ข้อตกลงระดับโลกเรื่องการศึกษา

สมณกระทรวง เรื่องการศึกษาคาทอลิกได้ประกาศเลื่อนการจัดประชุม ข้อตกลงด้านการศึกษา (Global Compact on Education) จากวันที่ 10-17 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เป็นวันที่ 11- 18 ตุลาคม ค.ศ. 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สนับสนุนการประชุมครั้งนี้ “เพื่ออุทิศตนจริงจังเพื่อ และพร้อมกับเยาวชนรุ่นใหม่

การประชุมนี้ มิได้จำกัด เฉพาะสถาบันศึกษาเท่านั้น เราเชื่อว่า การอุทิศตนด้านการศึกษานี้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เกี่ยวถึงผู้แทนศาสนา สถาบันนานาชาติ และการพัฒนามนุษย์ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรารถนาให้ท่านเข้าใจว่า ยิ่งมีการร่วมมือ กว้างขวาง หลากหลายยิ่งดี ข้อตกลงระดับโลก เรื่องการศึกษาครั้งนี้จะได้ประกอบด้วย หลักฐาน และจุดมุ่งหมายของการร่วมมือของพันธมิตร

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
7 กันยายน 2563

Global Compact on Education event moved to October

The Congregation for Catholic Education announces that the Global Compact on Education will take place from 11-18 October 2020. The event had originally been scheduled for May 2020.

By Vatican News

The Global Compact on Education, an event promoted by Pope Francis “to revive commitment to and with the younger generations”, has been postponed from 10-17 May to 11-18 October 2020.

The decision to reschedule the event was taken in light of the “uncertainty linked to the spread of Coronavirus, along with the decisions taken by public authorities on a global scale”, according to a press release from the Congregation for Catholic Education, which has been entrusted with task of organizing the event.

“The Global Pact is not limited to educational and academic institutions but rather, in the belief that commitment to education must be shared by all, involves representatives of religions, international bodies and the various humanitarian institutions, of the academic, economic, political and cultural world”, the Congregation said.

“From this perspective”, the statement continues, “it can be understood that the broader and more varied participation desired by Pope Francis is not an additional dimension to the Global Compact on Education but rather constitutes at the same time the premise and purpose of such an alliance”.

Recommended Posts