ที่ ชม.172/2020 เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง

ที่ ชม.172/2020 เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง

ที่ ชม.172/2020
28 สิงหาคม 2020

เรื่อง เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง
เรียน คุณพ่อ ครูคําสอน ชาวม้ง ที่นับถือ

         เนื่องจากคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว (คณะมหาไถ่) ได้ให้พ่อรับรองหนังสือบทประจํามิสซาภาษาโม้ง เมื่อ พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ก่อนที่จะไปสหรัฐอเมริกา สองปีที่ผ่านมา คุณพ่อ คณะ OMI ที่ทํางานกับชาวโม้งที่เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ (สังฆมณฑลนครสวรรค์) ได้เคยขอให้สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดการสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช และครูคําสอนชาวม้ง เกี่ยวกับพิธีกรรมเพื่อให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น

         วันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาพ่อได้ประชุมกับ คุณพ่อ อาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้งคาทอลิก) จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเห็นสมควร เชิญพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และผู้เชี่ยวชาญภาษาวัฒนธรรมโม้ง มาสัมมนา วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ที่ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พิจารณาการใช้หนังสือบทประจํามิสซา ภาษาม้ง ให้เป็นที่ยอมรับในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ เชียงใหม่ และเชียงราย

2. พิจารณาพิธีกรรม และบทสวดภาษาม้ง บางบทตามที่ประชุมเสนอ

         ผู้เข้าร่วมประชุม คือบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอนชาวม้ง และผู้เชี่ยวชาญภาษาวัฒนธรรมโม้ง ประมาณ 30 คน พ่อขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านานๆ และ เพิ่งจะเชิญคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ด้วย และกําหนดการจะตามมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอพระอวยพร

(ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
vira@catholic.or.th

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้ฝ่ายงานสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย เพื่อติดตามกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 5 ร่วมกับวัดคาทอลิกฝางและผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2563 วัดคาทอลิกฝางและเครือข่ายชาติพันธุ์ได้นำผลผลิตที่เกิดในโครงการแบ่งปันให้กับชาวบ้านรอบๆ โบสถ์และในชุมชน รวมถึงได้วางแผนปฎิบัติการร่วมมือกันส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับวัดและระดับชุมชนต่อไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรื่องกลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์ ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โดยมีนายกเทศบาลแม่ปูคาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพงร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

18 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยปีนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นรูปแบบงานเรื่อง “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นข้อเสนอต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมด้วย

19 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสนอความเห็นต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านคุณภาพมาตราฐานบริการสาธารณสุข ขอบเขตและประเภทสิทธิประโยชน์ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ ที่เอื้อต่อประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักมีส่วนร่วมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาร่วมรับข้อเสนอการรับฟังความเห็นในครั้งนี้

วจนพิธีกรรมเปิด “สัปดาห์เลาดาโต ซี” 16 พฤษภาคม 2020

วจนพิธีกรรมเปิด "สัปดาห์เลาดาโต ซี" 16 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพถ่าย วจนพิธีกรรมเปิดสัปดาห์เลาดาโตซี (16-24 พฤษภาคม 2020) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2020 เวลาประมาณ 09.50 น. โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับซิสเตอร์และบาดหลวง เจ้าหน้าที่ สัตบุรุษในศูนย์มิสซังฯ และโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ และเวลาประมาณบ่ายโมง ก็ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ต้นกล้วย ที่ดอยหล่อ เชียงใหม่

รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่

       โลก บ้านส่วนรวมของเรา ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน เปรียบเสมือนพี่สาวที่ร่วมชีวิต และมารดาที่สวยงาม ที่อ้าแขนโอบกอดเราไว้

เราหายใจรับเอาอากาศของโลก รับชีวิตความสดชื่นจากสายน้ำ และจากพื้นผิวของโลก เราต้องการให้โลกเป็นอย่างไร เพื่อมอบให้กับผู้ที่มาภายหลังเรา คือลูกหลานที่บัดนี้กำลังเติบโตขึ้น

การเนรมิตสร้างจิตสำนึกแห่งจักรวาล ความกลมกลืนของสิ่งสร้าง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และจุดหมายร่วมกัน

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้า ที่ทรงปลดปล่อย และทรงช่วยให้รอด เป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน ที่ทรงเนรมิตสร้างจักรวาล  และการกระทำเหล่านี้ของพระเป็นเจ้า เป็นการเชื่อมโยงอย่างสนิทและไม่อาจแยกกันได้

มนุษย์ไม่ใช่เป็นนายของจักรวาล ทุกการกระทำที่โหดร้ายที่มีต่อสิ่งสร้าง เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ พระบิดาเจ้าทรงเรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาล โดยเราทุกคนถูกเชื่อมโยงด้วยพันธะความรักของครอบครัวโลกด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์รักที่สัมผัสได้ ที่มีต่อโลก

โลกถูกทำลาย และถูกละเมิด มีเสียงร้องของแผ่นดิน และเสียงคร่ำครวญของคนจน สภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อทุกมุมโลก 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกสมณสาส์นเลาดาโต ซี เมื่อปีคริสตศักราช 2015 เพื่อรณรงค์ช่วยกันดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ที่กำลังวิกฤตสิ่งแวดล้อม

พระองค์ทรงขอร้องให้เราใส่ใจดูแลและร่วมกันแก้ไข มิสซังเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์นี้ และได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือกันกับชุมชนต่างๆ โดยจัดการศึกษาอบรมสร้างความสำนึกความเข้าใจ

สมณสาส์นเลาดาโต ซี ที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้น และการใส่ใจดูแลบ้านเรือนส่วนรวมของเรา แก่กลุ่มหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนตามศูนย์คาทอลิก  และจัดค่ายคำสอนฤดูร้อนตามเขตวัดต่างๆ จัดอบรมผู้นำคริสตชนครูคำสอนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนหมู่บ้านให้ตระหนักและช่วยกันรับผิดชอบดูแลดินน้ำป่า และสรรพสัตว์ต่างๆ ให้ยั่งยืนต่อไป

มีการจัดพิธีบวชป่า เสกป่า ตลอดจนการเสกพื้นที่ทำกินเป็นการคืนความศักดิ์สิทธิ์ให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ทำพิธีเลี้ยงป่าต้นน้ำ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำการรณรงค์การจัดการขยะตามชุมชนต่างๆ เช่น ที่บ้านหนองเต่า บ้านแม่ลิด และที่อื่นๆ ซึ่งขยะเหล่านี้เกิดจากรูปแบบการดำรงชีวิต “แบบกินทิ้งกินขว้าง”

ฝ่ายสังคมและศูนย์วิจัยฝึกอบรมวัฒนธรรมชุมชน ได้มีการวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้นำชุมชนสู่การปฏิบัติตามหมู่บ้านต่างๆ และรื้อฟื้นวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงบนฐานเกษตรครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารให้กับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธ์ุ รณรงค์ฟื้นฟูการรักษาเมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้กลับคืนมา ช่วยกันดูแลไฟป่าด้วยการทำแนวกันไฟที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน

ทุกปีชาวบ้านจะช่วยกันทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน การจัดเวรเฝ้าระวังไฟป่าและช่วยกันดับไฟเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ที่ชุมชนร่วมกันทำเป็นการปฏิบัติเลาดาโต ซี ในชีวิตของชุมชน การจัดสัมมนาเลาดาโต ซี ระดับมิสซังเพื่อให้หน่วยงานองค์กรและแผนกต่างๆ ของมิสซังเชียงใหม่ ได้นำไปศึกษาอบรมให้กับกลุ่มที่อยู่ภายใต้ในความรับผิดชอบต่อไป

ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกเขตวัดทุกหน่วยงานองค์กรและแผนกต่างๆได้ทำอยู่ซึ่งต้องขยายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ทางมิสซังเชียงใหม่ได้รวบรวมและจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติสู่เครือข่ายหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในและนอกชุมชน เพื่อความร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วิดีโอที่น่าสนใจ
"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" พร้อมคำถามไตร่ตรอง 4 ข้อ (พากย์ไทย 3.44 นาที) 22/5/2020
"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" พร้อมคำถามไตร่ตรอง 4 ข้อ (พากย์ไทย 3.44 นาที) 22/5/2020
ฟื้นฟูรักษาสิ่งสร้าง ลอดาโตซี
ฟื้นฟูรักษาสิ่งสร้าง ลอดาโตซี
การทวีขนมปังในยุคปัจจุบัน (ความรักท้าทาย ที่ส่งผ่าน) ContagiousLoveChallenge
การทวีขนมปังในยุคปัจจุบัน (ความรักท้าทาย ที่ส่งผ่าน) ContagiousLoveChallenge
กาแฟบรูโนและเลาดาโต ซี
กาแฟบรูโนและเลาดาโต ซี
เลาดาโต ซี (เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)
เลาดาโต ซี (เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)
วีดีโอกองบุญข้าว
วีดีโอกองบุญข้าว
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปไทย (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปไทย (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปอังกฤษ (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปอังกฤษ (ปรับปรุงแก้ไข)
รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่
รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์(ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และฮินดู) เรื่อง “บทบาทของศาสนาต่อปัญหาการอพยพย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีคุณกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ แผนกชาติพันธ์ุ, คุณผ่องพิศ มีงาน บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่, คุณประภา วงศ์จอมพร แผนกผู้สูงอายุและเวชบุคคล, คุณยุทธชัย เงินหล้า แผนกเยาวชน เป็นตัวแทนของศาสนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ประเด็นสำคัญ

 • สถานการณ์และนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยคุณรุจิรา ชมภูพาน สำนักง่นจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 • นิมิตและบทบาทของศาสนาเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้า
 • การท้าทายและองค์กรศาสนาต่อผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยอาจารย์กอเซ็ม นักวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สรุปแนวทางในอนาคตร่วมกัน

Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวบ้านขุนแตะ

กองบุญข้าวบ้านขุนแตะ”ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม”
“One Family Food For all”
…เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
ณ บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
Reported Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวประจำปี 2020

ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2020
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปะ หมู่4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อยจ.แม่ฮ่องสอน

คุณธรรมข้าว 9 เม็ด

 • เม็ดที่หนึ่ง เพื่อตนเองแบะครอบครัว
 • เม็ดที่สองเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
 • เม็ดที่สามเพื่อแลกแก้วแหวนเงินทอง
 • เม็ดที่สี่เพื่อยาจกผู้ยากไร้
 • เม็ดที่ห้าเพื่อขายซื้อของจำเป็น
 • เม็ดที่หกเพื่อเอาไปบวชนาค
 • เม็ดที่เจ็ดเพื่อสร้างกำแพงเมือง
 • เม็ดที่แปดเพื่อรับแขกมาเยือน
 • เม็ดที่เก้าเพื่อนำไปสู่สังคมพระศรีอริยเมตตรัย

ประโยชน์ของกิจกรรมกองบุญข้าว

– ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของชาวบ้าน
– ธนาคารข้าว
– เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน
– ขยายเครือข่ายกว้างออกไป
– กองทุนหมุนเวียน
– กองทุนการศึกษา
– ช่วยเหลือแม่ม่าย ลูกกำพร้า
– ส่งเสริมกระแสเรียก
– ส่งผลให้ผลผลิตมากขึ้น

การรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองบุญข้าวได้วางแผนเพื่อการรณรงค์จัดงานกองบุญข้าวตามเขตวัดต่างๆมีทั้งหมด 13 เขต ทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลนเชียงใหม่ 12 แห่ง และพื้นที่จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 1 แห่ง ซึ่งตามนโยบายของเครือข่ายกองบุญข้าวมีแผนที่ขยายกิจกรรมนี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตวัดและขยายไปสู่กลุ่มชนเผ่าอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้วย เช่น สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามศูนย์ สนับสนุนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนตามเขตวัด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
“กองบุญข้าว” ก่อเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดในรูปแบบของการเสวนา ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่า ผู้แก่ ตัวแทนพ่อบ้าน แม่บ้าน และเยาวชน มาร่วมแบ่งปันเรียนรู้ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งสร้าง การอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชน

“กองบุญข้าว” + “การประสานงาน” เครือข่ายกองบุญข้าวได้ประสานงานกับสถาบันโรงเรียน องค์กรในพระศาสนาจักร (คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน)องค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล

ผลของการรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงขอขอบพระคุณบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน สถาบันโรงเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการ สมาชิกเครือข่ายกองบุญข้าวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

Cr.ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่(แผนกพัฒนา)
Cr. Photo by สุพจน์ นิมิตรคีรีมาส
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวประจำปี 2020

เยี่ยมวัด (สาขา)นักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อศราวุธ แฮทู (เลขา) ซิสเตอร์ 2 ท่านที่ประจำศูนย์สังฆมณฑล ไปเยี่ยมวัดด้วยกัน มิใช่โอกาสฉลองวัด เราไปเยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ภราดามานะ ศรีสุทธิจรรยา (คณะกาปูชิน) มารอต้อนรับ

เราไปถึงประมาณ 5 โมง ใช้เวลาเดินทางจากศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง มีชาวบ้านรอต้อนรับ… เราต้องเดินข้ามสะพานแขวน จริงๆกำลังดำเนินการ ก่อสร้างสะพาน (ใช้เวลา 300 วัน งบประมาณ 14 ล้านบาท)

19.00 น. คุณพ่อศราวุธ ถวายมิสซา เป็นภาษาปกาเกอะญอ ชาวบ้านมาร่วมพิธีประมาณ 90 คน หลังมิสซามีเวลาสนทนากับชาวบ้าน 30 นาที และคุณสิริ เตรียมคลิปวีดีโอโป๊ปเสด็จประเทศไทย และประวัติช้าง ไม่มีไฟฟ้าจึงต้องปั่นไฟ ชมกันจนถึงเกือบห้าทุ่ม

พ่อไปนอนที่บ้านของชาวบ้าน ตื่นเช้าอากาศหนาวมาก ประมาณ 6-7 องศา ต้องผิงไฟกับชาวบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พิธีมิสซา 10.00 น.ฉลองวันอาทิตย์พระวาจา มีสัตบรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีที่นี่ รวมประมาณ 140 คนครับ

หลังมิสซา ผมเอารูปพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูทรงเลือกศิษย์ ไปถามชาวบ้าน และ รับประทานอาหารร่วมกัน

ผมจำได้ว่าเคยมาที่นี่เกือบ 5 ปีมาแล้ว บริเวณหน้าวัดกว้างขวางดี แต่ทางเข้าวัดเยื้องๆผ่านหน้าบ้านของชาวโปร์แตสแตนท์

คุณพ่อศิริพงษ์ ซื้อปฏิทินคาทอลิก ไปแจกสัตบุรุษทุกครอบครัว เป็นพิเศษมีรูปสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประเทศไทย

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี

โอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี 2019:18-19:Dec.
“_แม้เจ้าหน้าที่จะมีจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพเป็นคนธรรมดามากๆแต่พวกเราสามารถทำงานได้
_พ่อเชื่อว่าพระอยู่กับเราเหมือนนักบุญยอแซฟเป็นแผนการของพระ
_ให้เราทำหน้าที่ให้ผู้อื่นรู้จักพระเยซูเจ้า ให้เราเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีของพระ และให้พระวาจาเป็นศูยน์กลางของชีวิต” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาดหลวงสิริชัย บุหงาสวรรค์
…หัวข้อไตร่ตรอง:พระเจ้าและะเงินทอง มธ.6:24
“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”