เรื่อง  รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบแผ่นดินไหว
กราบเรียน  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2014 ว่าโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร  ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ได้มาช่วยตรวจสอบเพื่อจะได้รู้เข้าใจสภาพความเป็นจริงจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

ดังนั้น ทางโรงเรียนได้เชิญ  รศ.ดร.ไพบูลย์  ปัญญาคะโป  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานได้มาสำรวจสภาพตึกพระแม่มารีย์โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ที่เห็นรอยร้าวปรากฏอยู่บางจุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2014 ลงความเห็นเบื้องต้นว่า  จากการดูร่องรอยจากตัวอาคารและดูแบบแปลนประกอบคร่าวๆ ยังไม่มีอะไรกระทบโครงสร้าง เช่น แนวดิ่ง เป็นต้น เพราะตึกพระแม่มารีย์นี้สร้างด้วยเสาหลักทั้งหมด (ไม่ใช่เสาเอน) สำหรับรอยร้าวบางจุดที่ปรากฏให้เห็น  เป็นเพียงส่วนภายนอกที่ฉาบปูนซีเมนต์ปิด เพื่อความสวยงามเรียบร้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้เอาสำเนาแบบแปลนไปวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วจะเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุงอีกทั้งประมาณการใช้จ่ายต่อไป

คุณพ่อ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

Recommended Posts