สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประกาศที่ ชม. 193/2020 แต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

ประกาศที่ ชม. 193/2020 แต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

ที่ ชม. 193/2020
วันที่ 8 เดือนตุลาคม ค.ศ.2020

เรื่อง แต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย
เรียน พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษ ทุกท่าน

เนื่องด้วย คุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย มีปัญหาด้านสุขภาพและเข้าโครงการฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าอาวาสดังกล่าวได้

ด้วยเหตุผลประการดังกล่าวนี้ ทางสังฆมณฑลฯ จึงแต่งตั้งคุณพ่อเปาโล แสงชัย ไอ่จาง ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป จนกว่าทางสังฆมณฑลจะมีคําสั่งแต่งตั้งคุณพ่อเจ้าอาวาสคนใหม่ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยตําแหน่งพระสงฆ์ที่รักษาการแทนฯ และระเบียบการของสังฆมณฑลเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจและรับทราบ

ด้วยความนับถือ
(พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(คุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม และคณะภารดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกรของคณะจำนวน 4 คนด้วยกัน ที่วัดนักนักบุญเปาโล ห้วยต้อง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 คน เป็นลูกวัดสัตบุรุษสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 2 คน และคณะภารดาน้อยกาปูชิน 2 คน โดยบิชอฟ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ เป็นประธาน โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะเขตบนดอยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโอกาสนี้ตัวแทนสัตบุรุษอาวุโส ของเขตวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ แม้เป็นหมู่บ้านบนดอยก็ตาม และรู้สึกยินดีและขอบคุณมากที่พระเจ้าประทานพระพรแก่พระศาสนจักรในสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ได้มีลูกหลานสัตบุรุษถวายตนเป็นนักบวชพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสังฆานุกรทั้ง 4 ประกอบด้วย

  • สังฆานุกร ยอแซฟ ธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย เปาโล บุญชัย และนาง อันนา สุพิน นภาพิทยาเลิศ เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิตย์ธนกุล (คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ) เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร อันเดร ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธุ์ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย อัลเบิร์ต ตุน่า และนาง อันนนา หน่ออิ สวรรค์เผ่าพันธุ์ เป็นสัตบุรุษ เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณพ่อสถิต สะอิ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร ยากอบ ธนิช ปันมณีกุล สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอามักดาเลนา แอ๊ะแหละ ปันมณีกุล สัตบุรุษเขตวัดนักบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตวัดนักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อการ์โลส โรดริเกซ ไซซ์ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร เปโตร ระวี เพิ่มพูนวิชา สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ฟิลิป ประดิษฐ์ และนางอันเจลา ชึลึ เพิ่มพูนวิชา สัตบุรุษเขตวัดพระมารดานิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

คุณพ่อชาวอิตาลีองค์หนึ่งถูกแทงเสียชีวิต

คุณพ่อชาวอิตาลีองค์หนึ่งถูกแทงเสียชีวิต

15 กันยายน 2020 โคโม (อิตาลี)

คุณพ่อโรแบร์โต มัลเกซีนี อายุ 51 ปี ถูกแทงเสียชีวิต เมื่อเช้าวันอาคาร ใกล้วัดนักบุญร็อกโกที่เมืองโคโม อิตาลี
คุณพ่อช่วยบรรดาผู้ไร้บ้าน และผู้อพยพในสังฆมณฑลภาคเหนือของอิตาลี ประมาณ 7 โมงเช้า ถูกชายชาวตูนีเซีย อายุ 53 ปีแทงคุณพ่อหลายแผล และมอบตัวกับตำรวจ เขาป่วยทางจิต ทั้งๆที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีที่พักพิงจากวัดนั้น
บิชอป ออสก้า กันโตนี ได้นำสวดสายประคำที่อาสนวิหารโคโม วันที่ 15 กันยายน “คุณพ่อโรแบร์โต เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามพระวาจาประจำวัน เป็นคนง่ายๆ …..ทุกเช้าจะนำอาหารร้อนๆไปช่วยคนจน ทุกคนที่นี่รู้จัก และรักคุณพ่อ”
การตายครั้งนี้ทำให้ชุมชนผู้อพยพเศร้า ผู้อำนวยการการีตัสของสังฆมณฑล กล่าวว่า “คุณพ่ออุทิศตนเพื่อคนจน เขารู้ว่างานนี้เสี่ยงชีวิต …เราไม่เข้าใจพันธกิจของเขา”

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
ที่มา : https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_settembre_15/como-sacerdote-51-anni-ucciso-coltellate-piazza-l-omicida-si-costituito-cc26d56e-f71c-11ea-93fd-0a842553a1d8.shtml

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

วันที่ 29 สิงหาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมกับฉลองครบรอบ 20 ปีในการบูรณะอาสนวิหารพระหฤทัย ด้วย โดยพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกับพระคุณเจ้า ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกสังฆมณฑลเชียงราย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้นี้แม้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต ก็ตาม มีบรรดาคุณพ่อ นักบวชหญิง ชาย และพี่น้องคริสตชนได้มาร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 องค์คือ

  • คุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง สัตบุรุษ เขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย
  • คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นพระสงฆ์องค์ที่ 9 ของเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ
  • คุณพ่อมัทธิว ธรรมชาติ ขอบพงไพร สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านแม่เหาะ อำภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัด
  • คุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ เขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัดหลังจากที่ได้แยกออกมาจากเขตวัดแม่ปอน

สุดท้ายของพิธีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดสั้นๆ แก่พระสงฆ์ใหม่ว่า “พระสงฆ์หนุ่มมีไฟแรงกระตือรือร้น ส่วนพระสงฆ์อาวุโส กำลังเริ่มอ่อนแรงแต่มีความสุขุมรอบคอบ ดังนั้นของให้คุณพ่อมีทั้งความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีด้วยความกระตือรือร้นและสุขุมรอบคอบ จึงจะสมบูรณ์”

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

มิสซาแรกของคุณพ่อ “โผล่ง” องค์แรกของมิสซังเชียงใหม่

มิสซาแรกของคุณพ่อโผล่งองค์แรกของมิสซังเชียงใหม่

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 นอกจากมีมิสซาแรกของคุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ ที่บ้านขุนแตะแล้ว ในวันเดียวกันนี้ ที่วัดนักบุญเปาโล บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีมิสซาแรกของคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง ด้วยเช่นกัน สำหรับคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง เป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง ที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และของประเทศไทยด้วย

สำหรับการแพร่ธรรมในเขตวัดนักบุยเปาโล นาเกียน เริ่มโดยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งสมัยนั้นคุณพ่อเป็นครูคำสอนประจำอยู่ที่เขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน มีความสนใจและกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรม เมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งจากหมู่บ้านแม่สะเตมาบอกคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต เจ้าอาวาสเขตแม่ปอนในขณะนั้นว่ามีความสนใจสมัครเข้ามาเรียนคำสอน แต่คุณพ่อบอกว่ายังไม่สามารถขยายพื้นที่งานแพร่ธรรมได้ในช่วงนั้น เพราะมีพื้นที่กว้างขวางอยู่แล้ว ขอให้รอสักระยะหนึ่งก่อน ในที่สุดคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งขณะนั้นทำงานครูคำสอนมีความสนใจและสมัครเข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ แต่ปรากฏว่าสมัยนั้นยังไม่มีทางรถยนต์ จะต้องเดินเท้าเข้าไปจากตัวอำเภออมก๋อยเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในที่สุดคนที่นำทางเข้าหมู่บ้านแม่สะเต นั้น รู้สึกเหนื่อยไม่อยากเดินทางต่อไปที่แม่สะเตจึงนอนค้างคืนที่หมู่บ้านนาเกียนนี้ และได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการมาเพื่อประกาศความเชื่อแบบคาทอลิก ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านนาเกียนแห่งนี้มีความสนใจเข้ามาเรียนคำสอนหลังจากนั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนได้มีสามเณรใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เข้าไปสอนคำสอนทุกปี ในที่สุดการแพร่ธรรมได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนถึงปี ค.ศ. 2016 สังฆมณฑลฯ ได้แบ่งเขตอมก๋อยนี้ออกเป็น 3 เขตวัด คือ วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย เขตวัดนักบุญลอเรนโซ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน เป็นพี่น้องกะเหรี่ยง (โปล่ง) มีคริสตชนที่รับศีลล้างบาปแล้ว 510คน และกำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการเข้าศีล้างบาปอีก 200 กว่าคน กว่า 30 ปี มีคุณพ่อที่เคยดูแลเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียนเริ่มด้วยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล, คุณพ่อสุธี เจริญกูล (สำหรับคุณพ่อสุธี เจริญกูล เป็นเจ้าวัดที่อยู่นานที่สุดและได้ริเริ่มนำตัวอักษาโรมันมาใช้กับภาษาโปล่ง จนมีหนังสือเพลง บทอ่านต่างๆ ด้วย) คุณพ่อสถิต สะอิ คุณอนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล คุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส คุณพ่อธงชัย วิวัน์ชาวพันธ์ และ คุณพ่อศตวรรษ ไฝ่หาคุณธรรม เจ้าวัดปัจจุบัน

ปัจจุบันคริสตชนพี่น้องกระเหรี่ยงโผล่งเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน มีลูกวัดที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก คือคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง เป็นนักบวชหญิง 4 คน คือ ซิสเอตร์ เทเรซา นฤมล ประเสริฐ คณะแม่ปอน เซอร์ เออร์เชนี จำปาพยุง (น้องสาวคุณพ่อพิชิต) คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร เซอร์เจสซีกา ประเสริฐ คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร คณะถวายตนในคณะกาปูชิน อีก 1 คน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

มิสซาแรกที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ

มิสซาแรกที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ

ันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณแรก หรือมิสซาแรกของคุณพ่อใหม่ 2 เขตวัด คือ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมิสซาแรกของคุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ ลูกวัดได้กลับมาถวายมิสซาแรกที่วัดประจำหมู่บ้าน โอกาสนี้มีพี่น้องคริสตชนทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบรรดาคุณพ่อร่วมรุ่นด้วย
สำหรับหมู่บ้านขุนแตะนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอภิบาลของวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ มีคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นเจ้าวัด และคุณพ่ออารุณ กาโนะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส บ้านขุนแตะ เป็นหมู่บ้านพี่น้องชนเผ่าปาเกอะญอ มีครอบครัวคาทอลิกกว่า 100 ครอบครัว ปัจจุบันมีลูกวัดเป็นบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก คือคุณพ่อเธียรชัย และมีลูกวัดเป็นซิสเตอร์ 4 ท่านคือ ซิสเตอร์ มารีอา จุฬาลักษณ์ สงวนไพรวัลย์ คณะมารีอาบัมบีนา, ซิสเตอร์ มารีอามักดาเลนา เอลีญา ดวงใจไพรวัลย์ คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์แคธทาริน กมลวรรณ พนาบรรพต คณะแม่ปอน และซิสเตอร์ลูซีอา ทิพา ชอบเจริญธรรม คณะแม่ปอน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

22 สิงหาคม ค.ศ. 2020

วันเสาร์ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล (ลูกวัด)
(ข่าวสั้นโดย คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

แด่คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม (ซดบ)

แด่คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม (ซดบ)

มีหนังสือชุดบาปต้นเจ็ดประการ  โครงการจัดพิมพ์คบไฟ  เล่มที่  6  ตะกละ  ฟรานซิส  โฟรสเขียน   บาทหลวง  มีคาแอล  อดุลย์เกษม  แปล จัดพิมพ์  ภาษาไทย  เดือน  พฤศจิกายน 2549  (ค.ศ. 2006) หน้า 104 หน้า

ในโอกาสครบรอบ  25 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์ของ คุณพ่อ  มีคาแอล  อดุลย์เกษม  คณะซาเลเซียน พ.ศ. 2554  (ค.ศ. 2011)  คุณพ่อได้จัดทำหนังสือ 3 เล่ม คือ

1.บทเทศน์ของนักบุญคุณพ่อโยเซฟ  กาฟาสโซ  เป็นที่  ระลึกสำหรับพระสงฆ์ (หนา 263 หน้า)

2.วิถีแห่งไข่มุก  (หนา 146  หน้า) ที่ระลึกสำหรับซิสเตอร์

3. การเรียก จากสารแม่พระฟาติมา (หนา  400 หน้า ) สำหรับพี่น้องสัตบุรุษที่สนใจ

คุณพ่อสนใจการแปล และ เขียนความในใจ “ หวังว่าหนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน  และจะช่วยกันในการเผยแผ่ ความรักความศรัทธาต่อแม่พระ  นำข่าวสารของแม่พระที่ให้แก่เราทั้งหลายไปปฏิบัติได้เกิดผลเพื่อความรอดของตัวเราเอง และของโลก ….ขอถวายเกียรติแด่พระมารดาผู้เป็นแม่…เพื่อน.. และสตรีในดวงใจของข้าพเจ้าตลอดมา…คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์เกษม ซดบ.”

เมื่อพ่อได้ทราบข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของคุณพ่อไมเกิ้ล มีคาแอล  อดุลย์เกษม  เช้าวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 ขณะเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา  เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์  ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว  จึงคิดถึงคุณพ่อ เพราะเวลาไปฉลองวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร  จังหวัดแพร่  จะถือโอกาสไปเยี่ยมครอบครัว “อดุลย์เกษม”  คุณพ่อคุณโยเซฟ ครอบครัว และหลานๆเสมอ

จึงขอร่วมอาลัย  ร่วมใจภาวนาแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อมีคาแอล  และเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกคนใน  ครอบครัว “อดุลย์เกษม”

 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  (3 สิงหาคม 2020)

บาทหลวงต้องลาออกจากวัด หลังจากประกอบพิธีแต่งงานให้เลสเบี้ยน

บาทหลวงต้องลาออกจากวัด
หลังจากประกอบพิธีแต่งงานให้เลสเบี้ยน

            บาทหลวงผู้ประกอบพิธีให้เลสเบี้ยน  ต้องใช้เวลาที่เหมาะสม  สำหรับไตร่ตรองเพื่อหาความชัดเจน  และความยินดี  ในการปฏิบัติศาสนบริการสงฆ์  ให้เป็นรูปธรรม  สำหรับสังคมโลกปัจจุบัน

            ที่ซานโอเรสเต  ประเทศอิตาลี  23 กรกฎาคม  2020  สำนักข่าว LifesiteNews  รายงานว่า บาทหลวง  เอมมานูแอล  มอสกาเตลลี่  เจ้าอาวาสได้ประกอบพิธีแต่งงานทางบ้านเมือง  ระหว่างผู้หญิง 2 คน(เลสเบี้ยน)  เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม ที่หอประชุมเทศบาล

            พระสังฆราช  โรมาโน  รอสซี่  ของสังฆมณฑลชีวีตา  กัสเตลาน่า  ได้ตกลงกับคุณพ่อมอสกาเตลลีให้พ้นจากหน้าที่เจ้าอาวาส  ในวันที่ 14  กรกฎาคม

            “เราตกลงให้คุณพ่อพักระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อไตร่ตรองค้นหาความชัดเจน  และความยินดีในการปฏิบัติของศาสนบริการสงฆ์ สำหรับการให้เป็นรูปธรรมในสังคมโลกปัจจุบัน

            วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม   เราถวายมิสซาด้วยกันที่วัด  และพ่อได้ประกาศเรื่องนี้ให้ชุมชนทราบ  มันเป็นเรื่องสำคัญ  เราต้องชัดเจนต่อข้อความเชื่อ  ความสัมพันธ์ในด้านอภิบาล   เราต้องใส่ใจในเรื่องละเอียดอ่อนนี้กับบรรดาพี่น้องที่อยู่ในความลำบาก” พระสังฆราชกล่าว

            บาทหลวง  มอสกาเตลลี่  จะไม่กลับมาเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาส ที่วัดนักบุญโอเรสเตสอีก  แต่อาจจะกลับมาทำหน้าที่สงฆ์ได้  เมื่อถึงเวลาเหมะสม

            ตามกฎหมายพระศาสนจักร (CIC)  มาตรา 1369  ของประมวลกฎหมาย  ปี ค.ศ.1983   กล่าวว่า “บุคคลซึ่งในสถานที่หรือการชุมนุม  ในการเขียน พิมพ์โฆษณา  หรือในการใช้สื่อสารมวลชนอื่น  กล่าวคำผรุสวาท  ทำร้ายศีลธรรมอันดีงามอย่างรุนแรง กล่าวร้าย  หรือยุยงให้มีความเกลียดชัง  หรือการสบประมาทต่อศาสนา  หรือต่อพระศาสนจักร  ต้องถูกทัณฑ์ด้วยโทษที่เหมาะสม”

เคยมีสังฆราชคาทอลิกบางองค์ได้สนับสนุนการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันทางบ้านเมือง  สมณกระทรวงข้อความเชื่อ (CDF) ได้สั่งสอนใน ค.ศ. 2003 ว่าเราคาทอลิกไม่ยอมรับพฤติกรรม”คู่ชีวิต”   แม้กฎหมายบ้านเมืองอาจยอมรับ  แต่เพราะมันขัดแย้งกับหน้าที่   เป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง  ใครปฏิบัติเรื่องนี้ก็ขัดต่อคำสอนคาทอลิก… ทุกคนมีสิทธิคัดค้านแบบที่สมควร

            คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ( CCC 2357 ) สอนว่า “พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกันเป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติในตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับกฎธรรมชาติ พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ว่าในกรณีใดๆ”

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล