ฉลองวันครูคำสอนไทย

ฉลองวันครูคำสอนไทย

16 ธันวาคม 2020 เชียงใหม่

บุญราศีฟิลิป  สีฟอง  ถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า  วันที่ 16 ธันวาคม 2563  อักเนสพิลา และเพื่อนมรณสักขี   วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940  จึงครบ  80 ปี  นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์นักบุญราศี เมื่อ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล)

            สามโรงเรียนคาทอลิกคือ โรงเรียนเรยีนา มงฟอร์ต  และพระหฤทัย  ร่วมฉลอง  “วันครูคำสอนไทยด้วยกัน  ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่  เวลา 17.00 น. พิธีมิสซา  มีนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม  โฟโกลาเร่ และผู้ร่วมงานในสำนักมิสซังเชียงใหม่  รวม 75 คน

            หลังมิสซา  ชมวีดีทัศน์  ปรีชาของมด  แล้วแบ่งปัน  ข้อคิด  และแนะนำ  ปีนักบุญโยเซฟ ที่สมเด็จพระสังตะปาปาฟรังซิส ประกาศ  วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โอกาส ครบ 150 ปี  ที่พระศาสนาจักรประกาศให้นักบุญโยเซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล

            มงซินญอร์  วิษณุ  ธัญญอนันต์  กำลังจัดพิมพ์ 2000 เล่ม จะเป็นประโยชน์แก่เรา  แม้พระศาสนไทยถือ  ค.ศ. 2021 ปีเยาวชน  พระจักรสากลประกาศ  “ ปีนักบุญโยเซฟ ”

            18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาแบ่งปันกัน  มีชาวบ้านนำ ผักสลัดแก้ว  มาให้  2 คนรถ  จึงปิดการฉลอง ด้วยการมอบผัก  กลับบ้าน

            มิสซังมอบ “ไบเบิ้ลไดอารี่” เป็นของขวัญแก่ครูคำสอน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

ปีเลาดาโตซี แก่บุคลากร

ปีเลาดาโต ซี แก่บุคลากร

23  ตุลาคม 2020  ที่โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง  ซิสเตอร์ พรรณี  ภู่เรือนหงส์   คณะพระหฤทัยฯ ได้จัด  สัมมนาแก่บุคลากรในความดูแลของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย  เขต 7 จำนวน 159 คน

บุคลากร  จากโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

โรงเรียนอรุโณทัย  ลำปาง                          9    คน

บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง                       27    คน

วัดนักบุญยอแซฟ  แพร่                           11   คน

บ้านพระหฤทัย  ล้านนา                           3     คน

บ้านสวรรคโลก                                       5     คน

บ้านพิษณุโลก                                        3     คน

โรงเรียน สวรรคโลก                                 6      คน

โรงเรียนพระหฤทัย  เชียงใหม่                     47   คน

โรงเรียนศิริมาตย์  เทวี                             28   คน

อธิการ และซิสเตอร์                                20  คน

9.45   น.                       คุณพ่ออันเดรส  เริ่มวจนพิธีธรรม
10.15 – 11.30 น.           พระสังฆราชวรีระ  อาภรณ์รัตน์  เลาดาโตซี  “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน”
13.00 – 14.15 น.           เราตอบสนองพระประสงค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างไรกลับไปจะทำกิจกรรมอะไร

ขอบคุณซิสเตอร์ที่จัดสัมมนา 1 วันตอบสนองนโยบายคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  ให้เรารักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเราเอง  และลูกหลาน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

ประชุมที่ศูนย์ซีซี

ประชุมที่ศูนย์ซีซี

20 กรกฎาคม 2020 เวลา 16.00 น.

วันนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ มาประชุมกันที่ศูนย์ฯสามพราน  เพื่อติดตามงาน  พัฒนา  และวางแผน  การอบรมครูคำสอนครั้งนี้พิเศษ  คือต้อนรับ   ซิสเตอร์มารีอา เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ  คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี   ผู้อำนวยการคนใหม่  ต่อจาก  ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์  (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน) และคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  อาจารย์  และหัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม

            หลังจากดำเนินการประชุม  ตามวาระต่างๆ  เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ในช่วงเดือนมีนาคม  ถึงมิถุนายน  ที่ผ่านมา  ทำให้เราไม่สามารถจัดอบรมครูคำสอน  ภาคฤดูร้อน  จึงตั้งใจจะจัดในปีหน้า

            คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้เสนอข้อคิดเห็น  3 ประการ  คือ

  1. เรียนจบแล้ว นักศึกษาสอนคำสอนได้ไหม
  2. การสอนต้องสร้างชุมชน และประกาศข่าวดีมิใช่ได้องค์ความรู้ เท่านั้น
  3. คุณพ่อกำลังทำสำรวจ “ทำไมผู้ใหญ่กลับใจ” ด้วยการสัมภาษณ์  หวังว่าจะมีประโยชน์ในการสอนคำสอน

    *  เราน่าจะจัดเสวนาเรื่อง  “ทิศทางการอบรมครูคำสอนไทย  ค.ศ. 2020”  มิใช่เน้นโรงเรียนเท่านั้น ควรเน้นครูคำสอนนอกระบบโรงเรียนด้วย  เชิญ “ อาจารย์   มาแมร์…” รวมพลังศิษย์เก่า  จากแสงธรรม  จาก NCC จากโรม ฯลฯ มาแสดงความคิดเห็น  หาแนวทางในยุค New Normal

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

สัมมนาครูคำสอนเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี

วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญษท้องถิ่นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมได้จัดการสัมมนาครูคำสอนเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี โดยมีเนื้อหา ๑. รูปแบบการสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน ๒. คริสตชนกับการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย ๓. การอภิบาลคริสตชนในบริบทปัญหายาเสพติด และ ๔. การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ มีครูคำสอน คุณพ่อ และซิสเตอร์เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๕๑ คน

ครูคาทอลิกโรงเรียน เซนต์ดอมินิก

คุณ พ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม จิตตาธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก พาคณะครูคาทอลิก 24 คน มาฟื้นฟูจิตใจที่เชียงใหม่ เช้าวันพุธที่ 18 ตุลาคม ได้พบกับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เวลา 9.30-10.30 น. ชมวีดีทัศน์ 350 ปี มิสซังสยาม และ พระศาสนจักรในมองโกเลีย ครูบางคนไปเยี่ยมชมอาสนวิหาร และ 11.30 น. จึงมุ่งหน้าไปศูนย์แม่ปอน

1

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017  ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา 7 คน รุ่นที่ 21 (เรียน 2 ปี) โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีนักบวกชาย หญิง ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า และ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม  มาร่วมให้กำลังใจกับผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนี้มี นักศึกษา 5 คน ของสังฆมณฑลเชียงใหม่  อีก 2 คน จากสังฆมณฑลนครสวรรค์

ฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระแห่งฟาติมา

แม่พระ (พระมารดามารีย์ของพระเยซูเจ้า) ได้ประจักษ์มาหาเด็ก  3  คน  คือ  ฟรังซิสโก  (9 ขวบ)
ยาชินทา (7 ขวบ )  และลูซีอา (10  ขวบ) เด็กเลี้ยงแกะ  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  ค.ศ. 1917/ พ.ศ. 2460 ที่ตำบลฟาติมา  ประเทศโปรตุเกส  แม่พระประจักษ์  6  ครั้ง  ในช่วงท้ายๆ  ของสงครามโลก  ครั้งที่  1  ในยุโรป  ซึ่งตอนนั้นมีประชากร  มากกว่า  37  ล้านคน  ส่วนในประเทศโปรตุเกสก็มีความวุ่นวายทางการเมือง

แม่พระได้ประจักษ์  6 ครั้งกับเด็กทั้งสาม  ทุกวันที่  13  ของเดือน พฤษภาคม  ถึง ตุลาคม  (ยกเว้น  19 สิงหาคม) และครั้งที่  7  ในปี  ค.ศ. 1920  (แก่ลูซีอาคนเดียว)

ในสถานการณ์ของโลก  เลนิน  แห่งมอสโค  ประเทศรัสเซีย  กำลังเตรียมปฏิวัติให้รัสเซียเป็นสังคมนิยม  ในเดือน  พฤศจิกายน  1917

ในบริบทนี้ที่พระเป็นเจ้าให้แม่พระประจักษ์มาช่วยรักษาป้องกันลูกๆ จาก  ความชั่วร้ายในสังคม

สารของฟาติมา  มิใช่เรื่องอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ  แต่เป็นเนื้อหาสาระที่แม่พระได้บอกเด็กทั้งสามคม  ทำให้ทั้งสามคนดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ขึ้น   จนฟรังซิสโกและยาชินทา  ได้รับการประกาศเป็นบุญราศี   (โดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000) และขอให้เรากลับใจ คือ

  1. มีความเชื่อในพระเจ้า และศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์  พระมารดาพระเจ้า
  2. ให้แต่ละคนอธิษฐานภาวนา สวดสายประคำ  และทำกิจการดี  ชดเชยใช้โทษบาป

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ถวายสมณสมัยของพระองค์แด่แม่พระฟาติมา  ในวันฉลองที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  “ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งการตัดสินแยกแยะ  เพื่อรู้หนทางแห่งการฟื้นฟูพระศาสนจักร  ประทานความกล้าหาญปฏิบัติตามวิถีทางที่พระจิตเจ้าทรงแนะนำ  โปรดคุ้มครองสมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงเวลายากลำบากแห่งความทุกข์  เพื่อพระองค์ผ่านการทำลองต่างๆ ด้วยความรัก  ในการฟื้นฟูพระศาสนจักร”  และพระองค์ได้มีความตั้งใจจะเสด็จไปฟาติมา  ใน ค.ศ. 2017  ตามที่บิชอปอันโตนีโอ  แห่งเลอีรา ฟาติมาได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน  ค.ศ. 2015 (www.ewtn.com)

ประเทศอินเดีย  วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  ที่สักการะสถานแม่พระฟาติมา  เมืองมุมไบ  มีสัตบุรุษหลายชาติพันธุ์  ได้จัดมิสซา  นมัสการศีลมหาสนิท  นพวาร  และสวดสายประคำ  วอนขอเอกภาพและสันติภาพ

“เนื่องจากมีการแบ่งชั้นวรรณะ  ที่วัดนี้มีชนพื้นเมือง 45 ครอบครัว  จัดโครงการพัฒนาสังคม  การศึกษา  เสริมความสามารถชาวบ้าน  โดยร่วมมือกับนักบวชคณะต่างๆ ในพื้นที่นั้น

ในพิธีกรรม  มีการแปลเอกสารของแม่พระเป็นภาษาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเชื่อ” (www.catholicnewsagency.com)

ในประเทศไทยมีวัดแม่พระฟาติมา  ทุกสังฆมณฑล  โอกาสพิเศษเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ปีนี้เราน่าจะรณรงค์ทำอะไรร่วมกันไหมครับ

วันครูคำสอนไทย

ศูนย์มิสซัง เชียงใหม่ มีการจัดงานวันครูคำสอนไทย โดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตนฺ์ เป็นประธานในพิธี มีบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอนโรงเรียนคาทอลิก และสัตบุรุษ เข้ามาร่วมด้วยอย่างมากมาย

อบรมสัมมนาประจำปีครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่

อบรมสัมมนาประจำปีครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
เรื่อง “พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีในความรัก”
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ศูนย์แพร่ธรรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการครูคำสอนได้จัดการอบรมสัมมนาครูคำสอนประจำปี โดยมีหัวข้อคือ “พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีในความรัก” ประกอบด้วยเนื้อหาและวิทยากร คือ ๑. พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีในความรัก โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ๒. กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยครอบครัวและศีลสมรส โดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาธิการศูนย์สังฆมณฑล ๓. การอภิบาลคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน – ภาคชนบท โดยคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งเมืองลูร์ด ลำปาง ๔. การอภิบาลคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน – ภาคเมือง โดยคุณพ่อวินัย บุญลือ อธิการบ้านสวนเจ็ดริน คณะเยสุอิต ๕. สมัชชา ๓๕๐ ปีพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทยและชีวิตคริสตชนในประเทศโปแลนด์ โดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปมุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่ และ ๖. แบ่งปันประสบการณ์การทำงานแพร่ธรรมในแต่ละเขตวัด โดยตัวแทนครูคำสอนในเขตวัด มีครูคำสอน ซิสเตอร์ และคุณพ่อเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๑๓๔ คน

0

ครูคำสอนไทยร่วมฉลองยูบีลีสำหรับครูคำสอนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

คณะ กรรมการคริสตศาสนธรรมแผนกคริสตศาสนธรรมนำโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี นำคุณครูคำสอนไทย บาดหลวงและนักบวช รวม 49 คน ร่วมฉลองยูบีลีสำหรับครูคำสอนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2016
กำหนดการฉลองยูบีลีสำหรับครูคำสอนคือวันที่ 23-25 กันยายน 2016 ซึ่งจะปิดการฉลองด้วยมิสซา โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่จตุรัสนักบุญเปโตร ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
จากนั้น ครูคำสอนจะไปแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ San Giovanni Rotondo (น.ปีโอ) ,เมืองปอมเปอี, บ้านเกิด น.มารีอากอเร็ตตี เป็นต้น
อนึ่ง มีครูคำสอนและตัวแทนนักบวชจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ไปร่วมงานนี้จำนวน 10 คน ขอคำภาวนาและเชิญทุกท่านร่วมใจในโอกาสฉลองนี้ด้วย