ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

แผนกพระคัมภีร์ โดยการนำของคุณพ่อโบ้ สิริชัย บุหงาสวรรค์ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ในประเด็นเกี่ยวกับสมณสาส์นลอดาโตซี ซึ่งมีการตัดสินแล้วผลปรากฏดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ศูนย์คาทอลิกวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
 • รางวัลที่ 2 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ
 • รางวัลที่ 3 มูลนิธินาโกลี จอมทอง

ส่วนงานอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นรางวัลชมเชย สำหรับรางวัลจะติดต่อมอบให้ภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(Cauhpoqai Pgama-e)

แผนกพระคัมภีร์ร่วมกับเขต 4 จัดไปเบิ้ลเกมส์

รายงานข่าวจากเขต 4 แม่ฮ่องสอนว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 หน่วยงานแผนกพระคัมภีร์ร่วมกับเขต 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมไบเบิ้ลเกมส์ ขึ้นที่วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้มีบรรดาเด็กนักเรียนตามศูนย์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามและกิจกรรรมพระคัมภีร์กว่า 300 คน โดยภาคเช้าคุณพ่อเจริญ นันทการ หัวหน้าเขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ส่วนพิธีปิดได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมฉลองฟรังนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอนต่อไป

แผนกพระคัมภีร์จัดกิจกรรม Bible games ประจำปี 2018

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ และทีมงานคณะกรรมการพระคัมภีร์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายงานแพร่ธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรรมแข่งขันพระคัมภีร์ขึ้นที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานถวายมิสซาเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับบรรดาบาดหลวงเขตวัดต่างๆ ที่ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับหนังสือพระคัมภีร์ที่ให้เด็กและเยาวชนศึกษาในปีนี้ เป็นจดหมายของนักบุญเปาโล (คร.1-2) มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โอกาสนี้ต้องขอบคุณซิสเตอร์คณะซาเลเซียนที่ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

1

แข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2015 เขตภาคกลาง

โอ กาสที่พ่อได้พบกับ ศจ.ดร.เสรี  หล่อกัณภัย  เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)  เพื่อตกลงพิมพ์หนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่  ดร.เสรี ได้กล่าวชมคาทอลิกที่ได้ร่วมการแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2015  เขตภาคกลาง  วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) กรุงเทพฯ  โดยเน้น ซามูแอล ฉบับที่ 2    ในการแข่งขันระดับมัธยมปลาย ทีมจากวัดอัครเทวดามีคาแอล  สะพานใหม่  ได้รางวัลชนะเลิศ  ยังมีโรงเรียนมารีวิทยา  กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  ระดับมัธยมต้น  ได้รางวัลชนะเลิศ  และระดับประถม  ได้รางวัลรองชนะเลิศ
พ่อจึงขอสัมภาษณ์คุณพ่อองอาจ  แคเซอ  คณะ OMI วัดอัครเทวดาราฟาแอล

 1. คุณพ่ออะไรรับผิดชอบ และเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันเรียนที่ไหน
  คุณพ่อโดเมนิโก  โรดีกีเอโร (OMI) เจ้าอาวาส เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้  สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลนี้  ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนเปโตร  สามพราน  นครปฐม
 1. มีเยาวชนกี่ทีม
  ทางวัดได้ส่งเข้าแข่งขัน 3 ทีม มีประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย (ส่วนทีมคาทอลิกมีกี่ทีมพวกเราไม่แน่ใจ)
 1. ใครเป็นผู้ริเริ่มครับ
  ทุกๆ ปีทางวัดจะส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  ตามคำเชิญของทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งคุณพ่อทศพร  นารินรักษ์  อดีตเจ้าวัดสะพานใหม่  เป็นผู้ริเริ่มส่งเยาวชนวัดสะพานใหม่เข้าแข่งขัน  โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้เยาวชนสนใจในเรื่องพระคัมภีร์  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำความเชื่อที่ได้รับในพระคัมภีร์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 1. ทำอย่างไรจึงชนะเลิศ
  ทุกๆ ปีทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยจะจัดหัวข้อในการแข่งขันที่แตกต่างกัน ปีนี้เป็นหนังสือซามูแอล ฉบับที่สอง แต่เนื่องจากเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันนี้ ทุกปีจะมีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควร จึงทำให้เตรียมตัวมาดีพอสมควร คือเมื่อมีหนังสือมาถึงทุกคนก็จะอ่าน เตรียมตัวกันแล้ว ดังนั้นทุกคนจะจำได้แม่นครับ

