Skip to content
25PascuaA3

อาทิตย์ที่สาม เทศกาลปัสกา
4 พฤษภาคม 2014

บทอ่าน             กจ 2: 14, 22-23 ;   1 ปต 1: 17-21  หรือ  ลก 24: 13-35
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)      1329, 1347
จุดเน้น          เราต้องเอาใจใส่ฟังพระเยซูเจ้า  และต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า  พระองค์แสดงความรักของพระเจ้าอย่างไร

พระวรสารวันนี้เล่าว่า  หมู่บ้านเอมมาอุสมีระยะห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 11 กิโลเมตรเท่านั้น  แต่สิ่งที่ศิษย์ทั้งสองคนได้ค้นพบระหว่างถนนเส้นนี้มีคุณค่ามากสำหรับเราผู้มีความเชื่อ  ระหว่างทางนั้นพระเยซูเจ้าได้อธิบายถึงชีวิต  การสิ้นพระชนม์  และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ว่ามีส่วนทำให้แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์  สิ่งที่พระองค์ได้เผยแสดงบนเส้นทางสู่หมู่บ้านเอมมาอุส  กลายเป็น (สาระความเชื่อ) ส่วนใหญ่ของสิ่งที่เราเข้าใจในฐานะคริสตชนยุคปัจจุบัน

การที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์บนเส้นทางสู่เอมมาอุส  เป็นหนึ่งในเหตุการณ์แรกๆ ที่บรรดาศิษย์ได้เห็นพระเยซูผู้กลับคืนชีพ  แม้ว่าบรรดาศิษย์เหล่านี้จำพระองค์ไม่ได้  อาจเป็นเพราะพวกเขาตกใจกลัวขึ้นอีกถ้าผู้ร่วมเดินทางคนนี้ดูคล้ายกับบุคคลที่พวกเขารัก  คนที่พวกเขารู้จักเพิ่งได้ถูกตรึงกางเขนเพียงสามวันก่อนเท่านั้น  พวกเขาคงไม่สามารถฟังพระองค์  และไม่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้
(ในที่สุด) พระเยซูเจ้าอนุญาตให้พวกเขาจำพระองค์ได้ ขณะที่พระองค์กล่าวถวายพรและบิขนมปังส่งให้เขา

พี่น้อง  พระเยซูเจ้ากำลังร่วมเดินทางกับเราบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร  เมื่อพระองค์ได้ตรัสกับศิษย์ทั้งสองระหว่างทางสู่หมู่บ้านเอมมาอุส  พระองค์ได้แสดงให้พวกเขาและเรา  ว่าพระเจ้ามีแผนเพื่อความรอดของเรา  เราสามารถรู้จักแผนนี้  โดยอาศัยการศึกษาพระคัมภีร์  และฟังพระเยซูเจ้า  พระเจ้าได้บอกแผนของพระองค์ให้เราทราบตั้งแต่สมัยของอับราฮัม  หลายครั้งเราไม่เข้าใจ  แต่เมื่อไรที่เราตั้งใจ  เราก็เข้าใจได้

แน่นอน  ไม่ใช่ทุกสิ่งในพระคัมภีร์ที่พูดตรงๆ หรือชัดเจนเข้าใจง่าย  หลายตอนในพันธสัญญาเดิม  เป็นพิเศษ  ผู้เขียนใช้ภาษา  สำนวน  รูปแบบวรรณกรรม  ที่เราไม่คุ้นเคย  อย่างไรก็ตาม  ถ้าเราอ่านเรื่องต่างๆ และศึกษาเนื้อหาสาระดีๆ เราก็สามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งในพันธสัญญาเดิม  ชี้ให้เห็นการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  บุคคลผู้ช่วยไถ่กู้เราจากบาปและความตาย  และเปิดประตูสวรรค์ให้เรา

ในพันธสัญญาใหม่  เราเรียนรู้ว่าพระเมสสิยาห์  พระผู้ไถ่องค์นี้ คือ พระเยซูเจ้า  พระบุตรพระเจ้า  พระบุคคลเดียวที่สามารถช่วยเราให้บรรลุผลนี้  เราต้องการเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ  ไม่มีใครทำได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น  นี่คือความจริงที่พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงแก่บรรดาศิษย์ทั้งสองบนเส้นทางสู่เอมมาอุส

วันนี้ให้เราเลียนแบบศิษย์สองคนนั้น  ตั้งใจฟังดีๆ ว่าพระเยซูเจ้าต้องการให้เรารู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า  ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราจนยอมสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ  ทั้งหมดนี้เป็นแผนการของพระเจ้า  ช่วยให้เรามีชีวิตนิรันดรกับพระองค์ในสวรรค์

 

บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน 2014), หน้า 186-188.