พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรม ที่ขุนยวม

พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรม ที่ขุนยวม

พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรมและอภิบาลในหัวข้อ “ถุงหนังใหม่ สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” ระหว่าง17-19 มิ.ย. 2020 ที่ศูนย์เรียนรู้ นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ขุนยวม โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายโดย คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส

วันที่ 1 มีนาคม 2020 ที่วัดแแม่พระลูกประคำ (โรซารีโอ) บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นำโดยคุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล คุณหมอเดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคลคาทอลิกสังฆมณฑล ร่วมด้วยคุณพ่อสมยศ คุณหมอวนิดา นาจรุง คุณสัจจพร ศรีสวัสดิ์ ประสานงานโดยคุณประภา วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล

การจัดอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล

วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้นักบุญฟรังซิสห้วยซอตือ ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด เขต ๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล มีผู้นำคริสตชนทั้งชายและหญิงเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ 7 คนได้ไปเยี่ยมนักศึกษาคาทอลิกที่แม่ฮ่องสอนเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูสถานการณ์นักศึกษาว่าเป็นอย่างเพื่อที่จะได้เชื่อมงานด้วยกันและมีอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้
(ตัวแทนนักศึกษาเครือข่าย:บร.ปี่, พี่ธีร์,พี่ตอจี, โจ้,โชค,หมิโพ, นูและมิก)
(ตัวแทนนักศึกษาแม่ฮ่องสอน:น้องมิน,น้องลี,น้องกิ่ง,น้องขวัญ,น้องพิช,น้องมะนาว,น้องออน,น้องเป้)
Repoertd by Togy Yuthachai Ngeanla

เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

กองบุญข้าวประจำปี 2020

ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2020
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปะ หมู่4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อยจ.แม่ฮ่องสอน

คุณธรรมข้าว 9 เม็ด

  • เม็ดที่หนึ่ง เพื่อตนเองแบะครอบครัว
  • เม็ดที่สองเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
  • เม็ดที่สามเพื่อแลกแก้วแหวนเงินทอง
  • เม็ดที่สี่เพื่อยาจกผู้ยากไร้
  • เม็ดที่ห้าเพื่อขายซื้อของจำเป็น
  • เม็ดที่หกเพื่อเอาไปบวชนาค
  • เม็ดที่เจ็ดเพื่อสร้างกำแพงเมือง
  • เม็ดที่แปดเพื่อรับแขกมาเยือน
  • เม็ดที่เก้าเพื่อนำไปสู่สังคมพระศรีอริยเมตตรัย

ประโยชน์ของกิจกรรมกองบุญข้าว

– ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของชาวบ้าน
– ธนาคารข้าว
– เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน
– ขยายเครือข่ายกว้างออกไป
– กองทุนหมุนเวียน
– กองทุนการศึกษา
– ช่วยเหลือแม่ม่าย ลูกกำพร้า
– ส่งเสริมกระแสเรียก
– ส่งผลให้ผลผลิตมากขึ้น

การรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองบุญข้าวได้วางแผนเพื่อการรณรงค์จัดงานกองบุญข้าวตามเขตวัดต่างๆมีทั้งหมด 13 เขต ทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลนเชียงใหม่ 12 แห่ง และพื้นที่จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 1 แห่ง ซึ่งตามนโยบายของเครือข่ายกองบุญข้าวมีแผนที่ขยายกิจกรรมนี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตวัดและขยายไปสู่กลุ่มชนเผ่าอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้วย เช่น สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามศูนย์ สนับสนุนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนตามเขตวัด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
“กองบุญข้าว” ก่อเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดในรูปแบบของการเสวนา ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่า ผู้แก่ ตัวแทนพ่อบ้าน แม่บ้าน และเยาวชน มาร่วมแบ่งปันเรียนรู้ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งสร้าง การอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชน

“กองบุญข้าว” + “การประสานงาน” เครือข่ายกองบุญข้าวได้ประสานงานกับสถาบันโรงเรียน องค์กรในพระศาสนาจักร (คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน)องค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล

ผลของการรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงขอขอบพระคุณบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน สถาบันโรงเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการ สมาชิกเครือข่ายกองบุญข้าวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

Cr.ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่(แผนกพัฒนา)
Cr. Photo by สุพจน์ นิมิตรคีรีมาส
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวประจำปี 2020

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อวินัย บุญลือ sj. พร้อมด้วยนักศึกษา รวมทั้งสามเณรและผู้สนใจฯจากศูนย์การศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน (Xavier Learning Community) จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนสรุปประเมินผลค่ายจิตอาสาฯและแบ่งปันฯ ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เสกวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด-เสกวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง ซึ่งหมู่บ้าน บ้านโป่งตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านนี้มีพี่น้องคริสตชนทั้งหมด 29 ครอบครัว ซึ่งอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ  พี่น้องคริสเตียนนิกายต่างๆ และพี่น้องที่เชื่อดั้งเดิม

ในโอกาสนี้บิชอปได้ให้ข้อคิดในตอนหนึ่งความว่า “การต้อนรับแขก ถือเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยของพระเยซูเจ้าและในวัฒนธรรมของชาวยิว เพราะการต้อนรับแขก ก็เป็นการต้อนรับพระเจ้าด้วยเช่นกัน วัดพระหฤทัย บ้านโป่งหลังนี้ นอกจากจะถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการภาวนาแล้ว ยังเป็นสถานที่รองรับ-ต้อนรับพี่น้อง          ผู้ล่วงลับต่างหมู่บ้าน หรือที่มีความยากลำบากอีกด้วย”

ในการเปิด-เสกวัดพระหฤทัยในวันนี้ได้มีพี่น้องสัตบุรุษทั้งจากในเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียงเอง   และพี่น้องสัตบุรุษในเขตใกล้เคียงได้มาร่วมยินดีกับพี่น้องสัตบุรุษวัดพระหฤทัย บ้านโป่งเป็นจำนวนมาก

ฉลองวัดนักบุญเทเซา แห่งกัลกัตตา ปาย

บ่ายสองโมงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 คุณสิริขับรถพาพ่อจากบ้านดินขาว ผ่านห้วยตองมา  อำเภอกัลยานิวัฒนา แวะเยี่ยมชาวบ้านคริสตชน 1 ครอบครัว 18.00 น.ทานข้าว  และสวดก่อนนอนด้วยกัน  แล้วเดินทางต่อถึงปาย 20.30 น.

วันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน 2018/ เวลา 10.30 น.  มีบาดหลวงมาร่วมฉลอง   15 องค์       ซิสเตอร์แม่ปอน (4)  ซิสเตอร์กาญจนา    ซิสเตอร์พระหฤทัย   และซิสเตอร์คณะอูร์สุลิน (5)  สัตบุรุษ  ประมาณ 150 คน จากวัดใกล้ๆ จากเชียงใหม่  จากกรุงเทพฯ

ครอบครัวจาก  กัลยาณิวัฒนา ที่พ่อไปเยี่ยมก็มาฉลองวัดช่วยงานที่วัดด้วย  พ่อแม่  และสมาชิกครอบครัว  “ สร้างกุศลในพสุธา ”  มาให้กำลังใจคุณพ่อบุญเลิศเสร็จงาน  บรรดาบาดหลวง  และสัตบุรุษช่วยกันเก็บของ   บรรยากาศดีมากครับ  ฝนไม่ตก  อากาศดี

“ คนจนได้ร้องขอ  พระเจ้าทรงฟัง ”

(พ่อเดินทางต่อไป ขุนยวม   เข้าเงียบประจำปี  12-16  พฤศจิกายน   กับคณะสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ครับ)

ร่วมงานค่ายเยาวชน เขต 2

วัน พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2018
พ่อเดินทางเวลา 11.00 น. จากเชียงใหม่ไปอมก๋อยและถึงนาเกียน เวลา 16.30 น. (ห้าชั่วโมงครึ่ง) เพื่อร่วมงานเยาวชน เขต 2 ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน ณ วัดนักบุญเปาโล นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธุ์ เป็นเจ้าอาวาส บรรดาบาดหลวงในเขตพาเยาวชนมาลงทะเบียนรับเสื้อประจำค่าย (คนละ 100 บาท) รวมจำนวน 671 คน มีบรรดาซิสเตอร์ สามเณรใหญ่เชียงใหม่ ครูคำสอน และทีมบริการ มากกว่า 30 คน
มิสซาเปิดค่ายเวลา 19.00 น. มีโปรดศีลกำลัง 72 คน
หลังมิสซา คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล หัวหน้าเขต 2 ได้กล่าวต้อนรับ และมีทีมนำกิจกรรม
เช้าวันศุกร์ที่ 20 เมษายน เริ่ม 08.00 น. มีกิจกรรมทำความรู้จัก เวลา 08.30 น. พ่อแบ่งปันเรื่อง เยาวชนกับครอบครัว แนะนำเอกสารเตรียมสมัชชา เรื่อง เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก และกฤษฎีกาสมัชชา 2015 ข้อ 20-21
เยาวชนเป็นปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนจักรครับ ขอบใจบาดหลวงและนักบวชที่สนับสนุนค่ายเยาวชนครั้งนี้

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

1

เสกวัดนักบุญอันนา แม่ลิดหลวง

บ่าย วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2018 เวลา 14.00 น. พ่อออกเดินทางจากเชียงใหม่ไปถึงวัดนักบุญอันนา แม่ลิดหลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน เวลา 18.00 น. พบคุณพ่อวศิน ฌานอรุณ เจ้าอาวาส คุณพ่อศรชัย ดิพอ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ทำหน้าที่โฆษก อากาศเย็นตามคำพยากรณ์อากาศ

19.30 น. มีมิสซา คุณพ่อวศิน เป็นประธาน ใช้ภาษาปกาเกอะญอ คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ เทศน์ มีโปรดศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทแก่เยาวชนและผู้ใหญ่ จำนวน 50 คน มีสัตบุรุษจากเมืองงามและห้วยบงมาร่วมฉลอง มีคุณแม่และซิสเตอร์คณะแม่ปอนมาช่วยเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์และจัดดอกไม้ 8 คน คุณพ่อสุธีและซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล พาเยาวชน 5 คน ซิสเตอร์สุรางค์ เซอร์ พาเยาวชนจากวัดขุนยวมมาร่วมพิธี

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม อากาศหนาวดี

09.30 น. เริ่มแห่มาที่หน้าวัด คุณพ่อวศินกล่าวประวัติของวัด ระหว่างบทเทศน์พ่อให้คุณพ่อเจริญ บุญดวง จากเขตแม่ระมาด แบ่งปันประสบการณ์ที่มารับศีลล้างบาปและเป็นบาดหลวง

มีเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 70 คน

มีสามี-ภรรยา 30 คู่ มารับเกียรติบัตร ครอบครัวดี ในโอกาสนี้

พ่อดีใจที่มีโมโด่ะ (ซิสเตอร์) และครูคำสอน ช่วยกันเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เด็ก เยาวชน และชาวบ้าน เราสร้างวัดใหม่ ชาวบ้านร่วมมือกัน ศรัทธามาวัดมากขึ้น น่าประทับใจครับ

1