ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ที่เชียงแสน

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ที่เชียงแสน

9-10 กันยายน 2020

หลังจากที่โทรศัพท์คุยกับคุณพ่อสุกีโย  ปิโตโย   เจ้าคณะเยสุอิต(ชาวอินโดนีเซีย)ในไทย  เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน   ผมจึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยม Xavier Learning  Community  วันพุธ ที่ 9 กันยายน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6 ชั่วโมง   จากเชียงใหม่ แวะทานอาหารเที่ยงที่วัดนักบุญมีคาแอล  ที่เชียงดาว  ถึงเชียงแสน  ประมาณบ่ายห้าโมง  พบคุณพ่อปิโตโย  คุณพ่อวินัย บุญลือ กำลังตัดหญ้า  และ คุณพ่อพิริยะ  ไชยมุกดากุล  ผู้ดูแลสามเณร

ทุ่มครึ่งพบปะสนทนากับบรรดาสามเณรที่จบจากบ้านเณรกลาง  และอยู่ที่นี่  1 ปี  เรียนภาษาอังกฤษ  มีสามเณรจากกรุงเทพ  10 คน  ราชบุรี 2 คน  เชียงใหม่ 1 คน  นอกนั้นมีสามเณรเยสุอิต  เซนต์คาเบรียล ฯลฯ รวม  22  คน  แบ่งปันหนึ่งชั่วโมง และสวดสายประคำด้วยกัน

วันที่ 10 กันยายน  ทำวัตรเช้า  6.20 น.  และมิสซาเวลา 6.40 น. หลังอาหารเช้านั่งสนทนากับคุณพ่อปิโตโย  เรื่อง”ความฝัน”  ของคุณพ่อเกี่ยวกับการช่วยการศึกษาแก่เยาวชน  ที่ชุมชนแห่งนี้

10.00 น. พบปะสนทนากับนักศึกษา  ปี 2-4 ที่อยู่ที่นี่  ผมฉายคลิปเรื่อง  พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาทั้งครบ (2  นาที) และข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษา (Global  Education  Compact) ที่ โป๊ปฟรังซิสจะจัด  วันที่  15 ตุลาคม  2020  ที่กรุงโรม  และให้เวลาพวกเขาแบ่งปันความประทับใจจากการดูคลิปงานของพระศาสนจักร  ในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ประมาณ 100 คน  มีครูชาวอินโดนีเซีย 4 คน และครูที่เคยอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยา ก็มาอยู่ที่นี่ด้วย

การมาเยี่ยมชม  และพบปะสนทนากัน ทำให้ผมมั่นใจในพระญาณเอื้ออาทรยิ่งขึ้น  ที่พระเจ้าทรงช่วยเยาวชนของเรา  โดยผ่านทางคณะเยสุอิต  ความร่วมมือของคณะเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  และผู้ใหญ่ใจดี  หลายๆ คน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

สรุป ค่ายคำสอน ค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563

สรุป ค่ายคำสอน ค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563

            ตามปกติ  ตามวัดจัดค่ายคำสอน ภาคฤดูร้อน  เป็นประจำทุกปี  เพื่ออบรมเด็ก-เยาวชน เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  และฟื้นฟูชีวิตเยาวชน เช่น ในช่วงปิดเทอมใหญ่   ปีที่แล้ว เมษายน 2562  มีรายงาน 35 ค่าย จาก 27 วัด (ในจำนวน 34 วัด  7 วัดไม่ได้จัด หรือจัดแต่อาจไม่ได้รายงานมิสซัง)  มีข้อมูลสรุปดังนี้

  • รับศีลล้างบาป 538  คน
  • รับศีลมหาสนิท 556  คน
  • รับศีลกำลัง 540  คน
  • รื้อฟื้นศีลล้างบาป 106  คน
  • รับศีลอภัยบาปครั้งแรก 238  คน

รวมเด็กเข้าค่าย 2671  คน

เยาวชน    956  คน            ผู้ใหญ่  79  คน

บุคลากรจัดค่าย    616  คน

งบประมาณที่ใช้           1,852,828  บาท   (หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาท)

สำหรับเมษายน-มิถุนายน   2563  ปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าจึงไม่สามารถจัดค่ายคำสอนและค่ายเยาวชนได้  แต่มีบางวัดรายงานมาดังต่อไปนี้

1.เขตวัดนักบุญเปโตร  (ขุนแม่ลา)

จัดระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน พ.ศ.2563 จัดค่ายคำสอนไปตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด  4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ซ้อ,บ้านหัวดอย,บ้านห้วยเหี้ยะ,บ้านฟักทอง  โดยจัดค่ายคำสอนครั้งนี้    มีทั้งเด็ก  เยาวชน และผู้ใหญ่ ( เด็กจำนวน 60 คน)  เยาวชน ( จำนวน  40 คน)  และผู้ใหญ่ (จำนวน  60 คน)

ผู้ดำเนินการจัดค่ายคำสอนครั้งนี้  มี พระสงฆ์ 2 องค์  ครูคำสอน 6  คน    บราเดอร์  4 คน

2.เขตวัดนักบุญเปาโล   นาเกียน 

            16-21 มีนาคม ที่หมู่บ้านทีลอ (จำนวน  30 คน)  และหมู่บ้านทิกะเย (จำนวน 42 คน)

3.เขตวัดนักบุญเปาโล  (แม่สะเรียง)

จัด 5 หมู่บ้าน คือ แม่ละ ฮากไม้ใต้ ป่าแป๋  โก๊ะไม้หลู่  และห้วยเดื่อ  (ยังไม่รายงานจำนวนคน)           

นอกนั้นมี 3 วัดที่รายงานช่วยสู้ภัยโควิด คือ

  1. เขตวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์  เชียงดาว ซื้อปลากระป๋อง  13 ลัง

  แจก 8 แห่งที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

  1. เขตสบเมย ใช้งบ เตรียมพื้นที่สร้างวัด(สาขา)ที่หมู่บ้านแม่แฮด มีคริสตชน 12 หลังคา
  2. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แม่ฮ่องสอนช่วยคนยากจน

            สรุปปีนี้ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดค่ายคุณธรรม คำสอนได้อย่างเคย

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  (สรุปรายงาน)

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย แถลงการณ์นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
แถลงการณ์นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์

1. สมาชิกทุกท่านของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยตระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของเด็ก/ผู้เยาว์ กล่าวคือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและพร้อมที่จะสร้างหลักประกันให้พวกเขามีความปลอดภัยและชีวิตที่ดี สมาชิกทุกท่านของสภาพระสังฆราชฯ และผู้ร่วมงานในแต่ละสังฆมณฑลรวมทั้งคณะนักบวชชายหญิงแต่ละคณะในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องสร้าง หลักประกันว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก/ผู้เยาว์ และคนผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (VULNERABLE PERSONS)*
เช่นคนพิการทุกประเภท จะต้องได้รับความเคารพ

2. ในหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ที่สังกัดภายใต้สภาพระสังฆราชฯ และในองค์กรต่างๆของแต่ละสังฆมณฑลรวมถึงคณะนักบวชชายหญิงตระหนักและยืนยันว่าเด็กผู้เยาว์แต่ละคนควรได้รับ ความรักและเมตตาดุจของขวัญจากพระเจ้าซึ่งเด็ก/ผู้เยาว์เหล่านั้นมีสิทธิตามธรรมชาติในศักดิ์ศรีซึ่งจะต้องได้รับความเคารพ ได้รับการหล่อเลี้ยง และได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
ทุกคน

3. สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และสังฆมณฑลทุกเขตปกครอง รวมทั้งคณะนักบวชชาย-หญิงทุกคณะพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทําพันธกิจของตนที่นํามาซึ่งสวัสดิภาพของเด็ก/ผู้เยาว์ ตลอดจนคนผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถฯ ซึ่งอยู่ในสภาวะล่อแหลมอันอาจจะได้รับอันตราย

4. สําหรับผู้ที่ดูแลเด็ก/ผู้เยาว์ขั้นประถมวัยในแต่ละสังฆมณทล สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ สนับสนุนและให้คุณค่าการมีส่วนร่วมของเด็ก/ผู้เยาว์ในการร่วมศาสนพิธีและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิต สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของพวกเขา

5. ณ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา อันได้แก่วัด โรงเรียน สถานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์เด็กเยาวชนคาทอลิก และ สถานที่อํานวยความสะดวกฝ่ายสังคมต่างๆซึ่งเป็นพันธกิจในประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ ขอร้องให้ใส่ใจเป็นพิเศษต่องานอภิบาลและสวัสดิการของเด็กและผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การแนะนําดูแลของพวกท่าน

6. นโยบายมาตรฐานฉบับนี้ยึดมั่นอยู่กับหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆของพระศาสนจักร ทั้งจากสันตะสํานักและจากผู้รับผิดชอบและมีอํานาจการตัดสินใจในพระศาสนจักรท้องถิ่น รวมถึงข้อกฎหมายและข้อแนะนําแนวทางปฏิบัติต่างๆของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง และขณะเดียวกันก็ตื่นตัวอยู่เสมอกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้น

7. สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทยตั้งใจที่จะปฏิบัติในเชิงรูปธรรม ดังนี้

