สาส์นวันผู้ป่วยสากล โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 29
( 11 กุมภาพันธ์ 2021 )
โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

สาส์นวันผู้ป่วยสากล โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 29
( 11 กุมภาพันธ์ 2021 )
โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสาส์นโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 29 ให้แก่เราคริสตชนเพื่อให้เราตระหนักถึง ความสําคัญของวันผู้ป่วยสากล ในหัวข้อ

“อาจารย์ของท่านมีเพียงผู้เดียวและทุกคนเป็นพี่น้องกัน” (มธ. 23:8)

ความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทําให้เราทุกคนต้องอยู่ห่างกัน เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสนี้ แต่ความห่างไกลกันทางกายภาพ มิได้ทําให้เราทุกคนอยู่ห่างไกลกันในชีวิตฝ่ายจิต
ในโอกาสนี้พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษ เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอย่างมีความหมาย โดยใช้แนวทางที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงมอบให้กับเรา ในเรื่องความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยมาใช้ในการปฏิบัติตนเองในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ด้วย

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะนําเราให้หยุดรับฟัง สร้างความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นส่วนตัวกับบุคคลผู้เจ็บป่วย ทนทุกข์ทรมานและเปราะบางที่สุดในสังคม ให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจและมีความรักเมตตา เพราะการที่เราอยู่ใกล้ชิดกันในความสัมพันธ์นี้ เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระเยซูคริสตเจ้า ถึงแม้สภาพของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด – 19 จะทําให้เรา ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม แต่เราก็สามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้ทางคําภาวนาและการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงออกว่า “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน”

เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ดําเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อขอให้ทุกคนระลึกถึงในคําภาวนาเป็นพิเศษสําหรับ ผู้ป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 ผู้ที่กําลังดูแลรักษาพวกเขา และผู้ที่กําลังทําหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ และหากที่ใดที่สามารถประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากลได้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ตามที่ภาครัฐและแต่ละสังฆมณฑลได้กําหนดไว้ และในพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าว หากเป็นไปได้ ควรมีการ โปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องผู้สูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า โดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นกําลังใจให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกาย และแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยต่อไป นอกนั้นพ่อขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน

ขอพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพรอย่างอุดม มายังทุกท่านตลอดไป

(พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม)
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น

Kingkeaw Chantip

ประกาศแต่งตั้งบิชอปใหม่แห่งสังฆมณฑลเชียงราย

ประกาศแต่งตั้งบิชอปใหม่แห่งสังฆมณฑลเชียงราย
ทางกรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้เป็นบิชอปของสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นอาสนวิหารแล้ว

จึงขอเชิญพี่น้องร่วมใจในพระพรและสนับสนุนสังฆมณฑลใหม่ เพราะการแบ่งสังฆมณฑลหมายถึงความก้าวหน้าของประกาศข่าวดี

Bible games ณ วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลและบุญราศี เคียร่า ลูเช่

วันที่ 2 ธันวาคม 2017 คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์นำโดยซิสเตอร์ เทเรซา เบลโล จัดงาน Bible gamesวัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลและบุญราศี เคียร่า ลูเช่ โดยได้รับการสนับสนุนจากบาดหลวงเขต 3 ในการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมภาคเช้า มีพิธีมิสซา โดยมีคุณพ่ออันเดรส ฮามิลโล เป็นประธาน หลังพิธีมิสซามีการแห่พระคัมภีร์ไปยังสถานที่จัดงาน กิจกรรทเกมส์ในช่วงเช้า ได้แบ่งกลุ่มเด็กตามตัวละครในเรื่องของอุปมา 2 เรื่อง คือ เรื่องคนใช้ไร้เมตตา และอุปมาเรื่องหญิง 10 คน ดังนี้คือ ลูกหนี้ เพื่อนลูกหนี้ เพื่อนผู้รับใช้ กษัตริย์ เสียงตะโกน หญิงหาน้ำมัน หญิงฉลาด เจ้าบ่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเลยได้รวมเยาวชนของทุกองค์กรเข้าด้วยกัน และร่วมเล่นเกมส์ต่างๆ ดังนี้ เล่าเรื่องอุปมา อักษรไขว้ ฉันคือใคร แสวงหาทรัพย์สมบัติ yes or no ต่อภาพกับพระวาจา ตอนบ่ายเป็นการแข่งขันระหว่างองค์กรต่างๆ โดยมีเกมส์ ดังนี้ ลูกเต๋าเล่าเรื่อง ตอบคำถาม ABC ใครพูดเอ่ย สลับกันไปจนถึงเวลา 15:00 น. โดยมีผู้นำกิจกรรมคือ มาเซอร์ มารี อักแนส บัวทรัพย์ การแข่งขันจบลงโดยมาการมอบโล่รางวัล และที่ระลึกให้กับแต่ละองค์กร โดยในปีนี้ผู้ชนะเลิศอับดับหนึ่ง คือ บ้านเณรเบธาราม จากวัดนักบุญยอห์น อัครสาวกพะเยา อับดับสอง บ้านเณรเล็กพระมหาไถ่ น่าน อับดับสาม บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง หลังมอบโล่รางวัล ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน Bible games และเชิญคุณพ่อสุบัญชา ยินดีงาม ได้นำสวดและอวยพรทุกคนให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัย

ฉลองแม่พระอัสสุมตา และโล้ชิงช้า บ้าน 9 หลัง

เช้าวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2017

วัดนักบุญอันนา บ้านเก้าหลัง (บ้านใหม่พัฒนา) อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประมาณ 15 ปีที่แล้วมีบ้าน 9 หลัง ปัจจุบันมีคาทอลิก 73 ครอบครัว

ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านแห่รูปแม่พระมาที่วัดเพื่อฉลองแม่พระรับเกียรติยกสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ มิสซาเวลา 10.30 น. ซิสเตอร์คณะพระญาณเอื้ออาทรช่วยดูแลรับผิดชอบการขับร้องบทเพลง มีชาวบ้าน (อาข่าเป็นส่วนใหญ่) มาร่วมฉลองประมาณ 1,200 คน

หลังมิสซามีการเสกชิงช้า ซึ่งชาวอาข่ามีประเพณีโล้ชิงช้าในโอกาสฉลองอัสสุมตา และรับประทานอาหารร่วมกัน

คุณพ่อรชต ประทุมตรี เป็นเจ้าอาวาสเขตนี้ มอบหมายให้คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ดูแลรับผิดชอบปรับปรุงวัดให้เรียบร้อยสวยงาม ในโอกาสฉลองแม่พระอัสสัมชัญและโล้ชิงช้า

……………………………………
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
22 สิงหาคม ค.ศ. 2017

ภาพ : Charoentham Siri

1

เสกวัดใหม่ แม่พระแห่งลูกประคำ บ้านห้วยนากาด

เสกวัดใหม่ แม่พระแห่งลูกประคำ บ้านห้วยนากาด ต้อนรับ ขบวน บาดหลวงและแขกที่ไปร่วม. Benedizione della cappella di un villaggio della missione

เสกวัดนักบุญเปาโล บ้านทรายทอง เวียงแก่น

อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  อยู่ห่างจากวัดแม่พระบังเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย  เราต้องนั่งรถไปประมาณ 2 ชั่วโมง  ไปถึงวัดพระกุมารเยซู  เวียงแก่น    คุณพ่อเทพประสิทธิ์  ทอแสงธรรม (คณะธรรมทูตไทย-TMS)  เป็นเจ้าอาวาส  มีวัดสาขา 5 แห่ง  และ 15 หมู่บ้าน

วัดนักบุญเปาโล  บ้านห้วยทรายทอง  ต.ปอ  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  53100 (ปฏิทินคาทอลิก 2017 หน้า 172 เลขที่ 34.3)  มีประวัติตั้งแต่  มกราคม ค.ศ. 1993  สมัยคุณพ่ออนุรักษ์  ประจงกิจ (TMS)  มีคริสตชน 10 ครอบครัว (ชาวม้ง)  จึงเริ่มสร้างวัด ค.ศ. 2004  คุณพ่อเทพประสิทธิ์ มาสานงานต่อจึงแล้วเสร็จใน ค.ศ. 2016  โดยได้รับการสนับสนุนจากสัตบุรุษกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ่อไปเป็นประธานพิธีเสกวัด  มีคุณพ่อบัญชา  วงษ์วุฒิพงษ์ (TMS)  มาเป็นนายจารีต  คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน  เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  ดินแดง กรุงเทพฯ  นำสัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา 1 คันรถบัสมาแสวงบุญโอกาส 100 ปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา  นอกนั้นมีสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร  สามพราน จ.นครปฐม  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  สามเสน  วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  คลองจั่น  มีเยาวชนอาข่าจากวัดงาว  จากเชียงของ  มาร่วมพิธีด้วย

หลังมิสซา  คุณบดินทร์  กมลาสน์กมุท  เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณว่า “พวกเขาเคยรู้สึกโดดเดี่ยว  เมื่อมีบิชอป และสัตบุรุษที่ต่างๆ มาร่วมพิธีวันนี้  ทำให้รู้สึกดีใจ”  มีการรับประทานอาหารรอบวัด  และมีการแสดง 3 รายการ จากเด็กเยาวชนของวัดและของเยาวชนอาข่าจากงาว

การเยี่ยมชาวบ้าน  เป็นสิ่งสำคัญครับ

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์
20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017

วัดพระหฤทัย บ้านห้วยไร่

วัดพระหฤทัย บ้านห้วยไร่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีสัตบุรุษ 165 ครอบครัว ประมาณ 660 คน เป็นวัดสาขาหนึ่งใน 20 วัด (ปฏิทินคาทอลิก 2017 หน้า 172) ของวัดพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย ปัจจุบันคุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่ออัลแบร์โต เพนซา และคุณพ่อนนทภัทร มาเยอะ คณะเบธาราม เป็นผู้ช่วย ได้เริ่มสร้างวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2016 (หลังนี้เป็นหลังที่ 4)
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 มีพิธีเสกวัดพระหฤทัย มีพี่น้องอาข่ามากันมากมาย มากกว่า 2,000 คน ทั้งจากเขตวัดในสังฆมณฑลเอง จากวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร อ.พบพระ จ.ตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ คุณพ่อเทียร์รี่ เคงเน่คัมกา (คณะเซเวเรี่ยน) และคุณพ่อสตีเฟน อะโน จากสังฆมณฑลเชียงตุง เมียนมาร์ พาสัตบุรุษมาประมาณ 200 คน
เวลา 09.30 น. การแสดง 2 ชุด ของชาวอาข่า เริ่มพิธีด้วยการเสกถ้ำแม่พระ เสกวัด และพิธีมิสซา หลังมิสซา คุณพ่อชาญ กุ๊นุ ได้กล่าวรายงานประวัติวัด และงบประมาณการก่อสร้าง ว่า
1. มาจากเงินกองทุนของหมู่บ้าน 1,121,976 บาท
2. คริสตชนบ้านห้วยไร่ บริจาคสมทบ 421,850 บาท
3. ผู้มีน้ำใจดี 6,859,609 บาท
รวม 8,403,435 บาท
หลังมิสซามีเลี้ยงอาหารและการแสดงบนเวที
ขอบคุณคุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ (กลับไปหาพระบิดา 15 เมษายน ค.ศ. 2016) มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์ (กลับไปหาพระบิดา 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016) ทุกคนในครอบครัวปัญจทรัพย์ คุณแม่โจนส์ พเยาว์ ถาวรวงศ์ คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี นายช่างและชาวบ้านทุกคนที่มีส่วนในการก่อสร้างวัดที่เป็นอาคารวัตถุ และสร้างชุมชนคริสตชน
ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีวัดที่สวย สง่างาม พร้อมกับถ้ำแม่พระแห่งลูร์ด อีกแห่งหนึ่งในสังฆมณฑลของเรา หน้าที่ของเราคือ การอธิษฐานภาวนา ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และสร้างความสามัคคีตามคำสอนของพระเยซู

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017

ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของวัดแม่พระบังเกิดเชียงราย

ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อของวัดแม่พระบังเกิดเชียงราย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2016 พิธีมิสซา เวลา 10.30 น. โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน หลังพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน