Skip to content

หลัง จากพระคุณเจ้าวีระได้เสกและเปิดวัดนักบุญมาระโก บ้านรุ่งเจริญ ได้เดินทางต่อไปศูนย์คาทอลิกเชียงแสนเพื่อค้างคืนที่นั่น โดยมีคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ เจ้าอาวาส และคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ รองเจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ วันรุ่งขึ้น วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระแห่งพระเมตตา บ้านเวียงคำฟ้า เพื่อถวายมิสซาร่วมกับสัตบุรุษบ้านเวียงคำฟ้าและสัตบุรุษจากหมู่บ้านในเขตเชียงแสน และมีการรับมอบที่ดิน หมู่บ้านเวียงคำฟ้า เป็นหมู่บ้านจัดสรรเพื่อพี่น้องชนเผ่า เปิดใหม่ในปี ค.ศ. 2011 โดยมูลนิธิราชพลีเวียงคำฟ้า ในอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 5,700 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมี ดร.บัณฑิต แสงเสรีธรรม เป็นผู้จัดการโครงการ ซึ่ง ดร. บัณฑิต เป็นคริสตชนเชื้อสายม้ง (นามสกุลเดิม แซ่ซ่ง) ที่เคยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อ.ปง จ.เชียงราย มีความตั้งใจที่จะมอบที่ดินจำนวนประมาณ 8 ไร่ ให้กับพระศาสนจักรเพื่อสร้างวัด หรือทำประโยชน์อื่นๆ ในงานแพร่ธรรม ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนเติบโตขึ้นเป็น 28 ครอบครัว และยังมีครอบครัวคริสตชนใหม่เพื่อขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 2 ครอบครัว ซึ่งบางส่วนเป็นคริสตชนดั้งเดิมที่ย้ายมาจากหมู่บ้านอื่น บางส่วนเป็นพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการมาเป็นคาทอลิก บางส่วนเป็นพี่น้องที่นับถือประเพณีบรรพบุรุษที่ต้องการมาเป็นคริสตชน กลุ่มคริสตชนหมู่บ้านเวียงคำฟ้ามีจำนวนคริสตชนทั้งหมด 110 คน จำแนกเป็นชาติพันธุ์ม้ง 4 ครอบครัว อาข่า 24 ครอบครัว รับศีลล้างบาปแล้ว 65 คน เป็นผู้สมัครเตรียมตัวรับศีลล้างบาป 45 คน