พ่อดีใจที่บาดหลวง  นักบวช  และครูคำสอน  ร่วมมือกันสนับสนุนเด็กและเยาวชนของเรา  ให้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น  แม้วัดอัครเทวดามีคาแอล  สะพานใหม่  ไม่มีโรงเรียนคาทอลิก  ยังเห็นความสำคัญ

โดย บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ ลงนามสัญญาจัดพิมพ์พระคัมภีร์…….

พระ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดลงนามสัญญาบริการในการจัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยความร่วมมือจาก ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2015 ณ สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น 5 เวลา 10.00 น.

ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวกับสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ซีบีเอฟ) โดยหนึ่งในนี้มี “บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์” แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ รวมอยู่ด้วย โดยพระสันตะปาปาทรงย้ำคำเดิม อยากเห็นพระศาสนจักรเจ็บป่วยจากการออกไปตามท้องถนน มากกว่าเจ็บป่วยจากการเก็บตัวเงียบแล้วไม่ทำอะไรเลย Photo: L’Osservatore Romano ช่วงสายวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ซีบีเอฟ) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หนึ่งในผู้เข้าเฝ้าในวันนี้ก็คือ “บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์” แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกคือหน่วยงานระดับโลก ซึ่งสมาชิกมาจากสภาบิชอปคาทอลิกจากประเทศต่างๆ…

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประชุมนานาชาติด้านพระคัมภีร์ ……

ระบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมนานาชาติด้านพระคัมภีร์ สมัชชาสามัญครั้งที่ 8 ที่ NEMI กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2015 ฉลอง 50 ปีของเอกสาร Dei Verbum
มีผู้ร่วมประชุม 133 คน จากอาฟริกา 18 คน อเมริกา 33 คน เอเชีย-โอเชียเนีย 41 คน ยุโรป 24 คน ตะวันออกกลาง 4 คน อื่นๆ 13 คน โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ถวายพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015 (ภาพจาก Vatican Radio)

ประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF)

tagle-2

วั นพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015 โป๊ปฟรังซิสได้ยืนยันการเลือกตั้งพระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก

ท่านเกิดที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1957 มารดาเป็นชาวจีน ท่านเรียนปรัชญาที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ มะนิลา และสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอาเทเนอุม มะนิลา ได้รับศีลบวชเป็นบาดหลวงของอัครสังฆมณฑลมะนิลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 ทำงานอภิบาลตามวัดและบ้านเณรหลายแห่ง เคยเป็นอธิการบ้านเณร ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกา (ค.ศ. 1987-1991) สำเร็จปริญญาเอก ด้านเทววิทยา

–          ค.ศ. 1997 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ
–          22 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่ง Imus
–          13 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาร์ชบิชอปแห่งมะนิลา
–          พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นนักเทววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม
–          24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 (อายุ 55 ปี) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล
–          เป็นสมาชิกของคณะกรรมการครอบครัว อภิบาลผู้อพยพและผู้เดินทาง
–          ท่านได้ร่วมสมัชชาบิชอปหลายครั้ง ค.ศ. 1998, 2005 และ 2012
–          ท่านจัดรายการโทรทัศน์ The Word Exposed (พระวาจาที่เผยออก) ในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 มี facebook ท่านเป็นนักร้อง และนักแต่งเพลง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ CBF ที่โรม เมื่อ 24-25 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ท่านได้รับเลือกให้เป็นประธาน และที่สุดโป๊ปฟรังซิสได้รับรอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015

พระคาร์ดินัลตาเกลจะปฏิบัติภารกิจใหม่ในการประชุมสมัชชา ครั้งที่ 9 ระหว่าง 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ที่เนมี NEMI (อิตาลี) ท่านรับหน้าที่ต่อจากอาร์ชบิชอปวินเชนโซ ปาเลีย (Vincenzo Paglia) ซึ่งได้เป็นประธาน CBF ตั้งแต่ กันยายน ค.ศ. 2002

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
12 มีนาคม 2015

พิธีเสกและเปิดศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC

พิ ธีเสกและเปิดศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอนNCC ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาบิชอป โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานคณะกรรมการฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการคณะกรรมการฯ ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมใจกันเปิด “ศูนย์หนังสือ และสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC” ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน ในโอกาสที่จะฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ครบ 50 ปี (ค.ศ. 1965-2015)
และในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันฉลองบุญราศีฟิลิป สีฟองอ่อนพิทักษ์ องค์อุปถัมภ์ครูคำสอนไทย ฉลองวันครูคำสอนไทย และฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ประจำปีด้วย คณะกรรมการฯ จึงจัดให้มีการเสกและเปิด “ศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC ” โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ร่วมกับบาดหลวง นักบวช สามเณร ครูคำสอน นักศึกษา คริสตชนที่มาร่วมพิธีฯ ประมาณ 200 คน ในวันดังกล่าวด้วย
อนึ่ง “ศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอนNCC” นี้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ ( National Catechetical Center ; NCC) แห่งนี้ เป็นศูนย์รวมหนังสือและสื่ออุปกรณ์การสอนคำสอน ศาสนภัณฑ์ ฯลฯ จากสำนักงานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาบิชอปฯ ศูนย์คริสตศาสนธรรมจาก 10 สังฆมณฑล และสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์ซาเลเซียน สำนักพิมพ์อัลเลลูยาวิทยาลัยแสงธรรม คณะนักบวช เช่น คณะเซนต์ปอล เดอชาร์ตร (สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่) คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ฯลฯ
2. เพื่อให้ศูนย์ฯ นี้เป็นที่บริการสำหรับบาดหลวง นักบวช ครูคำสอน สามเณร ผู้ฝึกหัด
นักศึกษา คริสตชน และผู้สนใจ ด้านหนังสือคำสอน หนังสือบำรุงศรัทธา สื่อและอุปกรณ์การสอนคำสอน ศาสนภัณฑ์ ฯลฯ สำหรับทุกท่าน และสะดวกในการมาใช้บริการ
ศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน NCC แห่งนี้ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทาง การตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันฉลองบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และวันครูคำสอนไทย เป็นต้นไป เปิดทุกวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 -17.00 น. และพร้อมบริการจัดส่งให้กับทุกท่านและทุกที่
จึงประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญทุกท่านเข้ามาใช้บริการด้านหนังสือและ สื่ออุปกรณ์คำสอน หนังสือบำรุงศรัทธา ศาสนภัณฑ์ ฯลฯ และยินดีให้บริการเสมอ ขอขอบคุณ

ไบเบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 4 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน

ไบ เบิลเกมส์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เขต 4
ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2557 แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 4
ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน มีเด็กที่มาร่วมงานทั้งหมด 299 คน รวมคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และบุคลากร ทั้งหมด ประมาณ 350 คน
เริ่มโดยพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม เป็นประธาน ก่อนเริ่มกิจกรรมมีการแห่พระวาจา โดยใช้บิบลีโอดรามาประกอบท่าทาง ต่อด้วยกิจกรรมต่างๆซึ่งทำให้เยาวชนสนุกสนานกันอย่างมาก อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อ
ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และบุคลากร ที่มาร่วม เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์เขต 4 นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่มาร่วม มีดังนี้คือ
1.โรงเรียนสันติวิทยา  2. วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
3.ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย  4.วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน
5.ศูนย์คาทอลิก เชียงของ  6.ศูนย์คาทอลิก เวียงแก่น
7.วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน  8.ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย
9.ศูนย์เยาวสตรี ศรีชุมพาบาล  10.มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก
11. ซิสเตอร์ คามิเลียน แม่สรวย  12.คามิเลียน
13.วัดแม่พระฟาติมา เชียงแสน  14.วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร

ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
ซิสเตอร์ คามิเลียน แม่สรวย

ผลการแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษา มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คามิเลียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก