Skip to content

เมื่อ วันที่ 5-10 เมษายน 2014 ที่ผ่านมามา คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว บรรดาซิสเตอร์และทีมงานและร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดค่ายเยาวชนเขตป่าตึงซึ่งมีเยาวชนมาร่วมกว่า 60 คนและมีเนื้อหาการอบรมดังนี้

การใช้ชีวิตในเมือง การใช้ชีวิตคู่ การแบ่งปันชีวิตคู่ การแบ่งปันชีวิตจากเยาวชนสู่การเป็นครู  การทบทวนพื้นฐานคำสอน การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน สิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ฝากไว้กับเยาวชนในเยาวชนโลกปี 2013 คุณธรรมคู่เยาวชนและการภูมิปัญญาชาวบ้าน

เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักตนเอง เพื่อนๆคนรอบข้างการเปิดใจและได้รู้จักคำสอนและพระเยซูเจ้ามากยิ่งๆขึ้น