กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 15 พย. วันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 ตัวแทนจากฝ่ายสังคม ฝ่ายแพร่ธรรมและสำนักมิสซัง ครูคำสอนและซิสเตอร์ ได้ออกเดินทางจากวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียงมุ่งหน้าไปยังแม่สะแลบ สาละวิน ด้วยระยะทาง 65 กม ไปถึงหมู่บ้าน ท่าตาฝั่งที่ตั้งอยู่รืมแม่ย้ำสาวลวิน เพื่อแจกหน้ากากอนามัย 2,000 กว่าชิ้นพร้อมทั้งแอลกอฮอล เยลและข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคนยากจนโลก World Day of the Poor (Our world day of the poor celebration today).

หลังจากเล่นเกม ยังให้อาหารฝ่ายจิต ผ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วฉลองด้วยกันด้วยอาหารที่อร่อย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกตามบ้านมีทั้ง ข้าว น้ำมัน น้ำปลา นม ขนม หมูหยอง และไข่ ให้กับ 30 ครอบครัว

และคณะโฟโกลาเร่ เชียงใหม่ ก็ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน วันที่โป๊ปฟรังซิสทรงขอให้เราสนใจช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นรูปธรรม

สาส์นเวียนจากสภาฯ ที่ สสท. 86/2020 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

สาส์นเวียนจากสภาฯ ที่ สสท. 86/2020 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

สาส์นเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 86/2020
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

พระคุณเจ้า คุณพ่อ อธิการคณะนักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

          ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ท่าเรือในกรุงเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน แรงระเบิดครั้งประวัติศาสตร์มีความรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวที่มีขนาด 4.5 ริกเตอร์สร้างความเสียหายไปไกลกว่า 10 กิโลเมตร ยังผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก อาคารบ้านเรือนและสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มีชาวเลบานอนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทันทีกว่าสามแสนคน ในจํานวนนี้มีเด็กราวแปดหมื่นคน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนที่อยู่อาศัยชั่วคราว อาหาร น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์สําหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย

          องค์กรคาริตัสเลบานอน (หน่วยงานเมตตาสงเคราะห์ของคาทอลิก) กําลังดําเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในนามของพระศาสนจักรท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว แต่ด้วยความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุระเบิดครั้งนี้ ความช่วยเหลือจากพี่น้องเพื่อนมนุษย์ยังคงมีความจําเป็นอย่างมาก

          สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยรับทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่พี่น้องคริสตชนคาทอลิก กําลังประสบอยู่เช่นเดียวกับผู้คนทั่วไป แต่ก็พิจารณาเห็นว่าสภาพความเป็นไปที่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ชาวเลบานอนที่กําลังประสบเคราะห์กรรมอันหนักหน่วงดังที่กล่าวข้างต้น จึงวอนขอความร่วมมือจากทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงาน กลุ่มองค์กรคาทอลิกและพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องร่วมโลกของเราที่ประสบกับ ความทุกข์ยากลําบาก “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทําสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทําสิ่งนั้นต่อเรา…” (มธ. 25:40) ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและดลบันดาลให้ สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคปัจจัยให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ของพวกเราตามกําลัง ความสามารถ สําหรับท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเมตตาจิตแบ่งปันตามกําลังความสามารถเพื่อเห็นแก่ความรัก ต่อพระเยซูคริสต์ในพี่น้องผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้ ท่านสามารถส่งปัจจัยมายัง

เช็คสั่งจ่าย : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND
โอนเงิน : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ)
ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 078-2-35187-8

          โดยสภาประมุขฯ จะรวบรวมปัจจัยที่ได้รับทั้งหมด ส่งไปยังพระศาสนจักรในประเทศเลบานอนตามลําดับต่อไป ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน ที่ร่วมมือกันช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราที่ยากลําบากและขอพระเจ้าโปรดอวยพรและบรรเทาใจแก่เพื่อนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วย

ขอพระเจ้าอํานวยพร
(พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
เลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ – กรุณาส่งเอกสารสําาเนาการโอนเงินมาที่ 0-2681-3900 ต่อ 1502 (วงเล็บ “ช่วยเหลือระเบิดเบรุต”)

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มิสซังเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน2563 และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นครั้งที่ 3 มีชาวบ้าน 120 ครอบครัว ที่ทำงานและอาศัยที่ปางช้างทั้ง 4 แห่งที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

การช่วยเหลือครั้งที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น เจ้าหน้าที่ทุกแผนกรวมทั้งพระคุณเจ้า คุณพ่อและซิสเตอร์ช่วยกันขนของขึ้นรถที่จะนำไปให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูป แล้วออกเดินทางไปที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

ไปถึงประมาณ 9.30 น ได้ช่วยกันจัดเตรียมของและเช็ครายชื่อชาวบ้านที่จะมารับของกับผู้ประสานงานของแต่ละพื้นที่แล้ว คุณพ่อศราวุธ แฮทู ได้ขอครูคำสอน (เปาโล พะเอ๊าะ) นำสวดภาวนาด้วยภาษาของเขาเอง เพื่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีที่ช่วยเหลือพวกเรา จากนั้นคุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาสังฆราชมิสซังเชียงใหม่และคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมได้อวยพรชาวบ้าน พร้อมแจกน้ำเสกให้ครอบครัวละ 2 ขวด

หลังสวดภาวนาเสร็จ ก็จัดแถวชาวบ้าน มารับของด้วยตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่ปางช้างแม่ตะมานและปางช้างเมืองกึ๊ด ที่สามารถมารับของด้วยตนเอง ส่วนชาวบ้านที่ปางช้างป่าไม้แดงและบ้านปะลองไม่สามารถมารับของได้ด้วยตนเอง แต่ทางผู้ประสานงานที่ปางช้างแม่ตะมาน ซึ่งเป็นครูคำสอนและทีมงานได้รับแทนและจะดำเนินการจัดส่งไปให้ สาเหตุที่ชาวบ้านไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เนื่องจากไม่สามารถหารถมาส่งได้ และด้วยทางศูนย์ ฯได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบในระยะเวลากระชั้นชิดแค่วันเดียว

จากแบบสอบถาม ทราบว่าทุกครอบครัว เริ่มมีรายได้บ้างแล้ว แม้ว่าปางช้างยังไม่ได้เปิดกิจการได้ทุกแผนก เขาคาดว่าในเดือนสิงหาคม จะเป็นเดือนที่เริ่มมีการเก็บผลลำไย แม่บ้านที่ไม่มีงานทำที่ปางช้าง ก็จะต้องออกไปรับจ้างเก็บหรือคัดลำไย กับเจ้าของสวนที่อยู่ในบริเวณใกล้ปางช้างแม่แตง สำหรับค่าแรงงานนั้นวันละเท่าไรยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของงาน

แผนที่ได้วางไว้ว่า จะช่วยเขาปลูกผักเพื่อบริโภคเองนั้น คงยังทำไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่ๆจะปลูกพืชผัก ส่วนแผนการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและทำสบู่ใช้สำหรับอาบน้ำหรือซักผ้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนั้น ทางดอกไม้ป่าจะทำการฝึกอบรมต่อไปตามแผน ที่ได้กำหนดวันเวลากับกลุ่มแม่บ้านเรียบร้อยแล้วคือวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ปางช้างแม่ตะมานโดยมีแผนกสตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทีมวิทยากร

นำถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่ปางช้างแม่แตง แม่ตะมาน เมืองกึ๊ด ป่าไม้แดงและปางช้างโชคชัย จำนวน 120
ครอบครัว

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้ฝ่ายงานสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย เพื่อติดตามกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 5 ร่วมกับวัดคาทอลิกฝางและผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2563 วัดคาทอลิกฝางและเครือข่ายชาติพันธุ์ได้นำผลผลิตที่เกิดในโครงการแบ่งปันให้กับชาวบ้านรอบๆ โบสถ์และในชุมชน รวมถึงได้วางแผนปฎิบัติการร่วมมือกันส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับวัดและระดับชุมชนต่อไป

เงินอุดหนุนสมเด็จพระสันตะปาปา (Peter’s Pence)

เงินอุดหนุนสมเด็จพระสันตะปาปา (Peter’s Pence)

ตามปกติการรวบรวมเงินอุดหนุนงานของสมเด็จพระสันตะปาปา  ตรงกับวันที่ 29  มิถุนายน  สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล  แต่สำหรับปีนี้เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส  ชาวอัสซีซี  (ตรงกับสัปดาห์ที่ 27  เทศกาลธรรมดา)

ในระหว่างชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้า  ที่อุทิศเพื่อการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า  มีสตรีบางคนได้ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือฝ่ายวัตถุแด่พระองค์ และบรรดาอัครสาวก  (ลก 8 : 1-3)  จากความช่วยเหลือนี้   พวกเขาจึงสามารถช่วยเหลือคนจน  ( ยน  12 : 4 – 7 )  หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า (เปนเตกอสเต)  พระศาสนจักรจำเป็นต้องสนับสนุนผู้ที่อุทิศตนมาร่วมงาน  (1 ทธ  5 : 17 -18)  นักบุญเปาโลได้จัดการช่วยเหลือคนยากจนในกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม  และการช่วยเหลือกลับคืน แก่คริสตชนที่ช่วยเหลือพวกเขา  (รม 15 :25-27)

มีการใช้คำ Peter’ s  Pence ตั้งแต่ยุคกลาง (ศตวรรษที่ 5  ถึงประมาณ ค.ศ. 1350)  เพื่อหมายถึง  การอุดหนุนประจำปี  แด่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9  ช่วง ค.ศ. 1848  ที่อยู่ในสถานะลำบากด้าน เศรษฐกิจ  บรรดาบิชอปสหรัฐอเมริกาจึงได้บริจาค  25,000  ดอลล่าร์  ช่วยเหลือพระองค์  ต่อมาหลายประเทศในยุโรปได้เชิญชวนสัตบุรุษในสังฆมณฑลให้ทำบุญช่วยงานสมเด็จพระสันตะปาปา  จึงเรียกว่า  Peter’ s  Pence  (คำว่า Pence เป็นพหูพจน์  ของคำว่า Penny  = 1/100 ของดอลล่าร์ )

วัตถุประสงค์  เงินบริจาคของเราแม้เล็กน้อย  แต่มีความหมาย  มีคุณค่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์กับสมเด็จพระสันตะปาปา  และตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องที่พบความยากลำบาก  เงินอุดหนุนสมเด็จพระสันตะปาปา  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ

  1. ช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรสากล ของผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตรในโรมันคูเรีย  (เทียบประมวลกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา  360 – 361)  และผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ทำงาน

ในประเทศต่างๆทั่วโลก

  1. ช่วยงานเมตตาสงเคราะห์  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นว่าจำเป็นมากที่สุด

วัตถุประสงค์ทั้งสอง  ที่สนับสนุนกิจการของสันตะสำนัก  และช่วยเหลือด้านการพัฒนา  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสว่า  “ ไม่ใช่การบริหารจัดการที่ดี  ที่รับเงินทำบุญนี้มา  แล้วเก็บไว้ในลิ้นชัก…  พ่อคิดว่าต้องเอาไปลงทุน  และเมื่อจำเป็นต้องใช้  ก็จ่ายไป  หากภายในหนึ่งปี  เงินทุนไม่เสียค่า ถ้ามันยังคงอยู่  หรือเติบโตขึ้น  จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการที่ดี”

การอุดหนุนตามประมวลกฎหมาย ฯ ม.1271   “ด้วยเหตุผลแห่งความผูกพันเป็นหนึ่งเดียว  และความรัก  พระสังฆราชตามความสามารถของสังฆมณฑลของตน  ต้องบริจาคเพื่อจัดหาปัจจัย  ซึ่งสันตะสำนักมีความต้องการ  ตามสภาพแห่งกาลเวลา  เพื่อสามารถบริการพระศาสนจักรสากลได้อย่างที่ควร”

เนื้อหานี้ผมแปลสรุปจากจดหมายที่ได้รับจากพระสมณทูตฯวันที่ 10 มิถุนายน ครับ

                                                                                                              ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

มิสซังเชียงใหม่ ช่วยเหลือสู้ภัยโควิค

เช้านี้ พวกเราชาวมิสซังเชียงใหม่ช่วยกัน แพคของที่ชาวบ้านดอกแดง ส่งมาช่วยเหลือสู้ภัยโควิค-19 ให้พี่น้องที่อยู่ในเมือง ขอบคุณทุกน้ำใจดีนะครับ

น้ำใจจากพี่น้องสัตบุรุษบ้านห้วยต้นนุ่น สู้ภัยโควิด19

เงินช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2020

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  (แปล)  31/3/2020

เงินช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ค.ศ. 2020

เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด  19  ในปัจจุบันหลายประเทศมีมาตรการป้องกันโรค ทำให้เราคริสตชนไม่สามารถฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนปกติ  ชุมชนคริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เองก็เสี่ยงการติดเชื้อไวรัสและขณะนี้ก็ประสบความทุกข์ร้ายแรงอยู่แล้ว   เงินช่วยเหลือทุกปีจากความใจกว้างของสัตบุรุษทั่วโลก ช่วยให้บรรดาพระสงฆ์นักบวชอยู่ประกาศข่าวดีที่นั่น เพื่อดำเนินงานโรงเรียน  สังคมพัฒนาช่วยเหลือประชาชน  ด้านสุขภาพ  การศึกษา  และการร่วมมือสร้างสันติภาพ  เหนืออื่นใดช่วยคนที่อ่อนแอ  และยากจนที่สุด

   ด้วยเหตุผลนี้  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอนุมัติข้อเสนอให้เงินบริจาคช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์  สำหรับปี 2020  ตรงกับ  วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน  ใกล้วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

    การฉลองนี้ระลึกถึงนักบุญเฮเลนา(ค.ศ.250-330 ที่ได้ค้นพบพระธาตุไม้กางเขนแท้ อีกทั้งมีความสำคัญถึงการเริ่มนมัสการสาธารณะในกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยการสร้างมหาวิหารที่ฝังพระศพพระเยซูเจ้า (Holy Sepulchre) ขอให้เป็นเครื่องหมายแห่งความหวัง และความรอดพ้น หลังจากพระทรมาน ซึ่งประชาชนหลายคนได้เข้ามาร่วมด้วยในปัจจุบัน

    ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้ยังคงดำเนินชีวิตพระวรสารของพระเยซูเจ้า บนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

พระคาร์ดินัล เลโอนาร์โด ซันดรี
(สมณมณตรีเพื่อพระศาสนจักรตะวันออก)
27  มีนาคม 2020

คุณพ่อ ฟลาวีโอ ปาเช
(เลขาฯ)

ประกาศจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

กำหนดการงานกอล์ฟการกุศล

ไฟไหม้ หมู่บ้านแม่ฮองกลาง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย

มื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. เกิดเหตุไฟไหม้เกือบทั้งหมู่บ้านที่บ้านแม่ฮองกลาง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ไฟไหม้บ้านเรือนจำนวน 24 หลังคาเรือน ชาวบ้านกว่า 115 ชีวิตไร้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด (สาเหตุอาจเกิดจากชาวบ้านหุงหาอาหารตอนเช้า แล้วดับไฟไม่สนิท ก่อนออกไปทำงานนอกบ้าน ระหว่างที่เกิดไฟไหม้ไม่มีใครอยู่ในบ้าน) โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต สิ่งที่ต้องการเร่งด่วน คือ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งหุ่ม อาหารแห้ง เบื้องต้น

เช้าวันที่ 3 เมษายน 2558 สังฆมณฑลเชียงใหม่ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในมิสซัง ได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมออกเดินทางเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้อง ที่ตกอยู่ในความลำบากขนาดนี้ทันที

 

ช่วยเหลือชาวบ้านประสบไฟไหม้บ้านที่นาเกียน
หน่วยงานสังคมพัฒนาได้รวบรวมเสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง กำลังไปช่วยเหลือเบื้องต้นที่ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
พี่น้องท่านใดที่ต้องการบริจาคเสื้อผ้า และปัจจัย ส่งของได้ที่

มิสซังคาทอลิก
5/3 ซอย 12 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5382-1063

บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
   สาขาถนนช้างคลาน
ชื่อบัญชี   มิสซังโรมันคาทอลิก เชียงใหม่
423-070162-7

ธนาคารทหารไทย   สาขาถนนช้างเผือก
ชื่อบัญชี   มิซซังโรมันคาทอลิก เชียงใหม่(สำนักงาน)
527-2-00210-5
ธ.ก.ส. สาขาอมก๋อย
(บาดหลวง) ธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์
0200 35908262