Skip to content
Marie_Guyart

Marie of the Incarnation  ได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2014  โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

M arie Guyart เกิดปี ค.ศ. 1599  ที่เมืองตูร์ (Tours)  ประเทศฝรั่งเศส   การเสียชีวิตของท่านในปี ค.ศ. 1672  ที่แคนาดาได้ทำให้กระแสเรียกที่ขัดแย้งกันในฐานะ ภรรยา มารดา นักบวชในเขตพรต  และมิชชันนารี (ผู้เผยแผ่ศาสนา) สู่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้  ได้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว  หลังจาก 17 ปี ของความเป็นม่ายและความปรารถนาอันลึกลับแห่งพระวรสารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  Marie ได้ออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปกับเพื่อนร่วมงานอุร์สุลินสองท่าน เพื่อประกาศข่าวดีให้แก่เด็ก ๆ ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ   ด้วยเหตุนี้  Marie จึงถือได้ว่าเป็นนักบวชหญิงคนแรกของทวีปนั้น

….

Marie เขียนไว้ว่า  “องค์พระจิตเจ้าผู้ทรงนำทางดิฉัน ทรงคอยเฝ้าดูแลดิฉันด้วยความรักยิ่ง ทรงโน้มนำดิฉันไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกันเสมอ  นั่นคือการปฏิบัติฤทธิ์กุศลต่าง ๆ … เพื่อที่จะให้ดิฉันดำเนินตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร  ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่ม  วิญญาณของดิฉันมีความสนใจพิเศษในความปรารถนาที่จะถูกครอบครองอย่างสมบูรณ์โดยจิตของพระคริสตเยซู  พระองค์ทรงประทานความสมบูรณ์นี้แก่ดิฉันในระดับที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย  การครอบครองโดยสมบูรณ์นี้สำเร็จไปได้โดยกิจการศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน  โดยพระองค์ทรงนำดิฉันด้วยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์  ซึ่งถ้าดิฉันได้ร่วมมือตอบสนองการทรงนำนั้นอย่างครบครัน  ความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ของดิฉันคงจะแตกต่างไปอย่างมาก

….

ดิฉันวิงวอนต่อพระเจ้าองค์แห่งความดี คู่ชีวิตที่น่าเชิดชูบูชา  โปรดกรุณาลบล้างมลทินทั้งมวลของดิฉันด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  และโปรดเมตตาต่อดิฉันผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ…”*Marie of the Incarnation  ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 1980  ท่านได้รับการยกย่องไม่เพียง เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบุญอุร์สุลาแห่งสหภาพแคนาดาเท่านั้น  แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของประเทศแคนาดาอีกด้วย

แปลและเรียบเรียงโดย ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
จาก ….. หนังสือ “PEOPLE ’S COMPANION to the BREVIARY VOLUME II”  วันที่ 30 เมษายน 2014