ปีเลาดาโตซี แก่บุคลากร

ปีเลาดาโต ซี แก่บุคลากร

23  ตุลาคม 2020  ที่โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง  ซิสเตอร์ พรรณี  ภู่เรือนหงส์   คณะพระหฤทัยฯ ได้จัด  สัมมนาแก่บุคลากรในความดูแลของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย  เขต 7 จำนวน 159 คน

บุคลากร  จากโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

โรงเรียนอรุโณทัย  ลำปาง                          9    คน

บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง                       27    คน

วัดนักบุญยอแซฟ  แพร่                           11   คน

บ้านพระหฤทัย  ล้านนา                           3     คน

บ้านสวรรคโลก                                       5     คน

บ้านพิษณุโลก                                        3     คน

โรงเรียน สวรรคโลก                                 6      คน

โรงเรียนพระหฤทัย  เชียงใหม่                     47   คน

โรงเรียนศิริมาตย์  เทวี                             28   คน

อธิการ และซิสเตอร์                                20  คน

9.45   น.                       คุณพ่ออันเดรส  เริ่มวจนพิธีธรรม
10.15 – 11.30 น.           พระสังฆราชวรีระ  อาภรณ์รัตน์  เลาดาโตซี  “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน”
13.00 – 14.15 น.           เราตอบสนองพระประสงค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างไรกลับไปจะทำกิจกรรมอะไร

ขอบคุณซิสเตอร์ที่จัดสัมมนา 1 วันตอบสนองนโยบายคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  ให้เรารักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเราเอง  และลูกหลาน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

ค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรม

มื่อวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2558 คุณพ่อธรรมรันต์ เรือนงาม ผู้อำนวยการค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งประกอบด้วยสามเณรใหญ่หลายคณะและนักศึกษาคริสตศาสตร์ จำนวน 31 คน ได้ออกค่ายสาอาฯ ครั้งที่ 15 ที่หมู่บ้านแม่หมีใน และแม่หมีนอก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการออกค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 ณ ศูนย์คาทอลิกบ้านกล้วย โดยมี คุณพ่อบรูโน รอสซี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ พร้อมทั้งชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านก็ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อแบบคริสตชนให้กับเหล่าสามเณรใหญ่และครูคำสอนที่ออกค่ายครั้งได้อย่างน่าประทับใจ

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
ผู้เขียนข่าว

ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3 ลำปาง

ไบเบิลเกม พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3
ณ ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2557

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ ในพระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 3 ลำปาง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2014 ณ ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม โดยมี 7 หน่วยงานที่มาร่วม คือ
1.โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง 2.โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 3.บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง 4.วัดนักบุญเทเรซา น่าน 5.ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม 6.วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว 7.ศูนย์แม่พระแห่งประตูสวรรค์
มีเด็กที่เข้าร่วม 165 คน และรวมจำนวนผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมด 200 คน
มีการแห่พระคัมภีร์ สวดภาวนาแบบบิบลีโอดรามา ก่อนเริ่มกิจกรรม ในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมเข้าฐาน
2.ช่วงบ่าย กิจกรรมตอบคำถาม
ขอขอบคุณทุกท่านมีส่วนในการจัดงานไบเบิลเกมส์ครั้งนี้

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อธนู กระทอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งลู ร์ด ลำปาง ได้จัดฉลองวัดประจำปี 2014 โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร คณะบาดหลวง คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

Ampa Wannalert

ประชาสัมพันธ์ : ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

ประชาสัมพันธ์ : ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง มีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014

พิธีเสก-เปิดอาคารอนุสรณ์ 50 ปี ร.ร.อรุโณทัย เวลา 09.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี

ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษวัดลำปาง

ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษวัดลำปาง

คุณ สมศักดิ์ สุเมธ  และ ม.สุรเดช ประสาทพร เชิญชวนสัตบุรุษคาทอลิกวัดแม่พระแห่งลูร์ด จ.ลำปาง จำนวนประมาณ 50 คน มาฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 2013 ณ บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง

หัวข้อ“ความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก สร้างสรรค์ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง” เริ่มภาวนา 9.00 น. ต่อด้วยหัวข้อความเชื่อคืออะไร  ทำไมต้องฟื้นฟูความเชื่อของตน ในปีแห่งความเชื่อหลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ดูวีดีทัศน์สรุปวันเยาวชนโลก ที่ริโอ เด จาไนโร (20 นาที)  Impossible Dream (ผู้หญิงฝันว่า 8 นาที) และสนทนาถึงกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูความเชื่อในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน  จากนั้นไตร่ตรอง  มีช่วงรับศีลอภัยบาป และพิธี มิสซา จึงแยกย้ายกันกลับบ้านประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งบ้านสวนพระหฤทัย เป็นของคณะพระหฤทัยๆแห่งกรุงเทพๆ มีเด็กและเยาวชนหญิงเผ่าต่างๆประมาณ 70 คน

สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 สิงหาคม ลำปาง

งาน Bible Games เขต 3 (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ณ โรงเรียน อรุโณทัย ลำปาง

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 3 ณ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และการแห่พระคัมภีร์โดยมีนักเรียนฟ้อนรำถวายเกียรติแด่พระวาจาของพระเจ้า  ต่อด้วยกล่าวเปิดงานโดยอธิการคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์ประทุม   สิงห์มัจฉา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี  และยังเป็นพิธีกรด้วยกันกับมาเซอร์ มารีอักเนส บัวทรัพย์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน สลับกับการแข่งขันส่วนบุคคล ซึ่งในจำนวนเด็ก 40 คน ที่ได้สมัครแข่งขันรายบุคคล มี 16 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด และอีกหลายคนที่ห่างแค่ 1-2 คะแนนเท่านั้น

การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง อธิการคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า คุณพ่อเจ้าวัด และบุคคลกรครูจากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดสถานที่จัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
  2.    บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์สงเคราะห์เนเมเซีย (แจ้ห่ม)
  2.    วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพแจ้ห่ม
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 1 หน่วยงาน ดังนี้
  1. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

24 สิงหาคม ขุนยวม
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 5 แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม

ผนกเยาวชนได้ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์ ในเขต 5 แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม มีคุณพ่อซิสเตอร์ และครูคำสอนจาก เขตวัดต่างๆ ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มแข่งขัน 8 กลุ่ม บรรยากาศของการจัดงานเต็มไปด้วยเนื้อหาพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยาวชนตอบ ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล วิธีการนำเกมส์ของพิธีกรทำให้เด็กและเยาวชนสนุกกับการตอบคำถามและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จอมทองที่มาเป็นพิธีกร คุณ ยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกงานเยาวชนที่มาเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ คุณสิริ เจริญธรรม ที่ได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างในการจัดงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณพ่อทูน   ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรับผิดชอบศูนย์ขุนยวม สำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยม

ขอบคุณคุณพ่อจากเขตวัดต่างๆ ซิสเตอร์คณะแม่ปอน ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 5 เป็นงานที่เด็กเยาวชนสนใจ และต้องการให้มีการจัดอีกต่อไป

31 สิงหาคม พาน
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 4 เชียงราย สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน เชียงราย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ฯ จัดงานไบเบิลเกมส์ในเขต 4 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอพาน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2013 มีเด็ก เยาวชน มาร่วมกิจกรรม 261 คน จาก 13 หน่วยงาน และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่เลี้ยง รวมเป็นทั้งหมด 341 คน

โดยมีการแข่งขันเป็นกลุ่มระหว่าง 16 กลุ่ม และการแข่งขันรายบุคคล มีคนสมัครทั้งหมด 50 คน ทำให้มีบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นของเด็กในการร่วมกิจกรรม คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ประทับใจในความร่วมมือของ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และสามเณรเล็กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ได้เตรียมทุกอย่างอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผน เตรียมสถานที่ ซ้อมบทเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสวดภาวนาในการแห่พระคัมภีร์และในพิธีมิสซา และยังคอยบริการทุกคนที่มาร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ และด้วยใจรัก

ขอบคุณคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถมภ์ พาน คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ที่พาเยาวชนมาร่วมงานทุกท่าน ทำให้เยาวชนสามารถร่วมงานอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ได้รับมานั้นเป็นความจริง” (ลก1:4)

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อจัดโดยแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ
แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกโครงการ Bible Games สัญจร ในพระวรสารนักบุญลุกา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทและช่วงเวลาดังนี้

1. กิจกรรมภายในหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกาตามเอกสารแนะนำที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเคือน พ.ค. 2013

2. การจัดงาน Bible Games ทั้งรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้ง 5 เขตของสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและมีลำดับการจัดงาน Bible Games ในแต่ละเขตดังนี้:

เขต 3: ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
เขต 5:  แม่ฮ่องสอน                      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2013
เขต 4: เชียงราย                          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2013
เขต 2: จอมทอง                         ในวันที่ 07 กันยายน 2013
เขต 1:  เชียงใหม่                       ในวันที่ 7 ธ.ค. 2013

3. การจัดงาน Bible Games รอบสุดท้าย ทั้งรายบุคคล และระหว่างหน่วยงานที่ได้คะแนนที่ดี    ที่สุดของทุกเขต ซึ่งจะจัดขึ้นตอนบ่ายในวันที่ 7 ธ.ค. 2013 ที่เชียงดาว