ปีพิเศษมอบแด่นักบุญโยเซฟ

ปีพิเศษมอบแด่นักบุญโยเซฟ พระสันตะบิดรฟรานซิสได้ตราปีพิเศษมอบแด่นักบุญโยเซฟโอกาสครบ 150 ปีของการประกาศว่า นักบุญโยเซฟ เป็นอุปถัมภกของพระศาสนจักรสากล เริ่มจากวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020/2563 และสิ้นสุด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2021/2564         เป็นการคาดไม่ถึงว่าวันสมโภชพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล พระสันตะบิดรฟรานซีสได้ตราปีพิเศษนี้ ในเวลาเดียวกัน พระองค์ได้ทรงอักษรสมณลิขิตในหัวข้อ “ด้วยดวงใจของบิดา” (Patris corde) เป็นสมณลิขิตที่พระองค์ทรงกล่าวถึงการ รำพึงไตร่ตรองเกี่ยวโยงถึงผู้ปกป้องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้  เป็นเนื้อความที่มุ่งสร้างความรักให้เข้มข้นต่อ “นักบุญผู้ยิ่งใหญ่” ท่านนี้  เพื่อเราแต่ละคนจะได้รับแรงผลักดัน “ให้ขอคำอ้อนวอนแทน และเพื่อเลียนแบบคุณธรรมและแรงขับเคลื่อน ของชีวิตของท่าน”  และเป็นพิเศษเพื่อขอให้ได้มาซึ่ง “พระพรแห่งพระพรทั้งหลาย นั่นคือ การเปลี่ยนจิตใจ/การกลับใจ”         สมณประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกทรงอธิบายดังนี้ ว่านักบุญโยเซฟเป็น “บิดาผู้เป็นที่รัก” ของปวงประชา ว่านักบุญโยเซฟ “สอนเราให้มีความเชื่อในพระเจ้า คือ เชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถให้พวกเรากระทำการได้แม้ต้องผ่านความ กลัว ความกังวล ความเปราะบางของพวกเรา”  ว่าท่าน “ได้ตอบรับ (FIAT) เหมือนพระแม่มารี เมื่อทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวดี แก่พระแม่”  ท่านได้ต้อนรับองค์พระเยซูในครอบครัวของท่าน […]

บทภาวนาของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อนักบุญโยเซฟ

บทภาวนาของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อนักบุญโยเซฟ ข้าแต่นักบุญโยเซฟพระเจ้าได้มอบท่านให้ดูแลเอาใจใส่พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ ท่ามกลางอันตรายมากมายของโลกนี้ เรามาหาท่าน ขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองลูกๆ ที่พระเจ้าทรงมอบให้ อาศัยศีลล้างบาปพวกเขาได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า และสมาชิกของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ เราขอท่านทำให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ พวกเขาจะได้กลายเป็นลูกบุญธรรม โปรดพิทักษ์รักษา ชี้แนะขั้นบันไดในชีวิตอบรมให้ใจละม้ายคล้ายดวงหทัยของพระเยซูและพระนางมารีย์ ข้าแต่นักบุญโยเซฟ ผู้ประสบความยากลำบาก และความกังวลใจฉันบิดา เมื่อพระเยซูได้หายไป โปรดคุ้มครองลูกๆที่รักของเราในเวลานี้ และนิรันดร์ขอท่านเป็นบิดา และที่ปรึกษาของพวกเขา ให้พวกเขาเจริญขึ้นเหมือนพระเยซูเจ้า ทั้งในปรีชาญาณ อายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์โปรดคุ้มครองพวกเขาจากความทุจริตของโลกและประทานพระหรรษทาน แก่เราเพื่อวันหนึ่งจะได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์นิรันดร อาแมน ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล12/1/2021 A Parent’s Prayer to Saint Joseph O glorious St. Joseph, to you God committed the care of His only begotten Son amid the many dangers of […]