7.1 ต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างหลักประกันว่าเด็ก/ผู้เยาว์ และตลอดจน คนผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถฯ ซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยงอันจะได้รับอันตรายต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอันดับแรกและได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพโดยให้สิทธิของพวก เขาได้รับการปกป้องคุ้มครองและสวัสดิการของพวกเขาได้รับการส่งเสริม

7.2 ต้องลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของเด็ก/ผู้เยาว์และตลอดจนคนผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถฯ ซึ่งอยู่ในสภาวะล่อแหลมอันอาจจะได้รับอันตราย

7.3 ต้องสร้างหลักประกันว่าสมาชิกทุกคนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และ ผู้ร่วมงานในสังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งนักบวชชาย-หญิงทุกคณะ จะได้รับการตรวจสอบ การรับสมัครเข้าทํางาน คัดเลือก อบรม สนับสนุน และมีการควบคุมดูแลด้วยความเอาใจใส่

7.4 ต้องให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างเหมาะสมต่อเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเพศ ทางร่างกาย ทางอารมณ์ หรือจากการถูกปล่อยปละละเลย

7.5 ต้องให้การอบรมที่เหมาะสมสําหรับสมาชิกและเพื่อนร่วมงานทุกคนในองค์การ

7.6 ต้องทํางานแบบมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับข้อกล่าวหาต่างๆอย่างรวดเร็ว ชอบธรรม และอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะปฏิบัติตามกระบวนการสอบสวนซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ในมาตรา 1717-1719 และ มาตรา 695 รวมทั้งข้อปฏิบัติที่ออกโดยสันตะสํานัก

7.7 ต้องทําให้นโยบายมาตรฐานนี้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง เข้าถึงภาคปฏิบัติได้ เข้าใจกันดีในสาระ และนําไปใช้ในกระบวนการและการดําเนินคดีซึ่งจะช่วยทําให้เด็ก/ผู้เยาว์ และตลอดจนคนผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยงอัน อาจจะได้รับอันตราย มีความปลอดภัยซึ่งเรามีความเกี่ยวข้องในพันธกิจในพระศาสนจักรของพวกเรา

7.8 ต้องทํางานร่วมกันกับคณะกรรมาธิการการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ ระดับชาติที่ได้จัดตั้งขึ้น และปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางที่สภาพระสังฆราชฯ ให้การรับรองตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2012 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016

7.9 ต้องจัดวันอธิษฐานภาวนาและจัดกิจกรรมอันเหมาะสมเพื่อการเยียวยารักษาผู้ที่เป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดประเภทต่างๆ ซึ่งสภาพระสังฆราชฯได้กําหนด ให้เป็นวันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปี โอกาสระลึกถึง นักบุญมารีอา กอเร็ตตี (Saint Maria Goreti)

ประกาศ วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2016


CONFERENTIA EPISCOPALIS THAILANDIAE
(พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชฯ

(พระอัครสังฆราช หลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิรันดร์)
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

(พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และรองประธานสภาพระสังฆราชฯ

(พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา และเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ

(พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี และเหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ

ยุวธรรมทูต (พระคัมภีร์ที่ฉันรัก) หมู่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย

ยุวธรรมทูต (พระคัมภีร์ที่ฉันรัก) หมู่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย

วันที่ 27 มิถุนายน 2020

วันที่ 27 มิถุนายน 2020 PMS รับผิดชอบโดย คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ ได้ไปจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต ที่หมู่บ้านนาเกียน อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีเด็กๆ ยุวธรรมทูต จำนวน 31 คน และพี่เลี้ยงที่เป็นเยาวชนในหมู่บ้านอีก 3 คน ช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ยุวธรรมทูต ทั้งวันเลย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย
ภาคเช้าให้เด็กได้ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีและประวัติยุวธรรมทูต เสร็จต่อด้วยให้เด็กได้ร่วมกันเขียนเป็นกลุ่ม หัวข้อ คือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และให้เด็กแบ่งปันกัน และต่อด้วยหัวข้อ ยุวธรรมทูต Laudato si’ ให้เด็กเขียนแบ่งปันกันถึงการรักธรรมชาติ
ส่วนภาคบ่าย ได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์พระคัมภีร์ และให้เด็กรู้จักรักพระคัมภีร์ และการสวดภาวนา สวดให้เพื่อนๆ และคนยากจน ที่อยู่ห่างไกล อยู่หมู่บ้านอื่นๆ สรุป คือให้เด็กๆ รักพระคัมภีร์และรักการภาวนา เข้าวัดสวดภาวนาสม่ำเสมอ

คุณพ่อ สิริชัย บุหงาสวรรค์

กีฬาปัสกาคัพครั้งที่ 14

โอกาสกีฬาปัสกาคัพครั้งที่ 14 “เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี 2020 ณ บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เวลา 08.00-15.30น.

ประชุมเตรียมปีเยาวชน

การประชุมกรรมการอำนวยการ สมัยวิสามัญ ปี 2020 นำโดยบีชอปซิลวิโอสิริพงษ์ จรัสศรีในพร้อมกับบาดหลวงจิตตาธิการและผู้ประสานงานเยาวชนทั้ง 11 สังฆมณฑล หน่วยงานและองค์เพื่อจะนำเสนอกิจกรรมให้กับสภาบิชอปในที่ประชุมต่อไป. วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020

ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาบิชอปฯ
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อวินัย บุญลือ sj. พร้อมด้วยนักศึกษา รวมทั้งสามเณรและผู้สนใจฯจากศูนย์การศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน (Xavier Learning Community) จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนสรุปประเมินผลค่ายจิตอาสาฯและแบ่งปันฯ ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

ศูนย์โม้งคาทอลิก ร่วมฉลองพ่อบอสโก

วันที่ 25 มกราคม 2020 ศูนย์โม้งคาทอลิก ร่วมฉลองพ่อบอสโก บิดาและอาจารย์​ของเยาวชน
คุณพ่อสมชาย​ กิจนิชร ประธาน​พิธีบูชาขอบพระคุณ​
ได้เทศน์ให้ข้อคิด “ปล่อยให้เด็กๆมาหาเราเถิด​ ท่านทั้งหลายที่เป็นเหมือนเด็กเล็กเหล่านั้น​ จะได้รับรังวัลคืออาณาจักรสวรรค์”
จงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเสมอ​เพราะพระเจ้าทรงรักเด็กเล็ก​ แม่วัยชรา​แล้วก็ตามก็จงทำให้ใจเป็นเหมือนเด็ก แล้วใจท่านจะพบพระเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้า​ สำหรับความชื่นชมยินดีนี้

หลังพิธี​บูชา​ขอบพระคุณ​ ได้รับประทานอาหาร​ร่วมกันมีการแสดงให้ชม
ในช่วงเวลาบ่าย​ บ้านดอนบอสโกได้จัด​กิจ​กรรมแข่งขันฟุตบอล​ “ดอนบอสโกคัพ” ให้กับเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานพร้อมกับบรรดาคุณพ่อ

25

ความชื่นชมยินดีแห่งการแบ่งปัน โครงการ Zero Hunger (ความหิวเป็นศูนย์)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เยาวชนของคณะโฟโคลาเรมีโอกาสได้ไปจัดกิจกรรมให้สำหรับเด็กๆและผู้ปกครอง ที่ชุมชนศรีปิงเมือง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองของตำบลหายยา เมืองเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่มีเพื่อนพี่น้องชนเผ่าลาหู่พักอาศัยอยู่ มีทั้งหมด 24 ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ มีเด็กๆ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพ่อแม่ของพวกเขา ด้วยการเล่นเกม กิจกรรมต่างๆ และข้อคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการ Zero Hunger (ความหิวเป็นศูนย์) เด็กๆ พร้อมกับพ่อแม่ได้รับคำแนะนำเรื่องความชื่นชมยินดีแห่งการแบ่งปันและการให้
หลังจากนั้นมีการมอบของขวัญให้กับเด็กๆทุกคน และทุกครอบครัว ของขวัญที่พวกเราเอามาให้นั้นมาจากครอบครัวและเพื่อนพี่น้องที่พยายามดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแห่งความรักและการแบ่งปัน

zero

โฟโคลาเรจัดกิจกรรมวันเด็ก Zero Hunger ที่ดอยสะเก็ด

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 พวกเราชาวคณะโฟโคลาเรกับเยาวชน ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมวันเด็กที่หมู่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพี่น้องชนเผ่าลาหู่อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านที่เราได้ไปจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 24 ครอบครัว และเด็กๆ 55 คน กิจกรรมที่จัดให้เด็กๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี พวกเยาวชนจัดกิจกรรมได้อย่างดีมากและได้ให้ความสุขกับเด็กๆ โดยผ่านทางการร้องเพลง เล่นดนตรี เกมต่างๆ พวกเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการที่ชื่อว่า “ความหิวเป็นศูนย์” “Zero Hunger” ให้เด็กๆ ฟัง แล้วก็มีการแสดงละครตุ๊กตาของเยาวชน แสดงเกี่ยวกับหัวข้อ “เพื่อสันติภาพ” และเป็นการเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตและรู้จักการให้อภัย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกขนม หรือของใช้ที่จำเป็นให้ในแต่ละครอบครัวด้วย เด็กๆและพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนมีความสุขมาก ซึ่งเห็นได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขา

zero_hunger