Skip to content

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์ฯ ประจำปีครั้งที่ 1/2014 เพื่อเตรียมเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 201ที่ผ่านมา