ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่าง 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ทั้งจากบทเทศน์  และพระกระแสสมณดำรัส  พระองค์ตรัสย้ำเตือนใจหลายครั้งเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม  และสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ได้ออกคู่มือการสอนคำสอนฉบับใหม่ ( มิถุนายน 2020) เป็นพิเศษข้อ 42-47    มงซินญอร์  วิษณุ ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงได้ประสานงานจัดประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ณ  ตึกของสภาฯ  ซอยนนทรี 14 กรุงเทพ มีผู้ร่วมประชุม 15 คน

            พระคุณเจ้า ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์  และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ได้บรรยายสาระสำคัญของการประกาศข่าวดี  และการอยู่ในวัฒนธรรม (Inculturation)  ตามคำสอนของพระศาสนจักร  จากเอกสาร 8 ฉบับ  ตั้งแต่ งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร (1965) พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (1965) การประกาศพระวรสารในโลกสมัยใหม่ (1975) พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ (1990) พระศาสนจักรในเอเชีย (1999)  2000 ปีของการประกาศพระวรสาร  โดยคุณพ่อโรแบรต์  โกสเต (MEP) ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (2013) และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ค.ศ. 2015 (2017) และมงซินญอร์  ได้แปลคู่มือการสอนคำสอนเล่มใหม่ (2020) ข้อ 42-47 เป็นข้อมูลเพิ่ม

เราประทับใจมาก  เป็นพิเศษ  คำแนะนำ จากสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อถึงพระสังฆราชในเขตมิสซัง (ค.ศ. 1659) และคำแนะนำของพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (ค.ศ. 1681)

            คุณพ่อ นิพจน์  เทียนวิหาร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  และฝึกอบรมศาสนา  และวัฒนธรรม เชียงใหม่  จากประสบการณ์ชีวิตสงฆ์มากกว่า 40 ปี  การทำงานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย  ด้าน ชาติพันธุ์ศึกษา  เทววิทยาเรื่องข้าว  กองบุญข้าว  ข้อคิด  ข้าว 9 เม็ด  เอาข้าวมาล้อมสตางค์

            คุณพ่อประยูร  พงษ์พิศ  แผนกศาสนสัมพันธ์  คริสตจักรสัมพันธ์  แผนกวัฒนธรรมอีสาน  และแผนกมรดกวัฒนธรรม  ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ได้แบ่งปัน  3 ประเด็น คือ

  1. การฝึกจิต โต้กระแสโลกาภิวัตน์ ละกิเลส
  2. การฟังเขา เพราะมีสมบัติมั่งคั่งมากมายในศาสนาอื่น  เราอย่าโอ้อวด
  3. การอยู่ร่วม อยู่ในวัฒนธรรม อยู่กับชาวบ้าน  แบบคุณพ่อฟิล  ธรรมทูตฟิลิปปินส์

            คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร  ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ได้เสนอให้พิจารณาทำ  แนวทางปฏิบัติแก่สัตบุรุษในวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์  ได้เคยจัดพิมพ์ไว้

            คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  อาจารย์พิธีกรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  ได้กล่าวถึงหนังสือพิธีกรรม เล่ม 4 ของคุณพ่อสำราญ  วงศ์เสงี่ยม  วิทยาลัยแสงธรรมจัดพิมพ์ (ตุลาคม พ.ศ. 2523/ค.ศ.1980)  เรื่อง  การนำวัฒนธรรมไทยมาดัดแปลงในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก

            ขอขอบคุณแมร์มีเรียม กิจเจริญ คณะเซนต์ปอลฯที่ผลักดันให้มีการประชุมเรื่องสำคัญนี้  ขอบคุณพระคุณเจ้า  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ได้บรรยาย 100 นาที  ปลุกจิตสำนึกของเรา และยินดีเป็นวิทยากรแก่ครูคำสอน  และผู้สนใจการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

