ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5ศาสนา) ร่วมมอบถุงยังชีพแด่ ผู้ประสบภัยโรคโควิค 19

ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5ศาสนา) ร่วมมอบถุงยังชีพแด่ ผู้ประสบภัยโรคโควิค 19

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5ศาสนา) ได้แก่ ศาสนาพุทธ, คริสต์คาทอลิก คริสต์โปรเตสแตนท์ พราหมณ์-ฮินดู อิสลามและซีกซ์ ร่วมมอบถุงยังชีพแด่ ผู้ประสบภัยโรคโควิค 19 ณ. พุทธสถานเชียงใหม่ เวลา 16:00 น. จำนวน 500 ชุด. ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2020. โดยมีคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นตัวแทนของคาทอลิก
Report by Togy Yuthachai Ngeanla

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์(ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และฮินดู) เรื่อง “บทบาทของศาสนาต่อปัญหาการอพยพย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีคุณกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ แผนกชาติพันธ์ุ, คุณผ่องพิศ มีงาน บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่, คุณประภา วงศ์จอมพร แผนกผู้สูงอายุและเวชบุคคล, คุณยุทธชัย เงินหล้า แผนกเยาวชน เป็นตัวแทนของศาสนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ประเด็นสำคัญ

  • สถานการณ์และนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยคุณรุจิรา ชมภูพาน สำนักง่นจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
  • นิมิตและบทบาทของศาสนาเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้า
  • การท้าทายและองค์กรศาสนาต่อผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยอาจารย์กอเซ็ม นักวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สรุปแนวทางในอนาคตร่วมกัน

Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

บาดหลวงสิริชัย บุหง่าสวรรค์ ตัวแทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เป็นวิทยากร
ร่วมกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 ได้แก่ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และพราหมณ์-ฮินดูในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่
มีนักเรียนประมาณ 300 คน

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5ศาสนาล้านนาภาคเหนือ

ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน 2020

วันที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 19.00 น. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง พาเราไปที่วัดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มีพี่น้องคริสเตียน และเยาวชนของเรยีนา บ้านมารีนา เด็กบ้านพรสวรรค์ สัตบุรุษของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ไปร่วมพิธี ประมาณ 250 คน หัวข้อ “ พวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ ” (กจ 28:2) เนื่องจาก 18 – 25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอาภาพคริสตชน เยาวชนของเราร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ไพเราะมาก

ตอนท้าย อาจารย์ภักดี ได้เชิญวัฒนธรรมจังหวัด ได้ทักทาย ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาล (กรกฎาคม .2558) 3 ข้อ คือ

1. ปฏิบัติหลักธรรมของศาสนา

2. ให้ทุกคนปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

3. รักษามรดกวัฒนธรรมของตน

โดยมีแผนแม่บท เน้น บ้าน วัด โรงเรียน

อาจารย์ภักดี เชิญประธานของกรรมการ ศาสนสัมพันธ์กล่าวสุดท้าย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกปีหน้าเราจะพบกันที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ คาทอลิกเป็นเจ้าภาพครับ

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

แผ่นดินไหว เนปาล

แผ่นดินไหวเนปาล ล่าสุด ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,138 คน บาดเจ็บกว่า 7,500 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยคาด อาจมีมากกว่า 1 หมื่นราย

มื่อ 27 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้า เหตุการณ์แผ่นดินไหวสุดวิปโยค ที่ประเทศเนปาล เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. โดยสำนักงานสำรวจภูมิศาสตร์สหรัฐฯ ได้ปรับระดับความรุนแรงของธรณีพิโรธ มาอยู่ที่ขนาด 7.8 แมกนิจูด หลังจากเบื้องต้น ตรวจวัดได้ที่ระดับ 7.5 และ 7.9 ว่า นอกจากความรุนแรงของแผ่นดินไหว จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 3,218 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 6,500 รายว่า  ยังทำให้โบราณสถานเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ถึง 4 แห่ง  ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากในกรุงกาฐมาณฑุ  เมืองหลวง รวมทั้งเมืองใกล้เคียง พังถล่มลงมา ได้รับความเสียหายหนัก และสร้างความสะเทือนใจอย่างมาก

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรในประเทศเนปาล และบรรดาพี่น้องที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุบัติภัยครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนคริสตชนผู้มีน้ำใจทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องของเรา โดยร่วมกันภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตา บรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและโปรดให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ววันด้วย

งานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2558 ณ บ้านแม่แว

มื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558 เขตวัดสะเมิง เขตแม่แตง และ เขตห้วยบง ได้มารวมจัดงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2558 ณ บ้านแม่แว ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อยอห์น โชคดี ดำรงอนุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส โดยโอกาสการจัดงานครั้งนี้ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับสัตบุรุษในเขตวัดสะเมิงด้วย และมีทีมงานสือมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำทีมโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดชได้มาถ่ายทำงานกองบุญข้าวครั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีบรรดาบาดหลวง นักบวช ชาย หญิ และมีผู้ใหญ่มีความรู้ประสบการณ์หลายท่าน มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกองบุญข้าว Taj wif meiz taj geiz pgaz K’nyau (ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม)นักศึกษาดูงานจากประเทศเยอรมัน และคณะจากผู้ใจบุญประเทศเกาหลีมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย บุญที่ได้ในการจัดงานครั้งนี้จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวครั้งนี้ด้วย
รายชื่อหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมงานกองบุญข้าว
1.พระบุญชัย กิตติบุญโญ วัดพระธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2.นายก อบต. แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
3.กำนันตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4.นายก อบต. ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
5.นักศึกษาจากประเทศเยอรมัน
6.คณะจากผู้ใจบุญประเทศเกาหลี
7.คณะครูจากโรงเรียนเขตการศึกษาเขต 1 จ.แม่ฮ่องสอน และเขต 2 จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2558
06.00 น. ลงทะเบียน
17.00 น. วจนพิธีกรรม
18.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. พืชพันธุ์กับความเชื่อมั่นคงทางด้านอาหาร
20.00 น. ภาคบันเทิง/VDO/การแสดงทางบ้าน
วันที่ 25 มกราคม 2558
06.00 น. วจนพิธีกรรม
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. ขบวนแห่จากโรงเรียนมายังวัด
09.00 น. พิธีเปิด โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน นายกพิชายา พิชยาการ
09.30 น. มอบเครื่องตัดผมแก่โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนบ้านแม่แว โรงเรียนบ้านกิ่วเสื้อ โรงเรียนบ้างปางตอง โรงเรียนบ้านโป่งสาและศูนย์แม่ตะวอ จ.ตาก
10.00 น. บรรยาย เรื่องกองบุญข้าวรากฐานการประสานชีวิตและพันธกิจศาสนิกชนสู่เครือข่ายรักและรับใช้
10.30 น. เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรและหน่วยงาน
11.00 น. มิสซาถวายกองบุญข้าว โดยคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรข้าวและเงิน

ชาวคริสต์ร่วมช่วยเหยื่อดินไหวเชียงราย ย้ำไม่มีเลือกสีเสื้อ-ศาสนา

คริสต์ ศาสนิกชนช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวเชียงราย ไม่เลือกสีเสื้อ ไม่แยกศาสนา ระดมทุนสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้คนที่เดือดร้อนเต็มที่
       
       วันนี้ (28 ก.ค.) บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ หลวงปู่อรุณสวัสดิ์ เจ้าอาวาสพระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว และนายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว ที่วัดแม่พระบังเกิด โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย
       
       โดยมีบาดหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จอมหมอกแก้ว นำนางแก้วภา ใจอุ่น และน้องสาวรวม 2 คนรับมอบบ้าน และชาวบ้านจำนวนหนึ่งรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง
       
       บาดหลวงพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า หลังเกิดแผ่นดินไหว ทางวัดพระแม่บังเกิดได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง นำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือ ต่อมาได้พบบ้านเรือนของนางแก้วภา และน้องสาว เลขที่ 40 ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว เสียหายอย่างหนัก
       
       จึงได้ทำโครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่ขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร้านอาหารภูแล ร้านหาญเจริญ อ.แม่จัน ท่าทรายสแก ฝ่ายปกครอง อ.แม่ลาว โรงสีเก่าศรีเกิด จนได้เงินมา 267,068 บาท จากนั้นได้นำเงินส่วนใหญ่มาสร้างบ้านให้กับครอบครัวนางแก้วภา และยังได้ช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารที่พักญาติโยมภายในวัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว พร้อมสร้างบ้านเรือนให้ผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลังให้รายอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
       
       

“ในภาวะบ้านเมืองเราเกิดความแตกแยก มีการแบ่งสี แบ่งข้าง มีการเอารัดเอาเปรียบกัน แข่งขันกัน ไม่มีการแบ่งปันกัน ผมใคร่ขอทุกท่าน ทั้งฝ่ายบ้านเมือง ทั้งฝ่ายศาสนา นำโครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่ เป็นแบบอย่างในการคืนความสุขให้กับพี่น้องของเรา โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเป็นใคร เผ่าไหน นับถือศาสนาอะไร แต่หน้าที่ของเราคือ รัก และช่วยเหลือกัน”

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000085334

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม 2014

เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม และโปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนจำนวน 18 คน โดยมีบาดหลวง นักบวช และสัตบุรษมาร่วมงานประมาณ 400 คน อนึ่ง ในโอกาสฉลองวัดครั้งนี้ สัตบุรุษของวัดแม่ริมยังได้แสดงความยินดีกับบาดหลวงและสังฆานุกรใหม่ที่ได้รับศีลบรรพชาเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

ก่อนพิธีมิสซาทางวัดได้จัดพิธีการแสดงความยินดีกับท่านพระครูปัญญาวิเชียร ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ริม ซึ่งมีพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน ขอนตาลและภิกษุ สามเณรของวัดดังกล่าวมาร่วมในพิธีด้วย พระครูปัญญาวิเชียรเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนของสังฆมณฑลแต่ได้ปิดกิจการ และเปลี่ยนเป็นศูนย์คำสอนแม่ริมในปัจจุบัน ท่านพระครูได้กล่าวปราศรัยความตอนหนึ่งว่า

“ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้ และท่านก็รู้สึกกตัญญูรู้คุณเสมอต่อบาดหลวงและครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนท่านมา คนที่มีความกตัญญูจะเจริญก้าวหน้าแน่นอน เวลาเดียวกันท่านก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมฉลองวัดและจะพยายามหาโอกาสมาฉลองทุกปี”

ทัศนศึกษาตำหนักพระแม่กวนอิม

เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 19 ของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ทัศนศึกษาที่ตำหนักพระแม่กวนอิม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ซือฟู่ กวนหยง (ซือฟู่เล็ก) ท่านเป็นภิกษุณีประจำวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียว พุทธสถานดังกล่าวนี้เป็นของนิกายมหายาน การไปครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักศาสนสัมพันธ์

การภาวนาเอกภาพคริสตชน

เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2014 มีการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพระหว่างโปรเตสแตนท์และคาทอลิก ในหัวข้อคือ “มีการแบ่งแยกในองค์พระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ?” (1คร.1,13) ในเวลา 19.30 น. ได้มีขบวนของบรรดา

ศาสนจารย์และบรรดาบาดหลวงนักบวชได้แห่เข้ามาในวัดเพื่อทำการเริ่มพิธีโดยมีคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นประทานในพิธี คุณพ่อได้เน้นถึง “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพราะถ้าเราไม่รักกัน ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็เป็นการยากที่จะบอกว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซู” หลังพิธีมีอาหารว่างสำหรับทุกคนและได้พูดคุยกันในโอกาสนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านต่อไป สำหรับการเข้าร่วมการสวดภาวนาในวันนี้มีทั้งหมดประมาณ 150 คน