แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ทางแผนกสตรีได้ประชุมคณะทำงานสตรี เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 ) พร้อมทั้ง พิจารณาการดำเนินงานแผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องร่วมกัน

ซิสเตอร์คณะอูร์สุลินมาเยี่ยม

ซิสเตอร์คณะอูร์สุลินมาเยี่ยม

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00 น.

เนื่องจากในปีการศึกษาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในคณะอุร์สุลินฯ เป็นพิเศษที่โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย คุณแม่เจ้าคณะฯ ได้พา  ซิสเตอร์ มลิวัลย์ จำรัสธรางกุล, ซิสเตอร์ ประภัสสร ศรีวรกุล, ซิสเตอร์ สุวรรณา ชัยพรแก้ว, ซิสเตอร์ สมจิตร์ ครองบุญศรี และ ซิสเตอร์ ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์

พาผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนเรยีนา มาพบพระสังฆราช ที่มิสซังเชียงใหม่ มีสมาชิก 14 คน โรงเรียนเรยีนาเชลีฯ ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ได้ 89 ปี แล้ว และยังเปิดบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ค.ศ.2009 อีกด้วย พ่อขอขอบคุณที่มาร่วมงานการศึกษาคาทอลิก งานอภิบาล ธรรมทูต

ก่อนจาก ซิสเตอร์ได้ยกบทเทศน์ของคุณพ่อมงคล เจริญธรรม ไม่กี่วันมานี้มีเด็กคนหนึ่งถามว่า “รักอะไรเอ่ยไม่แพ้ … ไม่ชนะ” … ยอมไหมครับ

ขอพระอวยพร สมาชิกทุกคนครับ
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย

วจนพิธีกรรมเปิด “สัปดาห์เลาดาโต ซี” 16 พฤษภาคม 2020

วจนพิธีกรรมเปิด "สัปดาห์เลาดาโต ซี" 16 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพถ่าย วจนพิธีกรรมเปิดสัปดาห์เลาดาโตซี (16-24 พฤษภาคม 2020) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2020 เวลาประมาณ 09.50 น. โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับซิสเตอร์และบาดหลวง เจ้าหน้าที่ สัตบุรุษในศูนย์มิสซังฯ และโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ และเวลาประมาณบ่ายโมง ก็ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ต้นกล้วย ที่ดอยหล่อ เชียงใหม่

รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่

       โลก บ้านส่วนรวมของเรา ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน เปรียบเสมือนพี่สาวที่ร่วมชีวิต และมารดาที่สวยงาม ที่อ้าแขนโอบกอดเราไว้

เราหายใจรับเอาอากาศของโลก รับชีวิตความสดชื่นจากสายน้ำ และจากพื้นผิวของโลก เราต้องการให้โลกเป็นอย่างไร เพื่อมอบให้กับผู้ที่มาภายหลังเรา คือลูกหลานที่บัดนี้กำลังเติบโตขึ้น

การเนรมิตสร้างจิตสำนึกแห่งจักรวาล ความกลมกลืนของสิ่งสร้าง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และจุดหมายร่วมกัน

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้า ที่ทรงปลดปล่อย และทรงช่วยให้รอด เป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน ที่ทรงเนรมิตสร้างจักรวาล  และการกระทำเหล่านี้ของพระเป็นเจ้า เป็นการเชื่อมโยงอย่างสนิทและไม่อาจแยกกันได้

มนุษย์ไม่ใช่เป็นนายของจักรวาล ทุกการกระทำที่โหดร้ายที่มีต่อสิ่งสร้าง เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ พระบิดาเจ้าทรงเรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาล โดยเราทุกคนถูกเชื่อมโยงด้วยพันธะความรักของครอบครัวโลกด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์รักที่สัมผัสได้ ที่มีต่อโลก

โลกถูกทำลาย และถูกละเมิด มีเสียงร้องของแผ่นดิน และเสียงคร่ำครวญของคนจน สภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อทุกมุมโลก 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกสมณสาส์นเลาดาโต ซี เมื่อปีคริสตศักราช 2015 เพื่อรณรงค์ช่วยกันดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ที่กำลังวิกฤตสิ่งแวดล้อม

พระองค์ทรงขอร้องให้เราใส่ใจดูแลและร่วมกันแก้ไข มิสซังเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์นี้ และได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือกันกับชุมชนต่างๆ โดยจัดการศึกษาอบรมสร้างความสำนึกความเข้าใจ

สมณสาส์นเลาดาโต ซี ที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้น และการใส่ใจดูแลบ้านเรือนส่วนรวมของเรา แก่กลุ่มหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนตามศูนย์คาทอลิก  และจัดค่ายคำสอนฤดูร้อนตามเขตวัดต่างๆ จัดอบรมผู้นำคริสตชนครูคำสอนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนหมู่บ้านให้ตระหนักและช่วยกันรับผิดชอบดูแลดินน้ำป่า และสรรพสัตว์ต่างๆ ให้ยั่งยืนต่อไป

มีการจัดพิธีบวชป่า เสกป่า ตลอดจนการเสกพื้นที่ทำกินเป็นการคืนความศักดิ์สิทธิ์ให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ทำพิธีเลี้ยงป่าต้นน้ำ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำการรณรงค์การจัดการขยะตามชุมชนต่างๆ เช่น ที่บ้านหนองเต่า บ้านแม่ลิด และที่อื่นๆ ซึ่งขยะเหล่านี้เกิดจากรูปแบบการดำรงชีวิต “แบบกินทิ้งกินขว้าง”

ฝ่ายสังคมและศูนย์วิจัยฝึกอบรมวัฒนธรรมชุมชน ได้มีการวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้นำชุมชนสู่การปฏิบัติตามหมู่บ้านต่างๆ และรื้อฟื้นวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงบนฐานเกษตรครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารให้กับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธ์ุ รณรงค์ฟื้นฟูการรักษาเมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้กลับคืนมา ช่วยกันดูแลไฟป่าด้วยการทำแนวกันไฟที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน

ทุกปีชาวบ้านจะช่วยกันทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน การจัดเวรเฝ้าระวังไฟป่าและช่วยกันดับไฟเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ที่ชุมชนร่วมกันทำเป็นการปฏิบัติเลาดาโต ซี ในชีวิตของชุมชน การจัดสัมมนาเลาดาโต ซี ระดับมิสซังเพื่อให้หน่วยงานองค์กรและแผนกต่างๆ ของมิสซังเชียงใหม่ ได้นำไปศึกษาอบรมให้กับกลุ่มที่อยู่ภายใต้ในความรับผิดชอบต่อไป

ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกเขตวัดทุกหน่วยงานองค์กรและแผนกต่างๆได้ทำอยู่ซึ่งต้องขยายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ทางมิสซังเชียงใหม่ได้รวบรวมและจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติสู่เครือข่ายหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในและนอกชุมชน เพื่อความร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วิดีโอที่น่าสนใจ
"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" พร้อมคำถามไตร่ตรอง 4 ข้อ (พากย์ไทย 3.44 นาที) 22/5/2020
"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" พร้อมคำถามไตร่ตรอง 4 ข้อ (พากย์ไทย 3.44 นาที) 22/5/2020
ฟื้นฟูรักษาสิ่งสร้าง ลอดาโตซี
ฟื้นฟูรักษาสิ่งสร้าง ลอดาโตซี
การทวีขนมปังในยุคปัจจุบัน (ความรักท้าทาย ที่ส่งผ่าน) ContagiousLoveChallenge
การทวีขนมปังในยุคปัจจุบัน (ความรักท้าทาย ที่ส่งผ่าน) ContagiousLoveChallenge
กาแฟบรูโนและเลาดาโต ซี
กาแฟบรูโนและเลาดาโต ซี
เลาดาโต ซี (เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)
เลาดาโต ซี (เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)
วีดีโอกองบุญข้าว
วีดีโอกองบุญข้าว
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปไทย (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปไทย (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปอังกฤษ (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปอังกฤษ (ปรับปรุงแก้ไข)
รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่
รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่

มิสซังเชียงใหม่ ช่วยเหลือสู้ภัยโควิค

เช้านี้ พวกเราชาวมิสซังเชียงใหม่ช่วยกัน แพคของที่ชาวบ้านดอกแดง ส่งมาช่วยเหลือสู้ภัยโควิค-19 ให้พี่น้องที่อยู่ในเมือง ขอบคุณทุกน้ำใจดีนะครับ

น้ำใจจากพี่น้องสัตบุรุษบ้านห้วยต้นนุ่น สู้ภัยโควิด19

คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ระลึกถึงเคียร่า

ในโอกาสพิเศษของวันครบรอบ 12 ปีของการจากไปของ เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเรและผู้รับใช้ของพระเจ้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ได้จัดงานฉลองอย่างเรียบง่ายด้วยการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อทินกร ลาทู (M.Id.) เป็นประธาน ชีวิตของเคียร่าและการตอบรับความรักของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่นำเสนอผ่านทางวิดีโอสั้น ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ส่องประกายไปยังผู้คนอีกมากมาย

พระเยซูเจ้าประทับท่ามกลางครอบครัว

“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18:20) ข้อความนี้เป็นหัวข้อของการพบปะครอบครัวของคณะโฟโคลาเร ณ บ้านมารีย์นิรมล จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 118 คน จาก แม่วาง แม่ปอน สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร มีผู้ใหญ่ 68 คน และเด็ก ๆ 50 คน เป็นคนเมือง คนภาคกลาง ชาวปกาเกอะญอ ชาวอาข่า ชาวลาหู่ ชาวคะฉิ่น และชาวฟิลิปปินส์ การพบปะครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกครอบครัวจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาแบ่งปันแก่สมาชิก 35 ครอบครัว การพบปะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมบาดหลวงประจำเดือน มีนาคม 2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม ประชุมบาดหลวงประจำเดือน พิธีบูชาขอบพระคุณโดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ “จารีต สินสมรสและพิธีสมรสตามธรรมเนียมคริสตชนคาทอลิก” โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ต่อด้วย วาระประชาสัมพันธ์ทั่วไปตามด้วย วาระของพระคุณเจ้า

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

บรรยากาศ:คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒาสังคม แผนกสตรี(คคส.)20 ปีแผนกสตรี:ไตร่ตรอง บททวน พันธกิจสตรีคาทอลิก พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน -นำเสนอ “20 ปี คคส.:ไตรตรองทบทวน พันธกิจสตรีคาทอลิก”โดยซิวเตอร์วรนุช ประนอมมิตร
– หัวข้อ “สตรีกับการพัฒนาสังคมและการประกาศข่าวดี” โดยบาดหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร
-แบ่งกลุ่มไตร่ตรอง “20 ปีสตรีกับการพัฒนาและการดูแลสิ่งสร้างของพระ”โดยดร.สุนทร วงศ์จอมพรและคณะ
…ช่วงบ่ายดูงานกิจกรรมและงานพัฒนาของสตรี
…ช่วงค่ำ กิจกรรมกลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการดูงาน. วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์มิสซัง สังฆมณฑลเชียงใหม่.
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาสตรีระดับชาติ 11 สังฆมณฑล

25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาดหลวง อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

25 ปีชีวิตสงฆ์ของบาดหลวงอนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล
“ท่านพูดเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากปีศาจ” มัทธิว5:57. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020.
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาดหลวง อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล