง) ในบทอ่านจากพระคัมภีร์ เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อหลักของเรา เราเชื่อในพระตรีเอกภาพผู้ทรงสร้างเราด้วยความรัก ทรงเรียกเราให้รักในวันนี้ และพระองค์ทรงคอยช่วยเหลือเราให้รักกันดียิ่งขึ้น

ขอพระตรีเอกภาพดลใจคริสตชนทุกคนให้รักกัน

บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน 2014), หน้า 254-255.