เสกวัดอัครเทวดาคาเบรียล

เสกวัดอัครเทวดาคาเบรียล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เขตวัดนักบุญเยโนเวฟา (เสาหิน) ได้จัดให้มีพิธีเสกวัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้าน”จอซิเดอร์” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาส ได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย สำหรับเขตวัดนักบุญเยโนเวฟา เป็นเขตวัดที่การเดินทางคมนาคมลำบากที่สุดเขตวัดหนึ่งอยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาร์ ที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่การออกเยี่ยมกลุ่มคริสตชนตามหมู่บ้านต่างๆ นั้นจะอาศัยเดินเท้าเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีทางรถยนต์เชื่อมแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ

ปัจจุบันมีคุณพ่อยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล เป็นเจ้าอาวาส ข้อมูลสถิติปี ค.ศ. 2018 มีคาทอลิก 818 คน กำลังเรียนคำสอนเตรียมรับศีลล้างบาป 10 คน และยังมีพี่น้องที่สนใจอีกจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นเขตพื้นที่เป้าหมายและความหวังในการประกาศข่าวดีต่อไป

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประวัติคริสตชนหมู่บ้าน"จอซิเดอร์"

เดิมทีนับถือประเภณีเดิม (Auf qai) ปัจจุบันมีนับถือประเพณีเดิม คาทอลิก และโปรแตสแตนท์ สำหรับผู้ที่กลับมาเป็นคาทอลิกคนแรกคือนายหม่อจ่า ซึ่งเป็นคาทอลิกรับศีลล้างบาปมาก่อนแล้ว ได้อพยพมาจากหมู่บ้านผ่าปุ๊ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์

ต่อมานายส่าขู่แฮ ซึ่งเป็นคาทอลิกรับศีลล้างบาปจากเมียนมาร์ มาจากหมู่บ้านผ่าปุ๊ เช่นเดียวกัน ได้ติดตามมาอยู่ด้วยที่หมู่บ้านจอซิเดอร์ หลังจากนั้นนางหน่อเซพอ และครอบครัว ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านจอซีเดอร์นี้ ได้สมัครเข้ามาเรียนคำสอนและรับศีลล้างบาป โดยมีคุณพ่อจากประเทศเมียนมาร์ได้ส่งครูคำสอนมาโปรดศีลล้างบาปแทน และหลังจากนั้นคุณพ่อจากเมียนมาร์ได้มาเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่หมู่บ้านนี้หลายครั้ง รวมทั้งได้จัดฉลองคริสต์มาสและปัสกาด้วย (เนื่องจากหมู่บ้านจอซีเดอร์นี้อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาร์ ทำให้คุณพ่อในเขตพื้นที่ได้มาติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่ย้ายถิ่นฐานต่างๆ และการแพร่ธรรมฝั่งไทยยังเข้าไปไม่ถึง)

พระสงฆ์ไทยที่เข้าไปทำงานในพื้นที่เสาหิน

ก่อนปี ค.ศ. 2000 มีคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่เขตเสาหินนี้และประกอบพิธีศีลล้างบาปให้กับพี่น้องคริสตชนหลายคน จากนั้นได้มีคุณพ่อทูน ประภาสสันต์ ซึ่งเป็นเจ้าวัดเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนและโปรดศีลล้างบาปให้กับกลุ่มคริสตชนหลายคน จากนั้น ปี ค.ศ. 2000 คุณพ่อได้สร้างวัดหลังแรกด้วยไม้และไม่ไผ่มุงหลังคาสังกะสี โดยความร่วมมือของพี่น้องคริสตชนในหมู่บ้าน และตั้งชื่อว่าวัดอัครเทวดาคาเบรียล และเสกโดยคุณพ่อทูน ประภาสสันต์ เจ้าวัดในขณะนั้น

