สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

7 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น.

หลังจากประชุมภาคเช้าที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล เชียงใหม่ เชียงราย (12 กลุ่ม) โดยการนำของ คุณเจริญ คำปัน ประธานของเชียงใหม่ และคุณสันติ แสงนคร ประธานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาพบพระสังฆราช ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ มอบรายงานการประชุมประจำปี รายงานการเงิน ปี 2020 และสารวินเซต

ในช่วงโควิด 19 ปีนี้เราพยายามช่วยเหลือชาวบ้านบางกลุ่มที่ลำบาก ในช่วง เมษายน – กันยายน 2020 ทุนการศึกษา (แม้ว่าได้รับน้อยลง)

สมาคมวินเซน เดอ ปอล เป็นกิจการฆราวาสแพร่ธรรมของคาทอลิก ทั่วโลกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

วันที่ 13-18  กันยายน  2563  คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนามาตรวจเยี่ยมองค์การทางศาสนาและศาสนสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

 1. คุณพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล             ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
 2. คุณปิยวัตน์ วงษ์เจริญ                   นักวิชาการศาสนาชำนาการพิเศษ
 3. คุณไกรศรี  ทองเสมียน                 นักวิชาการศาสนาชำนาญ
 4. คุณศิริขวัญ  ธานีรัตน์                     นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 5. คุณประภัสสร อินทร์แป้นพะเนา        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา
 6. นางสาวพีพัฒน์ แปงมูล                    เจ้าหน้าที่ด้านศาสนา
 7. นางสาวศุภาพรรณ เกิดกระโทก         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

รวมทั้ง นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่  14  กันยายน 2563

เวลา  10.00  น.  สวนเจ็ดริน

เวลา  13.30  น.   บ้านมารีน่า

เวลา   15.00 น.  สำนักมิสซังเชียงใหม่

วันที่  15 กันยายน 2563

9.30    น.    สมคมศรีคุรุสิงห์สภา(เชียงใหม่)

11.00  น.    สมาคมนามธารีสังคัตฯ

13.00  น.    คริสตจักรพันธะกิจเชียงใหม่

14.30  น.    คริสตจักรแห่งอาเซียน

วันที่ 16 กันยายน 2563

 9.30  น.  สภาคริสตจักรฯ

13.00 น.  สำรวจศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การมาเยี่ยมที่สำนักมิสซัง 

คุณถาวร  เป็นพิธีกร  หลังจากพ่อได้กล่าวต้อนรับ  ครูจงดีได้แนะนำพื้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่  เขต และการทำงานฝ่ายต่างๆ   คุณพ่อประทีป  เจ้าอาวาสอาสนวิหาร  อธิบายการเปิดวัด  และบันทึกการเข้าร่วมพิธีเมื่อรัฐบาลอนุญาต

            คุณพ่อบรูโน  รอสซี่    เดินทางมาจากอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง มาอธิบายเกี่ยวกับ กาแฟบรูโน  ชา  โกโก้  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  เพื่อช่วยเด็กๆ  และชาวบ้าน ในเขตวัดให้ปฏิบัติตามสมณสาส์นเลาดาโต ซี

            ดร.สุนทร  ฝ่ายสังคม  กล่าวถึงกิจกรรม 5 ปีเลาดาโตซี ( 2015-2020)  และ แผน 7 ปี  ของวาติกัน

            จากนั้น นายพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล  ผู้อำนวยการศาสนูปถัมภ์  ได้อธิบายงานของกรมศาสนา  จนเวลา 16.30 น.พ่อได้นำสวดเพลงสดุดี  ที่ 91  และบทภาวนาของโป๊ปฟรังซิส วิงวอนแม่พระ ในช่วงการระบาดของโควิด 19  ขอบใจคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ที่ช่วยประสานงานการต้อนรับครั้งนี้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนสถานการณ์ COVID-19 และพิจาณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อหลังจากสถานการณ์ COVID-19 นำสวดเปิดการประชุมโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล และ ดำเนินการประชุมโดยคุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานกรรมการผู้สูงอายุฯ โอกาสนี้ขอ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละและมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มิสซังเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน2563 และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นครั้งที่ 3 มีชาวบ้าน 120 ครอบครัว ที่ทำงานและอาศัยที่ปางช้างทั้ง 4 แห่งที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

การช่วยเหลือครั้งที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น เจ้าหน้าที่ทุกแผนกรวมทั้งพระคุณเจ้า คุณพ่อและซิสเตอร์ช่วยกันขนของขึ้นรถที่จะนำไปให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูป แล้วออกเดินทางไปที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

ไปถึงประมาณ 9.30 น ได้ช่วยกันจัดเตรียมของและเช็ครายชื่อชาวบ้านที่จะมารับของกับผู้ประสานงานของแต่ละพื้นที่แล้ว คุณพ่อศราวุธ แฮทู ได้ขอครูคำสอน (เปาโล พะเอ๊าะ) นำสวดภาวนาด้วยภาษาของเขาเอง เพื่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีที่ช่วยเหลือพวกเรา จากนั้นคุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาสังฆราชมิสซังเชียงใหม่และคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมได้อวยพรชาวบ้าน พร้อมแจกน้ำเสกให้ครอบครัวละ 2 ขวด

หลังสวดภาวนาเสร็จ ก็จัดแถวชาวบ้าน มารับของด้วยตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่ปางช้างแม่ตะมานและปางช้างเมืองกึ๊ด ที่สามารถมารับของด้วยตนเอง ส่วนชาวบ้านที่ปางช้างป่าไม้แดงและบ้านปะลองไม่สามารถมารับของได้ด้วยตนเอง แต่ทางผู้ประสานงานที่ปางช้างแม่ตะมาน ซึ่งเป็นครูคำสอนและทีมงานได้รับแทนและจะดำเนินการจัดส่งไปให้ สาเหตุที่ชาวบ้านไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เนื่องจากไม่สามารถหารถมาส่งได้ และด้วยทางศูนย์ ฯได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบในระยะเวลากระชั้นชิดแค่วันเดียว

จากแบบสอบถาม ทราบว่าทุกครอบครัว เริ่มมีรายได้บ้างแล้ว แม้ว่าปางช้างยังไม่ได้เปิดกิจการได้ทุกแผนก เขาคาดว่าในเดือนสิงหาคม จะเป็นเดือนที่เริ่มมีการเก็บผลลำไย แม่บ้านที่ไม่มีงานทำที่ปางช้าง ก็จะต้องออกไปรับจ้างเก็บหรือคัดลำไย กับเจ้าของสวนที่อยู่ในบริเวณใกล้ปางช้างแม่แตง สำหรับค่าแรงงานนั้นวันละเท่าไรยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของงาน

แผนที่ได้วางไว้ว่า จะช่วยเขาปลูกผักเพื่อบริโภคเองนั้น คงยังทำไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่ๆจะปลูกพืชผัก ส่วนแผนการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและทำสบู่ใช้สำหรับอาบน้ำหรือซักผ้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนั้น ทางดอกไม้ป่าจะทำการฝึกอบรมต่อไปตามแผน ที่ได้กำหนดวันเวลากับกลุ่มแม่บ้านเรียบร้อยแล้วคือวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ปางช้างแม่ตะมานโดยมีแผนกสตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทีมวิทยากร

นำถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่ปางช้างแม่แตง แม่ตะมาน เมืองกึ๊ด ป่าไม้แดงและปางช้างโชคชัย จำนวน 120
ครอบครัว

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020 เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันกับคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชฯ เรื่องการอนุญาตให้ สังฆานุกรบวชเป็นพระสงฆ์นั้น มีมติให้

1. สังฆานุกร เปาโล พิชิต จําปาพยุง               สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล นาเกียน
2. สังฆานุกร มัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร   สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
3. สังฆานุกร คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู          สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
4. สังฆานุกร โทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์   สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ

มีความเหมาะสม ที่รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เราจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระสงฆ์ได้ พิธีบวชจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2020 สํานักพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

แผนกสตรี พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 )

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ทางแผนกสตรีได้ประชุมคณะทำงานสตรี เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและงานสตรี ( หลังโควิด-19 ) พร้อมทั้ง พิจารณาการดำเนินงานแผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องร่วมกัน

ซิสเตอร์คณะอูร์สุลินมาเยี่ยม

ซิสเตอร์คณะอูร์สุลินมาเยี่ยม

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00 น.

เนื่องจากในปีการศึกษาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในคณะอุร์สุลินฯ เป็นพิเศษที่โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย คุณแม่เจ้าคณะฯ ได้พา  ซิสเตอร์ มลิวัลย์ จำรัสธรางกุล, ซิสเตอร์ ประภัสสร ศรีวรกุล, ซิสเตอร์ สุวรรณา ชัยพรแก้ว, ซิสเตอร์ สมจิตร์ ครองบุญศรี และ ซิสเตอร์ ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์

พาผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนเรยีนา มาพบพระสังฆราช ที่มิสซังเชียงใหม่ มีสมาชิก 14 คน โรงเรียนเรยีนาเชลีฯ ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ได้ 89 ปี แล้ว และยังเปิดบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ค.ศ.2009 อีกด้วย พ่อขอขอบคุณที่มาร่วมงานการศึกษาคาทอลิก งานอภิบาล ธรรมทูต

ก่อนจาก ซิสเตอร์ได้ยกบทเทศน์ของคุณพ่อมงคล เจริญธรรม ไม่กี่วันมานี้มีเด็กคนหนึ่งถามว่า “รักอะไรเอ่ยไม่แพ้ … ไม่ชนะ” … ยอมไหมครับ

ขอพระอวยพร สมาชิกทุกคนครับ
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระสัญญา 12 ข้อ
ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 1. เราจะประทานพระคุณทุกๆ ประการที่จำเป็นตามสถานภาพแห่งชีวิตของเขา
 2. เราจะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา
 3. เราจะปลอบบรรเทาใจเขา ในความทุกข์ยากต่างๆ
 4. เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต  และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย
 5. เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา
 6. คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในพระหฤทัยของเรา
 7. วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น
 8. เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัยของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา
 9. วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรน
 10. เราจะประทานพระพรให้บาดหลวงสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้าง
 11. เราจะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแผ่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป
 12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน จะได้รับพระหรรษทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย

วจนพิธีกรรมเปิด “สัปดาห์เลาดาโต ซี” 16 พฤษภาคม 2020

วจนพิธีกรรมเปิด "สัปดาห์เลาดาโต ซี" 16 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพถ่าย วจนพิธีกรรมเปิดสัปดาห์เลาดาโตซี (16-24 พฤษภาคม 2020) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2020 เวลาประมาณ 09.50 น. โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับซิสเตอร์และบาดหลวง เจ้าหน้าที่ สัตบุรุษในศูนย์มิสซังฯ และโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ และเวลาประมาณบ่ายโมง ก็ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ต้นกล้วย ที่ดอยหล่อ เชียงใหม่

รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่

       โลก บ้านส่วนรวมของเรา ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน เปรียบเสมือนพี่สาวที่ร่วมชีวิต และมารดาที่สวยงาม ที่อ้าแขนโอบกอดเราไว้

เราหายใจรับเอาอากาศของโลก รับชีวิตความสดชื่นจากสายน้ำ และจากพื้นผิวของโลก เราต้องการให้โลกเป็นอย่างไร เพื่อมอบให้กับผู้ที่มาภายหลังเรา คือลูกหลานที่บัดนี้กำลังเติบโตขึ้น

การเนรมิตสร้างจิตสำนึกแห่งจักรวาล ความกลมกลืนของสิ่งสร้าง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และจุดหมายร่วมกัน

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้า ที่ทรงปลดปล่อย และทรงช่วยให้รอด เป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน ที่ทรงเนรมิตสร้างจักรวาล  และการกระทำเหล่านี้ของพระเป็นเจ้า เป็นการเชื่อมโยงอย่างสนิทและไม่อาจแยกกันได้

มนุษย์ไม่ใช่เป็นนายของจักรวาล ทุกการกระทำที่โหดร้ายที่มีต่อสิ่งสร้าง เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ พระบิดาเจ้าทรงเรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาล โดยเราทุกคนถูกเชื่อมโยงด้วยพันธะความรักของครอบครัวโลกด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์รักที่สัมผัสได้ ที่มีต่อโลก

โลกถูกทำลาย และถูกละเมิด มีเสียงร้องของแผ่นดิน และเสียงคร่ำครวญของคนจน สภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อทุกมุมโลก 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกสมณสาส์นเลาดาโต ซี เมื่อปีคริสตศักราช 2015 เพื่อรณรงค์ช่วยกันดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ที่กำลังวิกฤตสิ่งแวดล้อม

พระองค์ทรงขอร้องให้เราใส่ใจดูแลและร่วมกันแก้ไข มิสซังเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์นี้ และได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือกันกับชุมชนต่างๆ โดยจัดการศึกษาอบรมสร้างความสำนึกความเข้าใจ

สมณสาส์นเลาดาโต ซี ที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้น และการใส่ใจดูแลบ้านเรือนส่วนรวมของเรา แก่กลุ่มหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนตามศูนย์คาทอลิก  และจัดค่ายคำสอนฤดูร้อนตามเขตวัดต่างๆ จัดอบรมผู้นำคริสตชนครูคำสอนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนหมู่บ้านให้ตระหนักและช่วยกันรับผิดชอบดูแลดินน้ำป่า และสรรพสัตว์ต่างๆ ให้ยั่งยืนต่อไป

มีการจัดพิธีบวชป่า เสกป่า ตลอดจนการเสกพื้นที่ทำกินเป็นการคืนความศักดิ์สิทธิ์ให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ทำพิธีเลี้ยงป่าต้นน้ำ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำการรณรงค์การจัดการขยะตามชุมชนต่างๆ เช่น ที่บ้านหนองเต่า บ้านแม่ลิด และที่อื่นๆ ซึ่งขยะเหล่านี้เกิดจากรูปแบบการดำรงชีวิต “แบบกินทิ้งกินขว้าง”

ฝ่ายสังคมและศูนย์วิจัยฝึกอบรมวัฒนธรรมชุมชน ได้มีการวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้นำชุมชนสู่การปฏิบัติตามหมู่บ้านต่างๆ และรื้อฟื้นวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงบนฐานเกษตรครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารให้กับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธ์ุ รณรงค์ฟื้นฟูการรักษาเมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้กลับคืนมา ช่วยกันดูแลไฟป่าด้วยการทำแนวกันไฟที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน

ทุกปีชาวบ้านจะช่วยกันทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน การจัดเวรเฝ้าระวังไฟป่าและช่วยกันดับไฟเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ที่ชุมชนร่วมกันทำเป็นการปฏิบัติเลาดาโต ซี ในชีวิตของชุมชน การจัดสัมมนาเลาดาโต ซี ระดับมิสซังเพื่อให้หน่วยงานองค์กรและแผนกต่างๆ ของมิสซังเชียงใหม่ ได้นำไปศึกษาอบรมให้กับกลุ่มที่อยู่ภายใต้ในความรับผิดชอบต่อไป

ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกเขตวัดทุกหน่วยงานองค์กรและแผนกต่างๆได้ทำอยู่ซึ่งต้องขยายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ทางมิสซังเชียงใหม่ได้รวบรวมและจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติสู่เครือข่ายหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในและนอกชุมชน เพื่อความร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วิดีโอที่น่าสนใจ
"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" พร้อมคำถามไตร่ตรอง 4 ข้อ (พากย์ไทย 3.44 นาที) 22/5/2020
"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" พร้อมคำถามไตร่ตรอง 4 ข้อ (พากย์ไทย 3.44 นาที) 22/5/2020
ฟื้นฟูรักษาสิ่งสร้าง ลอดาโตซี
ฟื้นฟูรักษาสิ่งสร้าง ลอดาโตซี
การทวีขนมปังในยุคปัจจุบัน (ความรักท้าทาย ที่ส่งผ่าน) ContagiousLoveChallenge
การทวีขนมปังในยุคปัจจุบัน (ความรักท้าทาย ที่ส่งผ่าน) ContagiousLoveChallenge
กาแฟบรูโนและเลาดาโต ซี
กาแฟบรูโนและเลาดาโต ซี
เลาดาโต ซี (เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)
เลาดาโต ซี (เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่)
วีดีโอกองบุญข้าว
วีดีโอกองบุญข้าว
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปไทย (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปไทย (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปอังกฤษ (ปรับปรุงแก้ไข)
"บทภาวนาขอพระแม่เพื่อชาวอะมาซอน" เสียงไทย ซัปอังกฤษ (ปรับปรุงแก้ไข)
รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่
รณรงค์ 5 ปี Laudato Si มิสซังเชียงใหม่