การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

เอกสาร FABC เล่มที่ 162 (6 มกราคม 2021 หน้า 2-3) มีรายงานการสัมมนา  เรื่อง การสอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในบ้านเณร  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2018  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน ประเทศไทย  ผู้เข้าอบรม 40 คนจาก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย

            ในถ้อยแถลงมีกล่าวว่า  พระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน  จึงควรมีการอบรมสามเณรให้มีการพัฒนาทัศนคติ  วิถีปฏิบัติ  และมุ่งมั่นในเรื่องนี้

            ผู้ร่วมสัมมนาอุทิศตนแนะนำวิชา  เทววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม  คำสอนคาทอลิก  และการปฏิบัติ  ที่เข้ากับสภาพท้องถิ่น  ในสามเณราลัย

            ส่งเสริมให้มีการกลับใจด้านนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง  แก่ผู้อบรมสามเณร และทีมงานบ้านเณร  ให้ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างของพระเจ้า  อาศัยพิธีกรรม  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และมีช่วงเวลาเงียบอยู่กับธรรมชาติด้วย

            เพื่อเข้าใจเสียงร้องคร่ำครวญของโลกให้ดีขึ้น  จำเป็นต้องฟังเสียงร้องคร่ำครวญของคนจน  สตรี  ชนพื้นเมือง  และกลุ่มเปราะบาง  ที่ต้องทนทุกข์มากที่สุดจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ  ควรให้สามเณรไปสัมผัสชีวิตจริงของคนจน  และเรียนรู้จากพวกเขา  อยู่กับพวกเขาไม่ว่าระยะสั้น  หรือระยะยาว  อาจมีการเสวนากับบุคคลต่างความเชื่อ  เรียนรู้ประเพณีความเชื่อของเขา  ในเรื่องเอาใจใส่บ้านที่เราอาศัยร่วมกันนี้

            วิกฤติสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา  ช่วงเวลานี้  เราจึงพิจารณาถึงโครงสร้างการอบรมในบ้านเณร  อาจจะมีวิธีการอบรมใหม่ๆ  ขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจ  และโปร่งใส   ฟังเสียงร้องคร่ำครวญของโลก  และที่พระเจ้ากำลังขอให้เรากระทำ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน  (11 มกราคม 2021)

ยุวธรรมทูต (พระคัมภีร์ที่ฉันรัก) หมู่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย

ยุวธรรมทูต (พระคัมภีร์ที่ฉันรัก) หมู่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย

วันที่ 27 มิถุนายน 2020

วันที่ 27 มิถุนายน 2020 PMS รับผิดชอบโดย คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ ได้ไปจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต ที่หมู่บ้านนาเกียน อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีเด็กๆ ยุวธรรมทูต จำนวน 31 คน และพี่เลี้ยงที่เป็นเยาวชนในหมู่บ้านอีก 3 คน ช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ยุวธรรมทูต ทั้งวันเลย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย
ภาคเช้าให้เด็กได้ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีและประวัติยุวธรรมทูต เสร็จต่อด้วยให้เด็กได้ร่วมกันเขียนเป็นกลุ่ม หัวข้อ คือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และให้เด็กแบ่งปันกัน และต่อด้วยหัวข้อ ยุวธรรมทูต Laudato si’ ให้เด็กเขียนแบ่งปันกันถึงการรักธรรมชาติ
ส่วนภาคบ่าย ได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์พระคัมภีร์ และให้เด็กรู้จักรักพระคัมภีร์ และการสวดภาวนา สวดให้เพื่อนๆ และคนยากจน ที่อยู่ห่างไกล อยู่หมู่บ้านอื่นๆ สรุป คือให้เด็กๆ รักพระคัมภีร์และรักการภาวนา เข้าวัดสวดภาวนาสม่ำเสมอ

คุณพ่อ สิริชัย บุหงาสวรรค์

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส

วันที่ 1 มีนาคม 2020 ที่วัดแแม่พระลูกประคำ (โรซารีโอ) บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นำโดยคุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล คุณหมอเดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคลคาทอลิกสังฆมณฑล ร่วมด้วยคุณพ่อสมยศ คุณหมอวนิดา นาจรุง คุณสัจจพร ศรีสวัสดิ์ ประสานงานโดยคุณประภา วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล

การจัดอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล

วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้นักบุญฟรังซิสห้วยซอตือ ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด เขต ๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล มีผู้นำคริสตชนทั้งชายและหญิงเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

บรรยากาศ:คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒาสังคม แผนกสตรี(คคส.)20 ปีแผนกสตรี:ไตร่ตรอง บททวน พันธกิจสตรีคาทอลิก พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน -นำเสนอ “20 ปี คคส.:ไตรตรองทบทวน พันธกิจสตรีคาทอลิก”โดยซิวเตอร์วรนุช ประนอมมิตร
– หัวข้อ “สตรีกับการพัฒนาสังคมและการประกาศข่าวดี” โดยบาดหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร
-แบ่งกลุ่มไตร่ตรอง “20 ปีสตรีกับการพัฒนาและการดูแลสิ่งสร้างของพระ”โดยดร.สุนทร วงศ์จอมพรและคณะ
…ช่วงบ่ายดูงานกิจกรรมและงานพัฒนาของสตรี
…ช่วงค่ำ กิจกรรมกลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการดูงาน. วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์มิสซัง สังฆมณฑลเชียงใหม่.
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

บาดหลวงสิริชัย บุหง่าสวรรค์ ตัวแทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เป็นวิทยากร
ร่วมกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 ได้แก่ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และพราหมณ์-ฮินดูในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่
มีนักเรียนประมาณ 300 คน

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020

“ช่วงเวลาแห่งการคืนดีกับพระเจ้าและเปิดใจ ให้พระองค์ชำระจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เห็นแสงสว่าง” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาดหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา …โอกาสสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020 ประเด็น “เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)
-สถานการณ์และแนวการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมปัจจุบันโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน(SJ)
-“เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)โดยคุณพ่อพิพัฒน์ มือแป (SJ) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13- วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020

อบรมเยาวชนคาทอลิก

ศีลศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตคริสตชน
เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2018  คุณพ่อโจงชอล์ แก้วมา ได้มาอบรมน้องๆ เยาวชนศูนย์คาทอลิก และขอบคุณซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีน่าที่มาแบ่งปันกระแสเรียกให้กับน้องๆ ณ บ้านเลาดาโตซี แจ้ซ้อน ด้วยนะครับ

พระชุมร่วมสองสังหมณฑลเชียงใหม่และเชียงราย

วันที่ 8 สิงหาคม 2018 ได้มีการประชุมร่วมกันของบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่และเชียงรายเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศจัดตั้งสังฆมณฑลเชียงรายออกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยแต่งตั้งบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประมุขสังฆมณฑลเชียงรายองค์แรก

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานร่วมกับคุณพ่อนพรัตน์ เรืองกูล (บาดหลวงใหม่คณะเยสุอิตที่บวชเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2018) และพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สำหรับการประชุมร่วมกันของสองสังฆมณฑลครั้งนี้นอกจากมีการประชาสัมพันธ์ของสังฆมณฑลต่างๆ แล้ว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ นำโดยมาแมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ และทีมงานมาแบ่งปันเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในนามของกลุ่มตาลีตากุม ให้กับบรรดาบาดหลวงด้วย เพื่อจะได้ร่วมกันช่วยเหลือและป้องกัน โดยเฉพาะบรรดาเด็กและเยาวชนทั้งสองสังฆมณฑลเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่มาในรูปแบบต่างๆโดยคณะกรรมการ (ตาลีตากุม) มีหลักในการทำงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยหลัก Prevention ป้องกัน Protection ปกป้อง Partnershipเครือข่าย Prosecutionการดำเนินคดี Punishmentการลงโทษและ Prayerและสวด

ร่วมฟังการนำเสนอสรุปบทเรียนการทำงานกว่า 40 ปี ของศูนย์สังคมพัฒนาและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน

เมื่อที่ 25 กรกฎาคม 2018
ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอสรุปบทเรียนการทำงานกว่า 40 ปี ของศูนย์สังคมพัฒนาและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ “การพัฒนามนุษย์ทั้งครบ” “Integral Human Development”
ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
การนำเสนอของคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหารและทีมงาน ได้นำเสนอประวัติศาสตร์การทำงานโดยแบ่งเป็น 5 ช่วง 1) เริ่มต้นในปี(1931-1959)โดยมิสชันนารีแห่งกรุงปารีส และพรสงฆ์ไทยบางท่าน โดยทำงานแพร่ธรรม สร้างวัด สร้างโรงเรียน และช่วยเหลือคนยากจน การสร้างชุมชน ท่ามกลางชนพื้นเมือง
2) งานท่ามกลางชาติพันธุ์ ชาวกะเหรี่ยง (1959-1970จนถึงปัจจุบัน) โดยคุณพ่อคณะพระหฤทัยแห่งเบธารามผู้ทำงานต่อจากของบาดหลวง MEP และเริ่มแพร่ธรรมกับชาวกะเหรี่ยง (Pgaz K’Ngauz) ท่านใช้แนวทางแบบองค์รวม
(Holistic Approach) ในการทำงานพัฒนา การประกาศข่าวดี การศึกษา ปรับปรุงความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต ด้านสุขภาพและจัดตั้งชุมชนใหม่ ส่งเสริมการเกษตร
3) การจัดองค์กรชุมชน(Community Organization)ในปี1975-1995 พร้อมกับการสนับสนุนจากคุณพ่อคณะเบธาราม การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (CU) กลุ่มเยาวชนคาทอลิก กลุ่มครูคาทอลิก ฯลฯ
4) กลุ่มกองบุญข้าว พิธีกรรมเลี้ยงผีน้ำ เหมืองฝาย แนวทางการพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมชุมชน เข้าไปเป็นแนวทางท่ามกลางชนชาติพันธุ์ และชุมชนคนพื้นเมืองยากจนในภาคเหนือ (1995 จนถึงปัจจุบัน)
5) การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค การฝึกอบรม การให้การศึกษา ตามแนวทางศาสนาวัฒนธรรมในการพัฒนาร่วมกบนักวิชาการ ประชาสังคม องค์กรเอกชน กลุ่มนักบวช และองค์กรฆราวาสในประเทศใกล้เคียง (เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม) 2005-ปัจจุบัน
จากการเข้าร่วมฟังเห็นว่าประวัติศาสตร์การทำงานแต่ละช่วงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จึงถามตัวเองว่าเราซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านเราจะรับการสืบทอดสิ่งดีๆเหล่านั้นได้อย่างไร และเราจะทำงานกับพี่น้องชุมชนของเราในแนวทางศาสนาวัฒนาธรรมท่ามกลางกระแสสังคมปัจจุบันได้อย่างไรเป็นสิงที่ท้าทายเรา (การบ้านที่ต้องรับไปทำต่อ…)