แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ทางแผนกสตรีได้ประชุมคณะทำงานสตรี เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 ) พร้อมทั้ง พิจารณาการดำเนินงานแผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องร่วมกัน

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

บรรยากาศ:คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒาสังคม แผนกสตรี(คคส.)20 ปีแผนกสตรี:ไตร่ตรอง บททวน พันธกิจสตรีคาทอลิก พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน -นำเสนอ “20 ปี คคส.:ไตรตรองทบทวน พันธกิจสตรีคาทอลิก”โดยซิวเตอร์วรนุช ประนอมมิตร
– หัวข้อ “สตรีกับการพัฒนาสังคมและการประกาศข่าวดี” โดยบาดหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร
-แบ่งกลุ่มไตร่ตรอง “20 ปีสตรีกับการพัฒนาและการดูแลสิ่งสร้างของพระ”โดยดร.สุนทร วงศ์จอมพรและคณะ
…ช่วงบ่ายดูงานกิจกรรมและงานพัฒนาของสตรี
…ช่วงค่ำ กิจกรรมกลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการดูงาน. วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์มิสซัง สังฆมณฑลเชียงใหม่.
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

สัมมนาสตรีสังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี 2019

การสืบสานความเชื่อ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่สู่พันธกิจคริสตชน

ในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาแผนกสตรี โดยการนำของคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคมร่วมกับทีมงานแผนกสตรีสังหมณฑลฯ และคระกรรมการสตรี  ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปีผู้นำสตรีสังฆมณฑลขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้นำสตรีแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็นโดยเฉพาะเพื่อสืบสานความเชื่อคริสตชนในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อจะได้ทบทวนประวัติศาสตร์งานแพร่ธรรมของสังฆมณฑลเชียงใหม่และหาแนวทางเพื่อจะได้สืบสานความเชื่อคริสตชนและดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศข่าวดีใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้น

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาครั้งนี้ และได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่และข้อท้าทายในการประกาศข่าวดีใหม่ของสตรีโดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ต่อด้วยทบทวนประวัตศาสตร์และการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อจากตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลินแห่งสภาพโรมัน,ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (มารีนา) และซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “สตรีกับการสร้างสันติ” โดยซิสเตอร์ศรีพิพม์ ซาเวียร์ จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาแผนกสตรี

สตรี2 .... …………………………………

สัมมนาสตรีเขตแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาแผนกสตรี ได้จัดให้มีการสัมมนาผู้นำสตรีเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีขึ้นที่ศูนย์คาทอลิกขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ “สืบสานความเชื่อ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่สู่พันธกิจคริสตชนในการประกาศข่าวดีใหม่”

โอกาสนี้มีผู้นำสตรี 11 เขตวัดในจังหวัดแม่ฮ่องอน กว่า 200 คน และจากเขตแพร่ธรรม แม่ตะวอ จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ นำโดยคุณพ่ออาลัน เข้าร่วมด้วยกว่า 20 คน เนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้เริ่มด้วยพิธีบูชาของพระคุณเปิดการสัมมนาโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม เป็นประธานร่วมกับคุณพ่อแต่ละเขตวัด ในหัวข้อแรกเป็นการทบทวนพัฒนาการของการประกาศข่าวดีในมิสซังสยามครบ 350 ปี และ 60 ปีสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เพื่อนำไปสู่การประกาศข่าวดีใหม่ในอนาคตต่อไป จากนั้นเป็นการนำเสนอสมณสาสน์ AMORIS LAETITIA สู่พันธกิจสตรี โดย ดร.สุนทร วงจอมพร และกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชน โดย คุณอัฉรา สมแสงทรวง และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมและสันติ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และปิดท้ายด้วยการไตร่ตรองพันธกิจของสตรีเพื่อการร่วมสร้างอาณาจักรพระเจ้าในพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันยุวธรรมทูต

สัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลเชียงใหม่ หัวข้อ “สุขแท้ที่เมตตา…สู่พันธกิจสตรี ณ ห้องประชุมตึกแฮรี่ทิล ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ มีมิสซาเปิดโดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ได้แบ่งปันว่า “ ความดีทำแล้วต้องอดทน ธรรมชาติของพระองค์คือความดี ใครไร้ความเมตตาก็เป็นคนไร้ประโยชน์” และมีมิสซาปิดโดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้แบ่งปันว่า “เราต้องกลับใจ ล้างบาป เราต้องช่วยกันแบกกางเขนของตนเองและติดตามพระองค์ไป ต้องมีการปรับทัศนคติใหม่ จะมีประโยชน์อะไรที่เราได้ทั้งโลกครอบครองแต่ต้องเสียวิญญาณไป” ได้มีตัวแทนสตรีจากเขตวัด องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจในงานสตรีประมาณ 70 คนโดยมีประเด็นต่างๆดังนี้
-ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมโดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา
-ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สังคมยุคเปลี่ยนผ่านและผลกระทบในปัจจุบันโดยซิสเตอร์ลำดวน ศรีเจริญตระกุลและคุณนัยนา วิจิตรพร
-สมณสาสน์ของพระสันตะปาปา Laudato Si สู่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมโดยดร.สุนทร วงศ์จอมพร
-สื่อและเทคโนโลยี ภัยคุกคามสตรี ครอบครัวในยุคปัจจุบันโดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
-สุขแท้ที่เมตตา…สู่พันธกิจสตรีและแบ่งปันพันธกิจในแต่ละพื้นที่ พันธกิจกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมโดยซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์

0

ขอเชิญร่วมสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ.ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

สัมมนาสตรีระดับชาติ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนผู้ประสานงานเยาวชนร่วมประชุมกับคณะทำงานสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน ได้รับการต้อนรับจากซิสเตอร์เสาวนีย์ น้ำนวล และซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี (คณะธรรมทูตพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารี) เพื่อรายงานการทำงานและประเมินการของคณะทำงานสตรี ทั้งนี้ได้มีกำหนดการสัมมนาสตรีระดับชาติขึ้นในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ที่กำลังจะถึงนี้ด้วย

DSC_0338

มิสซาวันสตรีสากล ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

เมื่อวัน 8 มีนาคม 2016 ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ได้มีพิธีมิสซา วันสตรีสากล โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี พระคุณเจ้าได้เทศน์ให้ข้อคิดว่า ปัจจุบันสตรีได้ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นจำนวนมากทั่วโลก เราควรให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพของสตรี ให้เกียรติผู้หญิง การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่ใช่เพียงคำพูดเท่านั้น วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี จึงเป็นวันเฉลิมฉลองเหมือนงานประเพณีที่ทำกันทุกปี หากจะเป็นการตระหนักร่วมและให้คุณค่าของสตรี  ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย  จากความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

กลุ่มสตรี มาคำนับพระคุณเจ้า

เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2015 เวลา 16.00 น. ซิสเตอร์ศรีพิมพ์  เซเวียร์ ผู้รับผิดชอบสตรีระดับชาติ ของสภาบิชอปแห่งพระเทศไทย ได้นำตัวแทนสตรีจาก 10 สังฆมณฑล มาคำนับพระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์ ในโอกาสที่มาสัมมนาที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ หลังจากสัมมนา พวกเขาก็ได้ลงพื้นที่ ที่บ้านผาหมอน มูลนิธิดอกไม้ป่า และศูนย์วิจัยฯ หลังจากคำนับพระคุณเจ้าแล้ว ต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน