คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนสถานการณ์ COVID-19 และพิจาณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อหลังจากสถานการณ์ COVID-19 นำสวดเปิดการประชุมโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล และ ดำเนินการประชุมโดยคุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานกรรมการผู้สูงอายุฯ โอกาสนี้ขอ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละและมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ประชุมกรรมการคำสอนระดับชาติ 21-22 กรกฎาคม 2020 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

ประชุมกรรมการคำสอนระดับชาติ 21-22 กรกฎาคม 2020 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน จาก 10 สังฆมณฑล (ขาด 8 คน)  คุณพ่อออกัสตินเปรมปรี  วาปีโส  จากโคราช  เป็นผู้อำนวยการ (ปีที่ 15 แล้ว)

                จากการรายงานของสังฆมณฑลต่างๆ  จากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ(NCC)  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  (วิทยาลัยแสงธรรม)  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  มีนาคม – มิถุนายน  ทำให้ไม่สามารถจัดคำสอนฤดูร้อน ที่ NCC และค่ายคำสอนในทุกสังฆมณฑล  นอกจากบางวัด บางสังฆมณฑลจัดแบบออนไลน์

                นักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปีนี้

ปี 1 (รุ่นที่ 20)  8 คน        พักที่ NCC  3 คน
ปี 2 (รุ่นที่ 19)  11 คน        พักที่ NCC 7 คน
ปี 3 (รุ่นที่ 18)  7 คน        พักที่ NCC 6 คน
ปี 4 (รุ่นที่ 17)   7 คน       พักที่ NCC 7 คน
ปี 5 (รุ่นที่ 16)  15 คน            พักที่ NCC 3 คน
รวม 48 คน                           รวม 26 คน

                ในการรายงานจากสังฆมณฑลต่างๆ เราเน้น

 1. การสร้างบุคลากร
 2. การอบรมต่อเนื่องสำหรับฆราวาส
 3. การจัดทำหลักสูตร และผลิตหนังสือคำสอน
 4. สื่อการสอน เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
 5. ฟื้นฟูชีวิตอาศัยพระวาจา
 6. วิถีชุมชนวัด
 7. ปัญหาและข้อเสนอ

                ผลจากการประชุม  นอกจากการรู้จักกัน  เพื่อประสานงานมิตรภาพ  และการแบ่งปันสื่ออุปกรณ์  เป็นพิเศษจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และราชบุรี

ข้อตกลงร่วมกัน คือ

 1. จัดห้องสมุดของ NCC และศูนย์ต่างๆ สำรวจหนังสือ และจัดระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและต่อไป E-book
 2. เขียนบทความลง “แสงธรรมปริทัศน์”
 3. จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ (ครั้งที่ 16)  วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2021 ที่เชียงราย
 4. จัดเปิดตัวหนังสือคำสอนสำหรับเด็กและผู้ปกครองวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 ที่กรุงเทพฯ

เรารับรู้เรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน  ฉบับใหม่ (25 มิถุนายน 2020)  และคู่มือเล่มใหม่สำหรับวัด  (20 กรกฎาคม 2020)  เพื่อสมาชิกในเขตวัดตระหนักว่า

 • ตนเป็นชุมชนธรรมทูต แห่งการประกาศข่าวดี 
 • ศีลมหาสนิทและคนจน เป็นศูนย์กลางชีวิตเขตวัด
 • ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีบทบาทของตน

                เราไปถวายมิสซาและรับประทานอาหารกับสมาชิกที่ศูนย์ซีซีด้วยทุกครั้งที่มีประชุม

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์

ประชุมที่ศูนย์ซีซี

ประชุมที่ศูนย์ซีซี

20 กรกฎาคม 2020 เวลา 16.00 น.

วันนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ มาประชุมกันที่ศูนย์ฯสามพราน  เพื่อติดตามงาน  พัฒนา  และวางแผน  การอบรมครูคำสอนครั้งนี้พิเศษ  คือต้อนรับ   ซิสเตอร์มารีอา เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ  คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี   ผู้อำนวยการคนใหม่  ต่อจาก  ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์  (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน) และคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  อาจารย์  และหัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม

            หลังจากดำเนินการประชุม  ตามวาระต่างๆ  เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ในช่วงเดือนมีนาคม  ถึงมิถุนายน  ที่ผ่านมา  ทำให้เราไม่สามารถจัดอบรมครูคำสอน  ภาคฤดูร้อน  จึงตั้งใจจะจัดในปีหน้า

            คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้เสนอข้อคิดเห็น  3 ประการ  คือ

 1. เรียนจบแล้ว นักศึกษาสอนคำสอนได้ไหม
 2. การสอนต้องสร้างชุมชน และประกาศข่าวดีมิใช่ได้องค์ความรู้ เท่านั้น
 3. คุณพ่อกำลังทำสำรวจ “ทำไมผู้ใหญ่กลับใจ” ด้วยการสัมภาษณ์  หวังว่าจะมีประโยชน์ในการสอนคำสอน

    *  เราน่าจะจัดเสวนาเรื่อง  “ทิศทางการอบรมครูคำสอนไทย  ค.ศ. 2020”  มิใช่เน้นโรงเรียนเท่านั้น ควรเน้นครูคำสอนนอกระบบโรงเรียนด้วย  เชิญ “ อาจารย์   มาแมร์…” รวมพลังศิษย์เก่า  จากแสงธรรม  จาก NCC จากโรม ฯลฯ มาแสดงความคิดเห็น  หาแนวทางในยุค New Normal

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข

วันที่ 10 ก.ค. 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , เครือข่ายโรงพยาบาล 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น

แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ทางแผนกสตรีได้ประชุมคณะทำงานสตรี เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 ) พร้อมทั้ง พิจารณาการดำเนินงานแผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องร่วมกัน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรื่องกลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์ ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โดยมีนายกเทศบาลแม่ปูคาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพงร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย

สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” 

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2020 พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปีขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” 

             สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ในวันแรกเป็นการรับฟังแนวทางการแพร่ธรรมและอภิบาลในยุคใหม่ตามข้อแนะนำของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ว่า “ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปนิทาน เป็นผู้สรุป จากนั้นได้มีการระดมความคิดสรุปเป็นแนวทางการแพร่ธรรมและอภิบาลของเขตวัดซึ่งได้ข้อสรุป คือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่พวกเราจะเข้าไปทำงานแพร่ธรรมที่ชัดเจน โดยการเข้าไปร่วมชีวิตกับชุมชนการเข้าสู่วัฒนธรรมชุมชนด้วยแบบอย่างการเป็นประจักษ์พยาน ซึ่งพระสันตะปาปาได้แนะนำให้เราออกจากสถานที่ที่ปลอดภัยของเราแล้วเข้าสู่ชุมชนด้วยท่าทีแห่งความรัก เมตตา และอภัย รวมทั้งได้มีการทบทวนแบบอย่างวิธีการแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารีที่เข้ามาทำงานในภาคเหนือนี้ตั้งแต่แรกซึ่งเริ่มด้วยกลุ่มมิชชันนารีคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศกรุงปารีส (M.E.P.) และสานต่อด้วยคณะสงฆ์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม จนถึงพระสงฆ์พื้นเมืองทั้งสังฆมณฑลและเบธารามในปัจจุบันซึ่งแบ่งปันโดยคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ และคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล

            ในวันที่สองได้มีการทบทวนวิธีการทำงานอภิบาลกับเด็กและเยาวนในศูนย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขต 4 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยที่จะให้มีศูนย์รองรับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาต่อในเมืองอย่างเป็นทางการ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์คาทอลิกขุนวม และแม่ลาน้อย เพื่อรองรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 โดยเปิดโอกาสให้คณะนักบวชต่างๆ ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนเข้ามาให้การอบรมแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ ด้วย ทั้งนี้จะเป็นการสงเสริมกระแสเรียกด้วย และขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเพื่อมีศูนย์รองรับสำหรับเยาวชนที่ต้องการศึกษาด้านวิชาชีพด้วย  ส่วนเด็กระดับประถม 1-6 นั้น ให้อยู่กับครอบครัวในหมู่บ้าน เพื่อจะได้ซึมซับแบบอย่างจากครอบครัวทั้งวิถีชีวิตและร่วมกิจศรัทธาต่าง ๆ กับครอบครัวและชุมชนด้วย 

         ในวันที่ 3 ได้มีการทำความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและทรัพยสินของวัดเพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณ

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

18 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยปีนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นรูปแบบงานเรื่อง “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นข้อเสนอต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมด้วย

19 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสนอความเห็นต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านคุณภาพมาตราฐานบริการสาธารณสุข ขอบเขตและประเภทสิทธิประโยชน์ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ ที่เอื้อต่อประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักมีส่วนร่วมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาร่วมรับข้อเสนอการรับฟังความเห็นในครั้งนี้

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี ขุนยวม

“ ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่ ” สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่
ณ ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี ขุนยวม

17-19 มิถุนายน 2020

ชีวิตเป็นพระพร     และเป็นการเดินทางหลังจากพ่อมิได้เดินทางไปไหน     เพราะเกิดโควิด -19      3 เดือน  วันนี้จึงเป็นโอกาสเดินทางจากเชียงใหม่มาที่  ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี  ขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ใช้เวลา  5  ชั่วโมง  แวะที่ศูนย์พันธกิจแห่งรัก  ที่จอมทอง  และวัดนักบุญยอห์น  ที่แม่เหาะ  จึงมาถึงศูนย์การเรียนรู้  มากกว่าการเดินทางไปไหนมาไหน  เรายังมีการก้าวไปด้วยกัน  ของสังฆมณฑล

จุดประสงฆ์ของการสัมมนา  (คุณพ่อบุญเลิศ อุปสังฆราช)

 1. ศึกษาประวัติศาสตร์ของสังฆมณฑลโดยย่อ
 2. ศึกษาพระสมณสาส์นใหม่ๆ ของสมเด็จพระสันตะปาปา
 3. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมใหม่

ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่    (คุณพ่อวีระศักดิ์   ยงศรีปณิธาน)

ปฐมธาตุ ( ชีวิตเรา)  ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  (เฮรากลีตุส)

เราชมภาพโป๊ปฟรังซิส”  1 ปี สมณสมัย” (13  มีนาคม 2014)  บุคคลเพื่อกำลังเปลี่ยนแปลงโลก…  ฟื้นคุณค่าพระวรสาร  เราจะไม่ปล่อยให้พระองค์ทำคนเดียว   เราจะร่วมมือกับพระองค์ด้วยความรัก  และชื่นชมยินดี

            มาระโก 2:8-22

 • ความเมตตาเป็นศูนย์กลางการกระทำ และคำพูดของพระเยซูเจ้า
 • วิธีการใหม่ของพระเยซูเจ้า คือ  พระเมตตา
 • ถุงหนังเก่า “ไม่ยืดหยุ่น”  แต่ถุงใหม่  “ยืดหยุ่น”
 • การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่สัมผัส และไม่เปลี่ยนโครงสร้าง  จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ที่ยั่งยืน
  • ทำไม
  • เหตุผลใด
  • วิธีการใด
 • “รักษาสิ่งที่ดี  และริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่     

คำถามเพื่อไตร่ตรอง

 1. ชีวิตสงฆ์ของท่าน รู้สึกอย่างไร
 2. ใครเป็นแบบอย่างชีวิตสงฆ์
 3. ใครคือเพื่อนสนิทของท่าน
 4. เวลามีความสุข ท่านเล่าให้ใครฟัง
 5. ช่วงเวลาไหนที่ท่านสนทนากับพระเจ้า

 

ย้อนดูประวัติสังฆมณฑลเชียงใหม่โดยย่อ        (คุณพ่อสมพงษ์  กัมพลกูล)

 • คณะ MEP มาทำงานที่เชียงใหม่  ลำปาง  เป็นคณะแรก ค.ศ.1843  ค.ศ.1931
 • พระสังฆราชลูเซียน  ลากอสต์  คณะเบธาราม  เคยอยู่ที่ต้าลี่  ประเทศจีน  และเพราะเหตุการณ์การเมือง จึงย้ายมาประเทศไทย  และมาดูแลสังฆมณฑลเชียงใหม่  ค.ศ. 1952
 • พ.ศ. 2541  คณะพระมหาไถ่  เข้ามาทำงานที่เชียงใหม่  ที่ ป่าตึง  20 ปี

บุคลิกของสงฆ์มิชชันนารี่

สนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความประทับใจในพระสงฆ์ธรรมทูต  2 องค์      (คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนสิริ)

คุณพ่อเปเดปีโด  ประมาณ  ค.ศ. 1957 เกิดเขตวัดนักบุญยอห์น  บับติส  แม่โถ

+   การสวดภาวนา  มิสซา  การศึกษาพระคัมภีร์    การเตรียมเทศน์

คุณพ่อเซกินอต

+   การสำนึกว่าเราเป็นใคร  (คริสตชน…  พระสงฆ์)

ตระหนักว่า  มีบทบาทอะไร

+   ธนาคารข้าว  ครูเกษม  จัดการ  ให้ยืมเงินไปลงทุน  และคืนด้วยข้าว  คุณพ่อขายความคิด แต่ใช้  ครูคำสอนทำ  ให้มีส่วนร่วม

+   ประปาภูเขา  มาจากมิชชันนารี่  เป็นผู้คิด  อยู่กับชาวบ้าน  เตรียมชาวบ้าน  ก่อนใส่กิจกรรม  มอบทุนให้ทำ

+   การสร้างวัดน้อย  บนดอย  มีคนช่วยเหลือ  ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  เป็นงานขอพระ

+   ความผิดหวัง  พ่อโรดรีเกซ  กับชาวบ้านที่มีบางคนสนใจธุรกิจสีเทา  ยาเสพติด  มีการฆ่ากันพ่อไม่อยากไปทุ่มเทกับหมู่บ้านนั้น  แต่ไม่ขัดถ้ามีครูคำสอน  ยินดีไปหมู่บ้านนั้นๆ

            เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลสำคัญ  ต้องสวดภาวนา  ขอพระจิตเจ้าทรงนำ

มองอดีต  มองชาวบ้านปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ให้ชาวบ้านเข้าวัดมากขึ้น

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  (เขียน)

สัมมนาสภาภิบาลประจำปี 2020

วันที่ 6 มีนาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดให้มีการสัมมนาประจำปีของสภาภิบาล ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ ในเรื่องศีลสมรสและพิธีศีลสมรสตามธรรมเนียมของคริสตชนคาทอลิก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นวิทยากรบรรยาย และกฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยศีลสมรสโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู และปิดด้วยรายการพบพระคุณเจ้า
เขียนข่าว….คุณพ่อณรงค์ชัย