รายงานผลกระทบแผ่นดินไหว ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย

เรื่อง  รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบแผ่นดินไหว
กราบเรียน  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2014 ว่าโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร  ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ได้มาช่วยตรวจสอบเพื่อจะได้รู้เข้าใจสภาพความเป็นจริงจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

ดังนั้น ทางโรงเรียนได้เชิญ  รศ.ดร.ไพบูลย์  ปัญญาคะโป  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานได้มาสำรวจสภาพตึกพระแม่มารีย์โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ที่เห็นรอยร้าวปรากฏอยู่บางจุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2014 ลงความเห็นเบื้องต้นว่า  จากการดูร่องรอยจากตัวอาคารและดูแบบแปลนประกอบคร่าวๆ ยังไม่มีอะไรกระทบโครงสร้าง เช่น แนวดิ่ง เป็นต้น เพราะตึกพระแม่มารีย์นี้สร้างด้วยเสาหลักทั้งหมด (ไม่ใช่เสาเอน) สำหรับรอยร้าวบางจุดที่ปรากฏให้เห็น  เป็นเพียงส่วนภายนอกที่ฉาบปูนซีเมนต์ปิด เพื่อความสวยงามเรียบร้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้เอาสำเนาแบบแปลนไปวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วจะเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุงอีกทั้งประมาณการใช้จ่ายต่อไป

คุณพ่อ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
บันทึกความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ที่ศิริมาตย์เทวี

วันที่ 22-23 มกราคม 2014 องค์กรสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งคณะคุณครูที่เกี่ยวข้องในวิชาความรู้ด้านนี้ ได้ร่วมกิจกรรมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นอธิบายภาพ จากโจทย์ที่วิทยากรได้นำเสนอหัวข้อมา ซึ่งตัวแทนกลุ่มนักเรียนได้แสดงความรู้ที่ตนมีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อสันติ ยอเปย และคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี