คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี

คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี

8 มกราคม 2021

คุณพ่ออัตติลิโอ เด บัตติสตี เคยเป็นธรรมทูตที่ประเทศเอควาดอร์ (ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้) 12 ปี ประมาณ ค.ศ. 1996 -2008 ก่อนมาประเทศไทย และมาที่สังฆมณทลเชียงใหม่

อยู่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 12 ปี (2008 – 2021) เคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ตั้งแต่ ค.ศ. 2017 – 3 มกราคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ได้มีพิธีต้อนรับคุณพ่อ เฟอร์ดินานโด ปิสตอเร มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอำลา คุณพ่ออัตติลิโอ ซึ่งจะเดินทางกลับสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ใน คืนวันที่ 9 มกราคม 2021 และคุณพ่อ บรูโน ซอปเปลซา เป็นเจ้าอาวาส

เช้าวันนี้ คุณพ่ออัตติลิโอ มาลาผม และพระสงฆ์ที่สำนักมิสซัง ขอบคุณคุณพ่ออย่างมากนะครับ

ขอพระอวยพร และคุ้มครองให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

ที่ชม. 004/2021
เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021 วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021

วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19
เรียน คุณพ่อ นักบวชซาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ ทุกท่าน

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่นับวันยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้น และมีผลกระทบต่อ การดํารงชีวิตของคนทั่วไป ทางสังฆมณฑลเองก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยเฉพาะทางโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสังฆมณฑล เพื่อให้เห็นถึงความจําเป็นในการช่วยเหลือกันและกัน ทางสังฆมณฑล ผ่านทางคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มติและมีความเห็นว่า

1. ควรจะต้องให้เขตวัดต่างๆ เหล่านี้ได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น โดยทางสังฆมณฑลจะตัดเงินช่วยเหลือค่ากินอยู่ของคุณพ่อและซิสเตอร์ (ให้ใช้เงินของวัด) แต่ยังคงให้เงินประจําแก่คุณพ่อ/เงินเดือนครูคําสอน และเงินสําหรับเขตวัดที่มีเด็กมาพักอยู่ที่ศูนย์ตามความเหมาะสม ดังมีรายชื่อวัดต่อไปนี้

1) วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
2) วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย
3) วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
4) วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
5) วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง
6) วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
7) วัดแม่พระลูกประคํา ขุนยวม
8) วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
9) วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
10) วัดนักบุญโยเซฟ สะเมิง
11) วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
12) วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง

**หากเขตวัดใด มีความจําเป็นจริงๆ ก็ให้เสนอทางสังฆมณฑล เพื่อทําการพิจารณา

2. ค่ายคําสอนภาคฤดูร้อน จะมีงบประมาณจํานวนหนึ่ง หากเขตวัดใดต้องการให้นําเสนอ และคณะกรรมการบริหาร จะทําการพิจารณาจัดให้ตามความเหมาะสม

3. ขอให้ทุกวัดส่งเงินซองมิสซาและถุงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2021 ให้ทางสังฆมณฑล

4. ปีนี้จะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนทั้งที่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสังฆมณฑล
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2021 เป็นต้นไป

หวังในความร่วมมือและขอขอบคุณทุกท่านด้วย

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
มุขนายกศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
มกราคม 2021

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

1-2 มกราคม 2021

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2021

          – 9.00 น. เช้าถวายมิสซาที่สำนักมิสซัง สมโภชแม่พระมารดาพระเจ้า ขอบคุณและขอพร ในตอนบ่ายเดินทางไปวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ เป็นเจ้าอาวาส มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเขตวัด

          -19.00 น. ฉลองคริสต์มาส ของเขตวัดนี้ คุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นประธานมิสซา ภาษาปกาเกอะญอ เริ่มที่หน้าวัดด้วยการอ่านพระวรสาร (มธ.2โหราจารย์ ติดตามดาว มาเฝ้าพระกุมาร)) และการชักดาวขึ้นยอดวัด มีชาวบ้านมาร่วมฉลองเต็มวัด ประมาณ 500 คน

          หลังมิสซา ประมาณ 20.30 เริ่มกิจกรรมบนเวที การแสดงร้องเพลง และมีสอยดาว

          เช้าวันที่ 2 มกราคม (อากาศหนาว 12 องศา C.)

          7.30 น. ไปเสกบ้านใหม่ ของพ่อแม่โมโด่ะแอน (ใกล้บ้านมาสเตอร์โก)

          9.50 น. มีการแสดงกระทบไม้ ของเด็กๆ และมิสซา ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัด (ปีที่ 64) ปกติสัตบุรุษจะนั่งแยกชาย – หญิง แต่วันนี้ นั่งเป็นครอบครัว ชาวบ้านมาประมาณ 400 คน
ชาวบ้านมีธรรมเนียมทำบุญข้าวให้วัด ในวันฉลองวัด กองอยู่หน้าวัด เพื่อให้วัดใช้ และทำบุญไปยังศูนย์อื่นๆที่จำเป็น
บทอ่านเป็นเรื่อง อับราฮัม บรรพบุรุษความเชื่อของชาวยิว ผมจึงขอให้คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ แบ่งปันว่าใครคือผู้นำความเชื่อมาที่หมู่บ้านนี้ มีเด็ก และผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 11 คน

          ผมมอบสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” ให้พ่อหลวงสนั่น เชอร์ หัวหน้าคริสตชน เป็นสัญลักษณ์ถึง “ปีนักบุญโยเซฟ”