ต่อมา ปี ค.ศ. 2005 คุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าวัดเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย และได้เข้าไปรับผิดชอบเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนในโซนตำบลเสาหินนี้เป็นประจำ จนถึงปี ค.ศ. 2009 จึงได้เสนอให้สังฆมณฑลได้จัดตั้งเป็นเขตวัดทางการแยกออกจากเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย สังฆมณฑลฯ โดยความเห็นชอบของสภาสงฆ์ และพระคุณเจ้าได้ประกาศให้เป็นเขตวัดเป็นทางการโดยตั้งวัดนักบุญเยโนเวฟา บ้านนาป่าแป๋ ตำบลเสาหิน เป็นวัดศูนย์กลาง โดยมีคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ เป็นเจ้าวัดทางการองค์แรก

ปี ค.ศ. 2025 นายหม่อแจลอย ธรรมวินิสกุล หัวหน้าคริสตชน ได้จัดเตรียมไม้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างวัดหลัหใม่ เนื่องจากวัดหลังเก่าถูกปลวกกินและทรุดโทรมไปมากแล้ว แต่ยังไม่ทันได้สร้างได้เกิดไฟไหม้บ้านรวมทั้งไม้ที่ได้จัดเตรียมไว้เสียหายจนหมด

ปี ค.ศ. 2016 คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวัดรับผิดชอบเขตวัดนักบุญเยโนเวฟา และวัดสาขารวมทั้งหมู่บ้านจอซีเดอร์ด้วย จากนั้นนายหม่อแจลอย ธรรมวินิสกุล หัวหน้าคริสตชนยังตั้งใจที่จะจัดสร้างวัดประจำหมู่บ้านให้ได้จนถึงปี ค.ศ. 2020 ได้มีการจัดเตรียมไม้อีกครั้งหนึ่งและได้ปรึกษากับคุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล เจ้าวัด เพื่อช่วยกันสร้างวัดอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดบรรดาคริสตชนในหมู่บ้านได้ลงมือช่วยกันสร้างกันเอง โดยที่คุณพ่อยังไม่ทันมาดู ในที่สุดเมื่อคุณพ่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วได้มีการแก้ไขบางส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ และได้บอกบุญจากเพื่อนพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในรุ่นเดียวกัน และคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ ได้ให้การสนับสนุน 40,000 บาท และผ่านทางคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง 10,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งพี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันทั้งปัจจัยและแรงงานด้วย การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2020 และจัดให้มีพิธีเสกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020 โดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปสังฆราช

ปัจจุบันที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านจอซีเดอร์ นี้มีคาทอลิก 5 ครอบครัว รับศีลล้างบาปแล้ว 37 คน กำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป 2 คน

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม 2020

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม 2020

8 ธันวาคม 2020

เราคาทอลิกมีความเคารพรัก แม่พระมารดาของพระเยซูเจ้า ตั้งแต่แรก ยิ่งสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อ เมื่อ 8 ธันวาคม 1854 (166 ปี) และแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (11 ก.พ.1858)

            วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีคุณพ่อยอห์น โชคดี ดำรงอนุรักษ์ (คณะเบธาราม) มีวัดสาขา 2 แห่ง

            คืนวันที่ 7 ธันวาคม คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นประธานมิสซา (ภาษาปกาเกะญอ)    อันที่จริงมีซิสเตอร์แม่ปอนช่วยงานอภิบาล แต่เนื่องจากติดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี จึงไม่ได้ร่วมงานฉลองวัด

            หลังมิสซามีการแสดงของเด็ก เยาวชน และแม่บ้าน

            เช้าวันอังคารที่ 8 ธันวาคม มิสซาเวลา 09.00 น. มีบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์จากฝาง และจากแม่แจ่ม รวม 6 คน พี่น้องสัตบุรุษ ประมาณ 400-500 คน  เด็กนักเรียนของหมู่บ้านไปโรงเรียนตามปกติ

            ความเชื่อของเราคาทอลิก และแบบอย่างของแม่พระ ยืนยันเรื่องชีวิตเป็นพระพร  เราไม่สามารถทำแท้งได้ แม้กฎหมายบ้านเมือง อาจจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เราถือว่า ชีวิต เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ

            บ้านเมืองงาม ได้รับความใส่ใจจากรัฐบาล และโครงการหลวง ปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม น่าท่องเที่ยว เยี่ยมชม และสัมผัสอากาศหนาวและหมอก เป็นพิเศษในยามเช้า

            หมายเหตุ เลื่อนมิสซาเร็วขึ้นกว่าปกติ เพราะพ่อต้องรีบเดินทางไปร่วมงานชุมนุมครูคำสอน 4 มิสซังอีสาน จำนวน 230 คน ที่บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 ธ.ค.2020

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

หลังจากที่ซิสเตอร์แม่ปอนได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2020 ที่บ้านนิรมล จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ วันสุดท้ายของการเข้าเงียบได้มีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณสำหรับซิสเตอร์ที่ยังไม่ได้ถวายตนตลอดชีพในคณะ และหลังออกเงียบแล้ว วันที่ 8 ธันวาคม 2020 ได้จัดให้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นพิเศษโอกาสฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์คณะ สำหรับการฉลองปีนี้เป็นการภายในโดยมีคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นประธาน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

นครรัฐวาติกัน วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศ ปีนักบุญโยเซฟ โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

          เริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เพื่อให้สัตบุรุษทุกคนเลียนแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ชีวิตแห่งความเชื่อเข้มแข็ง ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

          สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศในสมณลิขิต With a father’s heart (ด้วยหัวใจของพ่อคนหนึ่ง) พ่อปรารถนาให้ทำเพิ่มในระหว่างช่วงการแพร่ระบาด มีหลายคนได้พลีกรรมในระหว่างวิกฤตนี้ เพื่อปกป้องคนอื่น

          เราแต่ละคนสามารถค้นพบในนักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรมแบบซ่อนเร้น ไม่มีใครสังเกต ถือเป็นผู้วอนขอ สนับสนุน และแนะนำในเวลายากลำบาก

          นักบุญโยเซฟเตือนใจเราว่า บรรดาผู้ปรากฏ ซ่อนเร้น หรืออยู่ในเงามืด ก็สามารถมีบทบาทหาที่เปรียบมิได้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น

          สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ได้ประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล เมื่อ 8 ธันวาคม 1870 ในสมณลิขิต Quemadmodum Deus ให้เราได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ แก่ผู้สวดบทภาวนาที่ได้รับการรับรอง เป็นพิเศษในวันที่ 19 มีนาคม สมโภช และ 1 พฤษภาคม ฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร

          วันที่ 29 ธันวาคม 2020 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์… และทุกวันพุธ ที่ตามประเพณีลาติน ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

          ในกรณีของผู้อาวุโส ผู้ป่วย ผู้กำลังสิ้นใจ ผู้ที่มีเหตุผลสมควร ไม่สามารถออกจากบ้าน มีเจตนารับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ อยู่ที่บ้าน หรือที่พัก ให้สวดบทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟ บรรเทาใจผู้ป่วยและองค์อุปถัมภ์ ขอให้สิ้นใจอย่างราบรื่น ถวายความวางใจในพระเจ้า ยอมรับความเจ็บปวด และความไม่สบายต่างๆ ในชีวิต

          เงื่อนไข 3 ประการ เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามเจตนา (พระประสงค์) ของสมเด็จพระสันตะปาปา

          ในโลกปัจจุบันต้องการบิดา… ทุกกระแสเรียกเป็นพระพร ซึ่งเป็นผลของพลีกรรม ฐานะบิดาและชีวิตผู้รับเจิม ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าในการแต่งงาน การถือโสด หรือพรหมจรรย์ หากไม่มีพลีกรรม ก็จะขาดความสุข มีความเศร้า และความเครียด

          เมื่อบิดาไม่ยอมอยู่กับลูกๆ ก็จะเกิด vistas ลูกๆ ต้องการบิดา (พ่อ) ช่วยเหลือ ที่เคารพเสรีภาพของลูก พ่อที่เป็นผู้อบรม… เหมือนนักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม

“ขอนักบุญโยเซฟ ช่วยเราให้ได้รับพระหรรษทาน ความเมตตาและความกล้าทำความดี และปกป้องเราจากความชั่วร้ายทุกชนิด... อาแมน”

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-proclaims-year-of-st-joseph-10779
(
ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)

แปลสรุป 9 ธ.ค. 2020

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 ภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตภาคเหนือได้ประชุมเขตที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมิสซาเพื่อโมทนาพระคุณเป็นพิเศษในโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมกันนี้คณะได้เชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับคุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ที่ได้มาให้การอบรมแก่ยุวภคินีในช่วงนี้ด้วย และหลังมิสซาได้มีพิธีการร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองศาสนนาม

(ขอบคุณภาพข่าวจากคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ)

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 คุณพ่อและเจ้าหน้าศูนย์มิสซังฯ ร่วมมิสซาฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ที่วัดน้อยศูนย์มิสซังฯ หลังมิสซาได้มีทานอาหารเที่ยงด้วยกันแบบเรียบง่ายกันเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ประกาศ 2021
ปีอภิบาลเพื่อการฟื้นฟูงานธรรมทูต

พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ประกาศ 2021 ปีอภิบาลเพื่อการฟื้นฟูงานธรรมทูต

Vatican News ,28/11/2020

ใน 2021 พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ฉลอง 500 ปี พระวรสารมาถึงแผ่นดิน บรรดาบิชอปฟิลิปปินส์เลือกหัวข้อปีอภิบาล 2021 ว่า “พันธกิจสู่ปวงชน”
วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1521 ที่มีการถวายพิธีขอบพระคุณครั้งแรก ในแผ่นดินฟิลิปปินส์ ที่เกาะสิมาซาวา ภาคใต้ของเลย์เต (Leyte) พระศาสนจักนคาทอลิกในฟิลิปปินส์ เตรียมการฉลอง 5 ศตวรรษ ตั้งแต่ ค.ศ. 2012 เป็นเวลา 9 ปี
อาร์คบิชอปโรมูโล วัลเลส แห่งดาเวา ได้เขียนจดหมายอภิบาล เริ่มปีอภิบาล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

ได้รับพระพรเพื่อแบ่งปัน” (Gifted to give)
ความเชื่อคริสตชน มาถึงเราด้วยความเสียสละของบรรดาธรรมทูตชายหญิง เราจึงต้องกลายเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูเจ้า ดังพระวาจาที่ว่า “ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย (มธ 10:8)

ความยินดี (Joy) ตามสมณสาส์น Evangelii Gaudium (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร) ผู้ประกาศข่าวดีต้องไม่ดูเหมือนบางคนที่เพิ่งกลับมาจากพิธีปลงศพ

เมตตาธรรม (Mercy) พระเจ้าทรงเมตตา เป็นบ่อเกิดแห่งความปิติยินดี ความสงบ และสันติ ขอให้ทุกคนพบโอเอซิสแห่งเมตตา
จึงขอให้เรามีความกระตือรือร้นแบบธรรมทูตในชีวิต

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/philippine-bishops-valles-pastoral-letter-2021-pastoral-year.html

ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2020

เช้าวันเสาร์ร่วมงานสุวรรณสมโภช ของซิสเตอร์อูร์สุลิน 4 ท่าน ที่โรงเรียนเรยีนา เชียงใหม่ พ่อเดินทางไปวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง
18.30 น. ร่วมสวดสายประคำ กับบรรดาผู้อาวุโส ก่อนมิสซาหนึ่งทุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สมโภชพระคริสตกษัตริย์
8.45 – 9.45 น. พ่อพบปะกับบรรดาผู้อาวุธโส ฉายวีดีทัศน์ “สมณดำรัส 8 ประการของโป๊ปฟรังซิสเสด็จประเทศไทย” โอกาสครบ 1 ปี เอาถุงยา 60 ชุด (ได้รับจากคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ) แจกแก่บรรดาผู้ป่วย ปวดฟัน และสนทนาเรื่อง ชีวิตเป็นพระพร
11.00 น. มิสซา หลังเทศน์ มีโปรดศีลเจิมแก่ผู้ป่วย และผู้อาวุโส ประมาณ 100 คน
หลังอาหารเที่ยง พ่อธงชัย เจ้าอาวาสพาผมไปโปรดศีลเจิม และเยี่ยมผู้ป่วย 1 คน ใกล้ๆวัด ทำให้มีโอกาสสนทนากับสมาชิกครอบครัวนี้ทั้งหมด
พ่อนึกถึงสิ่งที่โป๊ปฟรังซิสเคยตรัสว่าปัจจุบันผู้อาวุโสเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อ สอนคำสอน แก่หลานๆมากกว่าพ่อแม่ “ครอบครัวดี ศรัทธา ลูกหลานก็ดี ศรัทธา ชาวประชาสุขสันติ์”
ขอบใจคุณประภา ครูถาวร และทุกคนที่ช่วยจัดงานนี้ครับ ขอพระอวยพรเสมอ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่าง 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ทั้งจากบทเทศน์  และพระกระแสสมณดำรัส  พระองค์ตรัสย้ำเตือนใจหลายครั้งเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม  และสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ได้ออกคู่มือการสอนคำสอนฉบับใหม่ ( มิถุนายน 2020) เป็นพิเศษข้อ 42-47    มงซินญอร์  วิษณุ ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงได้ประสานงานจัดประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ณ  ตึกของสภาฯ  ซอยนนทรี 14 กรุงเทพ มีผู้ร่วมประชุม 15 คน

            พระคุณเจ้า ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์  และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ได้บรรยายสาระสำคัญของการประกาศข่าวดี  และการอยู่ในวัฒนธรรม (Inculturation)  ตามคำสอนของพระศาสนจักร  จากเอกสาร 8 ฉบับ  ตั้งแต่ งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร (1965) พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (1965) การประกาศพระวรสารในโลกสมัยใหม่ (1975) พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ (1990) พระศาสนจักรในเอเชีย (1999)  2000 ปีของการประกาศพระวรสาร  โดยคุณพ่อโรแบรต์  โกสเต (MEP) ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (2013) และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ค.ศ. 2015 (2017) และมงซินญอร์  ได้แปลคู่มือการสอนคำสอนเล่มใหม่ (2020) ข้อ 42-47 เป็นข้อมูลเพิ่ม

เราประทับใจมาก  เป็นพิเศษ  คำแนะนำ จากสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อถึงพระสังฆราชในเขตมิสซัง (ค.ศ. 1659) และคำแนะนำของพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (ค.ศ. 1681)

            คุณพ่อ นิพจน์  เทียนวิหาร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และฝึกอบรมศาสนา  และวัฒนธรรม เชียงใหม่  จากประสบการณ์ชีวิตสงฆ์มากกว่า 40 ปี  การทำงานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย  ด้าน ชาติพันธุ์ศึกษา  เทววิทยาเรื่องข้าว  กองบุญข้าว  ข้อคิด  ข้าว 9 เม็ด  เอาข้าวมาล้อมสตางค์

            คุณพ่อประยูร  พงษ์พิศ  แผนกศาสนสัมพันธ์  คริสตจักรสัมพันธ์  แผนกวัฒนธรรมอีสาน  และแผนกมรดกวัฒนธรรม  ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ได้แบ่งปัน  3 ประเด็น คือ

  1. การฝึกจิต โต้กระแสโลกาภิวัตน์ ละกิเลส
  2. การฟังเขา เพราะมีสมบัติมั่งคั่งมากมายในศาสนาอื่น  เราอย่าโอ้อวด
  3. การอยู่ร่วม อยู่ในวัฒนธรรม อยู่กับชาวบ้าน  แบบคุณพ่อฟิล  ธรรมทูตฟิลิปปินส์

            คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร  ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ได้เสนอให้พิจารณาทำ  แนวทางปฏิบัติแก่สัตบุรุษในวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์  ได้เคยจัดพิมพ์ไว้

            คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  อาจารย์พิธีกรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  ได้กล่าวถึงหนังสือพิธีกรรม เล่ม 4 ของคุณพ่อสำราญ  วงศ์เสงี่ยม  วิทยาลัยแสงธรรมจัดพิมพ์ (ตุลาคม พ.ศ. 2523/ค.ศ.1980)  เรื่อง  การนำวัฒนธรรมไทยมาดัดแปลงในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก

            ขอขอบคุณแมร์มีเรียม กิจเจริญ คณะเซนต์ปอลฯที่ผลักดันให้มีการประชุมเรื่องสำคัญนี้  ขอบคุณพระคุณเจ้า  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ได้บรรยาย 100 นาที  ปลุกจิตสำนึกของเรา และยินดีเป็นวิทยากรแก่ครูคำสอน  และผู้สนใจการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

การนมัสการศีลมหาสนิท

การนมัสการศีลมหาสนิท

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในพระสมณสาส์นเตือนใจ  ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร( Evangelii  gaudium ย่อหน้า 262 ) ว่า “หากปราศจากช่วงเวลาที่มอบให้แก่การนมัสการ  การพบปะ  การภาวนากับพระวาจา  และการสนทนาอย่างจริงใจกับพระเจ้า  กิจการงานนั้นก็จะปราศจากความหมายอย่างง่ายดาย  เราจะอ่อนแอลง  เพราะความเหนื่อยล้า  และปัญหาความยุ่งยาก  และความกระตือรือร้นก็ดับสิ้นลง  พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้โดยอาศัยปอดแห่งการภาวนา  ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากเมื่อมีสถาบันทางศาสนา  กลุ่มภาวนาอ้อนวอน  การอ่านพระวาจา และการนมัสการศีลมหาสนิทตลอดทั้งวัน  ในทุกสถาบันของพระศาสนจักร”

โป๊ปฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์  นักบวช  สามเณร  และครูคำสอน  ณ วัดนักบุญเปโตร  สาม

พราน วันที่  22 พฤศจิกายน  2019  ตอนหนึ่งกล่าวว่า “พวกเราต้องภาวนา  การบังเกิดผลในการแพร่ธรรมเรียกร้อง  และดำรงอยู่บนความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการสวดภาวนา  เป็นความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า  ที่เหมือนกับปู่ย่าตายายของเราแสดงออกมา  เมื่อพวกเขาสวดสายประคำบ่อยๆ”

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน  พ่อมีโอกาสไปที่สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง  จังหวัดสกลนคร   ได้

สนทนากับพระอัครสังฆราช  วีระเดช  ใจเสรี  ท่านได้บอกว่าที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่  สกลนคร  ที่วัดสองคอน  จังหวัดมุกดาหาร  วัดนักบุญยอแซฟ ดอนคู่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  และที่วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น อำเภอวานรนิวาส  จังหวัด สกลนคร มีการนมัสการศีลมหาสนิทเป็นประจำ ผมจึงได้ติดต่อครูเปิ้ลขอรูปมาประกอบเรื่องนี้  ผมดีใจที่สัตบุรุษหลายวัดมีการนมัสการศีลมหาสนิท เป็นประจำ

           หากวัดใด  มีจัดการเฝ้าศีลมหาสนิท  เป็นประจำ  ทุกวัน หรือตลอดทั้งวัน(24 ชั่วโมง)  ช่วยประชาสัมพันธ์  ให้ผมทราบนะครับ  อยากสนับสนุนเรื่องนี้จริงจังในบ้านเรา เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ในชีวิต และชุมชนของเรา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์