ประชุมกรรมการคำสอนระดับชาติ 21-22 กรกฎาคม 2020 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

ประชุมกรรมการคำสอนระดับชาติ 21-22 กรกฎาคม 2020 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน จาก 10 สังฆมณฑล (ขาด 8 คน)  คุณพ่อออกัสตินเปรมปรี  วาปีโส  จากโคราช  เป็นผู้อำนวยการ (ปีที่ 15 แล้ว)

                จากการรายงานของสังฆมณฑลต่างๆ  จากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ(NCC)  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  (วิทยาลัยแสงธรรม)  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  มีนาคม – มิถุนายน  ทำให้ไม่สามารถจัดคำสอนฤดูร้อน ที่ NCC และค่ายคำสอนในทุกสังฆมณฑล  นอกจากบางวัด บางสังฆมณฑลจัดแบบออนไลน์

                นักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปีนี้

ปี 1 (รุ่นที่ 20)  8 คน        พักที่ NCC  3 คน
ปี 2 (รุ่นที่ 19)  11 คน        พักที่ NCC 7 คน
ปี 3 (รุ่นที่ 18)  7 คน        พักที่ NCC 6 คน
ปี 4 (รุ่นที่ 17)   7 คน       พักที่ NCC 7 คน
ปี 5 (รุ่นที่ 16)  15 คน            พักที่ NCC 3 คน
รวม 48 คน                           รวม 26 คน

                ในการรายงานจากสังฆมณฑลต่างๆ เราเน้น

 1. การสร้างบุคลากร
 2. การอบรมต่อเนื่องสำหรับฆราวาส
 3. การจัดทำหลักสูตร และผลิตหนังสือคำสอน
 4. สื่อการสอน เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
 5. ฟื้นฟูชีวิตอาศัยพระวาจา
 6. วิถีชุมชนวัด
 7. ปัญหาและข้อเสนอ

                ผลจากการประชุม  นอกจากการรู้จักกัน  เพื่อประสานงานมิตรภาพ  และการแบ่งปันสื่ออุปกรณ์  เป็นพิเศษจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และราชบุรี

ข้อตกลงร่วมกัน คือ

 1. จัดห้องสมุดของ NCC และศูนย์ต่างๆ สำรวจหนังสือ และจัดระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและต่อไป E-book
 2. เขียนบทความลง “แสงธรรมปริทัศน์”
 3. จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ (ครั้งที่ 16)  วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2021 ที่เชียงราย
 4. จัดเปิดตัวหนังสือคำสอนสำหรับเด็กและผู้ปกครองวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 ที่กรุงเทพฯ

เรารับรู้เรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน  ฉบับใหม่ (25 มิถุนายน 2020)  และคู่มือเล่มใหม่สำหรับวัด  (20 กรกฎาคม 2020)  เพื่อสมาชิกในเขตวัดตระหนักว่า

 • ตนเป็นชุมชนธรรมทูต แห่งการประกาศข่าวดี 
 • ศีลมหาสนิทและคนจน เป็นศูนย์กลางชีวิตเขตวัด
 • ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีบทบาทของตน

                เราไปถวายมิสซาและรับประทานอาหารกับสมาชิกที่ศูนย์ซีซีด้วยทุกครั้งที่มีประชุม

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

วันอาทิตย์ ที่  31 พฤษภาคม  สมโภชพระจิตเจ้า คุณพ่อสมชาย  กิจนิชชี  ผู้รับผิดชอบศูนย์คำสอนและ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ได้ให้นักศึกษา  ปี 2 จำนวน 5 คน  กลับมาเตรียมบ้านสำหรับต้อนรับน้องใหม่  ปี 1 มี 6 คน  จากแม่สอดสังฆมณฑลนครสวรรค์  เป็นชาย 5  คน  และ จากวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา  เชียงใหม่  เป็นหญิง 1 คน  รวมเป็น 11 คน

มิสซาวันสมโภชพระจิต  วันเกิดของพระศาสนจักร  เวลา 9.00 น. มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีประมาณ  40 คน  ก่อนจบพิธีมี  การมอบหนังสือพระคัมภีร์  เป็นสัญลักษณ์เปิดปีการศึกษา  เป็นคู่มือชีวิตนักศึกษา  ครูคำสอน และคุณมุกดา ประธานสภาภิบาลกล่าวต้อนรับ และแนะนำสมาชิกสภาวับางคนที่สามารถช่วยนักศึกษาได้

นักศึกษาทุกคน  รับการศึกษาอบรม  โดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร  ขอให้ตั้งใจจริง  เท่านั้น

ขอบคุณคุณพ่อสายชล  คันยุไล (SJ) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเข้าเงียบที่สวนเจ็ดริน  วันเสาร์ที่  30 พฤษภาคม  และเลี้ยงอาหาร  เตรียมรับพระจิตเจ้า

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

อบรมสัมมนาประจำปีครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่

อบรมสัมมนาประจำปีครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
เรื่อง “พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีในความรัก”
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ศูนย์แพร่ธรรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการครูคำสอนได้จัดการอบรมสัมมนาครูคำสอนประจำปี โดยมีหัวข้อคือ “พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีในความรัก” ประกอบด้วยเนื้อหาและวิทยากร คือ ๑. พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดีในความรัก โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ๒. กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยครอบครัวและศีลสมรส โดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาธิการศูนย์สังฆมณฑล ๓. การอภิบาลคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน – ภาคชนบท โดยคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งเมืองลูร์ด ลำปาง ๔. การอภิบาลคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน – ภาคเมือง โดยคุณพ่อวินัย บุญลือ อธิการบ้านสวนเจ็ดริน คณะเยสุอิต ๕. สมัชชา ๓๕๐ ปีพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทยและชีวิตคริสตชนในประเทศโปแลนด์ โดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปมุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่ และ ๖. แบ่งปันประสบการณ์การทำงานแพร่ธรรมในแต่ละเขตวัด โดยตัวแทนครูคำสอนในเขตวัด มีครูคำสอน ซิสเตอร์ และคุณพ่อเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น ๑๓๔ คน

0

เปิดรับสมัคร นักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม

ศูนย์คำสอนแม่ริมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั้งชายและหญิงที่อยากเป็นครูคำสอน โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 ปีขึ้นไป ประพฤติดี อยากเป็นครูคำสอน จบอย่างน้อย ม.3 ขึ้นไป สนใจสมัครตามเอกสารที่ส่งมาให้นี้ครับ (มีการพบผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ ซึ่งตกลงวันเวลากับผู้อำนวยการศูนย์)

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 22 ประจำปี 2559-2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2559 คุณสมบัติ 1. คาทอลิก ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2. สนใจเป็นครูคำสอน รักงานแพร่ธรรม 3.สุขภาพแข็งแรงด้านร่างกายและจิตใจ 4. จบการศึกษาอย่างน้อย ชั้น ม.3

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม

ที่อยู่ : 124 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7010
: 088-731-0532

Swing for Youth –Charity Golf

แผนก เยาวชนคาทอลิกระดับชาตินำโดยบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ร่วมกับชมรมนักธุรกิจคาทอลิก และชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อหาทุนสนับสนุนงานเยาวชนในประเทศไทยและหาทุนเพื่อการจัดชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ที่สนามกอล์ฟ Legacy Golf Club คลองสามวาตะวันตก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2015 ชิงถ้วยรางวัลพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช โดยได้รับเกียรติจากพระอัครบิชอปพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย บิชอปสิริพงษ์ จรัสศรี บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี

สัมมนา “ศักดิ์ศรีมนุษย์และการประกาศข่าวดี

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง “ศักดิ์ศรีมนุษย์และการประกาศข่าวดี” โดย แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์และซ.ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2015 การสัมมนาในครั้งนี้ช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งช่วยจุดประกายความคิดที่จะช่วยกันส่งเสริมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเริ่มจากตัวเราแต่ละคนก่อน โดยมีการศึกษาเอกสาร “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” ซึ่งเป็นแนวทางที่พระศาสนจักรได้มอบให้

ค่ายคำสอน “สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ 2015”

ศู นย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัด ค่ายคำสอน สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ 2015” ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ผู้ใดมีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) ในปีนี้ทางศูนย์คำสอนรับผิดชอบจัด 2 ค่าย คือ ค่ายที่วัดนักบุญเปาโล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2015 และค่ายที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2015 โดยมีคณะกรรมการจัดค่ายแบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม บราเดอร์และสามเณรเล็กคณะซาเลเซียน คณะผู้รับใช้ฯ คณะเบธาราม เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน ครูคำสอนในพื้นที่ เยาวชนของเขตวัดแม่สะเรียงและห้วยบง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดค่าย มีสมาชิกค่ายที่แม่สะเรียงจำนวน 214 คน และที่วัดห้วยบงจำนวน  209 คน ในค่ายมีกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและรักพระเยซูเจ้ามากขึ้น อีกทั้งได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นด้วย

ในระหว่างการจัดค่ายคือวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 สมาชิกค่ายคำสอนที่แม่สะเรียงได้ต้อนรับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ซึ่งมาเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายจำนวน 56 คน และรับศีลกำลังจำนวน  24 คน และในวันที่ 13 เมษายน 2015 พระคุณเจ้าได้ไปเยี่ยมค่ายคำสอนที่วัดห้วยบงและเป็นประธานในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายจำนวน 28 คน และรับศีลกำลังจำนวน  9 คน นอกนั้นในช่วงท้ายของค่ายที่แม่สะเรียง ได้มีการโปรดศีลล้างบาปให้กับสมาชิกค่ายจำนวน 24 คนด้วย จบค่ายนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มาเรียนคำสอนในครั้งนี้ได้ประสบการณ์มากมาย และทำให้รักพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น

อนึ่ง สถิติการจัดค่ายคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ในภาคฤดูร้อนทุกปี มีจำนวนประมาณ 70 ค่าย มีเด็กและเยาวชนมาร่วมค่ายคำสอนประมาณ 7,000 คน

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาศูนย์คำสอนรุ่นที่ 19

ศู นย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาครูคำสอนที่จบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 19 จำนวน  7 คนโดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาบิชอปฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบวุฒิบัตร   บาดหลวง เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ ท่ามกลางบาดหลวง นักบวช พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 300 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่15 มีนาคม  2015 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่

ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งตั้งเป็นครูคำสอนอย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ได้ให้ข้อคิดในพิธีมิสซาความตอนหนึ่งว่า “เราได้ฟังในบทอ่านแรกจากหนังสือพงศาวดารว่า พระเจ้าทรงกริ้วที่ชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระองค์ เป็นการเตือนใจเพื่อให้ชาวอิสราเอลปฎิบัติตามที่ประกาศกมาเทศน์สอน บรรดาประกาศกก็คือผู้ประกาศข่าวดี ในโลกปัจจุบันเป็นยุคที่ท้าทายชีวิตของผู้เป็นครูคำสอน ซึ่งพวกเขาต้องไว้ใจในพระเป็นเจ้า หลายๆครั้งในครอบครัว พ่อแม่ต้องแกล้งโกรธลูกบ้าง เพื่อให้ลูกรู้ตัวและสำนึกว่าตนเองทำผิด พระเจ้าก็ทรงใช้วิธีนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ให้เรามั่นใจเสมอว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาเสมอ เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับกลุ่ม ISIS ที่เบียดเบียนกลุ่มคริสตชนในซีเรีย พวกเขาได้เป็นพยานถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าด้วยชีวิต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศเปิด “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา” (A Jubilee Holy Year of Mercy) ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016 พระองค์ทรงเน้นว่า พระเจ้าทรงพระเมตตาต่อประชากรของพระองค์ทุกคน และให้เราแต่ละคนมีความรักและเมตตาต่อกันด้วยเช่นกัน แม้ว่าโลกจะประสบความยากลำบาก ให้เราช่วยกัน จูงมือเดินไปสวรรค์ เราจะไม่ไปสวรรค์คนเดียวแต่เราจะไปด้วยกัน เพราะพระเจ้าทรงเตรียมที่ไว้ในสวรรค์สำหรับเราทุกคนแล้ว” พิธีการต่างๆ จบลงด้วย พิธีการส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี หลังมิสซาได้มีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัว

อนึ่ง ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523/1980 เพื่อส่งเสริมฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี  หรือ 4 ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขาจะได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการสัมผัสชีวิตผู้แพร่ธรรม การจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน การทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย ปัจจุบัน (ค.ศ.2015)  มีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจำนวน 19 รุ่น จำนวน 272 คน

ในโอกาสนี้ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำสอนและมีนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นครูคำสอน เพื่อทำงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย

ประชุมกรรมการของศูนย์คำสอนเชียงใหม่ 2/2014

พระ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานการประชุมสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2014 ของคณะกรรมการของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2014 โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้นำการประชุม ร่วมกับ คุณพ่อ ซิสเตอร์ และฆราวาส ที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

“มีดีมาแชร์”

เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2014 ตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ไปร่วมงานเยาวชนเอเซียครั้งที่ 6 ที่ประเทศเกาหลีได้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของศูนย์คำสอน ซึ่งอาศัยคำบอกเล่าจากประสบการณ์ที่สัมผัสพร้อมกับชมภาพประกอบทำให้นักศึกษาของศูนย์คำสอน ซึ่งแม้ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ก็รู้สึกมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดในงานชุมนุมเยาวชนครั้งนี้ ที่สำคัญช่วยสร้างสำนึกให้เกิดความรักในพระศาสนจักรและพระสันตะปาปามากขึ้น