Skip to content

คุณ พ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำนักศึกษาของศูนย์คำสอนชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 19 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2014 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ การสอนบทตอบรับในมิสซา สอนเพลงในพิธีกรรม และร่วมมิสซา มีนักเรียนคาทอลิกที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน โดยภาพรวมแล้วนักเรียนที่นี่มีความกระตือรือล้นมาก ดังจะเห็นได้จากการประสานงานและการที่นักเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ พระแท่นบูชา จัดดอกไม้ ฯลฯ อนึ่ง ศูนย์คำสอนแม่ริมได้มาทำงานอภิบาลกับนักเรียนเหล่านี้ โดยจะมาทำมิสซาและจัดกิจกรรมเดือนละ 1-2 ครั้งอย่างต่อเนื่อง จนปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว