ข้อมูล “นักบุญยอแซฟ” ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

ข้อมูล “นักบุญยอแซฟ” ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

ในสังฆมณฑลของเรา มีบรรดาพระสงฆ์ที่มีนามนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์  9 คน คือ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  คุณพ่อณรงค์ชัย  คุณพ่อจตุพงษ์  คุณพ่อศราวุธ  คุณพ่อศตวรรษ  คุณพ่อศรชัย  คุณพ่อชูพงษ์  คุณพ่อประทีป  และ คุณพ่อไวยากรณ์

            วัด  2 เขตวัด คือ         

– วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร  อ. แม่ริม  ( เขต 1 )

– วัดนักบุญยอแซฟ   อ.สะเมิง  ( เขต 3 )

            วัดสาขา  24 แห่ง คือ

 1. อาสนวิหาร มีวัดสาขานักบุญยอแซฟ  ดอยสะเก็ด
 2. วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์ม้งคาทอลิก) 2 แห่ง คือ บ้านห้วยกว้าง และบ้านปง
 3. แม่ปอน  –  บ้านเมืองอาง
 4. ห้วยตอง –  บ้านห้วยข้าวลีบ  ตำบลแม่วิน
 5. อมก๋อย (2 แห่ง) –  บ้านแพะ    – บ้านห้วยน้ำผึ้ง  ต.สบโขง
 6. ขุนแปะ (2 แห่ง) –  บ้านส้มป่อย  ตำบลดอยแก้ว   –  บ้านผาขาว  ต.บ้านแปะ
 7. เชียงดาว –  บ้านแม่กอนใน  ตำบลทุ่งข้าวพวง
 8. สะเมิง  (5 แห่ง)
  –  บ้านสันป่าตุ๊  ตำบลบ่อแก้ว
  – บ้านขุนสานอก  ตำบลโป่งสา
  –  บ้านห้วยเฒ่า  ตำบลบ่อแก้ว
  – บ้านสนามกีฬา  ตำบลบ่อแก้ว
  –   บ้านห้วยเต่า  ตำบลบ่อแก้ว
 9. ฝาง –  บ้านบาหลา
 10. แม่โถ – บ้านแม่อุมพายเหนือ
 11. แม่สะเรียง – บ้านฮากไม้ใต้
 12. แม่เหาะ  (2 แห่ง)  – บ้านแม่ลิดน้อย –  บ้านดอกแดง
 13. แม่ลาน้อย ( 4 แห่ง ) – บ้านห้วยกองเป๊าะ –  บ้านแม่ลางิ้ว – บ้านแม่แป –  บ้านดูลอเปอ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  แม่แจ่ม  และซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม

            เด็กและเยาวชนสัตบุรุษที่มีนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์มีใครบ้าง  จำนวนเท่าไหร่ต้องขอคุณพ่อตอบกันเองนะครับ   ที่พ่อค้นคว้ามา เป็นข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมใน ปีนักบุญโยเซฟ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  21/01/2021)

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ที่ ชม.226/2020

ปีนักบุญโยเซฟ

           เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020 ถึง 8 ธันวาคม ค.ศ.2021 ในสมณลิขิต ชื่อ ด้วยหัวใจของบิดา (Patris Corde) เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 150 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870) ได้ ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้เสนอให้ท่าน เป็นผู้อุปถัมภ์คนงาน และนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอลที่ 2 เสนอให้เป็น ผู้ปกป้องดูแล พระผู้ไถ่

           ในประเพณีของเรามีการฉลองนักบุญดังนี้
1. วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์
2. วันที่ 1 พฤษภาคม นักบุญโยเซฟ กรรมกร
3. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2021
4. ธรรมเนียมระลึกถึงนักบุญโยเซฟ ทุกวันพุธ มีบทวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟ บทภาวนาต่อนักบุญโย เซฟ บทเยซู มารีย์ โยเซฟ

           ดังนั้น พ่อจึงขอพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และสภาภิบาลดําเนินการฉลองปีนักบุญ โยเซฟ ในเขตต่างๆ เช่น

1. จัดอบรม พ่อบ้าน เยาวชน ผู้มีนามนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ และผู้สนใจให้รู้จักประวัติ และ คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปา
2. จัดฉลองนักบุญโยเซฟในเขตวัด ตามโอกาสที่สมควร
3. เชิญชวนให้เยี่ยมเยียน ให้กําลังใจ และช่วยเหลือครอบครัวที่มีความยากลําบากมากที่สุดในชุมชน

           หวังในความร่วมมือร่วมใจของเราในโอกาสพิเศษนี้ ทั้ง “ปีเยาวชนของพระศาสนจักรไทย และปีนักบุญโยเซฟของพระศาสนจักรสากล” ให้เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแก่เรา

“จงไปหาโยเซฟเถิด และทําตามที่เขาสั่ง” (ปฐก. 41:55 )

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2020
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บาทหลวงศราวุธ แฮทู )
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

วันที่ 29 สิงหาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมกับฉลองครบรอบ 20 ปีในการบูรณะอาสนวิหารพระหฤทัย ด้วย โดยพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกับพระคุณเจ้า ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกสังฆมณฑลเชียงราย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้นี้แม้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต ก็ตาม มีบรรดาคุณพ่อ นักบวชหญิง ชาย และพี่น้องคริสตชนได้มาร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 องค์คือ

 • คุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง สัตบุรุษ เขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย
 • คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นพระสงฆ์องค์ที่ 9 ของเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ
 • คุณพ่อมัทธิว ธรรมชาติ ขอบพงไพร สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านแม่เหาะ อำภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัด
 • คุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ เขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัดหลังจากที่ได้แยกออกมาจากเขตวัดแม่ปอน

สุดท้ายของพิธีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดสั้นๆ แก่พระสงฆ์ใหม่ว่า “พระสงฆ์หนุ่มมีไฟแรงกระตือรือร้น ส่วนพระสงฆ์อาวุโส กำลังเริ่มอ่อนแรงแต่มีความสุขุมรอบคอบ ดังนั้นของให้คุณพ่อมีทั้งความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีด้วยความกระตือรือร้นและสุขุมรอบคอบ จึงจะสมบูรณ์”

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020 เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันกับคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชฯ เรื่องการอนุญาตให้ สังฆานุกรบวชเป็นพระสงฆ์นั้น มีมติให้

1. สังฆานุกร เปาโล พิชิต จําปาพยุง               สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล นาเกียน
2. สังฆานุกร มัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร   สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
3. สังฆานุกร คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู          สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
4. สังฆานุกร โทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์   สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ

มีความเหมาะสม ที่รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เราจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระสงฆ์ได้ พิธีบวชจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2020 สํานักพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

ข้อตกลงจากการสัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

ข้อตกลงจากการสัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

บรรดาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่  สัมมนาเรื่อง “ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” วันที่ 17-19 มิถุนายน  ค.ศ. 2020 ณ ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ร่วมสัมมนา 39 คน  หลังจากได้มองประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมของสังฆมณฑล  การตั้งศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ฯลฯ  จึงมี ข้อตกลง ดังต่อไปนี้

 1. การเยี่ยมเยียน  เราจะพยายามออกไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษมากขึ้น
 2. การสร้างทีม  วางระบบการทำงาน  และการประเมินผล
 3. การใช้สื่อเพื่อการประกาศข่าวดี มากขึ้น เป็นพิเศษทางเฟสบุ๊คสังฆมณทล
 4. ดินแดนธรรมทูต ดังที่ตุลาคม 2019 ทั้ง 4 เขตได้ออกไปเยี่ยม เช่น อำเภอปาย  กัลยาณิวัฒนา อำเภอสบเมย  อำเภออมก๋อย  ตำบลเสาหิน  และ ตำบลแม่เหาะ
 5. การทำบัญชีของวัด เงินตอบแทนบุคลากร  ทุกวัดจะทำส่ง  แผนกการเงินทุก 2 เดือน
 6. เงินทำบุญมิสซา ให้เข้าวัด  พระสงฆ์รับได้ วันละ 150 บาท
 7. ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิส  แบ่งเป็น 3 เขต  คือ ศูนย์เรียนรู้  และนา พ่อประภาส เจ้าวัดดูแล  วัฒนธรรม   พ่อทูน  เกษตรกรรม  พ่อคำมา  ผู้รับผิดชอบหลักคือพ่อเจริญ  (หัวหน้าเขต 4)  พ่อดุรงค์ฤทธิ์  พ่อณรงค์ชัย และพ่อบุญเลิศ  (อุปสังฆราช)

ศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชนคาทอลิก  หลังจากได้ฟังประวัติของศูนย์ขุนยวม  และแม่ลาน้อย  สรุปวัตถุประสงค์ของศูนย์คาทอลิก  คือ

ก.  เพื่อการศึกษาต่อเนื่องของเด็ก  และเยาวชนคาทอลิก
ข.  เพื่อสอนคำสอน  ชีวิตคริสตชน  และส่งเสริมกระแสเรียก
ค.  เพื่อรักษาวัฒนธรรม  ประเพณี

            เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ทุกศูนย์ต้องมีนักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  และการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก  เราพิจารณาสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  และบุคลากรของเรา เห็นสมควรว่า

 1. ต้องเพิ่มบุคลากร ทั้งชาย – หญิง ให้มีคุณภาพ นอกจากพระสงฆ์  และนักบวช
 2. ในเขต 4 ควรพัฒนา ศูนย์ขุนยวม แม่ลาน้อย และลดศูนย์อื่นที่ขาดผู้ดูแล  ในอนาคตอันใกล้

เราปิดสัมมนาในวันสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  วัน Sanctification   สำหรับพระสงฆ์   และร่วมกันภาวนา  ขอพระแม่มารีย์ปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์  และทรงรักษาความปรารถนาของเราให้เป็น “ถุงหนังใหม่  สำหรับเหล้าองุ่นใหม่”

                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป (22/6/2020)

สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” 

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2020 พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปีขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” 

             สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ในวันแรกเป็นการรับฟังแนวทางการแพร่ธรรมและอภิบาลในยุคใหม่ตามข้อแนะนำของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ว่า “ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปนิทาน เป็นผู้สรุป จากนั้นได้มีการระดมความคิดสรุปเป็นแนวทางการแพร่ธรรมและอภิบาลของเขตวัดซึ่งได้ข้อสรุป คือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่พวกเราจะเข้าไปทำงานแพร่ธรรมที่ชัดเจน โดยการเข้าไปร่วมชีวิตกับชุมชนการเข้าสู่วัฒนธรรมชุมชนด้วยแบบอย่างการเป็นประจักษ์พยาน ซึ่งพระสันตะปาปาได้แนะนำให้เราออกจากสถานที่ที่ปลอดภัยของเราแล้วเข้าสู่ชุมชนด้วยท่าทีแห่งความรัก เมตตา และอภัย รวมทั้งได้มีการทบทวนแบบอย่างวิธีการแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารีที่เข้ามาทำงานในภาคเหนือนี้ตั้งแต่แรกซึ่งเริ่มด้วยกลุ่มมิชชันนารีคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศกรุงปารีส (M.E.P.) และสานต่อด้วยคณะสงฆ์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม จนถึงพระสงฆ์พื้นเมืองทั้งสังฆมณฑลและเบธารามในปัจจุบันซึ่งแบ่งปันโดยคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ และคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล

            ในวันที่สองได้มีการทบทวนวิธีการทำงานอภิบาลกับเด็กและเยาวนในศูนย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขต 4 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยที่จะให้มีศูนย์รองรับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาต่อในเมืองอย่างเป็นทางการ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์คาทอลิกขุนวม และแม่ลาน้อย เพื่อรองรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 โดยเปิดโอกาสให้คณะนักบวชต่างๆ ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนเข้ามาให้การอบรมแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ ด้วย ทั้งนี้จะเป็นการสงเสริมกระแสเรียกด้วย และขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเพื่อมีศูนย์รองรับสำหรับเยาวชนที่ต้องการศึกษาด้านวิชาชีพด้วย  ส่วนเด็กระดับประถม 1-6 นั้น ให้อยู่กับครอบครัวในหมู่บ้าน เพื่อจะได้ซึมซับแบบอย่างจากครอบครัวทั้งวิถีชีวิตและร่วมกิจศรัทธาต่าง ๆ กับครอบครัวและชุมชนด้วย 

         ในวันที่ 3 ได้มีการทำความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและทรัพยสินของวัดเพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณ

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

Pastoral Letter Regarding “Promoting Communities of Missionary Disciples”

(English Translation of the Original Text in Thai Language)
Prot. No. CM089/2020

Pastoral Letter Regarding
“Promoting Communities of Missionary Disciples”         

        Dear brother priests, men and women religious, pastoral council members, catechists and the laity,

          After the celebration of the 350th Anniversary of the Mission of Siam (Apostolic Vicariate of Siam, 4 June 1669-2019) and welcoming His Holiness Pope Francis (20-23 November 2019), which brought joy to all of us, a question came about “So what shall we do next?” After these two events, the Catholic Bishops’ Conference of Thailand subsequently communicated this pastoral message on 4 June 2020 with the response to “Promote Communities of Missionary Disciples”.

          The Coronavirus outbreak in the previous 2-3 months also brought about a positive effect, which is the improvement in the state of our nature and environment. We are all required to undergo quarantine “stay at home and stop the spread of the virus for the sake of the nation” for the common good. However, the consequential negative impact of this situation resulted to unemployment, lack of income, stress, etc. We are forced to depend on the aid provided by the government and other agencies and organizations. Nonetheless our brothers and sisters from many villages were able to share their produce of rice, vegetables, fruits, etc. and helped others in an impressive manner.

          The Chiang Mai Diocese also felt the adverse effects of this present reality. As a consequence, it is crucial to consider reducing the budget to cover the expenses of every parish for this year especially because of the drop in income from various sources. Therefore, in order for the Chiang Mai Diocese to continue its ministry, operation and services, it is necessary for us to save or economize, seek to be self-sufficient as much as possible and help each other through the following:

 1. Economize on Project Costs – we reduce costs and other expenses related to various projects according to the actual situation
 2. Reduce Mission Center Costs and Expenses – consider reducing the costs and expenses that the Mission Center incur to support churches, children and youth centers and catechetical center by encouraging Catholic communities in villages to provide more financial help to the different centers for children, young people and seminarians of their own parish
 3. Offer Mass Intentions – we request our brothers and sisters to help offer Masses celebrated in the church for your particular intentions. We encourage each family to offer a Mass at least once a month.

          After putting into consideration the situation of each parish according to the number of faithful and its living conditions, we classified all parishes into 3 categories:

          Category 1 includes parishes with parochial schools. They are self-sufficient and they can provide financial help for the Diocese. (3 parishes)

          Category 2 includes large parishes with a big number of parishioners, which are self-sufficient. (21 parishes)

          Category 3 includes parishes with a small number of parishioners. They depend on the Diocese for subsistence. (9 parishes)

          Promoting the community of missionary disciples relies on basic ecclesial communities.

 1. Conduct a statistical survey of all baptized Catholics in the parish, migrants and foreigners who come to church
 2. Study and learn from the Apostolic Exhortation of His Holiness Pope Francis, Joy of the Gospel (Evangelii Gaudium), and the encyclical letter Laudato Si on care for our common home.
 3. Promote the “establishment of the community of missionary disciples” for lay people, catechists, Catholic community leaders and young people.
 4. Implement pastoral care to promote family life and preparation for matrimony
 5. Provide formation and training on “promoting the community of missionary disciples” among children and youth who reside in our Catholic centers.

          In this regard, we request our brother priests, men and women religious, parish pastoral councils, Catholic community leaders and catechists to join together in creating a “civilization of love” in our communities and in our villages.

          Signed this 9th of June 2020.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Bishop of Chiang Mai Diocese

Rev. Joseph Saravuth Haeto
Chancellor of Chiang Mai Diocese              

Category 1 Parishes with parochial schools. They are self-sufficient and they can provide financial help for the Diocese.

 1. Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai
 2. Our Lady of Lourdes Church, Lampang
 3. Michael Garicoits Church, Chiang Dao

Category 2 Large parishes with a big number of parishioners, which are self-sufficient.

 1. Francis of Assisi Church, Lamphun
 2. Regina Pacis, Chae Hom
 3. Assumption Church, Mae Pon
 4. Paul Church, Huai Tong
 5. Patrick Church, Pa Toeng
 6. Our Lady of Perpetual Help Church, Pa Fang
 7. Our Lady of Perpetual Help Church, Din Khao
 8. Archangel Raphael Church, Khun Pae
 9. Our Lady of the Miraculous Medal Church, Mae Taeng
 10. Immaculate Conception Church, Muang Ngam
 11. Holy Family Church, Huai Bong
 12. Epiphany Church, Fang
 13. Joseph Church, Samoeng
 14. John the Baptist Church, Mae Tho
 15. Paul Church, Mae Sariang
 16. Cecilia Church, Huai Ton Noon
 17. Peter Church, Khun Mae La
 18. Peter Church, Mae La Noi
 19. Blessed Virgin Mary Church, Nong Haeng
 20. Our Lady of the Rosary Church, Khun Yuam
 21. John the Apostle Church, Mae Ho

Category 3 Parishes with a small number of parishioners. They depend on the Diocese for subsistence.

 1. Holy Redeemer Church (Catholic Hmong Center)
 2. Church of St. Joseph the Worker, Mae Rim (Catechetical Center)
 3. Michael Garicoits Church, Chom Thong
 4. The Nativity of Our Lady Church, Om Ko-i
 5. Paul Church, Nakian
 6. Theresa of Calcutta Church, Pai
 7. Francis Xavier Church, Mae Hong Son
 8. Genoveva Church, Napape
 9. Lorenzo Ruiz Church, Mae Hat

จดหมายอภิบาลเรื่อง “เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต”

จดหมายอภิบาลเรื่อง “เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต”

          บรรดาพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช สภาภิบาล ครูคําสอน และฆราวาสที่รัก 

          จากการฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (วันที่ 4 มิถุนายน .. 16692019) และการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (20 23 พฤศจิกายน .. 2019) ได้นําความยินดีมาสู่พวกเราทุกคน และมีคําถามว่า แล้วเราจะทําอะไรต่อไป

          หลังจากเหตุการณ์ทั้งสอง สภาพระสังฆราชฯ จึงได้ประกาศสาส์นอภิบาล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค..2020 ตอบว่า เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต” 

          จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในช่วง 23 เดือนที่ผ่านมานี้ มีผลดีคือ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เราต้องกักตัว “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อส่วนรวม แต่ผลกระทบตามมา เช่น คนตกงาน ปัญหาขาดรายได้ ความเครียด ฯลฯ ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ แต่พี่น้องหลายหมู่บ้านได้แบ่งปันข้าวสาร ผัก ผลไม้ ฯลฯ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน่าประทับใจ 

          สําหรัสังฆมณฑลเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จําเป็นต้องพิจารณาลด งบประมาณการใช้จ่ายของแต่ละวัดในปีนี้ เป็นพิเศษ เพราะรายรับจากแหล่งต่างๆ ลดลง ดังนั้นเพื่อให้งานของสังฆมณฑลดําเนินต่อไปได้ เราจึงต้องประหยัด พึ่งตนเองให้มากที่สุด และช่วยเหลือกัน โดย

1. ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง

2. พิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่มิสซังต้องจ่ายช่วยเหลือวัด ศูนย์เด็ก เยาวชน และศูนย์คําสอน โดยให้ชุมชนคริสตชนในหมู่บ้าน พิจารณา ช่วยเหลือศูนย์เด็ก เยาวชน สามเณรของวัด ตนเองให้มากขึ้น

3. ขอพี่น้องช่วยทําบุญ ขอมิสซาที่วัด จากแต่ละบ้าน เดือนละ 1 มิสซา 

          เราพิจารณาสถานะของแต่ละวัดด้านจํานวนสัตบุรุษ และความเป็นอยู่ จึงขอ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

 • ระดับ 1 คือ วัดที่มีโรงเรียน พึ่งตนเอง และช่วยสังฆมณฑลได้ (3 วัด)
 • ระดับ 2 คือ วัดใหญ่ที่มีสัตบุรุษเป็นจํานวนมาก พึ่งตนเองได้ (21 วัด
 • ระดับ 3 คือ วัดที่มีสัตบุรุษไม่มาก ต้องพึ่งสังฆมณฑล (9 วัด

          การเสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูต อาศัยวิถีชุมชนคริสตชน

1. สํารวจสถิติคริสตชนที่รับศีลล้างบาปในเขตวัด ผู้ย้ายถิ่น และชาวต่างประเทศที่มาวัด

2. ศึกษาพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่อง ความชื่นชมยินดีแห่ง พระวรสาร (Evangelii Gaudium) และเลาดาโตซีกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เรา อาศัยอยู่ร่วมกัน

3. ส่งเสริมการสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูตแก่ฆราวาส ครูคําสอน หัวหน้าคริสตชน และ เยาวชน

4. อภิบาลส่งเสริมชีวิตครอบครัว และ การเตรียมแต่งงาน

5. การดูแลอบรม เสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูตแก่เด็ก และเยาวชนในศูนย์คาทอลิกของเรา 

          จึงขอบรรดาพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชหญิงชาย สภาภิบาลวัด หัวหน้าคริสตชน และ ครูคําสอน ร่วมมือกันสร้างอารยธรรมแห่งความรักในชุมชน และหมู่บ้านของเรา 

ประกาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2020

(.วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการ 

ระดับ 1
วัดที่มีโรงเรียน พึ่งพาตัวเอง และช่วยสังฆมณฑล

1. อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
2. วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลําปาง
3. วัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว

ระดับ 2
วัดที่มีสัตบุรุษมาก เศรษฐกิจดี พึ่งพาตัวเองได้ 70 – 80 %

1. วัด น.ฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลําพูน
2. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม
3. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน
4. วัด น.เปาโล ห้วยตอง
5. วัด น.ปาตริก ปาตึง
6. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง
7. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดินขาว
8. วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ
9. วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง
10. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
11. วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
12. วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
13. วัด น.ยอแซฟ สะเมิง
14. วัด น. ยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
15. วัด น.เปาโล แม่สะเรียง
16. วัด น.เซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
17. วัด น.เปโตร ขุนแม่ลา
18. วัด น.เปโตร แม่ลาน้อย
19. วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง
20. วัดแม่พระแห่งลูกประคํา ขุนยวม
21. วัด น.ยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

ระดับ 3 วัดที่มิสซังต้องช่วย

1. วัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้ง
2. วัด น.ยอแซฟ และศูนย์คําสอน แม่ริม
3. วัด น.มีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง
4. วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย
5. วัด น.เปาโล นาเกียน
6. วัด น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย
7. วัด น.ฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน
8. วัด น.เยนอเวฟา นาป่าแป๋
9. วัด น.ลอเรนโซ่ หลุยส์ แม่หาด

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย