ซิสเตอร์มารีนา

ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี (คนขวา)

ซิส เตอร์อรุณ ไพรขจี เดินทางไปเรียนภาษาสเปนประมาณ 1 ปี ที่บ้านของคณะที่ประเทศสเปน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ก่อนเดินทางได้มาคำนับและขอพรจากบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการอบรมเกษตรวัฒนธรรมรุ่นที่ 1

วัน ที่ 15 สิงหาคม 2557 ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาวัฒนธรรมชุมชนโดยมีคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหารผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาวัฒนธรรมชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) และความร่วมมือด้านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่ ได้มอบวุฒิบัตรโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหัวหน้าสำนักงานปฏิรุปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้จบการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่รุนที่ 1 หลักสูตร 6 เดือนจำนวน 13 คน โดยเริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557โครงการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่จะ มุ่งสู่สังคมเกษตรวัฒนธรรมหรือธรรมะเกษตร และวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

  • สร้างเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถโดยมีภูมิปัญญา
    ระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งและต่อยอดด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่
  • ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรศาสนา
    และภาคประชาชนที่จะสร้างสายธารการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นธรรมสู่ผู้บริโภค
  • สร้างเสริมผู้นำชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา (Organic Intellectual)
    และจิตวิญญาณให้เป็นแกนนำในการรักษาผืนดินในภาคเกษตรและเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สร้างเครือข่ายผู้นำที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังแห่งการพึ่งพากันเองและสามารถขับเคลื่อนสู่สังคมเกษตรที่มีธรรมะในชุมชนต่อไป

ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส่วนกลาง
มอบวุฒิบัติผู้จบหลักสูตร 6 เดือน

แขกที่มาร่วมพิธีมอบวุฒิบัติ

เยี่ยมชมฐานอาชีพทั้ง 10 ฐานอาชีพ
ฐานเลี้ยงไก่ : ฐานเลี้ยงหมู : ฐานเลี้ยงปลา/กบ
ฐานปุ๋ยอิยทรีย์ : ฐานน้ำหมักชีวภาพ
ฐานผัก : ฐานไม้ผลและฐานการปลูกข้าว

ต้อนรับคุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน กลับบ้าน

วัน ที่ 19 สิงหาคม 2014 โอกาสประชุมบาดหลวงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ พระคุณเจ้าได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ที่ได้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาปรัชญา จากอีตาลี กลับมาเพื่อเป็นอาจารย์สอนที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรมต่อไป

โอกาสนี้คุณพ่อวีระศักดิ์ ได้กล่าวว่า ก่อนอื่นขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ประทานพระพร โดยผ่านทางการสนับสนุนจากพระคุณเจ้า และเป็นพิเศษบาดหลวงคณะตรีเวเนโต ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งที่พักอาศัยด้วย

ซิสเตอร์แม่ปอนอบรมการใช้คอมพิวเตอร์

เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2014 พระคุณเจ้าฟรั้งซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้จัดให้มีการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับใช้ในงานแพร่ธรรมแก่ ซิสเตอร์แม่ปอน ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน ได้จัดวันฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และต้อนรับบาดหลวงใหม่ ๖ องค์ ประกอบด้วยบาดหลวงสังฆมณฑล ๑ องค์ และเบธาราม ๕ องค์ คริสตชนหมู่บ้านแม่ปอนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงมาร่วมวันฉลองวัดกันอย่างคับคั่ง บาดหลวงใหม่ได้ให้ข้อคิดอย่างสั้น ๆ แต่น่าประทับใจอย่างลึกซึ้งว่า “ถ้าพี่น้องครอบครัวใดที่พ่อ แม่ และลูกๆ ปฏิบัติตามแบบฉบับของแม่พระมารีย์แล้ว รับรอง ชีวิตของพี่น้องต้องดี มั่นคง และมีความสุขอย่างแน่นอน”

เยาวชนอิตาลีมาเยี่ยม

คุณ พ่อบรูโน ซอปเปลซ่า และบาดหลวงจากตรีเวเนโต (15 สังฆมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี) ได้นำเยาวชน 9 คน บาดหลวง 1 องค์ จาก 4 สังฆมณฑล คือ ปาดัว (5) วิเชนซ่า (3) เวเนเซีย (1) และ เบลลูโน (1) มาเยี่ยมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2014 โดยมาที่กรุงเทพฯ – อยุธยา และขึ้นเหนือไปลำพูน – แจ้ห่ม (ลำปาง) และเชียงใหม่ สัมผัสชีวิตงานอภิบาล ธรรมทูตของบาดหลวงฟีเดอี ดอนุม ของเขา วันที่ 31 กรกฎาคม จากนั้นได้เยี่ยมบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ พักเชียงใหม่ 1 คืน และเดินทางกลับประเทศอิตาลี วันที่ 1 สิงหาคม

ต้อนรับคุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

หลัง

จากสำเร็จการศึกษาด้านปรัชญา (ปริญญาโท) ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา  กรุงโรม  อธิการบ้านเณรใหญ่วิทยาลัยแสงธรรมแนะนำให้ไปฝึกภาษาที่ประเทศอังกฤษ  และส่งไปเข้าคอร์สสำหรับผู้อบรม  ที่ลอบปีอาโน (อิตาลี)  ซึ่งมีทั้งหมด 24 คน (จากประเทศไทย 4 คน) วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2014  คุณพ่อจะเดินทางถึงประเทศไทย  และวันที่ 1 กันยายน  จะไปอยู่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน

บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน
6 สิงหาคม 2014

มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2014

เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษาของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่และของนักเรียนบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล โดยมีสัตบุรุษมาร่วมภาวนาเป็นกำลังใจ ในช่วงท้ายของพิธี พระคุณเจ้าและคณะผู้ใหญ่ได้ผูกข้อมือให้นักศึกษาพร้อมอวยพรให้ทุกคนตั้งใจเรียนและเตรียมตัวเป็นครูคำสอนที่ดีในอนาคต อนึ่ง ในปีการศึกษาใหม่นี้ มีนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบของศูนย์คำสอนเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 34 คน

สัมมนาเตรียมค่ายคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2014

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดสัมมนาการเตรียมค่ายคำสอนขึ้นให้กับบุคคลากรผู้จัดค่ายคำสอนในสังฆมณฑลประจำปี 2014 โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อจะได้มีแนวทางในการจัดค่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร, คุณสมบัติ งามวงศ์และทีมงานเป็นวิทยากร ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 117 คน

อนึ่ง สังฆมณฑลเชียงใหม่มีการจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปี 2013 ประมาณ 80 ค่าย และมีเด็กและเยาวชนร่วมค่ายคำสอนรวมประมาณ 7,000 คน ทั่วสังฆมณฑล

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาศูนย์คำสอนรุ่นที่ 18

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาครูคำสอนที่จบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2013 รุ่นที่ 18 จำนวน 12 คน (สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 คนและสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 2 คน) โดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสต ศาสนธรรม สภาบิชอปฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบวุฒิบัตร บาดหลวง เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ ท่ามกลางบาดหลวง นักบวช พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 300 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งตั้งครูคำสอนอย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ได้ให้ข้อคิดในพิธีมิสซาความตอนหนึ่งว่า

“ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตามพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อดังเช่นอับราฮัม ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน ขอนักศึกษาอย่ากลัวเลย เพราะพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเราแต่ละคน พระสันตปาปาฟรังซิสได้ตรัสให้โอวาทเตือนใจครูคำสอนในงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่ผ่านมาว่า ให้เราออกไปประกาศข่าวดี อย่าปิดตัวอยู่แต่ขอให้พวกเราทุกคนนำข่าวดีไปยังผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม”

พิธีการต่างๆ จบลงด้วย พิธีการส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี หลังมิสซาได้มีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัว อนึ่ง ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523/1980 เพื่อส่งเสริมฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขาจะได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการสัมผัสชีวิตผู้แพร่ธรรม การจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน การทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย ปัจจุบัน (ค.ศ.2014) มีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจำนวน 18 รุ่น จำนวน 265 คน

ในโอกาสนี้ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำสอนและมีนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นครูคำสอนเพิ่มขึ้น เพื่อทำงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย