ร่วมฉลองกับภราดาเซนต์คาเบรียล

ร่วมฉลองกับภราดาเซนต์คาเบรียล

17 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 น.

ชีวิตเป็นพระพร

ขอแสดงความยินดีกับภราดา เปาโล พงษ์พัฒน์   หวานเส  และภราดา ออกัสติน  วันวสันต์  สุกุล ที่สัญญาถวายชีวิต “นักบวช” ในคณะเซนต์คาเบรียล  ถือความบริสุทธิ์  ความยากจน   และความนบนอบ  เป็นเวลา  1 ปี

มีภราดา  เดชาชัย  ศรีพิจารณ์  เจ้าคณะบรรดาบราเดอร์  ซิสเตอร์  เยาวชน เด็กๆบ้านพรสวรรค์  ครอบครัวของภราดา  ทั้ง  2 จาก นครราชสีมา  และอำนาจเจริญ ฯลฯ  ประมาณ 250 คน มาร่วมพิธี

คณะเซนต์คาเบรียล  เข้ามาในประเทศไทยเกือบ  120 ปี  มาที่เชียงใหม่เกือบ  90 ปี   ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่อุทิศตน  เพื่อการศึกษาแก่เยาวชนของเรา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

พิธีมอบอำลาหมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

พิธีมอบอำลา หมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

15 ตุลาคม 2020 เวลา 17.30 น.

บ้านมารีน่า  เชียงใหม่  จัดพิธีมิสซา ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระหรรษทานและโอกาสดีๆแก่เราทุกคน จนมีวันนี้  มี มอบเกียรติบัตร  แก่เยาวสตรี  7 คน (หมู่ 4) ที่สำเร็จการศึกษา  หลักสูตร ตัด เย็บ  ออกแบบเสื้อผ้า  โดยใช้เวลาการศึกษา  หนึ่งปีครึ่ง

            หลังจากมิสซา  มีรับประทานอาหาร   การฟ้อนและแสดงละคร รวมประมาณ 10 รายการของแต่ละหมู่  พี่ครู และศิษย์เก่า เรียกเสียงหัวเราะ และความชื่นชม แก่ผู้ปกครองและผู้ชม  มี คุณพ่อสายชล  คุณพ่อพิพัฒน์  และบราเดอร์ปี คณะ เยสุอิต มาร่วมรับประทานอาหาร  และชมการแสดงให้กำลังใจแก่คณะมารีนา ถึง 21.30 น.

            คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  และพระนางมารีอา (คณะมารีน่า)  เข้ามาทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 1965 (55 ปี) มี 3 บ้าน คือที่เชียงใหม่  พะเยา(เชียงราย)  และลำพูน  ปัจจุบันมีซิสเตอร์ ประมาณ 10 คน อัสปีรันต์ และผู้สนใจ 2-3 คน

            ขอบคุณซิสเตอร์  ศิษย์เก่า ครู และพี่ครู  ที่ทำงาน ให้แก่ศึกษาอบรม  จริยธรรม และทักษะชีวิตแก่เยาวชนของเราตลอดมา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   รายงาน
สิริ   เจริญธรรม     ถ่ายภาพ

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม และคณะภารดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกรของคณะจำนวน 4 คนด้วยกัน ที่วัดนักนักบุญเปาโล ห้วยต้อง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 คน เป็นลูกวัดสัตบุรุษสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 2 คน และคณะภารดาน้อยกาปูชิน 2 คน โดยบิชอฟ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ เป็นประธาน โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะเขตบนดอยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโอกาสนี้ตัวแทนสัตบุรุษอาวุโส ของเขตวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ แม้เป็นหมู่บ้านบนดอยก็ตาม และรู้สึกยินดีและขอบคุณมากที่พระเจ้าประทานพระพรแก่พระศาสนจักรในสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ได้มีลูกหลานสัตบุรุษถวายตนเป็นนักบวชพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสังฆานุกรทั้ง 4 ประกอบด้วย

 • สังฆานุกร ยอแซฟ ธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย เปาโล บุญชัย และนาง อันนา สุพิน นภาพิทยาเลิศ เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิตย์ธนกุล (คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ) เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

 • สังฆานุกร อันเดร ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธุ์ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย อัลเบิร์ต ตุน่า และนาง อันนนา หน่ออิ สวรรค์เผ่าพันธุ์ เป็นสัตบุรุษ เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณพ่อสถิต สะอิ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

 • สังฆานุกร ยากอบ ธนิช ปันมณีกุล สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอามักดาเลนา แอ๊ะแหละ ปันมณีกุล สัตบุรุษเขตวัดนักบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตวัดนักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อการ์โลส โรดริเกซ ไซซ์ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

 • สังฆานุกร เปโตร ระวี เพิ่มพูนวิชา สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ฟิลิป ประดิษฐ์ และนางอันเจลา ชึลึ เพิ่มพูนวิชา สัตบุรุษเขตวัดพระมารดานิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย 2020

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย 2020

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 ได้มีพิธีฉลองวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้หลังพิธีบูชาขอบพรระคุณแล้ว คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกศลในพสุธา เจ้าอาวาส ได้ประกาศแต่งตั้งสภาภิบาล เป็นทางการ 7 คน ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 4 คน

สำหรับวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย แห่งนี้ ได้ตั้งขึ้นโดยคุณพ่อสุธี เจริญกูล เมิ่อ 24 ปีแล้ว ปัจจุบันมีกิจกรรมศูนย์เยาวชนคาลิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านมามีซิสเตอร์คณะซาเลเซียน, คณะอูร์สุลินแห่งสหภาพโรมันเคยช่วยงาน ปัจจุบันมีซิสเตอร์ แม่ปอนช่วยงานแพร่ธรรมและดูแลเยาวชนในศูนย์ด้วย และคุณพ่อประยูร ปันมณีกุล เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

เลือกตั้งแม่อธิการอารามกลาริส

เลือกตั้งแม่อธิการอารามกลาริส

วันเสาร์ที่  5  กันยายน  10.30 น.

            สมาชิกคณะกลาริส  6 คน  มาอยู่ที่  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่  วันที่ 23 พฤษภาคม 2019  คุณแม่อธิการขอให้พ่อไปเป็นประธานในการเลือกอธิการคนใหม่  เริ่มด้วยการขับร้องเพลง  เชิญพระจิต(ภาษาละติน)  และเลือกตั้ง  ผลออกมาคือ

 1. ซิสเตอร์ มารีอาโรซา เกียร่า บุญฉิม  เป็นอธิการ
 2. ซิสเตอร์ มารีอา เยลทรูด  เบวีอากวา  รองอธิการ
 3. ซิสเตอร์มารีอา คาธารีนา กิจสกุล เป็นเลขา

            หลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง   เราจึงร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  พ่อได้ปรึกษากับสมาชิกเรื่องการทำถนนให้สูงขึ้นกันน้ำท่วมอีก

            เวลาเยี่ยมซิสเตอร์ประจำวัน  คือ  9.30 – 12.00 น.   และ 15.00 – 16.30 น  โทร 06-5445-7948

(ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์   รายงาน)

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

วันที่ 29 สิงหาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมกับฉลองครบรอบ 20 ปีในการบูรณะอาสนวิหารพระหฤทัย ด้วย โดยพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกับพระคุณเจ้า ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกสังฆมณฑลเชียงราย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้นี้แม้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต ก็ตาม มีบรรดาคุณพ่อ นักบวชหญิง ชาย และพี่น้องคริสตชนได้มาร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 องค์คือ

 • คุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง สัตบุรุษ เขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย
 • คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นพระสงฆ์องค์ที่ 9 ของเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ
 • คุณพ่อมัทธิว ธรรมชาติ ขอบพงไพร สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านแม่เหาะ อำภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัด
 • คุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ เขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัดหลังจากที่ได้แยกออกมาจากเขตวัดแม่ปอน

สุดท้ายของพิธีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดสั้นๆ แก่พระสงฆ์ใหม่ว่า “พระสงฆ์หนุ่มมีไฟแรงกระตือรือร้น ส่วนพระสงฆ์อาวุโส กำลังเริ่มอ่อนแรงแต่มีความสุขุมรอบคอบ ดังนั้นของให้คุณพ่อมีทั้งความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีด้วยความกระตือรือร้นและสุขุมรอบคอบ จึงจะสมบูรณ์”

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

22 สิงหาคม ค.ศ. 2020

วันเสาร์ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล (ลูกวัด)
(ข่าวสั้นโดย คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองอารามกลาริส (สารภี)

ฉลองอารามกลาริส (สารภี)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020

เนื่องจากทุกวันที่  11 สิงหาคม  เป็นวันฉลองนักบุญกลารา  พรหมจารี (16 กรกฎาคม  ค.ศ. 1193 –  11 สิงหาคม  ค.ศ. 1253 )  สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ต้อนรับซิสเตอร์กลารีส  มาอยู่ที่อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  23 พฤษภาคม ค.ศ.2019

เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมบริเวณรอบบ้าน  เราจึงฉลองอารามกลารีส  แบบภายใน 

มีคุณพ่อเบเนดิกติน ชาวเวียดนาม 2 คน, อิตาเลี่ยน 2 คน, คุณพ่ออัตตีลีโอ, คุณพ่อโยวันนี เรงโก, ชาวอิตาเลี่ยน 2 คน, มีซิสเตอร์อุร์สุลิน 2 คน, ซิสเตอร์พระหฤทัย 2 คน, ซิสเตอร์สุรางค์ (แม่ปอน ), มาเซอร์เซนต์ปอล จากบ้านดินขาว 3 คน, ครอบครัวชาวเม็กซิกัน 7 คน และสัตบุรุษ รวม 70 คน มาร่วมฉลองอาราม

10.00 พิธีมิสซา  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  เนื่องจากมีซิสเตอร์อิตาเลี่ยน 2 คน  บรรดาพระสงฆ์ที่มา  พูดภาษาอิตาเลี่ยนได้  เพื่อสนทนากัน  ซิสเตอร์จะได้คลายเหงา  

ขอบคุณพี่น้องจากอาสนวิหารที่ช่วยสนับสนุนซิสเตอร์  3,600 บาท และช่วยทำอาหารมาเลี้ยงวันนี้

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนสถานการณ์ COVID-19 และพิจาณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อหลังจากสถานการณ์ COVID-19 นำสวดเปิดการประชุมโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล และ ดำเนินการประชุมโดยคุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานกรรมการผู้สูงอายุฯ โอกาสนี้ขอ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละและมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน