Skip to content

พระ ศาสนจักรคาทอลิกได้สนใจปัญหาของผู้ที่เสพยามาเป็นเวลายาวนานแล้ว และได้มีข้อคำสอนอยู่หลายประการด้วยกัน จึงขอสรุปดังต่อไปนี้

1. ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่ 2291 ระบุว่าการใช้ “ยาเสพติด” ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และต่อชีวิตของมนุษย์ นอกจากในกรณีพิเศษที่จะต้องใช้ยาชนิดนี้เพื่อรักษาโรค การใช้ยาอันตรายถือว่า เป็นความผิดหนัก การผลิตยาในที่ลับและการขยายยาเสพติดเป็นความประพฤติทีสะดุดและเป็นพฤติกรรม ที่ผิดต่อศีลธรรม

2. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของสังคม เราทุกคนรู้ว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้ ยาเสพติด ความรุนแรง และอาชญากรรมในหลายแห่งทั่วโลก   ผู้ค้ายาที่มีอิทธิพลมาก สามารถบังคับให้คน ยากจนที่สุดทำการผลิต แต่ผลกำไรมหาศาลที่ได้จากการค้ายา กลับไปสู่ผู้ที่ปลูกพืชแต่เพียงน้อยนิด ฉะนั้น สิ่งแรกที่รัฐบาลควรกระทำมากที่สุด คือ ช่วยเกษตรกรที่ตกเป็นทาสการเพาะปลูกพืชดังกล่าว ให้หันไป ปลูกพืชชนิดอื่นที่จะช่วยเขาให้พ้นจากสภาพความยากจน    (สาส์นของพระสันตะปาปาในวันสันติภาพโลก 1993 ข้อ 3)

3. การใช้เสรีภาพเพื่อเสพยาเสพติดเป็นการใช้เสรีภาพอย่างไม่ถูกต้อง ผู้เสพยาต้องการทีจะหนี ความทุกข์ใจ ความเหงา และความโดดเดี่ยว ผู้คนเหล่านั้นมักขาดค่านิยมที่จะทำให้ชีวิตของเขามั่นคง และพ้นจากการถูกตามล่าของผู้ค้ายา

4. การตัดสินใจที่ขายยาบ้าหรือยาเสพติด เป็นผลโดยตรงของค่านิยมในสังคมปัจจุบันที่ไม่เอา ศาสนาเป็นที่พึ่ง และสนใจเฉพาะความสำราญชั่วคราว โดยขาดเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

5. ผู้ค้ายาเสพติดเรียกได้ว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตาย

6. การต่อสู้เพื่อป้องกันอันตรายของยาเสพติดเป็นหน้าที่ของอำนาจรัฐ   ซึ่งต้องใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสังคม และปัจเจกบุคคลจากอันตรายที่ร้ายแรง ดังนั้น ทั้งรัฐบาลและเอกชนจะต้องหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หาโอกาสช่วยบำบัดรักษาผู้ที่ติดยา และโทษผู้ที่ค้ายาที่เรียกว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตาย

7. ข้าพเจ้าขอสนับสนุนผู้นำของรัฐบาล และประชาชนทุกคน ที่ได้ต่อต้านทั้งการผลิต การขาย และการเสพติด แม้ว่าในบางครั้งจะต้องเสียสละอย่างมากถึงชีวิต หรือบางส่วนของร่างกาย ขอเชิญชวน อำนาจของรัฐและทุกคนที่มีความรับผิดชอบในสังคม ให้พยายามสร้างระบบกฎหมายในทุกระดับ เพื่อสู้กับยาเสพติดทุกชนิด และต่อต้านวัฒนธรรมทุกรูปแบบที่ชักชวนให้ใช้ยาเสพติด หรือมีการค้ายาเสพติด        (พระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 1987)

8. ในการรักษาบำบัด จำเป็นที่จะต้องช่วยผู้ติดยาให้มีความเข้าใจถึงสภาพจิตของตัวเอง และนำเขาให้รู้จักศักดิ์ศรีของตน พร้อมทั้งช่วยเขาให้สร้างความต้านทานภายในที่จะเอาชนะความต้องการใช้ยา ช่วยเขาให้ตัดสินใจดำรงชีวิตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ต่อต้านหรือไม่ค่อยเข้าใจสังคม จนกระทั่งใช้ความรุนแรงหรือฆ่าตัวตาย แต่เราทุกคนต้องเข้าใจว่าเขากำลังเรียกร้องให้เราช่วยเขา เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ที่สามารถรักษาผู้ติดยาให้หายได้ ถือว่าเป็นชัยชนะของเขา และของสังคม

สำนักเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0-2681-5361-4