คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า

ซิสเตอร์มารีน่าเชิญพ่อไปถวายมิสซาที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ (11 ถนนอารักษ์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200)  มิสซาเวลา  17.30 น. มีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชน  ม้ง (คู่แฝด) และศีลมหาสนิทครั้งแรก รวม 3 คน

            “ประชากรที่เดินในความมืด  แลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่”  (อสย.9:1) พ่อจึงให้ปิดไฟระหว่างเทศน์  แต่มีแสงเทียนบนพระแท่น  และถ้ำคริสต์มาสส่องสว่าง  บางครั้งเราชอบความมืด  มากว่าความสว่าง ที่พระเยซูทรงนำมาให้

             หลังมิสซา  รับประทานอาหารร่วมกัน   ชมการแสดงละครคริสต์มาส  (โดย เยาวชน 25 คน) ซึ่งจะไปแสดง  วันที่ 26  ธันวาคม  ที่วัดพระแม่มารีย์หนองแห้ง  โอกาสฉลอง  60 ปี ชุมชนคริสตชน หลังการแสดงละครมีถามคำถาม 3-4 คำถาม

            มีการจับฉลากของขวัญ  นำความตื่นเต้นยินดีให้ทุกคน  หลายคนได้รับตรงกับใจของตนปรารถนา โป๊ปฟรังซิสมอบสารวันสันติภาพสากล ว่า วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร  เป็นหนทางสู่สันติภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

หลังจากที่ซิสเตอร์แม่ปอนได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2020 ที่บ้านนิรมล จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ วันสุดท้ายของการเข้าเงียบได้มีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณสำหรับซิสเตอร์ที่ยังไม่ได้ถวายตนตลอดชีพในคณะ และหลังออกเงียบแล้ว วันที่ 8 ธันวาคม 2020 ได้จัดให้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นพิเศษโอกาสฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์คณะ สำหรับการฉลองปีนี้เป็นการภายในโดยมีคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นประธาน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 ภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตภาคเหนือได้ประชุมเขตที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมิสซาเพื่อโมทนาพระคุณเป็นพิเศษในโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมกันนี้คณะได้เชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับคุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ที่ได้มาให้การอบรมแก่ยุวภคินีในช่วงนี้ด้วย และหลังมิสซาได้มีพิธีการร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองศาสนนาม

(ขอบคุณภาพข่าวจากคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ)

ปีเลาดาโตซี แก่บุคลากร

ปีเลาดาโต ซี แก่บุคลากร

23  ตุลาคม 2020  ที่โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง  ซิสเตอร์ พรรณี  ภู่เรือนหงส์   คณะพระหฤทัยฯ ได้จัด  สัมมนาแก่บุคลากรในความดูแลของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย  เขต 7 จำนวน 159 คน

บุคลากร  จากโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

โรงเรียนอรุโณทัย  ลำปาง                          9    คน

บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง                       27    คน

วัดนักบุญยอแซฟ  แพร่                           11   คน

บ้านพระหฤทัย  ล้านนา                           3     คน

บ้านสวรรคโลก                                       5     คน

บ้านพิษณุโลก                                        3     คน

โรงเรียน สวรรคโลก                                 6      คน

โรงเรียนพระหฤทัย  เชียงใหม่                     47   คน

โรงเรียนศิริมาตย์  เทวี                             28   คน

อธิการ และซิสเตอร์                                20  คน

9.45   น.                       คุณพ่ออันเดรส  เริ่มวจนพิธีธรรม
10.15 – 11.30 น.           พระสังฆราชวรีระ  อาภรณ์รัตน์  เลาดาโตซี  “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน”
13.00 – 14.15 น.           เราตอบสนองพระประสงค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างไรกลับไปจะทำกิจกรรมอะไร

ขอบคุณซิสเตอร์ที่จัดสัมมนา 1 วันตอบสนองนโยบายคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  ให้เรารักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเราเอง  และลูกหลาน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

พิธีมอบอำลาหมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

พิธีมอบอำลา หมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

15 ตุลาคม 2020 เวลา 17.30 น.

บ้านมารีน่า  เชียงใหม่  จัดพิธีมิสซา ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระหรรษทานและโอกาสดีๆแก่เราทุกคน จนมีวันนี้  มี มอบเกียรติบัตร  แก่เยาวสตรี  7 คน (หมู่ 4) ที่สำเร็จการศึกษา  หลักสูตร ตัด เย็บ  ออกแบบเสื้อผ้า  โดยใช้เวลาการศึกษา  หนึ่งปีครึ่ง

            หลังจากมิสซา  มีรับประทานอาหาร   การฟ้อนและแสดงละคร รวมประมาณ 10 รายการของแต่ละหมู่  พี่ครู และศิษย์เก่า เรียกเสียงหัวเราะ และความชื่นชม แก่ผู้ปกครองและผู้ชม  มี คุณพ่อสายชล  คุณพ่อพิพัฒน์  และบราเดอร์ปี คณะ เยสุอิต มาร่วมรับประทานอาหาร  และชมการแสดงให้กำลังใจแก่คณะมารีนา ถึง 21.30 น.

            คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  และพระนางมารีอา (คณะมารีน่า)  เข้ามาทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 1965 (55 ปี) มี 3 บ้าน คือที่เชียงใหม่  พะเยา(เชียงราย)  และลำพูน  ปัจจุบันมีซิสเตอร์ ประมาณ 10 คน อัสปีรันต์ และผู้สนใจ 2-3 คน

            ขอบคุณซิสเตอร์  ศิษย์เก่า ครู และพี่ครู  ที่ทำงาน ให้แก่ศึกษาอบรม  จริยธรรม และทักษะชีวิตแก่เยาวชนของเราตลอดมา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   รายงาน
สิริ   เจริญธรรม     ถ่ายภาพ

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

เลือกตั้งแม่อธิการอารามกลาริส

เลือกตั้งแม่อธิการอารามกลาริส

วันเสาร์ที่  5  กันยายน  10.30 น.

            สมาชิกคณะกลาริส  6 คน  มาอยู่ที่  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่  วันที่ 23 พฤษภาคม 2019  คุณแม่อธิการขอให้พ่อไปเป็นประธานในการเลือกอธิการคนใหม่  เริ่มด้วยการขับร้องเพลง  เชิญพระจิต(ภาษาละติน)  และเลือกตั้ง  ผลออกมาคือ

  1. ซิสเตอร์ มารีอาโรซา เกียร่า บุญฉิม  เป็นอธิการ
  2. ซิสเตอร์ มารีอา เยลทรูด  เบวีอากวา  รองอธิการ
  3. ซิสเตอร์มารีอา คาธารีนา กิจสกุล เป็นเลขา

            หลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง   เราจึงร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  พ่อได้ปรึกษากับสมาชิกเรื่องการทำถนนให้สูงขึ้นกันน้ำท่วมอีก

            เวลาเยี่ยมซิสเตอร์ประจำวัน  คือ  9.30 – 12.00 น.   และ 15.00 – 16.30 น  โทร 06-5445-7948

(ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์   รายงาน)

ฉลองอารามกลาริส (สารภี)

ฉลองอารามกลาริส (สารภี)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020

เนื่องจากทุกวันที่  11 สิงหาคม  เป็นวันฉลองนักบุญกลารา  พรหมจารี (16 กรกฎาคม  ค.ศ. 1193 –  11 สิงหาคม  ค.ศ. 1253 )  สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ต้อนรับซิสเตอร์กลารีส  มาอยู่ที่อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  23 พฤษภาคม ค.ศ.2019

เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมบริเวณรอบบ้าน  เราจึงฉลองอารามกลารีส  แบบภายใน 

มีคุณพ่อเบเนดิกติน ชาวเวียดนาม 2 คน, อิตาเลี่ยน 2 คน, คุณพ่ออัตตีลีโอ, คุณพ่อโยวันนี เรงโก, ชาวอิตาเลี่ยน 2 คน, มีซิสเตอร์อุร์สุลิน 2 คน, ซิสเตอร์พระหฤทัย 2 คน, ซิสเตอร์สุรางค์ (แม่ปอน ), มาเซอร์เซนต์ปอล จากบ้านดินขาว 3 คน, ครอบครัวชาวเม็กซิกัน 7 คน และสัตบุรุษ รวม 70 คน มาร่วมฉลองอาราม

10.00 พิธีมิสซา  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  เนื่องจากมีซิสเตอร์อิตาเลี่ยน 2 คน  บรรดาพระสงฆ์ที่มา  พูดภาษาอิตาเลี่ยนได้  เพื่อสนทนากัน  ซิสเตอร์จะได้คลายเหงา  

ขอบคุณพี่น้องจากอาสนวิหารที่ช่วยสนับสนุนซิสเตอร์  3,600 บาท และช่วยทำอาหารมาเลี้ยงวันนี้

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

นักบวชเหล่านี้ แม้ตาบอด…

นักบวชเหล่านี้ แม้ตาบอด...

(ข่าว CNA 29 ธันวาคม 2017)

93  ปีมาแล้ว  ดอนโอรีโอเน  ชาวอิตาเลี่ยนได้ตั้งคณะซิสเตอร์แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์  (Sacramentine  Sisters of  Don  Orione)  ถวายการตาบอดของพวกเขา  เพื่อความรอดของโลก

            คณะซิสเตอร์ที่ตาบอดได้ตั้งใจนมัสการศีลมหาสนิท  ตลอดวัน (24 ชั่วโมง)  และสวมชุดนักบวชสีขาว  เสื้อคลุมสีแดง  และสัญลักษณ์ศีลมหาสนิทสีขาวปักอยู่บนหน้าอกเสื้อคลุม

            นักบุญ ลุยจิ  โอรีโอเน  ได้พูดกับสมาชิกเมื่อตั้งคณะเมื่อวันที่  15 สิงหาคม ค.ศ. 1927  ว่า “พ่อตั้งใจถวายสาขาใหม่ในครอบครัวนักบวช  เหมือนดอกไม้หน้าบัลลังก์ของพระนางพรหมจารี  เพื่อพระนางถวายดอกไม้นี้แด่พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท”

            คณะนี้เป็นสาขาของซิสเตอร์ธรรมทูตเล็กๆแห่งเมตตาธรรม (LMSC) มีพันธกิจ  ตามธรรมนูญ  คือถวายสายตาสำหรับผู้ยังไม่รู้จักความจริง  เพื่อให้พวกเขามาหาพระเจ้า ผู้เป็นแสงสว่างของโลก

            นักบุญลุยจิ  โอรีโอเน  ขอให้  นมัสการศีลมหาสนิท  และพลีกรรมเพื่อการเผยแผ่ธรรมของคณะ LMSC  และ คณะบุตรแห่งพระญาณเอื้ออาทรซึ่งนักบุญเป็นผู้ตั้งทั้ง 2 คณะ

            คณะนี้มีสมาชิกในประเทศอิตาลี สเปน  ฟิลิปปินส์   เคนย่า  อาร์เจนติน่า  บราซิล  และชิลี  อยู่ในประเทศชิลีตั้งแต่ ค.ศ.1943   เวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิท  บรรดาซิสเตอร์ภาวนาคำวอนขอมากมายที่ได้รับจากสัตบุรุษ  โดยผ่านเฟสบุ๊ค  ถวายคำอธิษฐานทุกข้อที่ได้รับ

            ซ.มารีอา ลุซ  โอเคด้า ได้รับอุบัติเหตุเมื่อเป็นเด็ก  ทำให้เธอค่อยๆมองไม่เห็น  จนอายุ 30 ปี  ตาบอดสนิท   เธอกล่าวว่า “บางครั้ง ซิสเตอร์ขอบคุณพระเจ้า  เพราะการตาบอดของเธอ   ทำให้เธอเข้าคณะนี้   มีโอกาสนมัสการต่อหน้าศีลมหาสนิท  และบอกพระเยซูเจ้าว่า  แบบนี้ทำให้ซิสเตอร์ช่วยพระองค์ไถ่กู้วิญญาณ”

            ทุกวันในเวลาภาวนา  และเฝ้าศีลมหาสนิท  เราถวายความยากจน  ความทุกข์  และความเศร้าของมนุษยชาติ  แด่พระเจ้า  แต่ละวันมีความตั้งใจพิเศษคือ

วันจันทร์            เพื่อบรรดาผู้ป่วย             วันอาคาร           เพื่อเยาวชน

วันพุธ                เพื่อสันติภาพ                 วันพฤหัสบดี       เพื่อกระแสเรียก

วันศุกร์              เพื่อคนชรา                     วันเสาร์              เพื่อเด็กๆ

วันอาทิตย์          เพื่อครอบครัว

 

หมายเหตุ    นักบุญ  ลุยจิ  โอรีโอเน  เกิด 23 มิถุนายน ค.ศ.1872 สิ้นใจ 12 มีนาคม  ค.ศ.1940 เป็นบาทหลวง ชาวอิตาเลี่ยน  เคยเรียนในศูนย์เยาวชนของคณะซาเลเซียนที่เมืองตุรินกับคุณพ่อบอสโก ท่านเด่นในเรื่องเมตตา ช่วยเด็กกำพร้า คนพิการ อบรมเยาวชน และคนยากจน ถูกทอดทิ้ง

            โป๊ปยอห์น ปอลที่ 2 แต่งตั้งเป็นนักบุญ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2004        

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

รับรางวัลคริสตชนต้นแบบ

รับรางวัลคริสตชนต้นแบบ

ประเภทที่ 1 ผู้รับใช้พระคริสตเจ้า ด้ายความซื่อสัตย์และเสียสละ
บาทหลวงไพศาล เต็มอรุณรุ้ง อธิการโบสถ์นักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว
ต้นแบบ เป็นผู้มีความมั่นคงและซื้อสัตย์ต่อความเชื่อ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เผยแผ่ความหลากหลายของชาติพันธุ์ โดยการนำวัฒนธรรมของชนเผ่าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ในความเชื่อของคริสตชน