ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2020

เช้าวันเสาร์ร่วมงานสุวรรณสมโภช ของซิสเตอร์อูร์สุลิน 4 ท่าน ที่โรงเรียนเรยีนา เชียงใหม่ พ่อเดินทางไปวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง
18.30 น. ร่วมสวดสายประคำ กับบรรดาผู้อาวุโส ก่อนมิสซาหนึ่งทุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สมโภชพระคริสตกษัตริย์
8.45 – 9.45 น. พ่อพบปะกับบรรดาผู้อาวุธโส ฉายวีดีทัศน์ “สมณดำรัส 8 ประการของโป๊ปฟรังซิสเสด็จประเทศไทย” โอกาสครบ 1 ปี เอาถุงยา 60 ชุด (ได้รับจากคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ) แจกแก่บรรดาผู้ป่วย ปวดฟัน และสนทนาเรื่อง ชีวิตเป็นพระพร
11.00 น. มิสซา หลังเทศน์ มีโปรดศีลเจิมแก่ผู้ป่วย และผู้อาวุโส ประมาณ 100 คน
หลังอาหารเที่ยง พ่อธงชัย เจ้าอาวาสพาผมไปโปรดศีลเจิม และเยี่ยมผู้ป่วย 1 คน ใกล้ๆวัด ทำให้มีโอกาสสนทนากับสมาชิกครอบครัวนี้ทั้งหมด
พ่อนึกถึงสิ่งที่โป๊ปฟรังซิสเคยตรัสว่าปัจจุบันผู้อาวุโสเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อ สอนคำสอน แก่หลานๆมากกว่าพ่อแม่ “ครอบครัวดี ศรัทธา ลูกหลานก็ดี ศรัทธา ชาวประชาสุขสันติ์”
ขอบใจคุณประภา ครูถาวร และทุกคนที่ช่วยจัดงานนี้ครับ ขอพระอวยพรเสมอ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่าง 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ทั้งจากบทเทศน์  และพระกระแสสมณดำรัส  พระองค์ตรัสย้ำเตือนใจหลายครั้งเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม  และสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ได้ออกคู่มือการสอนคำสอนฉบับใหม่ ( มิถุนายน 2020) เป็นพิเศษข้อ 42-47    มงซินญอร์  วิษณุ ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงได้ประสานงานจัดประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ณ  ตึกของสภาฯ  ซอยนนทรี 14 กรุงเทพ มีผู้ร่วมประชุม 15 คน

            พระคุณเจ้า ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์  และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ได้บรรยายสาระสำคัญของการประกาศข่าวดี  และการอยู่ในวัฒนธรรม (Inculturation)  ตามคำสอนของพระศาสนจักร  จากเอกสาร 8 ฉบับ  ตั้งแต่ งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร (1965) พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (1965) การประกาศพระวรสารในโลกสมัยใหม่ (1975) พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ (1990) พระศาสนจักรในเอเชีย (1999)  2000 ปีของการประกาศพระวรสาร  โดยคุณพ่อโรแบรต์  โกสเต (MEP) ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (2013) และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ค.ศ. 2015 (2017) และมงซินญอร์  ได้แปลคู่มือการสอนคำสอนเล่มใหม่ (2020) ข้อ 42-47 เป็นข้อมูลเพิ่ม

เราประทับใจมาก  เป็นพิเศษ  คำแนะนำ จากสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อถึงพระสังฆราชในเขตมิสซัง (ค.ศ. 1659) และคำแนะนำของพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (ค.ศ. 1681)

            คุณพ่อ นิพจน์  เทียนวิหาร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และฝึกอบรมศาสนา  และวัฒนธรรม เชียงใหม่  จากประสบการณ์ชีวิตสงฆ์มากกว่า 40 ปี  การทำงานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย  ด้าน ชาติพันธุ์ศึกษา  เทววิทยาเรื่องข้าว  กองบุญข้าว  ข้อคิด  ข้าว 9 เม็ด  เอาข้าวมาล้อมสตางค์

            คุณพ่อประยูร  พงษ์พิศ  แผนกศาสนสัมพันธ์  คริสตจักรสัมพันธ์  แผนกวัฒนธรรมอีสาน  และแผนกมรดกวัฒนธรรม  ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ได้แบ่งปัน  3 ประเด็น คือ

 1. การฝึกจิต โต้กระแสโลกาภิวัตน์ ละกิเลส
 2. การฟังเขา เพราะมีสมบัติมั่งคั่งมากมายในศาสนาอื่น  เราอย่าโอ้อวด
 3. การอยู่ร่วม อยู่ในวัฒนธรรม อยู่กับชาวบ้าน  แบบคุณพ่อฟิล  ธรรมทูตฟิลิปปินส์

            คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร  ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ได้เสนอให้พิจารณาทำ  แนวทางปฏิบัติแก่สัตบุรุษในวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์  ได้เคยจัดพิมพ์ไว้

            คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  อาจารย์พิธีกรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  ได้กล่าวถึงหนังสือพิธีกรรม เล่ม 4 ของคุณพ่อสำราญ  วงศ์เสงี่ยม  วิทยาลัยแสงธรรมจัดพิมพ์ (ตุลาคม พ.ศ. 2523/ค.ศ.1980)  เรื่อง  การนำวัฒนธรรมไทยมาดัดแปลงในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก

            ขอขอบคุณแมร์มีเรียม กิจเจริญ คณะเซนต์ปอลฯที่ผลักดันให้มีการประชุมเรื่องสำคัญนี้  ขอบคุณพระคุณเจ้า  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ได้บรรยาย 100 นาที  ปลุกจิตสำนึกของเรา และยินดีเป็นวิทยากรแก่ครูคำสอน  และผู้สนใจการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 15 พย. วันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 ตัวแทนจากฝ่ายสังคม ฝ่ายแพร่ธรรมและสำนักมิสซัง ครูคำสอนและซิสเตอร์ ได้ออกเดินทางจากวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียงมุ่งหน้าไปยังแม่สะแลบ สาละวิน ด้วยระยะทาง 65 กม ไปถึงหมู่บ้าน ท่าตาฝั่งที่ตั้งอยู่รืมแม่ย้ำสาวลวิน เพื่อแจกหน้ากากอนามัย 2,000 กว่าชิ้นพร้อมทั้งแอลกอฮอล เยลและข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคนยากจนโลก World Day of the Poor (Our world day of the poor celebration today).

หลังจากเล่นเกม ยังให้อาหารฝ่ายจิต ผ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วฉลองด้วยกันด้วยอาหารที่อร่อย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกตามบ้านมีทั้ง ข้าว น้ำมัน น้ำปลา นม ขนม หมูหยอง และไข่ ให้กับ 30 ครอบครัว

และคณะโฟโกลาเร่ เชียงใหม่ ก็ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน วันที่โป๊ปฟรังซิสทรงขอให้เราสนใจช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020
คุณพ่อ บราเดอร์และสล่าไปร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
กินข้าวใหม่ของชนเผ่าบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประกาศ เลขที่ ชม. 181/2020 เรื่อง การสํารวจประชากรคาทอลิก 2020

ที่ ชม. 181/2020
17 กันยายน ค.ศ. 2020

เรื่อง การสํารวจประชากรคาทอลิก 2020
เรียน คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่น้องคาทอลิก ที่รัก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการสํารวจประชากรคาทอลิก

เนื่องจากจดหมายอภิบาลเรื่อง “เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2020 ได้เสนอแนวทางปฏิบัติ 5 ข้อ โดยมีข้อแรก คือ “สํารวจสถิติคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปใน เขตวัด ผู้ย้ายถิ่นและชาวต่างประเทศที่มาวัด” พ่อได้ติดตามเรื่องนี้ในการประชุมกรรมการที่ปรึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 8 กันยายน 2020) และการประชุมพระสงฆ์ เขต 1 (วันที่ 16 กันยายน 2020) จึงได้ออก แบบสํารวจประชากรคาทอลิก 2020

เหตุผลเพราะที่ผ่านมา เราพิจารณาประชากรคาทอลิกจาก ทะเบียนศีลล้างบาป (ซึ่ง ทุกสังฆมณทลกําลังบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์) ส่วนพี่น้องที่ย้ายถิ่น และคาทอลิกชาวต่างประเทศที่มาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลานาน เราไม่เคยสํารวจจนสําเร็จ จึงขอทําการสํารวจ 2 เดือนนี้ คือ ตุลาคม และพฤศจิกายน 2020 เพื่อสรุปจํานวนสัตบุรุษที่ย้ายมาจากวัดอื่น และชาวต่างประเทศ เพื่องานอภิบาลพี่น้องได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

จึงขอบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสภาภิบาลวัด ช่วยดําเนินการสํารวจนี้ และกรุณาส่งที่ สํานักมิสซังฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2020 ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

ขอบคุณในความร่วมมือ
ขอพระเจ้าอวยพร
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนสถานการณ์ COVID-19 และพิจาณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อหลังจากสถานการณ์ COVID-19 นำสวดเปิดการประชุมโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล และ ดำเนินการประชุมโดยคุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานกรรมการผู้สูงอายุฯ โอกาสนี้ขอ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละและมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

บาทหลวงต้องลาออกจากวัด หลังจากประกอบพิธีแต่งงานให้เลสเบี้ยน

บาทหลวงต้องลาออกจากวัด
หลังจากประกอบพิธีแต่งงานให้เลสเบี้ยน

            บาทหลวงผู้ประกอบพิธีให้เลสเบี้ยน  ต้องใช้เวลาที่เหมาะสม  สำหรับไตร่ตรองเพื่อหาความชัดเจน  และความยินดี  ในการปฏิบัติศาสนบริการสงฆ์  ให้เป็นรูปธรรม  สำหรับสังคมโลกปัจจุบัน

            ที่ซานโอเรสเต  ประเทศอิตาลี  23 กรกฎาคม  2020  สำนักข่าว LifesiteNews  รายงานว่า บาทหลวง  เอมมานูแอล  มอสกาเตลลี่  เจ้าอาวาสได้ประกอบพิธีแต่งงานทางบ้านเมือง  ระหว่างผู้หญิง 2 คน(เลสเบี้ยน)  เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม ที่หอประชุมเทศบาล

            พระสังฆราช  โรมาโน  รอสซี่  ของสังฆมณฑลชีวีตา  กัสเตลาน่า  ได้ตกลงกับคุณพ่อมอสกาเตลลีให้พ้นจากหน้าที่เจ้าอาวาส  ในวันที่ 14  กรกฎาคม

            “เราตกลงให้คุณพ่อพักระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อไตร่ตรองค้นหาความชัดเจน  และความยินดีในการปฏิบัติของศาสนบริการสงฆ์ สำหรับการให้เป็นรูปธรรมในสังคมโลกปัจจุบัน

            วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม   เราถวายมิสซาด้วยกันที่วัด  และพ่อได้ประกาศเรื่องนี้ให้ชุมชนทราบ  มันเป็นเรื่องสำคัญ  เราต้องชัดเจนต่อข้อความเชื่อ  ความสัมพันธ์ในด้านอภิบาล   เราต้องใส่ใจในเรื่องละเอียดอ่อนนี้กับบรรดาพี่น้องที่อยู่ในความลำบาก” พระสังฆราชกล่าว

            บาทหลวง  มอสกาเตลลี่  จะไม่กลับมาเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาส ที่วัดนักบุญโอเรสเตสอีก  แต่อาจจะกลับมาทำหน้าที่สงฆ์ได้  เมื่อถึงเวลาเหมะสม

            ตามกฎหมายพระศาสนจักร (CIC)  มาตรา 1369  ของประมวลกฎหมาย  ปี ค.ศ.1983   กล่าวว่า “บุคคลซึ่งในสถานที่หรือการชุมนุม  ในการเขียน พิมพ์โฆษณา  หรือในการใช้สื่อสารมวลชนอื่น  กล่าวคำผรุสวาท  ทำร้ายศีลธรรมอันดีงามอย่างรุนแรง กล่าวร้าย  หรือยุยงให้มีความเกลียดชัง  หรือการสบประมาทต่อศาสนา  หรือต่อพระศาสนจักร  ต้องถูกทัณฑ์ด้วยโทษที่เหมาะสม”

เคยมีสังฆราชคาทอลิกบางองค์ได้สนับสนุนการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันทางบ้านเมือง  สมณกระทรวงข้อความเชื่อ (CDF) ได้สั่งสอนใน ค.ศ. 2003 ว่าเราคาทอลิกไม่ยอมรับพฤติกรรม”คู่ชีวิต”   แม้กฎหมายบ้านเมืองอาจยอมรับ  แต่เพราะมันขัดแย้งกับหน้าที่   เป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง  ใครปฏิบัติเรื่องนี้ก็ขัดต่อคำสอนคาทอลิก… ทุกคนมีสิทธิคัดค้านแบบที่สมควร

            คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ( CCC 2357 ) สอนว่า “พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกันเป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติในตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับกฎธรรมชาติ พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ว่าในกรณีใดๆ”

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

การรับไม้กางเขนในพิธีแต่งงาน

การรับไม้กางเขนในพิธีแต่งงาน

ตามประเพณีของชาวโครเอเชีย  เมื่อคู่บ่าวสาวแต่งงาน  พระสงฆ์ไม่บอกเขาว่าจะพบคนที่สมบูรณ์แบบ  แต่จะกล่าวว่า  “ท่านได้พบไม้กางเขนของท่านแล้ว  คือไม้กางเขนที่จะรัก  ที่คุณจะต้องแบก  ไม่ใช่ขว้างทิ้ง  แต่ต้องสงวนไว้เป็นของล้ำค่า”

            ในประเทศเฮเซโกวีน่า  (ใช้ภาษาโครเอเชีย)  ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายถึงความรักยิ่งใหญ่ที่สุด  และไม้กางเขนเป็นสมบัติล้ำค่าในบ้าน

            เมื่อเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเข้าวัดในวันพิธีแต่งงาน  พวกเขาถือไม้กางเขน  พระสงฆ์อวยพรไม้กางเขน  เมื่อถึงเวลาสัญญาต่อกัน  เจ้าสาวเอามือขวาจับไม้กางเขนนั้น  และเจ้าบ่าวเอามือขวากุมมือของเจ้าสาว  เพื่อทั้งสองเชื่อมกันบนไม้กางเขน

            พระสงฆ์เอาสโตลา (ผ้าคล้องคอพระสงฆ์ในพิธีกรรม) ปกคลุมมือของทั้งสอง  ขณะที่พวกเขากล่าวแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาตามพิธีของพระศาสนจักร ว่าจะซื่อสัตย์ต่อกัน  ทั้งยามสุขและยามทุกข์  ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย…จนกว่าชีวิตจะหาไม่

            แทนที่จะจูบกัน  ทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจูบไม้กางเขน  ผู้ร่วมพิธีเข้าใจว่า  ถ้าใครละทิ้งใคร  ก็หมายความว่าละทิ้งพระคริสตเจ้าบนกางเขน

            หลังพิธี  คู่แต่งงานใหม่นำกางเขนนี้กลับบ้าน  ตั้งไว้ในที่มีเกียรติ  เป็นที่ระลึกถึงวันแต่งงานและเป็นสถานที่สวดภาวนาในครอบครัว  ในเวลาประสบความลำบาก  ครอบครัวไม่ไปหาทนายความ  หรือจิตแพทย์  แต่จะคุกเข่าด้วยกันต่อหน้าไม้กางเขน  วอนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสตเจ้า  คุกเข่าด้วยกันและบางครั้งก็ร้องไห้  เปิดใจขอพระเจ้าทรงให้อภัย  และขออภัยต่อกัน  ทั้งสองจะไปนอนอย่างมีสันติสุข

            สามีและภรรยาจะสอนลูกๆ ให้จูบไม้กางเขนทุกวันก่อนเข้านอน  โดยขอบคุณพระเยซูเจ้า  เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังโอบกอดพวกเขา  จึงไม่ต้องกลัวสิ่งใด

เขียนโดย “แม้ปีศาจก็กลัวพระนางมารีย์”

แปลโดย ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
20 /7/2020

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย