ยินดีต้อนรับสู่เว็บเพจ ข้อมูลบุคลากรศูนย์มิสซังเชียงใหม่

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าศูนย์มิสซังเชียงใหม่

นาย สุนทร วงศ์จอมพร (นักบุญดอมินิกซาวีโอ)
นางสาว สมใจ ทุนชิงชัย
นาง ประภา วงศ์จอมพร (นักบุญมารีอามักดาเลนา)
นาง มยุรี ศรีสุข (นักบุญเวโรนิกา)
นางสาว กิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ (กิ่ง)(นักบุญมารีอากอแร็ตตี)
นาง จงดี วงศ์จอมพร (นักบุญอักแนส)
นาย ถาวร กัมพลกูล
นาย สิริ เจริญธรรม (นักบุญยอห์น)
นางสาว เพ็ญนภา ชาวแพรกน้อย (ปู)(นักบุญอันนา)
นายอุทัย คล่องพนากุล (ทัย) (วัดนักบุญมารีย์กอเรตตี)
นาย ชาตรี กฤษเจริญ (นักบุญอันตน)
นาย สุกิจ จินดาดุจสายชล (เส่กา)(นักบุญเปโตร)
นาง สุรีรัตน์ จินดาดุจสายชล (นักบุญโอดีลา)
นางสาว วิชุดา สังขรัตน์ (เอ๋)(นักบุญยูลีอันนา)
นายพงษ์พันธ์ เพริศไพรงาม
นาง บงกช ทรรทรานนท์ (บุ๋ม)
นาย ยุทธชัย เงินหล้า
นางสาว อารีรัตน์ พร้อมไพรสุข
นางสาวณดา ก้อยงามเลิศ
นางสาวอรัญญา  บัวหลวง
นางสาวมาลี บุญจิตรวิมล
Mr.Darwin De Guzman

1