การนมัสการศีลมหาสนิท

การนมัสการศีลมหาสนิท

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในพระสมณสาส์นเตือนใจ  ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร( Evangelii  gaudium ย่อหน้า 262 ) ว่า “หากปราศจากช่วงเวลาที่มอบให้แก่การนมัสการ  การพบปะ  การภาวนากับพระวาจา  และการสนทนาอย่างจริงใจกับพระเจ้า  กิจการงานนั้นก็จะปราศจากความหมายอย่างง่ายดาย  เราจะอ่อนแอลง  เพราะความเหนื่อยล้า  และปัญหาความยุ่งยาก  และความกระตือรือร้นก็ดับสิ้นลง  พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้โดยอาศัยปอดแห่งการภาวนา  ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากเมื่อมีสถาบันทางศาสนา  กลุ่มภาวนาอ้อนวอน  การอ่านพระวาจา และการนมัสการศีลมหาสนิทตลอดทั้งวัน  ในทุกสถาบันของพระศาสนจักร”

โป๊ปฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์  นักบวช  สามเณร  และครูคำสอน  ณ วัดนักบุญเปโตร  สาม

พราน วันที่  22 พฤศจิกายน  2019  ตอนหนึ่งกล่าวว่า “พวกเราต้องภาวนา  การบังเกิดผลในการแพร่ธรรมเรียกร้อง  และดำรงอยู่บนความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการสวดภาวนา  เป็นความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า  ที่เหมือนกับปู่ย่าตายายของเราแสดงออกมา  เมื่อพวกเขาสวดสายประคำบ่อยๆ”

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน  พ่อมีโอกาสไปที่สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง  จังหวัดสกลนคร   ได้

สนทนากับพระอัครสังฆราช  วีระเดช  ใจเสรี  ท่านได้บอกว่าที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่  สกลนคร  ที่วัดสองคอน  จังหวัดมุกดาหาร  วัดนักบุญยอแซฟ ดอนคู่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  และที่วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น อำเภอวานรนิวาส  จังหวัด สกลนคร มีการนมัสการศีลมหาสนิทเป็นประจำ ผมจึงได้ติดต่อครูเปิ้ลขอรูปมาประกอบเรื่องนี้  ผมดีใจที่สัตบุรุษหลายวัดมีการนมัสการศีลมหาสนิท เป็นประจำ

           หากวัดใด  มีจัดการเฝ้าศีลมหาสนิท  เป็นประจำ  ทุกวัน หรือตลอดทั้งวัน(24 ชั่วโมง)  ช่วยประชาสัมพันธ์  ให้ผมทราบนะครับ  อยากสนับสนุนเรื่องนี้จริงจังในบ้านเรา เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ในชีวิต และชุมชนของเรา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น

Kingkeaw Chantip

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

กิจกรรมวันคนยากจนโลก World Day of the Poor วัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 15 พย. วันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 ตัวแทนจากฝ่ายสังคม ฝ่ายแพร่ธรรมและสำนักมิสซัง ครูคำสอนและซิสเตอร์ ได้ออกเดินทางจากวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียงมุ่งหน้าไปยังแม่สะแลบ สาละวิน ด้วยระยะทาง 65 กม ไปถึงหมู่บ้าน ท่าตาฝั่งที่ตั้งอยู่รืมแม่ย้ำสาวลวิน เพื่อแจกหน้ากากอนามัย 2,000 กว่าชิ้นพร้อมทั้งแอลกอฮอล เยลและข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคนยากจนโลก World Day of the Poor (Our world day of the poor celebration today).

หลังจากเล่นเกม ยังให้อาหารฝ่ายจิต ผ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วฉลองด้วยกันด้วยอาหารที่อร่อย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกตามบ้านมีทั้ง ข้าว น้ำมัน น้ำปลา นม ขนม หมูหยอง และไข่ ให้กับ 30 ครอบครัว

และคณะโฟโกลาเร่ เชียงใหม่ ก็ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน วันที่โป๊ปฟรังซิสทรงขอให้เราสนใจช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นรูปธรรม

ครบรอบ 1 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย

ครบรอบ 1 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 โอกาสครบรอบ 1 ปีที่พระองค์เสด็จเยือน เราจะทำอะไรดี

1. ชมคลิปวีดีทัศน์ ที่สื่อมวลชนได้รายงานมากมาย ท่านสามารถหาได้จากกูเกิ้ล หรือยูทูป มีทั้งแบบสั้น และยาว เป็นพิเศษรายการ Power of Love พลังรัก… สร้างพลังคุณ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2020 ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ครูคำสอนสามารถจัดฉายให้นักเรียนหรือ ชาวบ้านชมได้

2. ความรักคือคำตอบ เป็นหนังสือรวบรวมสมณโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย สื่อมวชชนคาทอลิกประเทศได้จัดพิมพ์ มี 2 ภาษา คือไทย อังกฤษ รูป 75 ภาพสี่สี 160 หน้า

3. หนังสือ ติดตาม ไตร่ตรอง ตอบสนอง บทเทศน์สอนใจ กระแสพระสมณดำรัส พระสมณโอวาท และคำอวยพร ประทานโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสฯ แปลเป็นภาษาไทย ภาพ 4 สี่ 41 ภาพ 106 หน้า มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ จัดพิมพ์

4. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กำลังจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึก กำหนดออกวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020

5. มิสซาบูชาของพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โอกาสครบรอบปี และพิธีเปิดปีเยาวชนคาทอลิกประเทศไทย

6. บริษัทสยามกลการ กรุงเทพ จัดนิทรรศการครบรอบปีพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย ฝ่ายการศึกษาคาทอลิกฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ประสานงานจัดนักเรียนไปชมนิทรรศการ จากคณะเซนต์คาเบรียล 500 คน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน คณะซาเลเซียน 500 คน วันพฤหัส ที่ 26 พฤศจิกายน ฝ่ายการศึกษากรุงเทพฯ 500 คน วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน รวม 1500 คน

7. “ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน แรงบันดาลใจแห่งความหวัง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย” การแสดงคอนเสิร์ตและ อาหาร ใน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ที่อาคารสยามกลการ เวลาเย็น (เฉพาะผู้รับเชิญ)
.
8. บทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” (Let Love Be The Bridge) และบทเพลง “คำตอบในใจเรา” ที่รวมนักร้องคาทอลิกมากมาย มาร่วมร้องเพลงนี้ ให้ความเชื่อ ความรัก และความรู้สึกดีๆ

9. คลิปสมณพระดำรัส 8 ประการ ในประเทศไทย (6.42 นาที) สรุปที่พระองค์ตรัส 8 สถานที่และคลิปสรุปพระสมณดำรัสของโป๊ปฟรังซิส แก่ นักบวช ครูคำสอน ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 ( 9.20 นาที )

10. หนังสือร่วมพิธีที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน สนามศุภชลาศัย และอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก ก็เป็นหนังสือที่เราจะนำมาอ่านไตร่ตรองได้

ช่วงเวลาดีๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว จึงขอเชิญชวนท่านไตร่ตรองพระดำรัสของพระองค์อีกครั้ง “ให้รักเป็นสะพาน” ในทุกสถานการณ์ชีวิต

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

7 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น.

หลังจากประชุมภาคเช้าที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล เชียงใหม่ เชียงราย (12 กลุ่ม) โดยการนำของ คุณเจริญ คำปัน ประธานของเชียงใหม่ และคุณสันติ แสงนคร ประธานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาพบพระสังฆราช ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ มอบรายงานการประชุมประจำปี รายงานการเงิน ปี 2020 และสารวินเซต

ในช่วงโควิด 19 ปีนี้เราพยายามช่วยเหลือชาวบ้านบางกลุ่มที่ลำบาก ในช่วง เมษายน – กันยายน 2020 ทุนการศึกษา (แม้ว่าได้รับน้อยลง)

สมาคมวินเซน เดอ ปอล เป็นกิจการฆราวาสแพร่ธรรมของคาทอลิก ทั่วโลกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

วันเสกสุสานพระหฤทัย เชียงใหม่

วันเสกสุสานพระหฤทัย เชียงใหม่

2 พฤศจิกายน 2020

เป็นธรรมเนียมของเราคริสตชนคาทอลิก วันที่ 1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย และ วันที่ 2 พฤศจิกายน ระลึกถึงผู้ล่วงลับ หรือวิญญาณในไฟชำระ
บางคนเปรียบชีวิตคือการเดินทาง แต่มนุษย์ควรรู้ เป้าหมายชีวิต คืออาณาจักรสวรรค์ ชีวิตในโลกนี้จึงเป็นการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์
 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” เกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน ข้อ 94-95 กล่าวถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า 2 เรื่องคือ
 
1. ความสุขแท้ 8 ประการคือ ใจยากจน อ่อนโยน ทุกข์โศก กระหายความชอบธรรม เมตตา
ใจบริสุทธิ์ สร้างสันติ และผู้ถูกเบียดเบียนข่มเห่งเพราะความชอบธรรม… เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา (มธ.5:3-12)
 
2. บรรทัดฐานที่ยิ่งใหญ่ “ถ้าเราแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึงพอใจในสายพระเนตรของพระเจ้า หลักเกณฑ์ ที่พระองค์จะตัดสิน คือ “ เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็ให้เรากิน เรากระหายท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่ เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุกท่านก็มาหา” (มธ 25. 31-46)
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ทั้งเดือน เรารับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดย
 
1. เยี่ยมสุสาน และสวดวันละครั้ง
2. โดยเยี่ยมวัด สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ และข้าแต่พระบิดา
3. สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ไม่สามารถออกจากบ้านได้
 
สามารถภาวนาต่อหน้ารูปพระเยซูเจ้า หรือ รูปแม่พระ และรับศีลอภัยบาป รับศีลมาหาสนิท สวดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาฯ อบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาฯ อบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย

แผนกแพร่ธรรม แผนกสังคมพัฒนาร่วมกับเขตวัดอมก๋อยจัดการอบรมแก่เด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อย เรื่อง “การดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า” เพื่อเป็นการเติมเต็มพระสมณสาส์น Laudato Si’ (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า) และ “สื่อสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการรู้เท่าทันสื่อที่มีความเจริญอย่างรวดเเร็ว และมีอิทธิพลต่อคนทั้งด้านบวกและลบ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคมและวันอาทิตย์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โบสถ์แม่พระบังเกิด อมก๋อย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓๗ คน

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020
คุณพ่อ บราเดอร์และสล่าไปร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
กินข้าวใหม่ของชนเผ่าบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย 2019

สมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย 2019

31 ตุลาคม 2020 ณ ชั้น 5 ตึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)

พระสังฆราช ยอด  พิมพิสาร  ได้ชวนผมให้ไปร่วมมือ  ร่วมงาน  กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand  Bible  Society – TBS ) หลายสิบปีมาแล้ว  เพื่อร่วมมือกันในงานแปล จำหน่าย  จ่าย  แจก พระวาจาอย่างมีความหมาย

            ปัจจุบัน คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์  คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ  และผมเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ประจำวาระปี 2019 -2021  ใน จำนวน  14 ท่าน

            การประชุมปีละ  4 ครั้ง  เป็นคุณพ่อปิยะชาติ  และคุณครูทัศนีย์  เป็นผู้ไปประชุม

            สมัชชาสมาคมฯ ประจำปี 2019 จัดประชุมใหญ่ของสมาชิกทั้งหมด  วันนี้ผมมาฟังเทศนาเรื่อง “หยุดกังวล”  และรายงานการดำเนินงานของสมาคมๆ  ซึ่งศาสนาจารย์  ดร.เสรี   หล่อกัณภัย  เป็นเลขาธิการสมาคมฯ  ศาสนาจารย์  ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ (ประธาน)

            ที่ประทับใจที่สุด  คือ “โครงการอาลักษณ์จิ๋ว”  คือคัดลอกพระคัมภีร์  เอเสเคียล  3 ระดับคือ  ประถม  มัธยมต้น  และมัธยมปลาย  มีผลงานมาจัดนิทรรศการให้ชม  ประมาณระดับละ 40 ชิ้น  รวม 120 กว่าชิ้น

            การคัดลอก  มีความลึกซึ้งกว่าการอ่าน  และทำให้เข้าใจ  และรักพระวาจาของพระเจ้ายิ่งขึ้น  “เราคาทอลิก  และพี่น้องคริสเตียน  ในสมาคมพระคริสตธรรมไทย  เชื่อและรักในพระวาจาของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์เดียวกัน  มีมิตรภาพจริงใจ  ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจกัน  แลกเปลี่ยน และช่วยเหลือกันครับ”

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน