ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

9-10 ตุลาคม 2020 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผมมีโอกาสมาเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดแม่พระลูกประคำ  ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  อีกครั้งหนึ่ง เป็นปีที่  31  แล้วที่มีชุมชนคริสตชนที่นี่  นึกถึงคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  สนั่น  สันติมกุล  เป็นผู้ริเริ่ม  นึกถึง  คนจุ่น-หุ่ย  ผู้ทำบุญสร้างหอพัก ชาย  ค.ศ.1995  คุณวิเชียร-บุษบา  กิจวานิชย์  ผู้ทำบุญสร้างหอพักหญิง  ค.ศ.1998/พ.ศ. 2541  และผู้ทำบุญสร้างวัดแม่พระลูกประคำ

            ปัจจุบันคุณพ่อเปโตร ประภาส  สายธารวนาวาส  เป็นเจ้าอาวาส  คุณพ่อพิชิต  จำปาพยุง  เป็นผู้ช่วย  มีซิสเตอร์แม่ปอน  3 คน  มีครูนิทัศน์ดูแลนักเรียน  และ นางสาว ปาณิศา  ช่างสมบัติ  เพิ่งมาอยู่  มีนักเรียนอยู่ที่นี่  ประมาณ 40 คน (หญิงมากกว่าชาย)

            คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ  และคุณกฤษฎา  จุลสุคนธ์  อาสาสมัครโคเออร์  มาประชุม อาสามัคร  16 หมู่บ้าน  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม มีการรื้อฟื้นข้อตั้งใจ

19.00 น.  มีมิสซาเตรียมฉลองวัด คุณพ่อ  สุธี  เจริญกุล  เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม   มีสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัด  ประมาณ 400 คน  มีพี่น้องชาวโม้งจากหมู่บ้านปางอุง    มีสวดสายประคำ ภาษาปกาเกอะญอ  ภาษาม้ง และภาษาไทย

            ระหว่างรับประทานอาหาร มีการแสดง 5 ชุด  ที่ เวทีใต้วัด  และมีการแข่งขันฟุตบอลด้วย

          ขอบคุณพระเจ้า  ที่โปรดให้ท้องฟ้าแจ่มใส  ในโอกาสฉลองวัด  และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ที่สวรรคต ครบ 4 ปี ขอพระเจ้าทรงรับพระองค์ในสรวงสวรรค์

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

เยี่ยมคริสตชนตามหมู่บ้าน

เมื่อ วันที่ 26-27 กันยายน 2015 ที่ผ่านมา ทีมงานเขตวัดแม่ลาน้อยซึ่งได้แก่ คุณพ่อ,ซิสเตอร์,และครูคำสอนได้ออกเยี่ยมคริสตชนตามหมู่บ้าน โดยคุณพ่อศรชัย ดิพอ เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประกอบพิธีมิสซา ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการออกเยี่ยมคริสตชนกันเป็นทีมและที่สำคัญในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความเชื่อที่หลากหลาย และเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ คริสตชนบางส่วนหันกลับไปมีความเชื่อดั้งเดิมสืบเนื่องจากได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ การเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่ได้ร่วมมิสซาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเกือบ 1-2 ปี จุดประสงค์ในครั้งนี้คือเพื่อเป็นการรื้อฟื้นความเชื่อ ให้กำลังใจคริสตชน และเพื่อให้ตริสตชนได้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

ศูนย์แพร่ธรรมอบรมเด็กศูนย์ขุนยวมและจอมทอง

เมื่อ วันที่ 11–12 มกราคม 2014 ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้มีการศึกษาอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนขึ้นที่ศูนย์พันธกิจแห่งรักจอมทอง และศูนย์คาทอลิกขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ “ผู้นำสันติย่อมเป็นสุข (มธ.5:9)” มีกิจกรรมกลุ่ม และการซักถาม ตอบคำถามถึงสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสาระเรื่องวันเอกภาพ (วันที่ ๑ มกราคม 2014)

ซึ่งมีผู้สามารถตอบคำถามได้และบอกถึงความหมายที่ตรงกับคำสอนของชาวปกาเกอะญอ คือ “ต่า แก ดอ ปื่อ แหว่” (ความเป็นพี่น้องกัน/ภารดร) พระสันตะปาปาเรียกร้องให้ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องโดยมีความรักของพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง ต้องมีความเสมอภาคกัน ช่วยเหลือเอาใจใส่ซึ่งกัน นอกจากนี้ผู้ให้การอบรมยังนำเนื้อหาสื่อจากอินเตอร์เน็ตที่ค้นหาได้จากทั้ง Google, Facebook  มาให้การอบรมด้วย โดยชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาสื่อที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ ที่ต้องรู้จักเลือก ซึ่งเนื้อหาสื่อที่สร้างสรรค์นั้นสามารถยึดถือและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ชอบมาก มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 สิงหาคม ลำปาง

งาน Bible Games เขต 3 (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ณ โรงเรียน อรุโณทัย ลำปาง

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 3 ณ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และการแห่พระคัมภีร์โดยมีนักเรียนฟ้อนรำถวายเกียรติแด่พระวาจาของพระเจ้า  ต่อด้วยกล่าวเปิดงานโดยอธิการคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์ประทุม   สิงห์มัจฉา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี  และยังเป็นพิธีกรด้วยกันกับมาเซอร์ มารีอักเนส บัวทรัพย์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน สลับกับการแข่งขันส่วนบุคคล ซึ่งในจำนวนเด็ก 40 คน ที่ได้สมัครแข่งขันรายบุคคล มี 16 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด และอีกหลายคนที่ห่างแค่ 1-2 คะแนนเท่านั้น

การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง อธิการคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า คุณพ่อเจ้าวัด และบุคคลกรครูจากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดสถานที่จัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
  2.    บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์สงเคราะห์เนเมเซีย (แจ้ห่ม)
  2.    วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพแจ้ห่ม
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 1 หน่วยงาน ดังนี้
  1. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

24 สิงหาคม ขุนยวม
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 5 แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม

ผนกเยาวชนได้ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์ ในเขต 5 แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม มีคุณพ่อซิสเตอร์ และครูคำสอนจาก เขตวัดต่างๆ ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มแข่งขัน 8 กลุ่ม บรรยากาศของการจัดงานเต็มไปด้วยเนื้อหาพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยาวชนตอบ ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล วิธีการนำเกมส์ของพิธีกรทำให้เด็กและเยาวชนสนุกกับการตอบคำถามและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จอมทองที่มาเป็นพิธีกร คุณ ยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกงานเยาวชนที่มาเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ คุณสิริ เจริญธรรม ที่ได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างในการจัดงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณพ่อทูน   ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรับผิดชอบศูนย์ขุนยวม สำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยม

ขอบคุณคุณพ่อจากเขตวัดต่างๆ ซิสเตอร์คณะแม่ปอน ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 5 เป็นงานที่เด็กเยาวชนสนใจ และต้องการให้มีการจัดอีกต่อไป

31 สิงหาคม พาน
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 4 เชียงราย สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน เชียงราย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ฯ จัดงานไบเบิลเกมส์ในเขต 4 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอพาน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2013 มีเด็ก เยาวชน มาร่วมกิจกรรม 261 คน จาก 13 หน่วยงาน และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่เลี้ยง รวมเป็นทั้งหมด 341 คน

โดยมีการแข่งขันเป็นกลุ่มระหว่าง 16 กลุ่ม และการแข่งขันรายบุคคล มีคนสมัครทั้งหมด 50 คน ทำให้มีบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นของเด็กในการร่วมกิจกรรม คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ประทับใจในความร่วมมือของ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และสามเณรเล็กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ได้เตรียมทุกอย่างอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผน เตรียมสถานที่ ซ้อมบทเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสวดภาวนาในการแห่พระคัมภีร์และในพิธีมิสซา และยังคอยบริการทุกคนที่มาร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ และด้วยใจรัก

ขอบคุณคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถมภ์ พาน คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ที่พาเยาวชนมาร่วมงานทุกท่าน ทำให้เยาวชนสามารถร่วมงานอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ได้รับมานั้นเป็นความจริง” (ลก1:4)

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อจัดโดยแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ
แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกโครงการ Bible Games สัญจร ในพระวรสารนักบุญลุกา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทและช่วงเวลาดังนี้

1. กิจกรรมภายในหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกาตามเอกสารแนะนำที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเคือน พ.ค. 2013

2. การจัดงาน Bible Games ทั้งรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้ง 5 เขตของสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและมีลำดับการจัดงาน Bible Games ในแต่ละเขตดังนี้:

เขต 3: ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
เขต 5:  แม่ฮ่องสอน                      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2013
เขต 4: เชียงราย                          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2013
เขต 2: จอมทอง                         ในวันที่ 07 กันยายน 2013
เขต 1:  เชียงใหม่                       ในวันที่ 7 ธ.ค. 2013

3. การจัดงาน Bible Games รอบสุดท้าย ทั้งรายบุคคล และระหว่างหน่วยงานที่ได้คะแนนที่ดี    ที่สุดของทุกเขต ซึ่งจะจัดขึ้นตอนบ่ายในวันที่ 7 ธ.ค. 2013 ที่เชียงดาว