วัน ที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมและศูนย์สังคมพัฒนาได้ให้การอบรมเด็กและเยาวชนศูนย์คาทอลิกพันธกิจ จอมทอง และศูนย์คาทอลิกพระเมตตา อมก๋อยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระสมณสาส์นพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่อง Laudato Si หรือการฟื้นฟูสิ่งสร้างของพระเจ้า เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื้อฟื้นความเชื่อเรื่องพระเจ้าคือพระผู้สร้าง และตระหนักถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งสร้างของพระเจ้า ซึ่งปัจจุบันถูกมนุษย์ทำลายลงไปจนถึงขั้นวิกฤต มีจำนวนเด็กและเยาวชนทั้งสองศูนย์เข้าร่วมการอบรมรวมกัน ๕๗ คน

Recommended Posts