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ ตามปกติเวลาเราคาทอลิก  สวดสายประคำ  เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า  และแม่พระ  โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ  คือ  พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี   พระมหาทรมาน   สิริมงคล  และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง  ที่พระศาสนจักรรับรอง ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม  2020 – 8 ธันวาคม 2021 ) ผมได้ค้นคว้าการสวดสายประคำกับนักบุญโยเซฟ (Rosary of  Saint  Joseph) ทำให้พบธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี เป็นข้อรำพึงเกี่ยวกับบทบาทชีวิตของนักบุญโยเซฟ   เราสามารถนำมาสวดสายประคำ   .ในโอกาสพิเศษนี้  แม้มิได้รับการรับรองเป็นทางการ  แต่มีบันทึกในพระวรสาร  จึงสามารถนำมาไตร่ตรอง  และประยุกต์กับชีวิตปัจจุบันได้ การหมั้นกับพระนางมารีย์ “เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้  พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ” (มธ 1:18 ก) เป็นการเริ่มความรักความสัมพันธ์กันมิใช่ฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตวิญญาณ  อาศัยการเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ  ขอให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวของเรา ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่โยเซฟ “แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน  ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า  โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม  ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย  จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝัน  กล่าวว่า […]

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน
(Apostolic Penitentiary)
สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน (Apostolic Penitentiary) สำหรับปีนักบุญโยเซฟ กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล วันนี้เป็นวันครบรอบ 150 ปีของกฤษฎีกา “Quemadmodum Deus” ที่ท่านบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก เนื่องจากสมเด็จ     พระสันตะปาปาทรงหวั่นพระทัยที่พระศาสนจักรได้ถูกคุกคามจากบรรดาศัตรู จนตกอยู่ในสภาพการณ์ที่หนักหน่วงและเศร้าหมองในขณะนั้น เพื่อให้การมอบความวางใจของพระศาสนจักรทั้งมวลที่มีต่อการอุปถัมภ์ของผู้พิทักษ์ปกป้องพระเยซูจะยังดำรงคงอยู่ตลอดไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงกำหนดให้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบการประกาศกฤษฎีกา อันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฉลองพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล และเจ้าสาวของโยเซฟผู้บริสุทธิ์ยิ่ง จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เป็นการเฉลิมฉลองปีนักบุญโยเซฟ ซึ่งสัตบุรุษแต่ละคนสามารถรับพลังชีวิตความเชื่อของตนทุกๆ วันจากแบบฉบับของท่านเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ ดังนั้น โดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาและการประกอบกิจการดี บรรดาสัตบุรุษทุกคนจะได้รับการปลอบโยน ความบรรเทาจากความทุกข์ยากอันแสนสาหัสของมนุษย์ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งทุกวันนี้กำลังคุกคามยุคสมัยของเราอยู่ โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่านนักบุญโยเซฟ หัวหน้าครอบครัวแห่งนาซาเร็ธ ความศรัทธาต่อท่านผู้ปกป้องดูแลองค์พระผู้ไถ่ได้เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางตลอดประวัติศาสตร์ของ     พระศาสนจักร ซึ่งไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับการคารวะเป็นพิเศษ รองจากการถวายคารวกิจต่อพระชนนีของพระเจ้า เจ้าสาวของท่าน ท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในอีกหลายๆ เรื่อง อำนาจการสอนของพระศาสนจักรยังคงค้นพบความยิ่งใหญ่ที่มีมาแต่เก่าก่อนและในสมัยใหม่ด้วยซึ่งมีอยู่ในขุมทรัพย์นี้ นั่นคือ ท่านนักบุญโยเซฟ ตามที่เขียนไว้ในพระวรสารของนักบุญมัทธิวเกี่ยวกับเจ้าบ้าน “ที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน” (มธ 13:52) […]

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ            เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020 ถึง 8 ธันวาคม ค.ศ.2021 ในสมณลิขิต ชื่อ ด้วยหัวใจของบิดา (Patris Corde) เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 150 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870) ได้ ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้เสนอให้ท่าน เป็นผู้อุปถัมภ์คนงาน และนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอลที่ 2 เสนอให้เป็น ผู้ปกป้องดูแล พระผู้ไถ่       […]