ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

วันที่ 13-18  กันยายน  2563  คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนามาตรวจเยี่ยมองค์การทางศาสนาและศาสนสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

 1. คุณพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล             ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
 2. คุณปิยวัตน์ วงษ์เจริญ                   นักวิชาการศาสนาชำนาการพิเศษ
 3. คุณไกรศรี  ทองเสมียน                 นักวิชาการศาสนาชำนาญ
 4. คุณศิริขวัญ  ธานีรัตน์                     นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 5. คุณประภัสสร อินทร์แป้นพะเนา        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา
 6. นางสาวพีพัฒน์ แปงมูล                    เจ้าหน้าที่ด้านศาสนา
 7. นางสาวศุภาพรรณ เกิดกระโทก         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

รวมทั้ง นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่  14  กันยายน 2563

เวลา  10.00  น.  สวนเจ็ดริน

เวลา  13.30  น.   บ้านมารีน่า

เวลา   15.00 น.  สำนักมิสซังเชียงใหม่

วันที่  15 กันยายน 2563

9.30    น.    สมคมศรีคุรุสิงห์สภา(เชียงใหม่)

11.00  น.    สมาคมนามธารีสังคัตฯ

13.00  น.    คริสตจักรพันธะกิจเชียงใหม่

14.30  น.    คริสตจักรแห่งอาเซียน

วันที่ 16 กันยายน 2563

 9.30  น.  สภาคริสตจักรฯ

13.00 น.  สำรวจศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การมาเยี่ยมที่สำนักมิสซัง 

คุณถาวร  เป็นพิธีกร  หลังจากพ่อได้กล่าวต้อนรับ  ครูจงดีได้แนะนำพื้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่  เขต และการทำงานฝ่ายต่างๆ   คุณพ่อประทีป  เจ้าอาวาสอาสนวิหาร  อธิบายการเปิดวัด  และบันทึกการเข้าร่วมพิธีเมื่อรัฐบาลอนุญาต

            คุณพ่อบรูโน  รอสซี่    เดินทางมาจากอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง มาอธิบายเกี่ยวกับ กาแฟบรูโน  ชา  โกโก้  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  เพื่อช่วยเด็กๆ  และชาวบ้าน ในเขตวัดให้ปฏิบัติตามสมณสาส์นเลาดาโต ซี

            ดร.สุนทร  ฝ่ายสังคม  กล่าวถึงกิจกรรม 5 ปีเลาดาโตซี ( 2015-2020)  และ แผน 7 ปี  ของวาติกัน

            จากนั้น นายพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล  ผู้อำนวยการศาสนูปถัมภ์  ได้อธิบายงานของกรมศาสนา  จนเวลา 16.30 น.พ่อได้นำสวดเพลงสดุดี  ที่ 91  และบทภาวนาของโป๊ปฟรังซิส วิงวอนแม่พระ ในช่วงการระบาดของโควิด 19  ขอบใจคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ที่ช่วยประสานงานการต้อนรับครั้งนี้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย

โลก “กำลังล้างมือ” กรณีประเทศเลบานอน

โลก “กำลังล้างมือ” กรณีประเทศเลบานอน

การสนับสนุนชาวคริสต์ในประเทศเลบานอน เป็นกุญแจเพื่อให้การเมืองของประเทศ และความมั่นคงของภูมิภาคนี้อยู่รอด บิชอปมารอไนท์ กล่าวเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม

บิชอป Elias Zaidan มารอไนท์ วัดแม่พระแห่งเลบานอนของลอสแองเจลีสได้กล่าวว่า ถ้าหนึ่งในบรรดาประเทศประชาธิปไตย 2-3 แห่งในตะวันออกกลาง กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว ผลที่ตามมาน่ากลัวยิ่งคือ ชุมชนคริสตชน และความมั่นคงของภูมิภาคในมุมกว้าง

“ ผลดีที่สุดในโลกคือรักษาเลบานอนให้เป็นอิสระแบบประชาธิปไตย เป็นตัวของตัวเอง มีการปกครอง เท่าที่เป็นไปได้”

“ วิธีทางเดียวจะให้เกิดขึ้น คือ ทำให้ชาวคริสต์อยู่ได้… ไม่ใช่เป็นปัญหาอภิสิทธิ์ของชาวคริสต์ในเลบานอน เหนือกลุ่มศาสนิกชนอื่นในประเทศ แต่ชาวคริสตต้องมีฐานะเท่ากับกลุ่มอื่นทุกกลุ่มในประเทศนี้ มีสิทธิ และเสียงเท่าๆกันในด้านการเมือง”

เลบานอนมีประชากรชาวคริสต์มากที่สุดในตะวันออกกลางประมาณ 1 ใน 3 ของชาวเลบานอน ชาวคริสต์เลบานอนส่วนใหญ่เป็นมารอไนท์ หรือ ออร์โธด็อกตะวันออก

“เลบานอนกำลังไม่มั่นคง จะทำให้ชาวคริสต์ อพยพออกจากประเทศ จะเลวร้ายขึ้น ถ้า ชาวคริสต์บอกว่า “ประเทศนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจะออกไป” ถ้าเลบานอนมั่นคงก็จะเป็นผลดีอิสราเอลเพื่อนบ้านสองประเทศนี้ “หมิ่นเหม่ต่อสงคราม” ถ้าชาวคริสต์เข้มแข็งก็จะลดความตึงเครียดลงในภูมิภาคนี้”

“ผมรู้สึกว่าเลบานอนเหมือนผู้ป่วย ต้องการ การดูแลจริงๆ เหมือนไวรัสโคโรน่าระบาด ทั่วโลกกำลังทอดทิ้งเลบานอน”

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

6 พฤษภาคม 2020 CNA
https://www.catholicnewsagency.com/news/world-is-washing-its-hands-of-lebanon-maronite-bishop-warns-75769

วันอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ 14 พฤษภาคม 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสร่วมกับผู้นำศาสนาต่างๆในโลก ขอชวนเชิญบรรดาศาสนิกทุกศาสนา

อธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และประกอบกิจเมตตา
เพื่อขอพระพรพระเจ้าป้องกันและพิทักษ์คุ้มครองมนุษยชาติพ้นภัยจากโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

“พวกเราเพิ่งเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนของแม่พระ ซึ่งตลอดเดือนนี้บรรดาสัตบุรุษนิยมไปเยือนสัการะสถานต่างๆที่ยกถวายให้กับพระแม่มารีย์  ปีนี้เพราะสถานการณ์การแพร่โรคระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด19) พวกเราจึงไปเยือนสักการะสถานเหล่านี้ทางจิตด้วยความศรัทธาและความเชื่อ  การไปเยือนสักการะสถานที่ซึ่งหัวใจของพระแม่มารย์ ผู้ทรงโอบอุ้มหัวใจของบรรดาผู้เผชิญความทุกข์ยากลำบากในชีวิต  ตอบสนองความคาดหวังของพวกเรา และแผนการในอนาคตของพวกเรา  และ เนื่องจากการอธิษฐานภาวนามีคุณค่าอย่างยิ่งในระดับสากล พ่อยินดีน้อมรับข้อเสนอร่วมกันของ “กรรมาธิการระดับสูงเพื่อภราดรภาพของมวลมนุษย์” (Higher Committee of Human Fraternity) เพื่อให้วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ศกนี้ โดยให้บรรดาศาสนิกทุกศาสนา ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันภาวนา จำศีลอดอาหาร และประกอบเมตตากิจ เพื่อวอนขอพระเจ้าให้มวลมนุษย์เอาชนะต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา  พ่อขอย้ำอีกที และขอให้จำไว้ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ขอเชิญผู้มีความเชื่อทุกคนทุกศาสนาร่วมใจกันอธิษฐานภาวนา ถือศีลอดอาหาร และกระทำเมตตากิจพร้อมกัน”  (จากคำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 หลังสวดบท Regina Caeli ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน)

สาส์นคำขอร้องจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา นครรัฐวาติกัน

วันอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ 14 พฤษภาคม 2020

เจริญพรมายังกัลยาณมิตร บรรดาศาสนิกผู้มีความเชื่อ ความศรัทธา และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย         

ขณะที่โลกของพวกเรากำลังเผชิญกับอันตรายอันใหญ่หลวงที่คุกคามชีวิตของมนุษย์นับล้านคนทั่วโลก เพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ในขณะที่พวกเราเห็นด้วยกับบทบาทของการแสวงหาตัวยา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อสู้ป้องกันกับโรคระบาดนี้ พวกเราไม่ควรลืมที่จะหันไปพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าด้วย เพราะพวกเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤตครั้งใหญ่   เพราะฉะนั้นเราจึงขอวิงวอนศาสนิกทุกคนทั่วโลกให้อธิษฐานภาวนาตามความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละบุคคลตามศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมกับการจำศีล อดออมมัธยัสถ์ตนเอง ทำบุญให้ทาน และประกอบกิจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อขอให้โรคระบาดนี้สิ้นสุดลง ขอให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ประเทศใด ผู้ที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาและปรัชญาของตน  จงได้วิงวอนความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้โปรดช่วยพวกเราและทั้งโลกให้พ้นจากวิบัติภัยครั้งนี้ และบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบตัวยาในการต่อต้านไวรัส เพื่อช่วยชาวโลกพ้นจากอันตรายทางสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากโรคระบาดร้ายแรงนี้

          ในฐานะที่เป็นความพยายามส่วนหนึ่งเพื่อการรับรู้ถึงเป้าประสงค์ของปฏิญญาเรื่อง “ภราดรภาพของมนุษย์” คณะกรรมาธิการแห่งภราดรภาพมนุษย์ได้เสนอให้วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ขอให้เป็นวันอธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และกระทำเมตตากิจเพื่อความดีประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการการจึงขอเชิญชวนผู้นำศาสนาและผู้คนทั่วโลกให้ช่วยตอบสนองต่อการเรียกร้องนี้โดยพร้อมเพรียงกันช่วยกันวิวอนพระเจ้า โปรดคุ้มครองชาวโลก ช่วยให้พวกเราเอาชนะต่อโรคระบาด ให้มีการฟื้นฟูความปลอดกัย ความมั่นคง สุขภาพอนามัย และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อว่าเมื่อโรคระบาดนี้ยุติลงแล้ว โลกของพวกเราจะได้กลายเป็นสถานที่ซึ่งน่าอยู่มากกว่าสำหรับมวลมนุษย์ และสำหรับการเป็นภราดรภาพมากกว่าเดิม

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – ถ่ายทอดคำขอร้องนี้จากนครรัฐวาติกันเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว)

ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5ศาสนา) ร่วมมอบถุงยังชีพแด่ ผู้ประสบภัยโรคโควิค 19

ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5ศาสนา) ร่วมมอบถุงยังชีพแด่ ผู้ประสบภัยโรคโควิค 19

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5ศาสนา) ได้แก่ ศาสนาพุทธ, คริสต์คาทอลิก คริสต์โปรเตสแตนท์ พราหมณ์-ฮินดู อิสลามและซีกซ์ ร่วมมอบถุงยังชีพแด่ ผู้ประสบภัยโรคโควิค 19 ณ. พุทธสถานเชียงใหม่ เวลา 16:00 น. จำนวน 500 ชุด. ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2020. โดยมีคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นตัวแทนของคาทอลิก
Report by Togy Yuthachai Ngeanla

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

บาดหลวงสิริชัย บุหง่าสวรรค์ ตัวแทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เป็นวิทยากร
ร่วมกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 ได้แก่ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และพราหมณ์-ฮินดูในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่
มีนักเรียนประมาณ 300 คน

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

อาสนวิหารพระหฤทัย

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 มิสซาเวลา 08.30 น. มีพิธีโปรดศีลกำลัง 35 คน และศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 คน

โรงเรียนคาทอลิกของเรามีสอนคำสอนแก่นักเรียนคาทอลิก มีโนวิสของบราเดอร์เซนต์คาเบรียล ช่วยสอนคำสอนในวันอาทิตย์แก่เด็กบ้านพรสวรรค์

ระหว่างมิสซามีการโรยเถ้า เป็นเครื่องหมายของการเริ่มมหาพรต แก่ผู้ที่ไม่สามารถมาวันพุธรับเถ้าได้

วันนี้ สัตบุรุษมาเต็มวัด ทั้งมิสซาภาษาอังกฤษด้วย
ก่อนปิดเทอมจึงเชิญพ่อมาเป็นประธานพิธีมิสซา พบปะเด็กๆ และผู้ปกครองคาทอลิก

ส่วนคำสอนภาคฤดูร้อน จุดประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนของเรา จะมีโอกาสเรียนคำสอนได้

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

///
จำนวนรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ศีลมหาสนิทครั้งแรก
โรงเรียนพระหฤทัย 6 คน
โรงเรียนเรยีนา 3 คน
โรงเรียนมงฟอร์ตประถม 8 คน
ดอยสะเก็ด 2 คน
รวม 19 คน

