การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

เอกสาร FABC เล่มที่ 162 (6 มกราคม 2021 หน้า 2-3) มีรายงานการสัมมนา  เรื่อง การสอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในบ้านเณร  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2018  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน ประเทศไทย  ผู้เข้าอบรม 40 คนจาก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย

            ในถ้อยแถลงมีกล่าวว่า  พระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน  จึงควรมีการอบรมสามเณรให้มีการพัฒนาทัศนคติ  วิถีปฏิบัติ  และมุ่งมั่นในเรื่องนี้

            ผู้ร่วมสัมมนาอุทิศตนแนะนำวิชา  เทววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม  คำสอนคาทอลิก  และการปฏิบัติ  ที่เข้ากับสภาพท้องถิ่น  ในสามเณราลัย

            ส่งเสริมให้มีการกลับใจด้านนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง  แก่ผู้อบรมสามเณร และทีมงานบ้านเณร  ให้ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างของพระเจ้า  อาศัยพิธีกรรม  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และมีช่วงเวลาเงียบอยู่กับธรรมชาติด้วย

            เพื่อเข้าใจเสียงร้องคร่ำครวญของโลกให้ดีขึ้น  จำเป็นต้องฟังเสียงร้องคร่ำครวญของคนจน  สตรี  ชนพื้นเมือง  และกลุ่มเปราะบาง  ที่ต้องทนทุกข์มากที่สุดจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ  ควรให้สามเณรไปสัมผัสชีวิตจริงของคนจน  และเรียนรู้จากพวกเขา  อยู่กับพวกเขาไม่ว่าระยะสั้น  หรือระยะยาว  อาจมีการเสวนากับบุคคลต่างความเชื่อ  เรียนรู้ประเพณีความเชื่อของเขา  ในเรื่องเอาใจใส่บ้านที่เราอาศัยร่วมกันนี้

            วิกฤติสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา  ช่วงเวลานี้  เราจึงพิจารณาถึงโครงสร้างการอบรมในบ้านเณร  อาจจะมีวิธีการอบรมใหม่ๆ  ขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจ  และโปร่งใส   ฟังเสียงร้องคร่ำครวญของโลก  และที่พระเจ้ากำลังขอให้เรากระทำ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน  (11 มกราคม 2021)

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

แผนกพระคัมภีร์ โดยการนำของคุณพ่อโบ้ สิริชัย บุหงาสวรรค์ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ในประเด็นเกี่ยวกับสมณสาส์นลอดาโตซี ซึ่งมีการตัดสินแล้วผลปรากฏดังต่อไปนี้

  • รางวัลที่ 1 ศูนย์คาทอลิกวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
  • รางวัลที่ 2 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ
  • รางวัลที่ 3 มูลนิธินาโกลี จอมทอง

ส่วนงานอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นรางวัลชมเชย สำหรับรางวัลจะติดต่อมอบให้ภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(Cauhpoqai Pgama-e)

ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2020

เช้าวันเสาร์ร่วมงานสุวรรณสมโภช ของซิสเตอร์อูร์สุลิน 4 ท่าน ที่โรงเรียนเรยีนา เชียงใหม่ พ่อเดินทางไปวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง
18.30 น. ร่วมสวดสายประคำ กับบรรดาผู้อาวุโส ก่อนมิสซาหนึ่งทุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สมโภชพระคริสตกษัตริย์
8.45 – 9.45 น. พ่อพบปะกับบรรดาผู้อาวุธโส ฉายวีดีทัศน์ “สมณดำรัส 8 ประการของโป๊ปฟรังซิสเสด็จประเทศไทย” โอกาสครบ 1 ปี เอาถุงยา 60 ชุด (ได้รับจากคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ) แจกแก่บรรดาผู้ป่วย ปวดฟัน และสนทนาเรื่อง ชีวิตเป็นพระพร
11.00 น. มิสซา หลังเทศน์ มีโปรดศีลเจิมแก่ผู้ป่วย และผู้อาวุโส ประมาณ 100 คน
หลังอาหารเที่ยง พ่อธงชัย เจ้าอาวาสพาผมไปโปรดศีลเจิม และเยี่ยมผู้ป่วย 1 คน ใกล้ๆวัด ทำให้มีโอกาสสนทนากับสมาชิกครอบครัวนี้ทั้งหมด
พ่อนึกถึงสิ่งที่โป๊ปฟรังซิสเคยตรัสว่าปัจจุบันผู้อาวุโสเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อ สอนคำสอน แก่หลานๆมากกว่าพ่อแม่ “ครอบครัวดี ศรัทธา ลูกหลานก็ดี ศรัทธา ชาวประชาสุขสันติ์”
ขอบใจคุณประภา ครูถาวร และทุกคนที่ช่วยจัดงานนี้ครับ ขอพระอวยพรเสมอ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่าง 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ทั้งจากบทเทศน์  และพระกระแสสมณดำรัส  พระองค์ตรัสย้ำเตือนใจหลายครั้งเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม  และสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ได้ออกคู่มือการสอนคำสอนฉบับใหม่ ( มิถุนายน 2020) เป็นพิเศษข้อ 42-47    มงซินญอร์  วิษณุ ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงได้ประสานงานจัดประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ณ  ตึกของสภาฯ  ซอยนนทรี 14 กรุงเทพ มีผู้ร่วมประชุม 15 คน

            พระคุณเจ้า ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์  และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ได้บรรยายสาระสำคัญของการประกาศข่าวดี  และการอยู่ในวัฒนธรรม (Inculturation)  ตามคำสอนของพระศาสนจักร  จากเอกสาร 8 ฉบับ  ตั้งแต่ งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร (1965) พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (1965) การประกาศพระวรสารในโลกสมัยใหม่ (1975) พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ (1990) พระศาสนจักรในเอเชีย (1999)  2000 ปีของการประกาศพระวรสาร  โดยคุณพ่อโรแบรต์  โกสเต (MEP) ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (2013) และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ค.ศ. 2015 (2017) และมงซินญอร์  ได้แปลคู่มือการสอนคำสอนเล่มใหม่ (2020) ข้อ 42-47 เป็นข้อมูลเพิ่ม

เราประทับใจมาก  เป็นพิเศษ  คำแนะนำ จากสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อถึงพระสังฆราชในเขตมิสซัง (ค.ศ. 1659) และคำแนะนำของพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (ค.ศ. 1681)

            คุณพ่อ นิพจน์  เทียนวิหาร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และฝึกอบรมศาสนา  และวัฒนธรรม เชียงใหม่  จากประสบการณ์ชีวิตสงฆ์มากกว่า 40 ปี  การทำงานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย  ด้าน ชาติพันธุ์ศึกษา  เทววิทยาเรื่องข้าว  กองบุญข้าว  ข้อคิด  ข้าว 9 เม็ด  เอาข้าวมาล้อมสตางค์

            คุณพ่อประยูร  พงษ์พิศ  แผนกศาสนสัมพันธ์  คริสตจักรสัมพันธ์  แผนกวัฒนธรรมอีสาน  และแผนกมรดกวัฒนธรรม  ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ได้แบ่งปัน  3 ประเด็น คือ

  1. การฝึกจิต โต้กระแสโลกาภิวัตน์ ละกิเลส
  2. การฟังเขา เพราะมีสมบัติมั่งคั่งมากมายในศาสนาอื่น  เราอย่าโอ้อวด
  3. การอยู่ร่วม อยู่ในวัฒนธรรม อยู่กับชาวบ้าน  แบบคุณพ่อฟิล  ธรรมทูตฟิลิปปินส์

            คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร  ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ได้เสนอให้พิจารณาทำ  แนวทางปฏิบัติแก่สัตบุรุษในวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์  ได้เคยจัดพิมพ์ไว้

            คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  อาจารย์พิธีกรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  ได้กล่าวถึงหนังสือพิธีกรรม เล่ม 4 ของคุณพ่อสำราญ  วงศ์เสงี่ยม  วิทยาลัยแสงธรรมจัดพิมพ์ (ตุลาคม พ.ศ. 2523/ค.ศ.1980)  เรื่อง  การนำวัฒนธรรมไทยมาดัดแปลงในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก

            ขอขอบคุณแมร์มีเรียม กิจเจริญ คณะเซนต์ปอลฯที่ผลักดันให้มีการประชุมเรื่องสำคัญนี้  ขอบคุณพระคุณเจ้า  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ได้บรรยาย 100 นาที  ปลุกจิตสำนึกของเรา และยินดีเป็นวิทยากรแก่ครูคำสอน  และผู้สนใจการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น

Kingkeaw Chantip

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 15 พย. วันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 ตัวแทนจากฝ่ายสังคม ฝ่ายแพร่ธรรมและสำนักมิสซัง ครูคำสอนและซิสเตอร์ ได้ออกเดินทางจากวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียงมุ่งหน้าไปยังแม่สะแลบ สาละวิน ด้วยระยะทาง 65 กม ไปถึงหมู่บ้าน ท่าตาฝั่งที่ตั้งอยู่รืมแม่ย้ำสาวลวิน เพื่อแจกหน้ากากอนามัย 2,000 กว่าชิ้นพร้อมทั้งแอลกอฮอล เยลและข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคนยากจนโลก World Day of the Poor (Our world day of the poor celebration today).

หลังจากเล่นเกม ยังให้อาหารฝ่ายจิต ผ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วฉลองด้วยกันด้วยอาหารที่อร่อย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกตามบ้านมีทั้ง ข้าว น้ำมัน น้ำปลา นม ขนม หมูหยอง และไข่ ให้กับ 30 ครอบครัว

และคณะโฟโกลาเร่ เชียงใหม่ ก็ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน วันที่โป๊ปฟรังซิสทรงขอให้เราสนใจช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นรูปธรรม

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาฯ อบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาฯ อบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาร่วมกับเขตวัดอมก๋อยจัดการอบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย เรื่อง “การดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า” เพื่อเป็นการเติมเต็มพระสมณสาส์น Laudato Si’ (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า) และ “สื่อสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการรู้เท่าทันสื่อที่มีความเจริญอย่างรวดเเร็ว และมีอิทธิพลต่อคนทั้งด้านบวกและลบ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคมและวันอาทิตย์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โบสถ์แม่พระบังเกิด อมก๋อย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓๗ คน

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020
คุณพ่อ บราเดอร์และสล่าไปร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
กินข้าวใหม่ของชนเผ่าบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ปีเลาดาโตซี แก่บุคลากร

ปีเลาดาโต ซี แก่บุคลากร

23  ตุลาคม 2020  ที่โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง  ซิสเตอร์ พรรณี  ภู่เรือนหงส์   คณะพระหฤทัยฯ ได้จัด  สัมมนาแก่บุคลากรในความดูแลของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย  เขต 7 จำนวน 159 คน

บุคลากร  จากโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

โรงเรียนอรุโณทัย  ลำปาง                          9    คน

บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง                       27    คน

วัดนักบุญยอแซฟ  แพร่                           11   คน

บ้านพระหฤทัย  ล้านนา                           3     คน

บ้านสวรรคโลก                                       5     คน

บ้านพิษณุโลก                                        3     คน

โรงเรียน สวรรคโลก                                 6      คน

โรงเรียนพระหฤทัย  เชียงใหม่                     47   คน

โรงเรียนศิริมาตย์  เทวี                             28   คน

อธิการ และซิสเตอร์                                20  คน

9.45   น.                       คุณพ่ออันเดรส  เริ่มวจนพิธีธรรม
10.15 – 11.30 น.           พระสังฆราชวรีระ  อาภรณ์รัตน์  เลาดาโตซี  “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน”
13.00 – 14.15 น.           เราตอบสนองพระประสงค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างไรกลับไปจะทำกิจกรรมอะไร

ขอบคุณซิสเตอร์ที่จัดสัมมนา 1 วันตอบสนองนโยบายคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  ให้เรารักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเราเอง  และลูกหลาน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

โครงการอาหารโลก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

โครงการอาหารโลก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นับเป็นเกียรติ ที่องค์การสหประชาชาติ  ค.ศ.2020  โครงการอาหารโลก World Food Day (16 ตุลาคม) ได้รับรางวัลโนเบล  ปี 2020 สาขาสันติภาพ   ที่มีสมาชิก พยายามช่วยเหลือ เกือบ 100 ล้าน คน  ที่หิวโหย

แต่ข้อเท็จจริง  มีประมาณ 690 ล้านคนที่เข้านอน  แต่ท้องยังหิวทุกคืน  ในวิกฤตปัจจุบัน สาเหตุจาก  ข้อขัดแย้ง  อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  และยิ่งมีโรคระบาดไวรัสโควิด 19 จึงทวีความหิวยิ่งขึ้น

รางวัลนี้  เป็นเครื่องเตือนใจว่า ความมั่นคงทางอาหาร  โดยที่เราร่วมมือกัน เมื่อเราต่อสู้ความหิว  เราก็ต่อสู้เพื่อสันติภาพด้วย

เมื่อคุณใจกว้าง  ก็ยิ่งช่วยโลกให้มีสันติภาพยิ่งขึ้น  ทุกกคนจะมีอาหารพอเพียงรับประทาน

ด้วยความขอบคุณจริง  และปรารถนาดี
Halcyon Garrette
UN  World Food Programme,โรม

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   แปลสรุป (12 ตุลาคม 2020)
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release