          หลังมิสซารับประทานอาหาร ป้าน้อยกับคณะจากอาสนวิหารเชียงใหม่ทำอาหารและขนมสาคูเผือกมาเสริม ภาคบ่าย มีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล

          มีการเชิญรูปพระหฤทัยพระเยซูเจ้าไปป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน มีอาสาสมัครเฝ้าดูแล คณะเซนต์ปอลฯ ได้เคยสนับสนุนเดินท่อน้ำไปยังหมู่บ้าน (เกือบ 10 กิโลเมตร) ก่อนกลับเชียงใหม่ พ่อมีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่ง ภาวนา และเสกบริเวณบ้านให้ สำหรับผมการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันนี้ มีความหมายดีสำหรับหน้าที่และต่อบรรดาสัตบุรุษ

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า

ซิสเตอร์มารีน่าเชิญพ่อไปถวายมิสซาที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ (11 ถนนอารักษ์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200)  มิสซาเวลา  17.30 น. มีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชน  ม้ง (คู่แฝด) และศีลมหาสนิทครั้งแรก รวม 3 คน

            “ประชากรที่เดินในความมืด  แลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่”  (อสย.9:1) พ่อจึงให้ปิดไฟระหว่างเทศน์  แต่มีแสงเทียนบนพระแท่น  และถ้ำคริสต์มาสส่องสว่าง  บางครั้งเราชอบความมืด  มากว่าความสว่าง ที่พระเยซูทรงนำมาให้

             หลังมิสซา  รับประทานอาหารร่วมกัน   ชมการแสดงละครคริสต์มาส  (โดย เยาวชน 25 คน) ซึ่งจะไปแสดง  วันที่ 26  ธันวาคม  ที่วัดพระแม่มารีย์หนองแห้ง  โอกาสฉลอง  60 ปี ชุมชนคริสตชน หลังการแสดงละครมีถามคำถาม 3-4 คำถาม

            มีการจับฉลากของขวัญ  นำความตื่นเต้นยินดีให้ทุกคน  หลายคนได้รับตรงกับใจของตนปรารถนา โป๊ปฟรังซิสมอบสารวันสันติภาพสากล ว่า วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร  เป็นหนทางสู่สันติภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

หลังจากที่ซิสเตอร์แม่ปอนได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2020 ที่บ้านนิรมล จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ วันสุดท้ายของการเข้าเงียบได้มีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณสำหรับซิสเตอร์ที่ยังไม่ได้ถวายตนตลอดชีพในคณะ และหลังออกเงียบแล้ว วันที่ 8 ธันวาคม 2020 ได้จัดให้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นพิเศษโอกาสฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์คณะ สำหรับการฉลองปีนี้เป็นการภายในโดยมีคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นประธาน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 ภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตภาคเหนือได้ประชุมเขตที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมิสซาเพื่อโมทนาพระคุณเป็นพิเศษในโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมกันนี้คณะได้เชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับคุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ที่ได้มาให้การอบรมแก่ยุวภคินีในช่วงนี้ด้วย และหลังมิสซาได้มีพิธีการร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองศาสนนาม

(ขอบคุณภาพข่าวจากคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ)

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 คุณพ่อและเจ้าหน้าศูนย์มิสซังฯ ร่วมมิสซาฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ที่วัดน้อยศูนย์มิสซังฯ หลังมิสซาได้มีทานอาหารเที่ยงด้วยกันแบบเรียบง่ายกันเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น

Kingkeaw Chantip

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 15 พย. วันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 ตัวแทนจากฝ่ายสังคม ฝ่ายแพร่ธรรมและสำนักมิสซัง ครูคำสอนและซิสเตอร์ ได้ออกเดินทางจากวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียงมุ่งหน้าไปยังแม่สะแลบ สาละวิน ด้วยระยะทาง 65 กม ไปถึงหมู่บ้าน ท่าตาฝั่งที่ตั้งอยู่รืมแม่ย้ำสาวลวิน เพื่อแจกหน้ากากอนามัย 2,000 กว่าชิ้นพร้อมทั้งแอลกอฮอล เยลและข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคนยากจนโลก World Day of the Poor (Our world day of the poor celebration today).

หลังจากเล่นเกม ยังให้อาหารฝ่ายจิต ผ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วฉลองด้วยกันด้วยอาหารที่อร่อย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกตามบ้านมีทั้ง ข้าว น้ำมัน น้ำปลา นม ขนม หมูหยอง และไข่ ให้กับ 30 ครอบครัว

และคณะโฟโกลาเร่ เชียงใหม่ ก็ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน วันที่โป๊ปฟรังซิสทรงขอให้เราสนใจช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นรูปธรรม

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

7 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น.

หลังจากประชุมภาคเช้าที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล เชียงใหม่ เชียงราย (12 กลุ่ม) โดยการนำของ คุณเจริญ คำปัน ประธานของเชียงใหม่ และคุณสันติ แสงนคร ประธานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาพบพระสังฆราช ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ มอบรายงานการประชุมประจำปี รายงานการเงิน ปี 2020 และสารวินเซต

ในช่วงโควิด 19 ปีนี้เราพยายามช่วยเหลือชาวบ้านบางกลุ่มที่ลำบาก ในช่วง เมษายน – กันยายน 2020 ทุนการศึกษา (แม้ว่าได้รับน้อยลง)

สมาคมวินเซน เดอ ปอล เป็นกิจการฆราวาสแพร่ธรรมของคาทอลิก ทั่วโลกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)