///
ศีลกำลัง
โรงเรียนพระหฤทัย 9 คน
โรงเรียนเรยีนา 6 คน
โรงเรียนมงฟอร์ต ประถม 5 คน
โรงเรียนมงฟอร์ต มัธยม 3 คน
ดอยสะเก็ด 8 คน
ดอนบอสโก 4 คน
รวม 35 คน

1

พิธีเสกวัดฟิโลเมนา บ้านขุนสานอก

วัน จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017 เขตวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง จัดให้มีพิธีเสกวัดฟิโลเมนา บ้านขุนสานอก หมู่.2 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ปัจจุบันมีคุณพ่อสันติ ยอเปย เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส หมู่บ้านขุนสานอก มีคริสตชน 17 ครอบครัว ได้รับศีลล้างบาป 81 คน
วัดหลังนี้คุณพ่อศราวุธแฮทู และคุณพ่อศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูนเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง โดยได้รับการอนุเคราะห์จากครอบครัวคุณทัศศรี กัลยางกูร

1

ค่ายเยาวชนศาสนสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 กรมการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ได้จัดงานเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ใน ชื่อ “เยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ” ที่พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน มีคณะกรรมการและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 180 คน จาก 5 ศาสนา นอกจากผู้นำศาสนาอื่นๆ แล้ว ทางฝ่ายคาทอลิกนั้น พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ได้เข้าร่วมในการเปิดงานครั้งนี้ด้วย พร้อมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ฝ่ายคาทอลิก เจ้าหน้าที่เยาวชน กลุ่มเยาวชน YPD ตลอดจนคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย เรยีนาและมงฟอร์ตด้วย

18671642_1332712533491319_2755802953673718251_o

ถ้อยแถลง FABC เกี่ยวกับความกังวลและการอุทิศตน

ถ้อยแถลง FABC เกี่ยวกับความกังวลและการอุทิศตน

สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)  แผนกบาดหลวงได้จัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง การปกป้องผู้เยาว์และผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ  ความโปร่งใสของบรรดาบิชอปแห่งเอเชีย  ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2017  ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน  ประเทศไทย  มีผู้ร่วมสัมมนา 62 คน จาก 11 ประเทศ  มีวิทยากรจากโรมและเอเชีย

ผลจากการสัมมนาทำให้เราตั้งใจอุทิศตนไปปฏิบัติในพระศาสนจักรท้องถิ่นของเอเชีย  เป็นพิเศษบรรดาผู้อภิบาลและผู้นำ
เราปรารถนาที่จะแสดงเมตตาธรรมและความเห็นใจของพระเยซูเจ้า  เป็นพิเศษแก่เด็กๆ  ในศาสนบริการที่ต่างๆ ในพระศาสนจักร  ที่เรารับใช้ประชาชนและวัฒนธรรมต่างๆ แห่งเอเชีย
เราพยายามเข้าใจความซับซ้อนและพลวัตแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในชุมชน  และสถาบันต่างๆ ของเรา  ตระหนักว่ามีการท้าทายและความยากลำบากในพฤติกรรมของมนุษย์และการปฏิสัมพันธ์
เราขอบคุณบรรดาบาดหลวง  นักบวชชาย-หญิง มากมายและคนงานของพระศาสนจักร  ผู้รับใช้ประชากรของพระเจ้าด้วยความใจกว้างยิ่งใหญ่
เราขออภัยสำหรับความผิดพลาดในอดีต  เมื่อเรามิได้ปฏิบัติให้ดีที่สุดต่อทุกคนในชุมชน  เป็นพิเศษในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอ
เราเสียใจกับบรรดาผู้ถูกละเมิดทางเพศและครอบครัว  เราปรารถนาที่จะฟังเรื่องราวต่างๆ อย่างเห็นใจ  และหาทางปกป้องพวกเขามิให้ถูกทำร้ายอีก
เรารังเกียจพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบรรดาผู้ทำผิด  เราต้องป้องกันพวกเขามิให้ทำร้ายใครอีกต่อไป
เราตั้งใจเสนอสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องในพระศาสนจักรอย่างซื่อสัตย์และเปิดเผย
เราปรารถนาปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเคารพ  และถือเป็นความลับ
เราเห็นใจกับทุกคนผู้ถูกกระทำอย่างผิดๆ
เราจะหามาตรการวัดกลั่นกรองคนงานของพระศาสนจักรอย่างพอเพียง  โดยเฉพาะบรรดาผู้ขอฝึกอบรมเป็นบาดหลวงและนักบวช
เราจะฟื้นฟู  พยายามจัดอบรมให้มีคุณภาพดีๆ แก่บรรดาบาดหลวงและนักบวช  ทั้งการอบรมแรกเริ่มและการอบรมต่อเนื่อง
เราปรารถนาจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมมือทำงานกับฆราวาสและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพต่างๆ  เราจะร่วมมือกับบรรดาผู้มีอำนาจฝ่ายบ้านเมือง  ในเรื่องที่เป็นความกังวลร่วมกันทั้งของพระศาสนจักรและรัฐ
เราตั้งใจพร้อมใช้ทรัพยากรของพระศาสนจักร  ในเรื่องการปกป้องผู้เยาว์  ผู้ที่อ่อนแอ
เรามองแบบอย่างที่ดีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเวลาพบปะกับทุกคน   เป็นพิเศษบรรดาผู้ถูกกระทำ  ผู้อ่อนแอ  และผู้อยู่ชายขอบของสังคม
ฐานะคริสตชนในพระศาสนจักร  เราเชื่อในการประทับอยู่ของพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพ  เรามีความหวัง  พระจิตเจ้าเสด็จมาหาเราและทรงนำพระศาสนจักร  เป็นพิเศษเวลาที่เราอ่อนแอภาษามนุษย์  ขอพระนางพรหมจารีมารีย์  พระมารดาแห่งเมตตาธรรม  ช่วยเราให้สนใจและตั้งใจอุทิศตนด้วยความจริงใจ  อาศัยพลังแห่งความรักและพระหรรษทานของพระเจ้าช่วยเหลือ

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลแบบไม่เป็นทางการ
20 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

FABC Statement of Concern and Commitment

The Office of Clergy of the Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) sponsored a seminar-workshop on the theme, “The Protection of Minors and Vulnerable Adults: The Accountability of Bishops in Asia,” from May 15-19, 2017 at the Salesian Center of Spirituality in Hua Hin, Thailand.  Sixty-two participants from eleven Asian nations joined the event; resource persons from Rome and Asia served as facilitators for the informative, practical, and pastoral sessions.  Emerging from this seminar are several focused commitments to guide the conduct of the local Churches of Asia—especially its pastors and leaders.

 • We desire to manifest the mercy and compassion of Jesus, especially his concern for children, in all our ministries in the Church as we serve Asia’s diverse peoples and cultures.
 • We seek to understand the complexities and dynamics of human relationships in our various communities and institutions, realizing there are challenges and difficulties in all human behavior and interaction.
 • We reiterate our gratitude for the numerous Catholic clergy, men and women religious, and dedicated Church workers who serve God’s people with great generosity.
 • We ask forgiveness for our past failures when we have not acted in the best interests of everyone in the community, especially in protecting the vulnerable.
 • We grieve with all victims of sexual abuse and their families; we seek to compassionately listen to their stories and to respond appropriately so they may live a meaningful life.
 • We truly abhor the deviant behavior of those who have perpetrated and perpetuated abuse; we seek to prevent them from causing any further harm.
 • We commit to addressing situations of misbehavior within the Church with full honesty and openness.
 • We desire to treat everyone respectfully; proper confidentialities will be honored.
 • Wedeeply empathize with anyone who may have been falsely accused.
 • We willimplement measures to adequately screen Church workers, particularly those who apply for priesthood and religious life.
 • We will renew our efforts to enhance the quality and depth of the initial and ongoing formation of the clergy and religious.
 • We desire, in our search for renewal and change, to collaborate with the laity and experts in various professions; we will cooperate with civil authorities in matters of mutual concern to both Church and State.
 • We commit to making Church resources available for fostering the safe-guarding of minors and vulnerable persons.
 • We look to the compassionate example of Pope Francis in his manner of treating everyone—especially the victims, the weak, and those on the peripheries of society.

As Christians and persons of faith, we believe in the presence of the risen Lord in the Church; we remain people of profound hope.  The Spirit always comes to us and guides the Church—even in moments of human weakness.  We implore the assistance of Blessed Mary, Mother of Mercy.  We express these concerns and commitments with heartfelt sincerity, relying completely on the power of God’s transforming love and grace!