ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

9-10 ตุลาคม 2020 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผมมีโอกาสมาเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดแม่พระลูกประคำ  ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  อีกครั้งหนึ่ง เป็นปีที่  31  แล้วที่มีชุมชนคริสตชนที่นี่  นึกถึงคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  สนั่น  สันติมกุล  เป็นผู้ริเริ่ม  นึกถึง  คนจุ่น-หุ่ย  ผู้ทำบุญสร้างหอพัก ชาย  ค.ศ.1995  คุณวิเชียร-บุษบา  กิจวานิชย์  ผู้ทำบุญสร้างหอพักหญิง  ค.ศ.1998/พ.ศ. 2541  และผู้ทำบุญสร้างวัดแม่พระลูกประคำ

            ปัจจุบันคุณพ่อเปโตร ประภาส  สายธารวนาวาส  เป็นเจ้าอาวาส  คุณพ่อพิชิต  จำปาพยุง  เป็นผู้ช่วย  มีซิสเตอร์แม่ปอน  3 คน  มีครูนิทัศน์ดูแลนักเรียน  และ นางสาว ปาณิศา  ช่างสมบัติ  เพิ่งมาอยู่  มีนักเรียนอยู่ที่นี่  ประมาณ 40 คน (หญิงมากกว่าชาย)

            คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ  และคุณกฤษฎา  จุลสุคนธ์  อาสาสมัครโคเออร์  มาประชุม อาสามัคร  16 หมู่บ้าน  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม มีการรื้อฟื้นข้อตั้งใจ

19.00 น.  มีมิสซาเตรียมฉลองวัด คุณพ่อ  สุธี  เจริญกุล  เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม   มีสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัด  ประมาณ 400 คน  มีพี่น้องชาวโม้งจากหมู่บ้านปางอุง    มีสวดสายประคำ ภาษาปกาเกอะญอ  ภาษาม้ง และภาษาไทย

            ระหว่างรับประทานอาหาร มีการแสดง 5 ชุด  ที่ เวทีใต้วัด  และมีการแข่งขันฟุตบอลด้วย

          ขอบคุณพระเจ้า  ที่โปรดให้ท้องฟ้าแจ่มใส  ในโอกาสฉลองวัด  และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ที่สวรรคต ครบ 4 ปี ขอพระเจ้าทรงรับพระองค์ในสรวงสวรรค์

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม วัดต่างๆใช้บทอ่านประจำวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา แต่ที่ลำพูน เป็นโอกาสฉลองวัดประจำปี ตรงวันที่ 4 ตุลาคม ที่ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ผู้รักธรรมชาติ และศาสนสัมพันธ์


คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี คอยต้อนรับสัตบุรุษ พระสงฆ์ และนักบวช ที่มาร่วมฉลอง ประมาณ 300 คน พิธีมิสซาเริ่ม 10.00 น.

มีพิธีโปรดศีลล้างบาป แก่เด็ก 1 คน
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 5 คน

มีซิสเตอร์ และเยาวชน บ้านมารีน่า ช่วยขับร้องเพลงพิธีกรรม และสถานที่, ชาวบ้าน และซิสเตอร์ ทำบุญอาหาร, คุณพ่อบรูโน รอสซี่ นำกาแฟบรูโน มาบริการชาวบ้าน


หลังพิธีมิสซามีสวดบทพระวาจา และมอบดอกไม้ แด่นักบุญฟรังซิส ฝนตกหนักหลังพิธีมิสซา ครู่หนึ่ง แดดออก อากาศสดชื่น ซิสเตอร์ และเยาวชนช่วยเก็บของ อย่างแข็งขัน


พ่อไปเยี่ยมบ้านใหม่ของซิสเตอร์ และสนทนากับเยาวชนศิษย์เก่าบ้านมารีน่าครู่ใหญ่


นักบุญฟรังซิส อัสซีซี รักธรรมชาติ ช่วยเหลือคนป่วย คนจน และสร้างสันติกับผู้ต่างความเชื่อ เป็นแบบอย่างแก่เรา

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

วันที่ 26 กันยายน 2020 คริสตชนหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นเพิเศษ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งความเชื่อคริสตชน ของหมู่บ้าน

โอกาสนี้มีพี่น้องคริสตชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบรรดานักบวชชาย หญิง ทั้งบรรดาพระสงฆ์ 37 องค์ โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งนี้ และก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีพิธีเสกหอระฆังซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกโอกาสครบรอบ 60 ปีของชุมชนคริสตชน และได้ให้ความหมายว่า เมื่อได้ยินเสียงระฆังเหมือนเสียงเรียกของพระเจ้าที่เรียกให้เรามาร่วมกันโมทนาคุณและสวดภาวนาขอพรจากพระองค์ สอดคล้องกับสุภาษิตของชนเผ่าปกาเกอะญอที่ว่า “เมื่อได้ยินเสียงฆ้อง (ระฆัง) ไม่ว่า เช่า สาย เที่ยง หรือบ่าย หรือค่ำ ให้รีบไปพระพระองค์ “ และพร้อมกันนี้ ได้มีสมาชิกได้รับศีลกำลังเพิ่มขึ้นอีก 5 คนด้วยกัน

ความเป็นมาของหมู่บ้านขุนแปะ
ความเป็นมาของหมู่บ้านขุนแปะ ก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอนั้น พื้นที่แห่งนี้ได้มีพี่น้องชนเผ่า ละว้า (ลั้ว) ได้มาตั้งรกรากที่บริเวณนี้มาก่อนแล้ว โดยมีหลักฐานที่พบได้ เช่น ก้อนอิฐ เศษอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ วัดร้าง ลูกปัด ซึ่งพบได้ตามสถานที่สำคัญ เช่น วัดร้าง ป่าช้า เป็นต้น ต่อมาเมื่อพี่น้องชนเผ่าละว้าได้อพยพย้ายออกไปที่อื่น และได้ทิ้งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่รกร้าง จึงทำให้กลุ่มพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอนั้น ได้อพยพมาจากเขตอำเภอแม่แจ่มเข้ามาตั้งหมู่บ้านที่ขุนแปะนี้ตามเชิงเขา โดยการนำของคุณลุงแอะเจะ ลุงเหมอะเลอะ และลุงพาเหล่อชอ ต่อมามีครอบครัวของคุณลุงพาเหล่อชอ ได้เข้ามาสมทบ และเนื่องจากคุณลุงพาอเหล่อชอสามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง ประรู้จักกับทางราชการ จึงได้รับความไว้ใจจากเพื่อนบ้านเพื่อเป็นผู้ประสานกับทางราชการ และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางราชการได้ประกาศให้พี่น้องชนเผ่าที่อยู่ตามบนดอยให้มาแจ้งความจำนงของการเข้าไปตั้งที่อยู่อาศัยตามบนดอย ทำให้ชาวบ้านมอบให้คุณลุงพาเหล่อชอเข้าไปติดต่อกับทางราชการเพื่อซื้อที่ดินขุนแปะผื่นนี้จากเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยชาวบ้านได้ช่วยกันออกเงินรวมทั้งหมด 400 แถบ จึงทำให้ที่ดินผืนนี้มีชื่อของคุณลุงพาเหล่อชอ เป็นเจ้าของ ต่อมาปี พ.ศ. 2389 คุณลุงพาเหล่อชอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

งานประกาศข่าวดีเข้ามาที่บ้านขุนแปะ
ปี ค.ศ. 1953 เมื่อคณะสงฆ์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ได้อพยพออกจากประเทศจีน ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ขอเข้ามาทำงนแพร่ธรรมที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อโฟญีนี คุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต คุณพ่อโบนัต ได้เข้ามาตั้งศูนย์กลางแพร่ธรรมกับชนเผ่าปกาเกอะญอที่แม่ปอน และได้เดินทางขึ้นไปแพร่ธรรมกับพี่น้องที่หมู่บ้านขุนแปะโดยคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต โดยมีครูคำสอน นายซอลอย ดำรงอุษาศีล (Sau lwai) บิดาของคุณพ่ออนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล เป็นผู้ร่วมงาน จึงทำให้ครอครัวของคุณลุงพาแค เป็นคริสตชนครอบครัวแรก จากนั้น 3 ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 3 ครอบครัว ในช่วงแรก ได้รับการต่อต้านจากพี่น้องกลุ่มความเชื่อเดิม แต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาย่อท้อ ต่อมาปี พ.ศ. 2507 คุณพ่อเซกีน๊อต ได้สร้างโบสถ์หลังแรกที่บ้านผาขาว อยู่เหนือบ้านขุนแปะขึ้นไป เสกโดยบิชอปลูเซียนลากอส์ต หลังจากนั้นเมื่อมีกลุ่มคริสตชนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2515 กลุ่มคริสตชนได้ย้ายลงมาสร้างวัดหลังที่ 2 ที่บ้านขุนแปะ และประกอบพิธีเสกโดย บิชอป ลูเซียน ลากอส์ต จากนั้นเมื่องานแพร่ธรรมได้ประสบความสำเร็จอย่างดี ทำให้จะต้องสร้างโบสถ์หลังที่ 3 (หลังปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2542 ด้วยคอนกรีต แข็งแรงสวยงาม และประกอบพิธีเสกโดย บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

ตั้งวัดอัครเทวาดราฟาแอล ขุนแปะ เป็นเขตวัด
ต่อมาปี ค.ศ.2017 สังฆมณฑลฯ เห็นว่าเริ่มมีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับมีบุคลากรพระสงฆ์มากขึ้น จึงประกาศตั้งวัดอัครเทวาดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ เป็นศูนย์กลางเขตวัด แยกออกจากวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยตั้งคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่ออรุณ กาโน๊ะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ มีวัดสาขาทั้งหมู่ 5 วัด มีคริสตชนทั้งหมด 1,775 คน กำลังเรียนคำสอนเตรียมตัวรับศีลล้างบาป 10 คน มีลูกวัดเป็นสามเณรระดับเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 คน เณรใหญ่นักบวช 1 คน

มีลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์ทั้งหมด 6 องค์ สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 องค์ คณะพระมหาไถ่ 1 องค์ คณะอิเดนเตส 1 องค์ คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 1 องค์ ลูกวัดเป็นซิสเตอร์ 6 คน ประกอบด้วย คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) 4 คน คณะมารีอาบับบีนา 1 คน และคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 1 คน
โอกาสนี้บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธี ให้ข้อคิดว่า เป็นการดีและโอกาสดีที่เราได้กลับมาทบทวนระลึกถึงความเป็นมาอดีตของการแพร่ธรรมที่เข้ามาในชุมชนของเรา และขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพระพรและความรักให้กับเราผ่านทางบรรดามิชชันนารี โดยเฉพาะคณะเบธาราม จึงขอให้เรารักษาความเชื่อความศรัทธานี้สืบต่อไปอย่างเข้มแข็ง และให้เราสวดภาวนาเป็นพิเศษโดยเฉพาะการสวดสายประคำในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ซึ่งเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลฯ องค์แรก ที่ได้เคยร่วมงานกับบรรดามิชชันนารีที่บ้านขุนแปะแห่งนี้ด้วยการทำงานด้านสังคมควบคู่กับการแพร่ธรรม ได้มาช่วยกันจัดตั้งกองบุญข้าวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน เนื่องจากในช่วงแรกของหมู่บ้านขุนแปะนี้มีความยากลำบากและขาดแคลนข้าวรวมทั้งถูกเอาเปรียบจากผู้มีอิทธิพลด้วย คุณพ่อได้กล่าวว่า พระคุณเจ้าลูเซียนลาก๊อส์ต ได้ให้แนวคิดว่าถ้าหมู่บ้านใดเริ่มมีคริสตชน 4-5 ครอบครอบครัว ให้เริ่มสร้างวัดประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นที่สวดภาวนาของชาวบ้าน และการจะดูว่าคริสตชนเรามีความเชื่อและจะเป็นผู้ใหญ่ก็เมื่อเห็นว่าพี่น้องคริสตได้มีการเข้าวัดสวดภาวนาและมีความรักมีการแบ่งปันแก่กันและกัน ซึ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนบ้านขุนแปะของเรา
คุณพ่อณัฐพงษ์ แดงสวาท สงฆ์คณะพระมหาไถ่ ตัวแทนของลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์นักบวช กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ความเชื่อได้เข้ามาที่หมู่บ้านครบ 60 ปีแล้ว และทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความเชื่อและวัตถุภายนนอก ต้องขอบคุณพระเจ้า และสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าดีที่สุดคือการสืบทอดความเชื่อต่อไปของลูกหลานมีการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด (อมก๋อย)

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด (อมก๋อย)

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

คุณพ่อสุธี เจริญกุล ได้เล่าว่าครบ 24 ปี ที่ได้บุกเบิก ซื้อที่ดิน และสร้างวัดหลังเล็กๆ ปัจจุบัน คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อหนู ประยูร ปันมณีกุล เป็นผู้ช่วย มีโมโด่ะแดง โมโด่ะแวว ดูแลศูนย์พระเมตตา และครูน้ำฝน เป็นครูคำสอน มีเด็ก และเยาวชน จำนวน 37 คน
วันเสาร์มีเยาวชนจากนาเกียน แม่ลาน้อย แม่สะเรียง และอมก๋อย ประมาณ 100 คน แข่งฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล เวลา 19.30 น. สังฆราชพบเยาวชน มอบรางวัลแก่ผู้ชนะกีฬา และมีกิจกรรมตอบคำสอนแข่งกัน เป็นกลุ่ม เกี่ยวกับ INRI และวันฉลองของแม่พระ และสวดสายประคำร่วมกัน
 
เช้าวันอาทิตย์มิสซา 10.00 น. สัตบุรุษมาร่วมฉลองประมาณ 350 คน หลังมิสซาเวลา 11 โมงมีการแต่งตั้งสภาภิบาลของวัด 7 คน มีชาวบ้านนำอาหารมาร่วมฉลอง และแจกฟักทองเป็นของฝาก ทานอาหารเสร็จ ก็ช่วยกันเก็บเต้นท์ และเก้าอี้ สามัคคีกันดี
 
ข้อคิด “อย่ากลัวที่จะรับพระนางมารีย์เป็น แม่ของเรา” คือรับแม่พระมาอยู่กับเรา และสวดสายประคำทุกวัน

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย 2020

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย 2020

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 ได้มีพิธีฉลองวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้หลังพิธีบูชาขอบพรระคุณแล้ว คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกศลในพสุธา เจ้าอาวาส ได้ประกาศแต่งตั้งสภาภิบาล เป็นทางการ 7 คน ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 4 คน

สำหรับวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย แห่งนี้ ได้ตั้งขึ้นโดยคุณพ่อสุธี เจริญกูล เมิ่อ 24 ปีแล้ว ปัจจุบันมีกิจกรรมศูนย์เยาวชนคาลิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านมามีซิสเตอร์คณะซาเลเซียน, คณะอูร์สุลินแห่งสหภาพโรมันเคยช่วยงาน ปัจจุบันมีซิสเตอร์ แม่ปอนช่วยงานแพร่ธรรมและดูแลเยาวชนในศูนย์ด้วย และคุณพ่อประยูร ปันมณีกุล เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

22 สิงหาคม ค.ศ. 2020

วันเสาร์ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล (ลูกวัด)
(ข่าวสั้นโดย คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร แม่ริม 2020

ฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร แม่ริม 2020

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

ตามปกติ การฉลองนักบุญ ยอแซฟ กรรมกร ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม แต่สำหรับวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่ คุณพ่อสมชาย กิจนิชชี (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาส และรับผิดชอบศูนย์คำสอนแม่ริม รอให้นักศึกษากลับมาที่ศูนย์ในปีการศึกษาใหม่จึงจัดวันนี้

มีพระสงฆ์มาหลายคน จากบ้านดอนบอสโกดอยสะเก็ด ซิสเตอร์และเด็กๆจากบ้านเยาวสตรี (คณะผู้รับใช้ฯ) บ้านพรสวรรค์ (คณะรักกางเขน ท่าแร่) และสัตบุรุษ รวมประมาณ 180 คน

            ระหว่างพิธีมิสซา มีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กเล็ก 3 คน

            หลังมิสซา รับประทานอาหารร่วมกัน สภาภิบาลของวัด ร่วมมือกันให้ชาวบ้าน และเพื่อนบ้าน นำอาหารคาว หวาน มาทำบุญ แม้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี แต่ชาวบ้านใจดี นำอาหาร ลำไย และไอศกรีม มาร่วมฉลอง น่าประทับใจ

25 ปีชีวิตนักบวชของซิสเตอร์เซซีลีอา มานิดา โรจนเครือวัลย์ และ 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสมยศ เทพสมุทร

25 ปีชีวิตนักบวชของซิสเตอร์เซซีลีอา มานิดา โรจนเครือวัลย์ และ 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสมยศ เทพสมุทร

วันที่ 20 มิถุนายน 2020 ที่วัดนักบุญเปาโล บ้านอมลอง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพีโททนาคุณพระเจ้าโอกาสครอบรอบ 25 ปีชีวิตนักบวชของซิสเตอร์เซซีลีอา มานิดา โรจนเครือวัลย์ และ 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อสมยศ เทพสุทร ซึ่งเป็นคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตวัดนี้ด้วย สำหรับคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นสัตบุรุษวัดกาญจนบุรี กำลังสมัครเข้ามาสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงถือโอกาสร่วมยินดีพร้อมกัน โอกาสนี้คุณพ่อเจริญ นันทการ เจ้าอาวาส ได้มอบให้คุณพ่อรงค์ชัย หมั่นศึกษา ในฐานะเป็นจิตตาธิการคณะแม่ปอน ให้เป็นประธานในพิธี โดยคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นผู้ให้ข้อคิดในมิสซาว่า “การเป็นนักบวช เป็นซิสเตอร์ก็ตาม เราต้องรับใช้ รวมทั้งพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อรับใช้ซึ่งกันและกัน อุทิศตนเพื่อคนอื่น เหมือนกับพระเยซูเจ้าบังเกิดมาในโลกเพื่อรับใช้ รักและอภัย

            สำหรับวัดนักบุญเปาโล บ้านอมลองนี้ แม้เป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวปกาเกอะญอ อยู่กลางหุบเขาแต่เป็นหมู่บ้านแรกๆ ที่มีการกลับมาเป็นคริสตชนในช่วงเริ่มต้นงานแพร่ธรรมของมิชชันนารีพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม ปัจจุบันมีลูกวัดเป็นซิสเตอร็ 4 คน คือ ซิสเตอร์ เซซีลีอา มานิดา โรจนเครือวัล สังกัดคณะแม่ปอน ซิสเตอร์พิสุดา สะอิ สังกัดคณะมารีอาบัมบีนา ซิสเตอร์ชฎาพร จอวา และซิสเตอร์ปรีพร จอวา สังกัดคณะรักกางเขนท่าแร่  และลูกวัดที่บวชเป็นพระสงฆ์ 2 องค์คือคุณพ่อสถิต สะอิ และคุณพ่อสันติ ยอเปย สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ระลึกถึงเคียร่า

ในโอกาสพิเศษของวันครบรอบ 12 ปีของการจากไปของ เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเรและผู้รับใช้ของพระเจ้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ได้จัดงานฉลองอย่างเรียบง่ายด้วยการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อทินกร ลาทู (M.Id.) เป็นประธาน ชีวิตของเคียร่าและการตอบรับความรักของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่นำเสนอผ่านทางวิดีโอสั้น ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ส่องประกายไปยังผู้คนอีกมากมาย

พระเยซูเจ้าประทับท่ามกลางครอบครัว

“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18:20) ข้อความนี้เป็นหัวข้อของการพบปะครอบครัวของคณะโฟโคลาเร ณ บ้านมารีย์นิรมล จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 118 คน จาก แม่วาง แม่ปอน สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร มีผู้ใหญ่ 68 คน และเด็ก ๆ 50 คน เป็นคนเมือง คนภาคกลาง ชาวปกาเกอะญอ ชาวอาข่า ชาวลาหู่ ชาวคะฉิ่น และชาวฟิลิปปินส์ การพบปะครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกครอบครัวจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาแบ่งปันแก่สมาชิก 35 ครอบครัว การพบปะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

ฉลองวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอย เชียงดาว 2020

เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง เจ้าอาวาส คุณพ่อสมยศ เทพสมุทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จัดฉลองวัด ซึ่งวันระลึกถึงนักบุญไมเกิ้ล การีกอย ตรงกับ 14 พฤษภาคม แต่สำหรับที่เชียงดาว วันฉลองวัดเป็นโอกาสรับศีลกำลัง และศีลมหาสนิทของนักเรียนด้วย
9.30 น. มีการรำต้อนรับจากกลุ่มสตรีเชียงดาว (มิได้เป็นคาทอลิก) มีนักเรียน และชาวบ้านจากหมู่บ้าน และเผ่าต่างๆ น่าชื่นชมมาก นอกจากมี พี่น้องคริสตชนคาทอลิก มากมาย เฉพาะนักเรียนของเรา โรงเรียนศีลรวี และโรงเรียนเจ้าฟ้าฯที่มาเซอร์คณะเซนต์ปอลฯ ช่วยบริหาร ก็เกือบ 500 คนแล้วครับ

ยังมีตัวแทนกลุ่มศาสนสัมพันธ์ มาร่วมพิธีด้วย 10.00 น. เริ่มพิธีมิสซา เด็กๆขับร้องเพลงดีมาก เช่นเพลง “ให้รักเป็นสะพาน”
หลังมิสซา มีเลี้ยงอาหาร และชมการแสดงจากชนเผ่า และหมู่บ้านต่างๆ พิธีกรบอกว่าต้องตัดออกไป 6-7 รายการ เรารับชมได้ประมาณ 15 รายการ สวยงามดีชีวิตต้องมีการฉลอง ฉลองวัดทำให้ชุมชนของเรามีชีวิตชีวาขึ้น

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน