Skip to content

เพื่อ เป็นโอกาสรู้จักนักศึกษาและครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้กำลังใจและติดตามศิษย์เก่าซึ่งจบจากสถาบันไปแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนเชียงใหม่และสมาชิกของศูนย์ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักศึกษา โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2014 ได้เยี่ยมครูนุจรีย์ เรือนคำ ซึ่งทำงานที่วัดนักบุญคามิลโล เชียงราย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2014 สมาชิกศูนย์คำสอนแม่ริมเดินทางไปเยี่ยมบ้านเด่นฮ่อม วัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าเกี๊ยะนอก และหมู่บ้านหนองคริซูใน อ.บ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ และได้เสกบ้านของนักศึกษาและบ้านของสัตบุรุษ โอกาสนี้ชาวบ้านได้ให้ข้าวเปลือกเพื่อนำไปใช้สำหรับกิจการของศูนย์คำสอนแม่ริมด้วย 

ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2014 สมาชิกศูนย์คำสอนเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านคริสตชน “ห้วยมะน้ำ” อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของนักศึกษาสมชัย พรหมเผ่าสกุล  รุ่นที่ 19 (ชั้นปี 2) พวกเราได้ร่วมมิสซาเย็นของวันที่ 13 พ.ค.และมิสซาเช้าของวันที่ 14 พ.ค. และสวดภาวนาพร้อมกับสัตบุรุษที่นี่จำนวน 50 คน ซึ่งโดยปกติไม่ได้มีมิสซาบ่อยนัก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านซึ่งห่างไกล เดินทางลำบากมาก ไม่มีไฟฟ้า แต่ชาวบ้านยังคงความศรัทธาและความเชื่อที่มั่นคง

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2014 พวกเราได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์สบเมย ซึ่งเป็นเขตวัดใหม่แยกจากเขตอมก๋อย มีโอกาสไปเยี่ยมครูพงษ์พัฒน์ ซึ่งพึ่งจบจากศูนย์คำสอนแม่ริม รุ่นที่ 18 จากนั้นทุกคนได้เดินทางไปเยี่ยมวัดน.ยอห์น แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และเยี่ยมครูสิทธิโชค จินดาดุจสายชล ศิษย์เก่าแม่ริมรุ่นที่ 18 ซึ่งมาประจำอยู่ที่เขตวัดนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง