พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

บาดหลวงสิริชัย บุหง่าสวรรค์ ตัวแทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เป็นวิทยากร
ร่วมกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 ได้แก่ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และพราหมณ์-ฮินดูในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่
มีนักเรียนประมาณ 300 คน

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

อบรมศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ

11 ตุลาคม 2019

วันนี้นอกจากเป็นวันฉลองนักบุญยอห์น  ที่ 23  ยังเป็นวันครบรอบ  27 ปี  ของการพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC -11 ตุลาคม  ค.ศ. 2019)

แผนกพิธีกรรม  สังฆมณฑลเชียงใหม่  คุณพ่อมงคล  เจริญธรรม  จัดอบรมศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ  30 คน  และ  ผู้อ่านพระคัมภีร์  38  คน รวม 68 คน ที่ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่  ตั้งแต่ 8.00 – 16.30  น.

เนื่องจากสังฆมณฑลเชียงใหม่  มีบาดหลวง  ที่ต้องดูแลหลายๆวัดสาขา  ตามดอยต่างๆ  จึงสมควรแต่งตั้งนักบวช  ครูคำสอน  หรือฆราวาส  บางคน  ให้สามารถช่วยแจกศีลมหาสนิทในพิธีมิสซาเวลามีสัตบุรุษจำนวนมาก   หรือ  นอกพิธี  โดยไปส่งแก่ผู้ชรา  หรือผู้ป่วยอ่อนแรง ฯลฯ  ตาม กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน (IGMR ข้อ 162) ได้อนุญาต

เราได้แปล  แนวปฏิบัติศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ  ของ อัครสังฆมณฑลวอชิงตัน  สหรัฐอเมริกา(ฉบับปรับปรุง  22  กุมภาพันธ์  2010) จำนวน  33 ข้อมาใช้ในการอบรม

คุณพ่อ มงคล  แบ่งปันเรื่อง  พิธีกรรมเบื้องต้น   และพิธีบูชาขอบพระคุณ   คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  แบ่งปันเรื่อง  หน้าที่ผู้อ่านพระคัมภีร์  บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  เรื่องศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ    ภาคบ่าย  แยกกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติ  และพิธีมิสซา เวลา 15.40 น

จากการสอบถามผู้รับการอบรมเป็นศาสนบริกรศีลมหาสนิท อยู่แล้วประมาณ  10 คน  ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว  เราจะทำพิธีแต่งตั้งในวันพฤหัสที่  5 ธันวาคม  2019  ณ  อาสนวิหารพระหฤทัย  เชียงใหม่

ส่วนผู้อ่านพระคัมภีร์  ต้องอบรมอีกครั้ง  จึงจะมีพิธีแต่งตั้ง  เป็นทางการ

สังฆมณทลจันทบุรีเคยจัดอบรมเรื่องนี้แล้ว  และพ่อเห็นว่าโอกาสเดือนตุลาคมพิเศษ เราน่าส่งเสริมนักบวช  ครูคำสอน  และฆราวาสบางคนให้ร่วมมือในพันธกิจนี้

 

                                                                                                         ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ผู้นำ 5 ศาสนาและชาวเชียงใหม่ ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ นำ 5 ศาสนาและชาวเชียงใหม่ ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ผู้นำ 5 ศาสนา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตัวแทนคาทอลิก คุณพ่อเปาโล ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง
ที่อาคารพุทธสถาน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และสถานบันการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายพานพุ่ม และลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
1 โพสต์ ·

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า

วันที่ 5 ธันวาคม 2018 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษเพื่อร่วมโมทนาพระคุณพระเจ้า โอกาสฉลองศาสนนามพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมกับระลึกถึงพ่อทุกท่าน โอกาสนี้มีบาดหลวงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ คณะนักบวชชาย หญิง และตัวแทนสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปมุขนายก เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าว่า “พระคุณเจ้าเป็นตัวอย่างของบิดาที่ดี เอาใจใส่ต่อบรรดาลูกๆ สัตบุรุษด้วยการเลียนแบบอย่างของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และที่สำคัญคือพระคุณเจ้าได้ทำตามคติพจน์ของพระคุณเจ้าที่ว่า ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีนั่นเอง”

1

สัมมนาครูคำสอนเขตเชียงใหม่

วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิชาวดอยเพื่อชีวิตฯ จอมทอง ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมได้จัดการสัมมนาประจำปีครูคำสอนเขตจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย ๑. การฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ๒. คริสตชนกับการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ๓. การสอนคำสอนในบริบทสังคมปัจจุบัน และ ๔. การอภิบาลคริสตชนในบริบทสังคมที่มีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มีครูคำสอนและคุณพ่อเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๔๕ คน

1

นักกีฬาซอฟท์บอลลำพูน

โค้ช วรฉัตร์ บริบูรณ์สินบั่น และภารยา พานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ของโรงเรียน ที่จังหวัดลำพูน เป็นนักกีฬาซอฟท์บอล จะไปแข่งขันฟอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ลีก) ประจำปี 2561 ระหว่าง 6 สิงหาคม-กันยายน สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต               สังฆมณฑลพยายามสนับสนุนเยาวชน แม้แต่ความเชื่อให้พัฒนาชีวิต มีมิตรภาพที่ดีและมีความสุข

1

โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และอำลาคุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2018 ทางอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เด็กที่เรียนคำสอนใน ภาคฤดูร้อน โดย คุณพ่อ ยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ เป็นประธานมิสซาผู้รับอนุญาตจากบิชอป ดังนี้
เด็กที่ได้รับศีลล้างบาปจำนวน 8 คน
เด็กที่ได้รับศีลมหาสนิท มีจำนวน 13 คน
เด็กที่ได้รับศีลกำลัง มีจำนวน 6 คน
และโอกาสนี้ ทางเจ้าหน้าที่สภาภิบาล ได้กล่าวขอบคุณ และ กล่าว อำลา คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยาโอกาสที่พ่อ จะย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่อำเภออมก๋อย ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1

ไปเสกวัดนักบุญยอห์น อะบอโด่

วันพุธที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2018

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก ม. 24 บ้านอะบอโด่ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อยู่ในความรับผิดชอบของคุณพ่อชาญ กุนุ๊ เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย มีวัดสาขา 20 แห่ง (ปฏิทินคาทอลิก 2018 หน้า 171 เลยที่ 33.12)

การเดินทางจากเชียงใหม่ไปเวียงป่าเป้า ถึงท่าก๊อ เลี้ยงซ้ายขึ้นดอย 26 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง อากาศดีเพราะฝนตกเมื่อคืนแล้ว และมีลมดี

มีสัตบุรุษที่นี่ 57 ครอบครัว ประมาณ 300 คน มีชาวอาข่าจากวัดในเขต และเขตใกล้เคียงมาร่วมงาน 400-500 คน
เริ่มพิธี 10.30 น. เสกถ้ำแม่พระ หอระฆัง เสกวัดและจึงเริ่มมิสซา
ชาวอาข่ามาร่วมแสดงต่างๆ ครึกครื้นดีครับ

วัดหลังนี้นับเป็นหลังที่ 3 หลังจากมีชุมชนคริสตชนประมาณ 40 ปี แสดงถึงความเอาใจใส่ของบาดหลวงเบธารามที่มาเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอ ขอบคุณพระเจ้า

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
รูป Charoentham Siri